Елементи, в яких автор: "Клименко, О.А."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 59.

Стаття

Клименко, О.А. (2019) Безпекова політика Індії щодо викликів з боку Китаю: чинники формування. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 218-229.

Клименко, О.А. (2018) Особливості розвитку індійсько-китайських відносин на початку ХХІ ст. Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні.. с. 208-210.

Клименко, О.А. (2017) Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 77-82.

Клименко, О.А. (2016) Китайсько-індійські відносини в контексті трансформаційних політико-економічних процесів сучасності / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 82-103.

Клименко, О.А. (2016) Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-60.

Клименко, О.А. (2015) Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 168-178.

Клименко, О.А. та Ткаченко, І.В. (2015) Система та механізми функціонування ОГС у країнах світу. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-53.

Клименко, О.А. (2015) Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць [ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»]. Серія «Політичні науки» (№ 2 (4). с. 46-55.

Клименко, О.А. (2015) Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу / За заг. ред. проф. Рудякова П.М. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: Збірник наукових праць / НАН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 168-178.

Клименко, О.А. (2015) Феномен кастового устрою у контексті цивілізаційно-культурних складових індійського суспільства / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-70.

Клименко, О.А. (2015) Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії. Віче. Журнал Верховної Ради України (№ 6 (3). с. 12-16.

Клименко, О.А. (2015) Національні платформи громадянського суспільства в межах Східного партнерства: потенціал і можливості зростання / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Збірник тез доповідей [IV міжнародної науково-практичної конференції] (м. Київ, 23 квітня 2015 р.). с. 59-62.

Клименко, О.А. (2014) Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст. Політологічний вісник: збірник наукових праць / Політологічний центр при Київському нац. Ун-ті ім. Т. Шевченка (Вип. 7). с. 347-358.

Клименко, О.А. (2014) Некомерційні організації та політико-економічні зміни доби глобалізації / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей (18 грудня 2014 р., м. Київ). с. 67-69.

Клименко, О.А. (2014) Світоглядно-культурний потенціал індуїзму щодо обґрунтування кастового устрою Індії / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 85-92.

Клименко, О.А. (2013) Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (Вип. 6). с. 67-80.

Клименко, О.А. (2013) Ефективність некомерційних організацій у розвинених демократичних країнах. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: Зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ): Національний інститут стратегічних досліджень / Упоряд. В.. с. 103-112.

Клименко, О.А. (2013) Осмислення кастового питання в Індії: деякі аспекти. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 7). с. 552-562.

Клименко, О.А. (2012) Ключові передумови політичних процесів в Індії / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 124-135.

Клименко, О.А. (2012) Тенденції й особливості політико-економічних змін Індії. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (№ 3 (6). с. 159-167.

Клименко, О.А. (2012) Міжнародні неурядові організації у глобалізованому світі. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України (№ 4 (6). с. 107-115.

Клименко, О.А. (2012) Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. Праць (Вип.5). с. 152-165.

Клименко, О.А. (2012) Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / За заг. Ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України (Вип.18). с. 110-114.

Клименко, О.А. (2011) Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ імені Тараса Шевченка (Вип. 5). с. 412-421.

Клименко, О.А. (2011) Религиозная идентичность современной Индии. Софія: культурологічний журнал (№ 11). с. 215-222.

Клименко, О.А. (2011) Політичні закономірності культурної унікальності Індії. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 38-41.

Клименко, О.А. (2009) Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави. Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Вип. 8). с. 86-94.

Клименко, О.А. (2009) Глобальні проблеми і потенціали корпоративної соціальної відповідальності бізнесу для їх вирішення / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 94-104.

Клименко, О.А. (2008) Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес. Політичний менеджмент (№ 1 (2). с. 117-128.

Клименко, О.А. (2008) Глобалізація міжнародного середовища і неурядові організації: характер взаємовпливів та адекватності. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 3). с. 188-200.

Клименко, О.А. (2008) Культурний вимір глобалізації: взаємообумовленість виникнення та тенденції зростання. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 3). с. 246-257.

Клименко, О.А. (2007) «Фабрики думок»: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав. Політичний менеджмент: Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія (№ 2 (2). с. 90-99.

Клименко, О.А. (2007) Геополітичний вибір нових незалежних держав у контексті рівнів впливу сучасного міжнародного середовища. Політологічний вісник: Збірник наукових праць (№ 28). с. 199-209.

Клименко, О.А. (2007) Рівні впливу міжнародної політики щодо геополітичного вибору нових незалежних держав по вісі «Схід - Захід». Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 192-199.

Клименко, О.А. (2007) Глобальні проблеми сьогодення: сутність та можливі шляхи розв’язання в діяльності неурядових організацій. Політологічний вісник: Збірник наукових праць (№ 29). с. 321-335.

Клименко, О.А. (2006) Опозиційна діяльність організацій громадянського суспільства щодо створення НАФТА (соціальна та асоціальна природа впливу НУО). Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ 21 грудня 2006 р.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 120-133.

Клименко, О.А. (2006) Сучасна освіта перед викликами глобалізації. Досвід країн Європи. Матеріали Другої міжнародної конференції «Розвиток європейських студій в Україні: проблеми та перспективи», 20-21 квітня 2006 р., м. Донецьк Бюлетень європейських студій (№ 4 (2). с. 8-16.

Клименко, О.А. (2005) Геополітичний вимір пострадянських трансформацій: природа досліджень та проблеми політики. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 133-143.

Клименко, О.А. (2005) Неурядові організації в ініціативах НАФТА: нове слово в інтеграційній політиці. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 346-353.

Клименко, О.А. (2003) Демократизація міжнародного співробітництва в діяльності польських неурядових організацій. Україна - Польща: історія і сучасність. Збірник наукових статей і спогадів пам’яті П.М. Калениченка; Інститут історії України НАН України; Історіографічні дослідження в Україні (Вип. 1). с. 59-69.

Клименко, О.А. (2003) Транскордонне співробітництво польських неурядових організацій. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 38-50.

Клименко, О.А. (2002) Деякі проблеми України в контексті європейського інтегрування. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 8-14.

Клименко, О.А. (2002) Екологічний контекст європейського інтегрування: уроки для країн з перехідною економікою. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 33-41.

Клименко, О.А. (2001) Німеччина та Франція на шляху до євро: національний контекст загальноєвропейської інтеграції. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 27-34.

Клименко, О.А. (2001) Європейський шлях до спільної зовнішньої та оборонної політики. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 38-43.

Клименко, О.А. (2001) Активність організацій «третього сектору» в діяльності партій демократичного спрямування. Політологічний вісник. КДНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 8). с. 191-197.

Клименко, О.А. (2000) Єдина європейська валюта в контексті дебатів німецької політичної еліти. Нова політика (№ 5 (3). с. 2-5.

Клименко, О.А. (2000) Військово-політичні проблеми спільної Європи. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 43-47.

Клименко, О.А. (2000) Неурядові організації в ООН: деякі аспекти співробітництва. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 21-25.

Клименко, О.А. (2000) Антикризове управління чи антикризове реагування. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 79-83.

Клименко, О.А. (1999) Політична культура і суспільні зміни на латиноамериканському континенті. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 3-10.

Клименко, О.А. (1999) Євросоюз: інтеграційне сьогодення. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 8). с. 26-31.

Клименко, О.А. (1998) Політична культура і суспільна трансформація: спроба відтворення взаємозв’язку. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 43-48.

Клименко, О.А. (1998) «Політичний процес» в сучасній політичній думці. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 61-65.

Клименко, О.А. (1997) Деякі аспекти фрагментарності політичної культури. Збірник праць вчених. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 49-51.

Клименко, О.А. Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України. -.

Розділ книги

Клименко, О.А. (2018) Китайсько-індійські взаємини на початку ХХІ ст.: тенденції розвитку. In: Україна - Китай - 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях»: монографія / кер. авт. колективу і науковий редактор О.М.Олійник. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 122-141.

Клименко, О.А. (2013) Религиозная идентичность как фактор сохранения национальной идентичности Индии в условиях глобализации. In: Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко; ИМЭМО НАНУ. К.: Наукова думка, с. 360-369.

Навчальний матеріал

Клименко, О.А. (2005) Партії та неурядові організації в політиці лібералізації торгівлі НАФТА / Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України; Наук. ред. С.В. Толстов. – К.: Науковий світ. [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Wed Mar 22 14:01:37 2023 CET.