Елементи, в яких автор: "Вітер, І.І."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 119.

Стаття

Вітер, І.І. (2020) Соціальна політика Австралії на початку ХХ сторіччя. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25-26 травня 2020 року.. с. 5-7.

Вітер, І.І. (2020) Історичні передумови соціального розвитку Австралії у ХХ сторіччі. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. в 2-х тт., 1. с. 186-189.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація за умов глобалізації: проблеми і перспективи. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 98-110.

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. (2019) Еволюція цінностей за умов четвертої промислової революції. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-46.

Вітер, І.І. (2019) Соціально-економічний розвиток транзитивних країн в умовах глобальної інтеграції. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 77-87.

Вітер, І.І. (2019) Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток країн європейської цивілізації. Наукове мислення: Збірник статей учасників двадцять восьмої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (25 березня – 4 квітня 2019 р.).. с. 34-45.

Вітер, І.І. (2019) Євроінтеграція як цінність українського суспільства. Наукове мислення: Збірник статей учасників тридцять третьої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (29 листопада – 5 грудня)., 2 (2). с. 27-30.

Вітер, І.І. (2019) Європейські цінності та їх еволюція за умов глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 217-226.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Виникнення нових та трансформація традиційних цінностей в умовах глобалізації (Огляд Міжнародної наукової конференції «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.)). Україна: події, факти, коментарі.. с. 80-91.

Вітер, І.І. (2019) Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.). ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Вітер, І.І. (2019) Всеукраїнський круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.). ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Миротворча місія науки у ХХІ столітті.(Огляд Всеукраїнського круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.)). Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ.

Вітер, І.І. (2018) Розвиток вчень про цивілізацію в європейській науці. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-102.

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2018) Презентація монографії О.В.Зернецької «Глобальна комунікація». Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-181.

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. (2018) Індія в глобалізаційних процесах: позитивні та негативні наслідки. Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні.. с. 196-197.

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2018) Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива й перспектива. Україна: події, факти, коментарі. (20). с. 89-96.

Вітер, І.І. (2017) Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 134-145.

Вітер, І.І. (2017) Глобальний туризм в умовах постіндустріальності. Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Сontext of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Укр. та англ. Мовами. с. 208-212.

Вітер, І.І. (2017) Щодо розробки модернізаційних перетворень економіки України в контексті європейського досвіду. «Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017 рр.). / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 88-94.

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2017) Міжнародна наукова конференція ««Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива» (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.). Україна: події, факти, коментарі.

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку Європейського Союзу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 106-113.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.. 113..

Вітер, І.І. (2016) Європейські цінності: духовна, моральна та історична спадщина народів Європи (до дня Європи в Україні). Зовнішні справи.. 7 (у співавторстві з О.В. Зернецькою)..

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку країн ЄС. Віче.. С. 3336..

Вітер, І.І. (2016) Підприємництво як складова інноваційної моделі розвитку Європейського Союзу. Матеріали круглого столу «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», 1 грудня 2016 р.. с. 61-64.

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття //. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права., Вип 23 (351 с.). с. 309-324.

Вітер, І.І. (2016) Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 309324..

Вітер, І.І. (2015) Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму. Наука й економіка.. 97. Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ ст..

Вітер, І.І. (2015) Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму /. Наука й економіка., № 3 ((39).). с. 92-97.

Вітер, І.І. (2015) Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ ст.//. Стратегія розвитку України.–, № (1). с. 32-42.

Вітер, І.І. (2015) Туризм в умовах постіндустріального суспільства: проблеми та перспективи розвитку. Туризм в умовах глобалізації: виклики часу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 жовтня 2014 р.). Частина-ІІ /Редкол.: Федорченко В.К. (голова).. с. 32-37.

Вітер, І.І. (2015) Інноваційна складова конкурентоспроможності Європейського Союзу. Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2015: у 9 т. – – Том 7. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарюванн. с. 23-25.

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV - перша половина XVII ст.). Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В.С.Пазенок.. с. 205-216.

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV – перша половина XVII ст.). Наукові записки Ки- ївського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки.. С. 205215..

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки.. С. 199219..

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.. 43..

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації / І. І. Вітер //. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. -, № (6). с. 32-43.

Вітер, І.І. (2014) Глобальна криза як закономірний наслідок глобалізації. Экономическая дискуссия: перспективы будущего. с. 73-77.

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки / Гол. ред. В.С.пазенок. с. 199-218.

Вітер, І.І. (2013) Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.. С. 2027..

Вітер, І.І. (2012) Україна в системі глобального туризму. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць.. С. 1628. Реформування бюджетного процесу в Євросоюзі в світлі Лісабон- ської угоди.

Вітер, І.І. (2011) Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір. Дослідження міжнародної економіки. Збірник науко- вих праць.. С. 5475..

Вітер, І.І. (2010) Модернізаційні трансформації та їх вплив на євроінтеграційні перспективи транзитивних економік. Антологія творчих досягнень.. С. 156168..

Вітер, І.І. (2010) Ukraine in the global competitive space. Journal of European economy.. р. 407426..

Вітер, І.І. (2010) Ukraine in the global competitive space. Journal of European economy. с. 407-426.

Вітер, І.І. (2009) Європейський вектор соціальної політики України. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С. 4657 (у співавторстві з В.І. Вітером)..

Вітер, І.І. (2009) Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С. 7887..

Вітер, І.І. (2009) Євроінтеграційна стратегія України за умов глобальної модернізації. Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збір- ник.. С. 279287..

Вітер, І.І. (2005) Європейські економічні інтеграційні процеси та їх вплив на економіку України. Антологія творчих досягнень.. С. 94101..

Вітер, І.І. (2005) Цивілізаційна парадигма у сучасній глобалістиці. Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: Матер. Третьої Всесвіт. Конф. Київ, 28 трав. 2004 р.. 136..

Вітер, І.І. (2005) Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 228с. С. 61.

Вітер, І.І. (2004) Україна в глобальному конкурентному середовищі. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С 5167..

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси. Антологія творчих досягнень.. С. 125131..

Вітер, І.І. (2004) Підвищення конкурентоспроможності продукції як передумова інтеграції України в європейський економічний простір. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностран- ных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов.. С. 468469..

Вітер, І.І. (2004) Взаємовідносини України з глобальними фінансовими інститутами в контексті економічної безпеки. Актуальні проблеми міжна- родних відносин: Збірник наукових праць.. 200 с. С. 72.

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси //. Антологія творчих досягнень., Вип. 1 (– 319). с. 125-131.

Вітер, І.І. (2003) Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України як передумова її європейської інтеграції. Економіка промис- ловості.. 19..

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales, 6 (6). с. 70-72.

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales.. 72..

Вітер, І.І. (2002) Глобалістика – наука ХХІ століття. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 190 с. С. 87.

Вітер, І.І. (2002) Політика європейської інтеграції України в контексті глобалістики. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 190 с. С. 62.

Вітер, І.І. (2002) Сутність, закономірності й тенденції глобалізації розвитку. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник.. С. 8998..

Вітер, І.І. (2002) Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку. Вісник Тернопільської академії народного господарства.. С. 3038..

Вітер, І.І. (2002) Проблеми інтеграції України в систему нової глобальної економіки. Світова цивілізація і міжнародні відносини.. 74..

Вітер, І.І. (2002) Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу. Наукові записки КУТЕП.. С. 223237..

Вітер, І.І. (2001) Глобальні виміри європейської інтеграції. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспективи розвитку зовніш- ньоекономічних зв’язків України в контексті процесів глобалізації (Щорічник наукових праць). Випуск ХХVIII / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відпові. 75..

Вітер, І.І. (1998) Відносини України з міжнародними економічними організаціями. Економічний часопис.. 46 (у співавторстві з І.Ю. Сущинською)..

Вітер, І.І. (1997) Коментар до проекту Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб». Економічний часопис.. С. 4647..

Вітер, І.І. (1996) Приватизація як передумова становлення і розвитку ринкових відносин в Україні. Економічний часопис.. С. 1417..

Вітер, І.І. (1996) Очередная «порция» международной помощи. Закон и Бизнес.. С. 4..

Вітер, І.І. (1994) Машиностроение Украины: состояние развития. Организация и регулирование экономики. Межведомственный научный сборник.. С. 5764 (в соавторстве с Горосовой С.В.)..

Вітер, І.І. (1994) Внешнеэкономические связи Украины: обмен продукцией машиностроения. Организация и регулирование экономики. Межве- домственный научный сборник.. С. 100110 (в соавторстве с Пашутой Н.Т.)..

Вітер, І.І. (1992) Современный уровень развития черной металлургии Украины и ее выход на мировой рынок. Хозяйственный механизм формиро- вания рыночных отношений. Сб. науч. трудов НИИ Минэкономики.. 159 (в соавторстве с Федоренко И.Н.)..

Вітер, І.І. (1992) Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов. Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы / Моногра- фия. Под ред. Г.П. Лузина.. 137..

Вітер, І.І. (1990) Некоторые задачи управления финансами в условиях хозяйственной самостоятельности предприятий. Состояние и перспективы ин- форматизации в республике: Сб. науч. тр.. 115 (в соавторстве с Шокуном В.В.)..

Вітер, І.І. (1990) Экономический рост и некоторые особенности его ресурсного обеспечения. Планирование материальных ресурсов и ресурсосбе- режение. Сб. науч. тр.. 51 (в соавторстве с Витером В.И.)..

Вітер, І.І. та Юрченко, Л.Г. (1990) Ресурсосбережение и его роль в увеличении хозрасчетного дохода коллектива. Планирование материальных ресурсов и ресурсосбережение. Сб. науч. тр.. с. 44-51.

Вітер, І.І. (1989) Экономические методы управления реализацией факторов ресурсосбережения. Совершенствование планирования и эффективность использования материальных ресурсов. Сб. науч. тр.. с. 15-23.

Вітер, І.І. та Невелев, А.М. (1989) Экономические нормативы ресурсосбережения. Экономика ресурсосбережения / Невелев А.М., Сиренко В.А., Габ В.И. и др. / Под ред. А.М. Невелева; Госплан УССР. НИЭИ.. с. 175-186.

Вітер, І.І. (1988) Экономические нормативы ресурсосбережения. Совершенствование планирования и эффективность использования материальных ресурсов / Сб. науч. тр.. с. 15-23.

Вітер, І.І. (0030) Ukraine in the global competitive space. Proceeding of the International Conference of Applied Economics (27. 779..

Вітер, І.І. Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності. Історичні та страте- гічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць.

Розділ книги

Вітер, І.І. (2019) Розвиток учень про цивілізацію в європейській науці. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 20-32.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 68-81.

Вітер, І.І. (2019) Еволюція європейських цінностей за умов четвертої промислової революції. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 210-227.

Вітер, І.І. (2019) Розвиток учень про цивілізацію в європейській науці. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 20-32.

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2008) Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (XVI – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. С. 84–97. К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2006) Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVІ – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко та ін. К.: КНЕУ, с. 152-212.

Вітер, І.І. (2001) Європейська цивілізація в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. In: Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія/За ред. д-ра екон. наук, проф. ДГ Лук'яненка. К.: КНЕУ.

Монографія

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобаліза- ції (С. 39–50), Бюджетне реформування як складова антикризових стратегій Європейського Союзу (С. 164–177), Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС (С. 364–374). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д. е. н., проф., академік О.Г. БілорусК.: - КНЕУ.

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. та Гончаревич, Л.Г. (2011) Європейський досвід інституціонального забезпечення стратегії бюджетного реформування. Робочий документ. Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія. – К.: ІСЕМВ НАН України.

Вітер, І.І. (2011) Модифікація глобальних стратегій ЄС в умовах світової фінансової кризи (С. 99–106), Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір (С. 230–237), Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі (С. 336–343). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Біло- рус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. та Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2010) Глобальные стратегии Евросоюза: монография / науч. ред. О.Г. Белорус. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. та Мацейк, Ю.М. та Вітер, І.І. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія. Робочий документ. К..

Вітер, І.І. та Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / за наук. ред. О.Г. Білоруса. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. (2008) Глобализация и европейские интеграционные процессы. Робочий документ. Гло- бальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Вітер, І.І. (2007) Глобалізація та європейські інтеграційні процеси. Робочий документ. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колек- тиву і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ (Розділ VI., пп. 6.1– 6.5). – С. 387–420..

Вітер, І.І. (2003) Європейська інтеграція: аналіз та прогнозування. Робочий документ. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 с. – С. 210–244.

Вітер, І.І. (2002) Глобальные экономические трансформации и международная экономическая безопасность. Робочий документ. Глобализация и безопасность развития: Монография / О.Г. Белорус, Д.Г. Лукьяненко, М.О. Гончаренко, В.А. Злен- ко, О.В. Зернецкая; И.о. Киев. нац. эконом. ун-т, НАН Украины. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений; Рук. авт. кол. О.Г. Белорус. – К.:.

Вітер, І.І. (2001) Глобальні економічні трансформації і міжнародна економічна безпека. Робочий документ. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Біло- рус. – К.: КНЕУ.

Навчальний матеріал

Мельник, Т.М. та Бохан, А.В. та Слоква, М.Г. та Вітер, І.І. (2018) Світовий ринок товарів та послуг. Опорний конспект / Мельник Т.М., Бохан А.В., Слоква М.Г., Вітер І.І. У 2-х частинах. Частина 1. [Навчальний матеріал]

Мельник, Т.М. та Бохан, А.В. та Слоква, М.Г. та Вітер, І.І. (2018) Світовий ринок товарів та послуг. Опорний конспект / Мельник Т.М., Бохан А.В., Слоква М.Г., Вітер І.І. У 2-х частинах. Частина 2. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2016) Методологія економічної науки: робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна макроекономічна політика». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2011) Глобальна макроекономічна політика: робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 7.030203 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2010) Методологія економічної науки: навчальна програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки фахівців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2010) Методологія економічної науки: робоча програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки фахів- ців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2009) Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: навчальна програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2009) Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: робоча програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит», «Маркетинг» Київського університету туризму, економіки і права. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2007) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна історія» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 6.050101 «Облік і аудит» «Маркетинг», Факультету економіки та менеджменту Київського університету туризму, економіки і права. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2005) Методичні матеріали дисципліни «Економічна історія» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2003) Методичні матеріали дисципліни «Методологія економічної науки» для студентів магістерської форми навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2002) Методичні матеріали дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (Історія МЕВ) для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (1990) Экономический механизм управления использованием ВМР в регионе //Методические рекомендации по организации использования вторичных материальных ресурсов в регионе (области, городе). Науч.руков. Е.П. Барамыков и А.М. Невелев. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. та Супрун, П.И. та Прокофьев, А.Я. (1985) Организация информационной базы процессов планирования повышения квалификации руководителей и специалистов. Методические рекомендации. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. та Прокофьев, А.Я. та Супрун, П.И. та Вітер, В.І. (1984) Информационно-справочная система «СЛУШАТЕЛЬ». Методическая разработка. [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Tue Sep 21 05:44:59 2021 EEST.