SYSTEM OF VALUES AS A FACTOR OF SOCIETY TRANSFORMATION: FUNDAMENTAL VALUES AND EXISTENTIAL VALUES

Meteleva, Т.О. (2016) SYSTEM OF VALUES AS A FACTOR OF SOCIETY TRANSFORMATION: FUNDAMENTAL VALUES AND EXISTENTIAL VALUES. Гілея: науковий вісник., 115 (12). с. 210-215. ISSN 2076-1554

[img]
Перегляд
Text
Гiлея.pdf - Опублікована Версія

Розмір завантаження (338kB) | Перегляд

Резюме

The article considers a link between the dominating system of values and the transformational capacities of communities. An overview of the evolution of teachings about the fundamental values and a comparison of the basic provisions of concepts by V. Lefebvre and F. A. von Hayek have allowed to give a definition and to theoretically substantiate the notion of the «fundamental values» underlying the adversarial types of moral and ethical systems. A review of the methodologies of research of the systems of values by G. Hofstede, H. Triandis, F. Trompenaarsa and S. Schwarz has enabled to reveal the differences of the fundamental values from other types (existential, political etc.) and the methodological incorrectness of equalling them. An analysis of materials of the European sociological research of values has revealed the fundamental systems of values appropriate to established democracies, post-socialist and post-Soviet countries. It is shown that with all their variability, in all European countries there is a common core of the fundamental values inherent in the First System dominating for open societies, which gives rise to a significant transformational potential of these countries. Keywords: fundamental and existential values, moral and ethical system, sociological studies of values, society open and closed, transformational potential. Система цінностей як чинник суспільної трансформації: цінності базові та екзистенційні. Розглянуто зв’язок між панівною системою цінностей та трансфор-маційними можливостями спільнот. Огляд еволюції вчень про базові цінності та зіставлення основних положень концепцій В. Лефевра й Ф. А. фон Гаєка дозволили надати визначення й теоретично обґрунтувати поняття «базові цінності», що лежать в основі контрадикторних типів морально-етичних систем. Розгляд методологій досліджень ціннісних систем Ґ. Гофстеда, Г. Тріандіса, Ф. Тромпенаарси та Ш. Шварцауможливив виявлення відмінностей базових цінностей від інших типів (екзистенційних, політичних тощо) та методологічної некоректності їх ототожнення. Аналіз матеріалів європейських соціологічних досліджень цінностей виявив базові системи цінностей, властивих країнам з усталеною демократією, постсоціалістичним та пострадянським країнам. Показано, що за всієї їх варіативності в усіх європейських країнах існує спільне ядро базових цінностей, притаманних панівній для відкритих суспільств Першій системі, яка зумовлює значний трансформаційний потенціал цих країн.

Тип елементу : Стаття
Теми: Культурно-цивілізаційний процес
Підрозділи: Відділ теорії та методології всесвітньої історії
Користувач, що депонує: Адміністратор репозиторію
Дата внесення: 24 Січ 2017 13:56
Останні зміни: 24 Січ 2017 17:58
URI: https://elibrary.ivinas.gov.ua/id/eprint/324

Дії (Потрібно увійти)

Перегляд елементу Перегляд елементу