Елементи, в яких автор: "Метельова, Т.О."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 222.

Стаття

Метельова, Т.О. (2020) Формування загальнонаціональної єдності засобами політики пам’яті в Італії: досвід для України. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 136-155.

Метельова, Т.О. (2019) Базові ціннісні системи: ґенеза, історичні трансформації та сучасні соціальні експлікації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 19-30.

Метельова, Т.О. (2019) Боротьба з регіональним сепаратизмом в Італії: здобутки й уроки. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 16-21.

Метельова, Т.О. (2019) Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 67-75.

Метельова, Т.О. (2019) Італійська трансформаційна модель і складові гармонізації регіональних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 75-81.

Метельова, Т.О. (2019) Політика пам’яті як інструмент національної консолідації: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 158-165.

Метельова, Т.О. (2019) Трансформація політики пам’яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 165-175.

Метельова, Т.О. (2019) Боротьба з регіональним сепаратизмом в Італії: здобутки й уроки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 277-293.

Метельова, Т.О. (2019) Національні політики пам’яті як складник сучасних міжнародних відносин. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 316-328.

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2018) Теоретичні та методологічні засади політики пам'яті у світовому контексті: історія і сучасність. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 6-10.

Метельова, Т.О. (2018) Трансформація політики пам'яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 39-44.

Метельова, Т.О. (2018) Європейські цінності як фактор розвитку неєвропейських цивілізацій: комунікація і проблема Іншого. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 128-143.

Метельова, Т.О. (2018) Індійська модель політики історичної пам’яті: засади, проблеми й перспективи. Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні.. с. 285-295.

Метельова, Т.О. (2017) Етнос як середовище і як конструкт: за і проти. Polish-Ukrainian scientific journal (№3).

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання громадської організації “Академія політичних наук” (№2-3). с. 215-238.

Метельова, Т.О. (2017) Політика пам'яті як інструмент формування іміджу країни (на прикладі Туреччини). Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 243-256.

Метельова, Т.О. (2017) Історична пам'ять як інструмент регіональної політики: на прикладі сучасної Індії. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) (Ч.1). с. 136-142.

Метельова, Т.О. (2017) Философские проблемы исторического дискурса. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 21-32.

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності і мультикультуралізм: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 51-55.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський, Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа, 1. с. 409-429.

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (2-3). с. 215-238.

Метельова, Т.О. (2017) Історична пам’ять як інструмент регіональної політики: на прикладі сучасної Індії. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.], Вип. III. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки, Київ. Нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін., 1. с. 136-142.

Метельова, Т.О. (2017) Політика пам’яті як інструмент формування іміджу країни (на прикладі Туреччини). Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15–16 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культу- ри України, Київ. Нац.. ун-т культури і мистецтв. с. 343-356.

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної ідентичності: досвід Євросоюзу та можливості його використання Україною. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 53-61.

Метельова, Т.О. (2017) Соціокультурні та правові засоби забезпечення національної злагоди в сучасній Індії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. с. 44-47.

Метельова, Т.О. (2017) Чернобыль: историческая травма и иррациональный страх (украинская специфика преодоления. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 275-293.

Метельова, Т.О. (2017) Ціннісний вимір індоєвропейської спорідненості: від санкх’ї й мілетців до сучасного мультикультуралізму. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів.. с. 142-151.

Метельова, Т.О. (2017) Etnos jak środowisko i jak konstrukt: za i przeciw. Social and human sciences. Polish-ukrainian scientific journal (3(15)).

Метельова, Т.О. (2016) Соціокультурні та правові засоби забезпечення національної злагоди в сучасній Індії. Віче [Електронний ресурс] (18).

Метельова, Т.О. (2016) На шляху європейської консолідації: досягнення і втрати політики спільної ідентичності. Зовнiшнi справи (10). с. 26-31.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 164-178.

Метельова, Т.О. (2016) Інформаційна безпека України в контексті європейських здобутків: досвід минулого і поточні завдання. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-114.

Метельова, Т.О. (2016) Ядерна безпека: міфологізація проблеми та її наслідки (на прикладі аварій на АЕС у другій половині ХХ – початку ХХІ століття). Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 24-39.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: збірник наукових праць / За заг. редакцією канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Метельова, Т.О. (2016) Досвід забезпечення національної злагоди в Республіці Індія. Контраст. – [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2016) Ядерна безпека в глобалізованому світі: міфологізація проблеми (на прикладі аварій на АЕС у другій половині ХХ – початку ХХI ст.). Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 24-40.

Метельова, Т.О. (2016) System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values (Система цінностей як чинник суспільної трансформації: цінності базові та екзистенційні). Гілея: науковий вісник (115). с. 210-216.

Метельова, Т.О. (2015) Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід. Журнал Верховної Радий України "Віче" (4). с. 2-5.

Метельова, Т.О. (2015) Країни Центральної Європи і міжнародна безпека: спільне й відмінне в українському питанні. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 22 (2). с. 26-33.

Метельова, Т.О. (2015) Реактуалізація міфологічного мислення як складник модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 63-72.

Богданович, І.І. та Метельова, Т.О. (2015) Підтримка ОГС міжнародними організаціями в Україні та постсоціалістичних країнах. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 43-47.

Метельова, Т.О. (2015) Протестні рухи та феномен «Майдану» в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 59-65.

Метельова, Т.О. (2015) Взаємодія міжнародних організацій і сучасних протестних рухів у країнах світу: загальні тенденції і перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва/ за ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-102.

Метельова, Т.О. (2015) Інформаційна безпека України в контексті європейських здобутків: досвід минулого і завдання на перспективу. Контраст. [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2015) Незалежний Туркменістан: специфіка власного шляху чи новий соціальний експеримент? Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. с. 154-157.

Метельова, Т.О. (2015) Ціннісні трансформації європейського простору: між Першою і Другою світовими війнами. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 191-202.

Метельова, Т.О. (2014) Конфліктогенний потенціал політики мультикультуралізму: ідеологеми і реальність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 18-33.

Метельова, Т.О. (2014) Цінності як основа формування соціальної системи та критерій цивілізаційного поступу. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 18-44.

Метельова, Т.О. (2014) Ціннісні імперативи взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-201.

Метельова, Т.О. (2014) «Інший» як мірило інтеграційних можливостей: культурно-світоглядні та правові аспекти зоозахисних реалій України й Євросоюзу. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 337-354.

Метельова, Т.О. (2014) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей. Віче (22). с. 22-29.

Метельова, Т.О. (2014) Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції. Українознавчий альманах (16). с. 42-47.

Метельова, Т.О. (2014) Сучасний стан вивчення української традиційної культури: ціннісний аспект. Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство: Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб.наук. праць. с. 24-30.

Метельова, Т.О. (2014) Протестні рухи та феномен «Майдану» в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Трибуна (5-12). с. 35-39.

Метельова, Т.О. (2014) Історична еволюція відносин «особа-суспільство-держава» на європейському континенті. Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Досвід для України. Аналітична доповідь /А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева [та ін.]. с. 7-8.

Метельова, Т.О. (2014) Волошин О.А. Політика Росії щодо Співдружності Незалежних Держав. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Метельова, Т.О. (2013) Діалог культур: світовий досвід і український потенціал. Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації: XI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упорядники: М.М. Садовенко, З.О. Босик. с. 21-32.

Метельова, Т.О. (2013) Засади українського державотворення: інваріанти та варіативність ціннісних систем. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 25-35.

Метельова, Т.О. (2013) Антисемітизм. Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти т., 1. с. 110-111.

Метельова, Т.О. (2013) Пошук орієнтирів у відношенні «Людина-світ»: від феноменології Гуссерля до постмодерну. На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, посткласичний та езотеричний підходи», 19–20 квітня 2013 р. / за ред. І.В. Карівця. с. 183-193.

Метельова, Т.О. (2013) Громадянське суспільство як чинник націотворення: ретроспектива і перспектива. Історико-політичні студії: зб. наук. праць (1). с. 121-130.

Метельова, Т.О. (2013) Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізації. Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12–13 квітня 2013 р., Острог), 1 (11). с. 12-26.

Метельова, Т.О. (2013) Громадянське суспільство в глобалізованому світі: трансформації і перспективи. Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. Журн. (1). с. 272-278.

Метельова, Т.О. (2013) Защита животных как моральная проблема и ее правовые аспекты в свете европейского опыта. Український часопис міжнародного права: Спецвипуск: Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика України. с. 66-76.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема і як конституанта: ретроспектива і перспектива в контексті ідентифікацій. Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст): матер. II Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С.С. Возняк. с. 110-113.

Метельова, Т.О. (2013) Засади українського державотворення: інваріанти і варіативність ціннісних систем. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / за загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-35.

Метельова, Т.О. (2013) Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ. Віче (20). с. 11-16.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема в контексті ідентифікацій. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки (27(276). с. 43-49.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія (Вип.11). с. 222-232.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Культурна політика в добу глобалізації: досвід об’єднаної Європи. Культурна політика у контексті полікультурного світу: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., НАКККіМ – УЦКД, Київ, 29–30 верес- ня 2011 р.: у 2 ч., 1. с. 26-33.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки. Серія «Філософія» (11). с. 222-232.

Метельова, Т.О. (2012) Взаємозв’язок типів комунікації та систем цінностей в контексті проблеми мультикультуралізму: ретроспектива і перспектива. Діалог культур у просторі полікультурного світу: Зб. матеріалів на- ук.-теор. конф., Київ, 9–10 листопада 2012 р.. с. 200-209.

Метельова, Т.О. (2012) Феномен «Іншого» в структурі комунікації: проблема людини. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки (15). с. 48-55.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи традиційних культур у сучасному світі в контексті «кризи мультикультуралізму». Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб. наук. праць [редкол.: С.М. Садовенко – голова редкол., упор., відп. за вип.; З.О. Босик – упор., відп. ред.], Київ, 23–24 жовтня 2012 р.. с. 74-80.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Типи комунікації та інтеграційні можливості суспільства. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 276-301.

Метельова, Т.О. (2012) Комунікативні зміни в глобалізованому світі: індивідуалізація проти уніфікації. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. (спец. вип.) (18). с. 151-157.

Метельова, Т.О. (2012) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу). Віче (22). с. 26-29.

Метельова, Т.О. (2012) Нечисті в’язні чистої совісті. Народний депутат (81). с. 36-38.

Метельова, Т.О. та Стріха, М.В. та Рябчук, М.Ю. (2012) Дослідження трансформації культурних практик та споживання культурних товарів та послуг. Аналітична записка. [Електронний ресурс]..

Метельова, Т.О. (2011) Ідеологія солідаризму: реанімація пройденого чи спроба "імплементації" європейських цінностей в український грунт. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 203-218.

Метельова, Т.О. (2011) Культурний простір доби глобалізації: від персонажів до архетипів. Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України. Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 29– 30 вересня 2010 р.. с. 35-39.

Метельова, Т.О. (2011) Ідеологія солідаризму: реанімація пройденого чи спроба «імплементації» європейських цінностей в український ґрунт? Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 203-218.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентичність в Україні: ціннісно-світоглядне підґрунтя регіонального поділу. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.).. с. 125-127.

Метельова, Т.О. (2011) Самоідентифікація українців: культурний і соціальний виміри. IX культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення Року культури в 2012 році як року культури та відродження музеїв в Україні»: міжнар. наук.-практич. конф.. с. 116-119.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація і культура: контроверза чи спільний родовід? Віче (22). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (2010) Культурний простір доби глобалізації: від персонажів до архетипів. Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки»: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції та методичні рекомендації. с. 207-2014.

Метельова, Т.О. (2010) Культура глобалізованого світу: на шляхах збереження плюралізму. Передмова до монографії З.О. Босик «Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини». с. 2-12.

Метельова, Т.О. (2009) Менталітет біологічних об’єктів: європейський досвід зоозахисту і українські реалії. Народний депутат (5). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2009) Єдність мовно-культурного простору як чинник націєтворення. VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів». с. 34-38.

Метельова, Т.О. (2009) Падіння Берлінського муру: семіотичні наслідки. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 80-88.

Метельова, Т.О. (2009) Європа на обрії: стан та перспективи співробітництва Україна – ЄС. Віче (16). с. 12-13.

Метельова, Т.О. (2009) Безпритульне питання: пастка для України. Сучасність (3-4). с. 246-257.

Метельова, Т.О. (2009) Культурна ідентифікація та самоідентифікація України в контексті європейських процесів. VII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства», 2. с. 146-152.

Метельова, Т.О. (2008) Геть батіг, хай живе пряник!: новий проект закону «Про національний культурний продукт». Сучасність (9). с. 76-82.

Метельова, Т.О. (2008) Українська ідея Олеся Бердника: всесвітній вимір. Бердник Олесь. Золоті Ворота: Поезія, публіцистика, інтерв’ю / Упоряд. та передм. Г. Бердник. с. 181-185.

Метельова, Т.О. (2007) Національні культури в контексті глобалізації: особистісний вимір, традиції і новації. V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва: «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації». с. 317-321.

Метельова, Т.О. (2007) Моральний вимір мистецтва компромісів. Народний депутат (5). с. 22-25.

Метельова, Т.О. (2007) Культурний хронотоп України як детермінанта її політичного ландшафту. Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції, Київ, 22–23 листопада 2007 р.. с. 103-109.

Метельова, Т.О. (2007) Українська ідея Олеся Бердника: всесвітній вимір. Матеріали міжнародної конференції «Всесвіт Олеся Бердника». с. 51-56.

Метельова, Т.О. (2007) Інтернет. Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд.: Підготовлений у рамках участі України в програмі оглядів національних культурних політик Ради Європи. ред.-упор.: О. Гриценко. с. 96-99.

Метельова, Т.О. (2006) Тяжка хвороба адмінресурсу. Народний депутат (5(6)). с. 28-31.

Метельова, Т.О. (2006) Агенти впливу і вплив агентів. Народний депутат (1). с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2006) Гендерний складник у філософії Володимира Соловйова. Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – [Вип.] XIV–XV (1–2/2006) / ВНТУ; ред- кол. І. Бичко [та ін.] (1-2). с. 146-154.

Метельова, Т.О. (2006) Солідаризм за БЮТом. Народний депутат (1). с. 82-85.

Метельова, Т.О. (2006) Філософія Канта у контексті кризи раціональності. Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец (3). с. 14-19.

Метельова, Т.О. (2006) Орвелл відпочиває. Народний депутат (4). с. 48-53.

Метельова, Т.О. (2006) Концепт «творчої уяви». Філософська думка (6). с. 11-21.

Метельова, Т.О. (2006) Конститутивна роль аксіологем у формуванні особистості. Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец (4). с. 13-19.

Метельова, Т.О. (2006) Спокуслива пропозиція від влади. Народний депутат (6). с. 32-35.

Метельова, Т.О. (2006) Феномен сакрально-ціннісного та його роль у конституюванні людського буття. Актуальні проблеми історії, теорії та практики худо ньої культури. Збірник наукових праць. Випуск XVII. с. 19-32.

Метельова, Т.О. (2006) Тринадцятий апостол української опозиції. Народний депутат (9). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2006) «Інший» як конституента культурних світів сучасності. Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 25–26 травня 2006 р., 1. с. 158-161.

Метельова, Т.О. (2006) Усі громадяни рівні. Але дехто …рівніший. Народний депутат (10). с. 30-33.

Метельова, Т.О. (2006) Вибори‑2006: вимір політичний і …сакральний. Народний депутат (5). с. 31-35.

Метельова, Т.О. (2006) Володимир Соловйов: філософія versus богослов’я. Культура і сучасність: Альманах (2). с. 19-26.

Метельова, Т.О. (2005) Онтологія Надлюдини: ніцшеанські мотиви у творчості Олеся Бердника. Філософія Ф. Ніцше і сучасність (До 160-річчя від дня народження) // Філософсько-антропологічні студії. с. 216-228.

Метельова, Т.О. (2005) Антропологічний потенціал філософії Маркса. Персонал (2). с. 36-41.

Метельова, Т.О. (2005) Кантівські візії крізь призму сучасної філософії: проблема людиномірности буття. Sententiae: зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Вип. 13 (2) / Вінницький нац. техн. ун-т, Український філос. фонд. с. 92-102.

Метельова, Т.О. (2005) Світотворче слово Олеся Бердника. Сучасність (3). с. 125-133.

Метельова, Т.О. (2005) Люстрація: полювання на відьом чи очищення? Народний депутат (4-5). с. 64-66.

Метельова, Т.О. (2005) «Щось негаразд із самою консерваторією». Погляд на судово-правову реформу. Народний депутат (4-5). с. 64-66.

Метельова, Т.О. (2005) Конституційна реформа: приховані несподіванки. Народний депутат (5-6). с. 24-27.

Метельова, Т.О. (2005) Подвійні стандарти. Ігноруючи конституцію, ми її втрачаємо. Народний депутат (6-7). с. 8-11.

Метельова, Т.О. (2005) Дует політрефорами й політкризи: торги з непередбачуваними наслідками. Народний депутат (9-10). с. 88-91.

Метельова, Т.О. (2005) Нерідна донька влади. Народний депутат (9-10). с. 92-95.

Метельова, Т.О. (2005) Феномен ціннісного як джерело культурного буття людини. Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. Наук.-практ. конф., Київ, 22–23 грудня 2005 р., 1. с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2004) «Антропологічна криза» як мода і як симптом. Вісник КНТУ (6). с. 28-36.

Метельова, Т.О. (2004) Революція постмодерну і постмодерн революції: естетичний виток етичного. Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигм?. с. 268.

Метельова, Т.О. (2004) Криза раціональности як симптом кризи системности. Sententiae: зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського то- вариства). № 1 / Вінницький нац. техн. ун-т; Укр. філософський фонд. с. 17-26.

Метельова, Т.О. (2004) До джерел світоглядних трансформацій: сфери вітальності та ейдетики. Сучасність (3). с. 92-96.

Метельова, Т.О. (2003) Містком філософської рефлексії. Філософська думка (1). с. 156-160.

Метельова, Т.О. (2003) Елейський складник діаматівської матерії та сучасної об’єктивної реальності. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (12). с. 23-29.

Метельова, Т.О. (2003) Логічний сонет декалогу. Мультиверсум (32). с. 131-137.

Метельова, Т.О. (2003) Свобода як джерело творчості. Матеріали міжнародної наукової конференції «Творчість у контексті розвитку людини». с. 27-28.

Метельова, Т.О. (2003) Від біполярності до мультиверсуму. Філософська думка (5). с. 102-117.

Метельова, Т.О. (2003) Драма і тріумф філософії Маркса. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (13). с. 34-48.

Метельова, Т.О. (2003) Постмодерн як симптом зміни епох. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасна картина світу і інтеграція наукового і позанаукового знання». с. 32-33.

Метельова, Т.О. (2003) Комунікація і свідомість: проблема «першородності» і відповідальності. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (12). с. 26-31.

Метельова, Т.О. та Волинцев, В.М. (2003) Аксіологеми як конститутивний чинник людського буття: від міфопростору архаїки до антропопросторів постмодерну. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Міфологічний простір і час у сучасній культурі».. с. 23-24.

Метельова, Т.О. (2003) Історія філософії як її шлях до власного світу. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (філософія, політологія). с. 67-68.

Метельова, Т.О. (2002) Культура античності. Філософський Енциклопедичний словник. с. 314.

Метельова, Т.О. (2002) Культура національна. Філософський Енциклопедичний словник. с. 314-315.

Метельова, Т.О. (2002) Культура Нового Часу. Філософський Енциклопедичний словник. с. 315.

Метельова, Т.О. (2002) Культура Середньовіччя. Філософський Енциклопедичний словник. с. 315.

Метельова, Т.О. (2002) Культурні цінності. Філософський Енциклопедичний словник. с. 316.

Метельова, Т.О. (2002) Фрезер Джеймс Джордж. Філософський Енциклопедичний словник. с. 691.

Метельова, Т.О. (2002) Світоглядно-антропологічна основа космогонічних міфів народів світу. Мультиверсум (31). с. 140-150.

Метельова, Т.О. (2002) Онтологічна легітимація особи в культурі античності. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (10). с. 256-262.

Метельова, Т.О. (2002) Вектори навчального процесу: від «гнозис» до «аксиос». Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти». с. 22-23.

Метельова, Т.О. (2002) Деконструкція духу чи розширення поля свободи? Гуманітарне знання на порозі XXI століття. с. 8-11.

Метельова, Т.О. (2002) Комунікація-цінність-особистість. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування національних, загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 121-124.

Метельова, Т.О. (2002) Від Космосу до Космосу. Імперія нерухомості (5). с. 70-71.

Метельова, Т.О. (2002) Коммуникация и сознание: проблемы первичности. Материалы 1-й международной научной конференции «Методы современной коммуникации: проблемы теории и социальной практики». с. 59-60.

Метельова, Т.О. (2002) Вірую, тому що абсурдно! Імперія нерухомості (2). с. 68-69.

Метельова, Т.О. (2002) Волію, отже – творю. Імперія нерухомості (6). с. 62-63.

Метельова, Т.О. (2002) Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: тотемна система в Австралії. Е. Дюркгайм; пер. з фр. Г. Філіпчук, З. Борисюк; наук. ред. Т. Метельова.

Метельова, Т.О. (2001) Гармонія, вимірювана алгеброю. Імперія нерухомості (1). с. 56-57.

Метельова, Т.О. (2001) Ностальгія. Імперія нерухомості (1). с. 6-7.

Метельова, Т.О. (2001) Знайти у змінному незмінне…. Імперія нерухомості (3). с. 52-53.

Метельова, Т.О. (2001) Етнос, народ, нація…. Імперія нерухомості (3). с. 7-8.

Метельова, Т.О. (2001) Казковий вибір українського богатиря: олігархія чи авторитаризм. Сучасність (7-8). с. 86-101.

Метельова, Т.О. (2000) Хронофобія як симптом невиліковної хвороби діамату. Філософська думка (6). с. 11-24.

Метельова, Т.О. (2000) Недієздатна законодавча влада: спадщина минулого чи сучасний витвір? Універсум (3-4). с. 8-10.

Метельова, Т.О. (2000) Брама у вічність. Імперія нерухомості (1). с. 41-45.

Метельова, Т.О. (2000) Спочатку було Слово. Імперія нерухомості (1). с. 32-33.

Метельова, Т.О. (2000) Від хаосу до порядку. Імперія нерухомості (2). с. 42-43.

Метельова, Т.О. (2000) Апокаліпсис всерйоз і надовго. Універсум (1-2). с. 5-6.

Метельова, Т.О. (2000) Дім і характер. Імперія нерухомості (2). с. 49-52.

Метельова, Т.О. (2000) Дитя часу й простору. Імперія нерухомості (3). с. 47-51.

Метельова, Т.О. (2000) Доленосний 1999: QUO VADIS, Україно? Сучасність (1). с. 61-67.

Метельова, Т.О. (1999) Вибір з превентивними заходами. Критика (3). с. 5-7.

Метельова, Т.О. (1999) Політика розколу. Сучасність (3). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (1999) Конфронтація рабів. Перехрестя (4). с. 6-8.

Метельова, Т.О. (1999) Кучма всіх об’єднав. Критика (10). с. 4-5.

Метельова, Т.О. (1999) Український вибір: між поганим і ще гіршим. Сучасність (3). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (1999) Ейдос проти екзистенції. Сучасність (11). с. 95-110.

Метельова, Т.О. (1999) Топологія політичного простору України‑1998: традиції і новації. Сучасність (3). с. 68-79.

Метельова, Т.О. (1999) Вибори‑99: диспозиція перед стартом. Сучасність (6). с. 72-79.

Метельова, Т.О. (1998) Логіка виникнення і магія творення. Генеза (1-2). с. 27-39.

Метельова, Т.О. (1998) Ігрове семінарське заняття з філософії як метод засвоєння архетипів хронотопу культури. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних закладах шляхом використання комп’ютерної техніки, технічних засобів і методів активного навчання». с. 23-24.

Метельова, Т.О. та Ібрагімов, Р.І. (1997) Сучасні політичні міфи в економіці України. Розбудова держави (2,3). с. 3-8.

Метельова, Т.О. та Ібрагімов, Р.І. (1997) Незалежність чи самостійність? Політика і час (1, 5-6). с. 33-42.

Метельова, Т.О. (1996) Метаморфози філософії: ідеологія, наука, гра…. Генеза (1(4)). с. 24-38.

Метельова, Т.О. (1996) Умови й межі національного виховання. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання студентів у технічному ВУЗі: методологічні засади, практика, перспективи». с. 284-285.

Метельова, Т.О. (1995) Лібералізм чи націонал-демократизм? Розбудова держави. (12). с. 19-21.

Метельова, Т.О. (1995) Роздуми над феноменом популізму в Україні. Розбудова держави (6). с. 35-40.

Метельова, Т.О. (1995) Свободу конституції!, або дещо про стосунки одиничного і загального в контексті війни законопроектів. Розбудова держави (3). с. 14-16.

Метельова, Т.О. (1994) Свобода як людський вимір всесвіту. Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Психологія. Соціологія. Політологія. с. 107-113.

Метельова, Т.О. (1994) Самотність економічної людини та націонал-демократизм. Політологічні читання (1). с. 276-282.

Метельова, Т.О. (1994) До питання про співвідношення політичних дій та ідеологем. Українська ідея та українська держава (1). с. 26-27.

Метельова, Т.О. (1994) Походження нації: культура чи економіка? Республіканець (3-4). с. 15-16.

Метельова, Т.О. (1994) Місце України в загальнолюдській спільності. Розбудова держави (6). с. 58-63.

Метельова, Т.О. (1994) Національна еліта: проблеми культурного вибору. Національна еліта та проблеми її формування. с. 3-4.

Метельова, Т.О. (1994) Нація у чотирьох вимірах сучасної ідеології, або тоталітаризм і демократизм проти нації. Політологічні читання (2). с. 279-286.

Метельова, Т.О. (1994) Самотність економічної людини і національно-культурне буття. Всеукраїнська науково-методична конференція «Українознавство в технічному ВУЗі: методологія, методика, перспективи». с. 64-65.

Метельова, Т.О. (1993) Проблема особистісного начала у різних типах соціальності. Світогляд і духовна творчість. с. 92-96.

Розділ книги

Метельова, Т.О. (2020) Вплив європейських ціннісно-ідеологічних засад на позицію країн Європейського Союзу щодо територіальної цілісності пострадянських країн. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 79-96.

Метельова, Т.О. (2020) Політико-правова позиція Європейського Союзу у зв’язку з проявами сепаратизму та збройними конфліктами на пострадянському просторі. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 96-118.

Потєхін, О.В. та Метельова, Т.О. (2019) Формування «ядерного табу». In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 114-118.

Метельова, Т.О. (2019) Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 43-50.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 409-429. ISBN 978-966-136-473-7

Метельова, Т.О. (2017) Философские проблемы исторического дискурса. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Минск: «РИВШ», с. 21-31.

Метельова, Т.О. та Жангожа, Р.Н. (2017) Незалежний Туркменістан: демодернізація. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 201-220.

Метельова, Т.О. (2017) Громадянська ідентичність у плюралістичному суспільстві. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 187-202.

Метельова, Т.О. (2014) Криза політики мультикультуралізму як симптом гібридизації європейських цінностей. In: Українська культура ХХІ століття: Розмаїття. Взаємодія. Єдність: монографія / Наук. ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнєцова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 55-65.

Метельова, Т.О. (2012) Правове забезпечення державної культурної політики. In: Українська культура: дискурси і дискусії XXI століття: монографія / Наук. Ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнецова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 95-105.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентифікація в Українському та європейському вимірах. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 118-129.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація як категорія культурно-цивілізаційного аналізу. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Університет «Україна», с. 11-24.

Метельова, Т.О. (2009) Європейський культурно-світоглядний простір та його українські конотації. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 462-476.

Книга

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. та Метельова, Т.О. (2017) Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. та Толстов, С.В. та Зеленько, Г.І. (2015) Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", Київ. ISBN 978-966-97247-6-2

Метельова, Т.О. (2002) Людина в історії: пошук системних закономірностей. Українська книга, Київ. ISBN 966-743-391-9

Метельова, Т.О. (2002) Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну. Українська книга, Київ. ISBN 966-605-428-0

Навчальний матеріал

Метельова, Т.О. та Менжуліна, Л.Н. (2004) Світоглядно-антропологічні метаморфози людського буття в сучасній філософії: текст лекції з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. ден. і заоч. форм навч. та аспірантів / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2004) Філософія XX століття // Текст лекцій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2003) Проблема типологізації суспільств: текст лекції з дисципліни «Соціологія» для студ. усіх спец. ден. та заоч. форми навч. / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2002) Філософія європейського Середньовіччя: архетипи та аксіологеми (проблематика, етапи розвитку, місце у світовому контексті): текст лекцій з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. денної і заочної форм навч. та аспірантів / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (1999) Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка» напряму 0501 «Економіка і підприємництво»; 6.050200 «Менеджмент» напряму 0502 «Менеджмент»; 6.091700 «Технологія харчових та хлібопекарських виробництв» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (1998) Соціологія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та плани семінарських занять для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050107 «Економіка підприємств», 7.050202 «Менеджмент у виробничій сфері», 7.092501 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» заочної форми навчання. [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Tue Jun 22 05:21:19 2021 EEST.