Елементи, в яких автор: "Бессонова, М.М."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 77.

Стаття

Бессонова, М.М. (2019) Іспанський досвід подолання диктатури та подальших успішних перетворень. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 82-88.

Бессонова, М.М. (2019) Специфіка сучасних інтеграційних процесів у північноамериканському регіоні: перегляд угоди про НАФТА. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 271-276.

Бессонова, М.М. (2018) Основні напрями співпраці Індії та Канади на початку ХХІ ст. Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні.. с. 210-211.

Потєхін, О.В. та Бессонова, М.М. (2018) Ukrainian Attitudes toward the United States during the Russian Military Intervention. JOURNAL OF SOVIET AND POST-SOVIET POLITICS AND SOCIETY, Vol. 4 (№ 1). с. 119-144.

Потєхін, О.В. та Бессонова, М.М. (2017) Політика США щодо України у сучасній українській громадській думці. Американська історія та політика (№3). с. 51-71.

Городня, Н.Д. та Бессонова, М.М. (2017) Особливості судової системи США. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України (2014-2017 рр.). с. 474-481.

Бессонова, М.М. (2017) Проблема збереження культурного суверенітету: досвід Канади. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 40-44.

Бессонова, М.М. (2017) 25-річчя Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». Scriptorium nostrum (2). с. 498-501.

Бессонова, М.М. (2017) Lustration: Ukrainian case (Chapter 45). Understanding Central Europe. с. 385-394.

Бессонова, М.М. (2016) Збереження культурного суверенітету Канади як засіб забезпечення національної єдності. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 38-41.

Бессонова, М.М. (2016) Зеркальные образы Холодной войны: Дискуссия. Холодная война: прошлое или настоящее. Новое прошлое / The New Past (3). с. 163-168.

Бессонова, М.М. (2016) Основні прояви канадської допомоги Україні у контексті подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Збірник наукових праць. с. 79-86.

Бессонова, М.М. (2016) Про спадкоємність в Історії: від студентки Олександра Михайловича Мальованого до його наступниці у викладанні Історії Стародавнього світу. Артист за кафедрою: Збірник пам’яті професора Олександра Мальованого. с. 29-32.

Бессонова, М.М. (2015) Антиамериканізм на пострадянському просторі: російський та український виміри. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015). с. 14-19.

Бессонова, М.М. (2015) Додаткові виміри партнерства Канади, Мексики та США в рамках НАФТА. овнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей (23 грудня 2015, м. Київ). с. 21-23.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Історична пам’ять щодо образу «іншого українця»: науковий проект у Запоріжжі. Scriptorium nostrum (Херсонський державний університет) (1-2). с. 296-306.

Бессонова, М.М. (2015) Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць (2). с. 5-14.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Ментальні кордони та стереотипи: Схід і Захід – разом? Огляд результатів дослідницького проекту «По той бік Дніпра…». Наукові праці історичного факультету ЗНУ (42). с. 323-326.

Бессонова, М.М. (2015) Основні напрями співпраці у сфері екології країн-учасниць НАФТА на сучасному етапі. Наукові праці історичного факультету ЗНУ, 2 (44). с. 128-132.

Бессонова, М.М. (2015) Стереотипи про Канаду у сучасному медіапросторі. По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів: Науковий збірник. с. 174-178.

Бессонова, М.М. (2014) "Стратегії національної безпеки" як джерела вивчення актуальних питань зовнішньої політики США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 124-132.

Бессонова, М.М. (2014) Інформаційні впливи у зовнішній політиці: війни чи кібер-дипломатія? (на прикладі США та Росії). Глобальні військово-політичні протистояння у XX ст.: світовий та регіональний вимір (до 100-річчя початку Першої світової війни): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6–7 лютого 2014 р.). с. 179-183.

Бессонова, М.М. (2014) Канадознавство у незалежній Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (Дніпродзержинськ, 11–12 квітня 2014 р.). с. 57-59.

Бессонова, М.М. (2014) Канадсько-європейське стратегічне партнерство на сучасному етапі. Історико-філософські дослідження молодих учених: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2014 року). с. 18-20.

Бессонова, М.М. (2014) Czyściec lustracji. Respublica: Daje do myślenia (4). с. 43-48.

Бессонова, М.М. (2013) Спадщина біполярної системи міжнародних відносин: антиамериканізм на пострадянському просторі (на прикладі Білорусі та Росії). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 333-344.

Бессонова, М.М. (2013) Американські зовнішньополітичні установи та Інтернет: від епохи біполярності до сьогодення. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м Київ, 21–22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет. с. 117-118.

Бессонова, М.М. (2013) Антиамериканізм у Канаді як складова політичної культури: досвід для України. Трансформація політичної культури в умовах глобалізації. Матеріали науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 28–29 вересня 2012 р.). с. 6-14.

Бессонова, М.М. (2013) «Ідея» як імператив зовнішньої політики США: історична ретроспектива. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (18 квітня 2013 р., м. Київ. с. 7-10.

Бессонова, М.М. (2013) США на страницах современной центральной и местной прессы Канады. Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХI в.): материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 25–26 апреля 2013 г.. с. 290-293.

Бессонова, М.М. (2013) Стратегії національної безпеки США пост-біполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (75). с. 141-143.

Бессонова, М.М. (2013) Висвітлення канадською пресою президентської передвиборчої кампанії 2012 р. у США. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія (1). с. 16-17.

Бессонова, М.М. (2013) The East European Vector of the U.S. Foreign Policy in the Second half of the XX century: the Ukrainian Context. Науковий вісник Дипломатичної академії, 1 (20). с. 232-243.

Бессонова, М.М. (2012) Демократичні гасла як «бренд» американської східноєвропейської політики (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 357-368.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканізм як феномен сучасних міжнародних відносин. Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: стат. та матеріали ІІІ Міжнар. наук. – прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (3–4 квіт. 2012 р., м. Луганськ). с. 195-198.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканські гасла під час виборчих кампаній у незалежній Україні. Гілея (63). с. 113-117.

Бессонова, М.М. (2012) Головні цілі американської зовнішньої політики (за інавгураційними промовами президентів США у постбіполярну епоху). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 15 червня 2012): у 2-х частинах, 2. с. 40-42.

Бессонова, М.М. (2012) Канадсько-американська міжкультурна комунікація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Наукові записки. Серія філологічна. [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», Національний університет «Острозька академія» 26–27 квітня 2012 року.] (25). с. 253-255.

Бессонова, М.М. (2012) Посилення антиамериканізму в Канаді як наслідок регіональної інтеграції. Сучасна українська політика. Спецвипуск: «Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри». с. 65-74.

Бессонова, М.М. (2012) Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США другої половини ХХ – початку ХХІ століття: глобалізаційні виклики. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ). с. 13-15.

Бессонова, М.М. (2012) США у громадській думці Канади на початку ХХІ ст. (за даними соціологічних опитувань). Науковий вісник Дипломатичної академії України (19). с. 198-202.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2012) Холодна війна в історичній пам’яті України: локальний вимір на прикладі Запоріжжя. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Холодна війна 1946–1991 рр.: причини, перебіг, наслідки», Луганський національний університет, 22 лютого 2012. с. 4-8.

Бессонова, М.М. (2011) Антиамериканізм як явище глобалізованого світу: канадський вимір. Дослідження світової політики [Збірник наукових праць: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України] (2). с. 189-199.

Бессонова, М.М. (2011) Міжнародні інтерпретації подій «холодної війни»: участь Запоріжжя в інтернаціональному науковому проекті. Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення «холодної війни»: 20 років потому: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2–4 листопада 2011 р.). с. 8-12.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасні канадсько-американські відносини: Інтернет-вимір. Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк, 13–14 жовтня 2011 р.. с. 172-174.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасний стан канадознавчих студій в Україні. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.): у 2-х частинах, 2. с. 111-113.

Бессонова, М.М. (2011) Політика підтримки власного культурного продукту: канадський контент та досвід для України. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (31). с. 299-304.

Бессонова, М.М. (2011) Прояви антиамериканізму в університетах Канади. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (30). с. 287-291.

Бессонова, М.М. (2010) Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США та Україна в період завершення Холодної війни. Науковий вісник Дипломатичної академії (16). с. 307-317.

Бессонова, М.М. (2010) Soviet Attitudes Towards Poland’s Solidarity Movement. The Solidarity Movement and Perspectives on the Last Decade of the Cold War. с. 45-54.

Бессонова, М.М. (2010) Soviet Perspective on the Сold War and American Foreign Policy. Comparative Perspectives on the Cold War: National and Sub-National Approaches. с. 41-58.

Бессонова, М.М. (2009) «Довгі телеграми» та початок Холодної війни. Матеріали IV Міжнародної конференції молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи» 25–26 березня 2009 р.. с. 119-120.

Бессонова, М.М. (2009) Між Сходом та Заходом: регіональні особливості зовнішньополітичних уподобань в Україні. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (27). с. 256-263.

Бессонова, М.М. (2009) Проблема збереження культурного суверенітету Канади. Тези доповідей 62 Міжнародної конференції молодих вчених «Каразінські читання» 24 квітня 2009 р., Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна. с. 32-33.

Бессонова, М.М. (2009) Руйнація старих стін чи будівництво нових: переосмислення минулого на прикладі історичних місць Берліну та Риги. «Берлінський мур: історія та сучасність (до 20-ї річниці падіння Залізної завіси)» Матеріали науково-практичної конференції. с. 21-25.

Бессонова, М.М. (2008) Україна між Росією і Заходом: зовнішньополітичні уподобання українців. «Україна-НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України» Матеріали інформаційно-просвітницького семінару «Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України». с. 41-42.

Бессонова, М.М. (2007) Україна між Сходом та Заходом: спроба узагальнень зовнішньополітичного контексту. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». V міжнародна конференція. Тези доповідей. (Київ, 8–10 листопада, 2007 р.). с. 36.

Бессонова, М.М. (2006) Зовнішньополітичні уподобання на парламентських виборах в Україні 2006 року. Збірка публікацій. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». IV міжнародна конференція. (Ялта, 28– 30 вересня 2006 р.). с. 395-399.

Бессонова, М.М. (2005) Відносини між президентом та Конгресом США в процесі формування американської політики щодо Східної Європи (1989 р.). Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці історичного факультету Донецького національного університету (серія «Міжнародні відносини») (4). с. 60-68.

Бессонова, М.М. (2005) Участь США у вирішенні «німецького питання» на підготовчому етапі (кінець 1989 – початок 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (20). с. 358-362.

Бессонова, М.М. (2004) Основні виміри проблем економічної інтеграції Канади з США (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.). Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал (9). с. 22-28.

Бессонова, М.М. (2003) Країни Східної Європи у геополітичній стратегії США наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (10). с. 62-64.

Бессонова, М.М. (2002) Східна Європа в концепціях та практиці зовнішньої політики США в умовах біполярного світу. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (14). с. 242-250.

Бессонова, М.М. (2002) Східноєвропейська політика США в оцінках американської преси (1989 – перша половина 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (14). с. 241-249.

Бессонова, М.М. (2001) Канада – США та Україна – Росія: спроба порівняльного аналізу. "Розвиток демократії в Україні". Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). с. 15-28.

Бессонова, М.М. (2001) Обговорення американської східноєвропейської політики у конгресі США (1989 – перша половина 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (10). с. 251-267.

Бессонова, М.М. (1999) Особливості відображення зовнішньополітичних подій в американських засобах масової інформації на сучасному етапі. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (5). с. 53-62.

Бессонова, М.М. (1999) Проблема об’єднання Німеччини в контексті східноєвропейської політики США (1989-перша половина 1990 рр.). Збірник наукових праць Міжнародної студентської конференції «Історія очима молодих дослідників», 2. с. 213-216.

Бессонова, М.М. (1999) Європейський вимір міжнародної політики США (кінець 80-х – 90-ті роки ХХ ст.). Українські варіанти (1-2). с. 19-22.

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение и политическая жизнь в США. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (3). с. 151-160.

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение как политический институт в демократическом обществе. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (4). с. 65-74.

Бессонова, М.М. (1998) До питання про висвітлення східноєвропейської політики США 1989–1990 рр. в зарубіжній історіографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (4). с. 113-120.

Бессонова, М.М. (1996) Деятельность украинских общественных организаций в США в к. ХІХ – нач. ХХ в. Международные отношения и проблемы государственного строительства в странах Европы и Америки. Межвузовский сборник научных трудов. с. 53-58.

Бессонова, М.М. (1996) Становлення українських громадських організацій як втілення зв’язку між народами Старого та Нового світу. Міжнародні зв’язки народів Європи. Матеріали наукової конференції 1–2 листопада 1996 року. с. 25-26.

Бессонова, М.М. (1996) Українська еміграція: культурні втрати чи надбання. Культурологічний вісник (3). с. 30-33.

Бессонова, М.М. (1996) Изменение положения украинцев в структуре профессиональной занятости США (70-е ХІХ – 80-е ХХ в.). Хронограф‑96. Збірка тез з проблем всесвітньої історії. с. 17-18.

Розділ книги

Бессонова, М.М. (2017) Іспанія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 455-478. ISBN 978-966-136-473-7

Цей список був створений у Thu Dec 1 18:38:40 2022 CET.