Елементи, в яких автор: "Білорус, О.Г."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 45.

Стаття

Білорус, О.Г. (2019) Проблеми глобальної неоконвергенції та синергетичного цивілізаційного співрозвитку в ХХІ столітті. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 17-30.

Білорус, О.Г. (2017) Історичні та стратегічні імперативи трансформації та модернізації транзитивних країн в умовах глобалізації. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-12.

Білорус, О.Г. (2016) Глобальна ринкова неоконвергенція: генезис та закономірності еволюції. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-13.

Білорус, О.Г. та Кудряченко, А.І. та Швед, В.О. (2015) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації (міжнародна науково-практична конференція). Журнал "Зовнішні справи". с. 53-55.

Білорус, О.Г. (2002) Глобализация и безопасность развития. науч. ред. О.Г. Белорус; НАН Украины, Инт мировой экономики и междунар. отношений, Киев. нац. экон. ун-т.. с. 789.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. та Ярова, Н.В. (2002) Можливості та шляхи інтеграції України у світовий ринок інтелектуальних продуктів. Економічний часопис ХХІ (1). с. 15-20.

Добровольська, А.Б. та Білорус, О.Г. та Сіденко, В.Р. (2001) Удосконалення механізмів реалізації науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту України. Економіка промисловості (№ 4 (1). с. 30-39.

Зернецька, О.В. та Білорус, О.Г. (2000) Право на комунікацію. Віче (2). с. 23-28.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. (1995) Інформаційно-моральна криза як суспільна хвороба. Віче (12). с. 72-79.

Монографія

Білорус, О.Г. (2016) Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія. Інший. К.: Ун-т «Україна».

Білорус, О.Г. (2015) Фінансова глобалізація і євроінтеграція: монографія за ред. О.Г. Білоруса, Т.І. Єфименко;. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2014) Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Інший. K.-W.: Universitet «Ukraina».

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2012) Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії: монографія: у 3 т. Т.2. Еволюція наукової думки щодо глобалізації в Україні та Росії. Робочий документ. К.: ННЦ «ІАЕ».

Білорус, О.Г. (2011) Глобальна корпоративна система: кол.моногр. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. та Гаврилюк, О.В. (2010) Глобальний конкурентний аутсорсинг: монографія. Робочий документ. К..

Вітер, І.І. та Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2010) Глобальные стратегии Евросоюза: монография / науч. ред. О.Г. Белорус. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2009) Глобальна продовольча безпека: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Мацейк, Ю.М. та Вітер, І.І. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія. Робочий документ. К..

Вітер, І.І. та Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / за наук. ред. О.Г. Білоруса. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2008) Глобальні трансформації торгівлі: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Саблук, П.Т. та Власов, В.І. (2008) Глобалізація і продовольство: моногр. Робочий документ. К.: ННУ «Ін-т аграр. економіки».

Білорус, О.Г. (2008) Глобальное конкурентное пространство: монография. Робочий документ. рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус; Гос. высш. учеб. заведение «Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана», Ин-т мировой экономики и междунар. от- ношений НАН Украины, Междунар. ассоц. «Украина-Римский клуб», Междунар. ин-т глобалистики., К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2007) Розвиток процесів глобалізації в постіндустріальну епоху: монографія. Робочий документ. К.: ННЦ «Ін-т аграр. Економіки».

Білорус, О.Г. (2007) Глобальний конкурентний простір: монографія. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. та Пахомов, Ю.М. та Гузенко, І.Ю. (2007) Глобальний конкурентний простір: Монографія. Інший. Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Київ.

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2006) Глобальное устойчивое развитие: монография. Робочий документ. К.: КНЭУ.

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2005) Глобальна перспектива і сталий розвиток: Моногр. Робочий документ. Ін-т світ. еко- номіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. –К.: МАУП.

Білорус, О.Г. (2003) Экономическая система глобализма: монография. Інший. К.: КНЭУ.

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і безпека розвитку. Інший. К..

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і національна стратегія України: монографія. Інший. К.: Просвіта.

Білорус, О.Г. (2001) Global Transition and Realities: monograph. Робочий документ. K., Warsaw.

Білорус, О.Г. (1998) Глобальні трансформації і стратегії розвитку. Робочий документ. НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин К..

Білорус, О.Г. та Рогач, О.І. (1992) Акціонерні товариства: організація і управління. Монографія. Робочий документ. К.: Техніка.

Білорус, О.Г. (1990) Механизмы экономической интеграции: монографія. Робочий документ. К.: Наукова думка.

Білорус, О.Г. (1990) Плановый механизм полного хозяйственного расчета: кол. монография. Робочий документ. К.: «Наукова думка».

Білорус, О.Г. (1989) Радикальная реформа управления экономикой: монография. Робочий документ. К.: Техника.

Білорус, О.Г. та Ермошенко, Н.Н. та Панченко, Е.Г. (1989) Полный хозрасчет и самофинансирование: монография. Робочий документ. К.: Политиздат Украины.

Білорус, О.Г. та Покропивный, С.Ф. та Федонин, А.С. (1982) Экономика промышленного производства. 2-е изд. Робочий документ. К.: Техника.

Білорус, О.Г. (1979) Проблемы общественной организации промышленного производства: монография. Робочий документ. К.: Вища школа.

Білорус, О.Г. (1977) Экономика промышленности СССР: учебное пособие. Робочий документ. К.: Вища школа.

Білорус, О.Г. та Покропивный, С.Ф. та Федонин, А.С. (1977) Экономика промышленного производства: учебное пособие. Робочий документ. К.: Техника.

Білорус, О.Г. (1973) Экономика и организация промышленных объединений: монография. Робочий документ. К.: Вища школа.

Білорус, О.Г. та Покропивный, С.Ф. (1972) Экономика промышленности СССР: учебное пособие. Робочий документ. К.: КИНХ.

Книга

Білорус, О.Г. та Гаврилюк, О.В. та Зернецька, О.В. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ. ISBN 978–966–483–959–1

Цей список був створений у Thu Sep 28 18:24:37 2023 CEST.