Елементи, в яких автор: "Розумюк, В.М."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття | Розділ книги
Число елементів: 89.

Стаття

Розумюк, В.М. (2019) Балканський досвід інтеграції окупованих територій і проблем державного будівництва. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 33-38.

Розумюк, В.М. (2019) Історіографія проблем нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-43.

Розумюк, В.М. (2019) Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки й прорахунки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 180-187.

Розумюк, В.М. (2019) Балканський досвід інтеграції окупованих територій і проблема державного будівництва. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 310-316.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 24-31.

Розумюк, В.М. (2018) Політика пам'яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки й невдачі. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 29-33.

Розумюк, В.М. (2017) Статус «молодшого брата» в історії східної дипломатії. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1(3)). с. 52-62.

Розумюк, В.М. (2017) Проблема формування національної держави: теоретичний аспект. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014), 1. с. 192-209.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. та Ткаченко, І.В. (2017) Консолідація суспільства в країнах Вишеградської четвірки в постсоціалістичний період: досвід для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 24-27.

Розумюк, В.М. та Фощан, Я.І. (2017) Практика досягнення національної єдності в країнах Південно-Східної Європи у постсоціалістичний час. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 27-34.

Розумюк, В.М. (2016) Пелепоннеська війна: внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 52-63.

Розумюк, В.М. (2016) Основні напрями теоретичної рефлексії проблем ядерної безпеки. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 67-73.

Розумюк, В.М. (2016) Хорватський досвід розбудови національної держави наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Трибуна (№ 3–4). с. 30-34.

Розумюк, В.М. (2016) Модель багатополярної системи міжнародних відносин: стабільність і конфліктогенність. Європейські історичні студії (наукове видання КНУ імені Тараса Шевченка) (№ 4). с. 234-248.

Розумюк, В.М. (2016) Полюсна типологія у дослідженні системи міжнародних відносин. Науковий історико-філософський журнал «Університет» (1-2(53). с. 77-87.

Розумюк, В.М. (2015) Міраж "третьої хвилі" - ліберальний проект соціально-політичного конструювання на пострадянському просторі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 33-40.

Розумюк, В.М. (2015) Класифікація міжнародних організацій та специфіка їх співробітництва з інститутами громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 204-213.

Розумюк, В.М. (2015) Класифікація міжнародних організацій та специфіка їх співробітництва з інститутами громадянського суспільства. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 19-22.

Розумюк, В.М. (2015) Громадянське суспільство і зовнішня політика. Віче (2(382)). с. 7-11.

Розумюк, В.М. (2014) Ідейне протистояння і соціальний конфлікт: марксистська інтерпретація. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 41-49.

Розумюк, В.М. (2014) Міфологія американського занепаду: США у трансформаціях сучасного світу. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (3).

Розумюк, В.М. (2014) Проблеми становлення нового світового порядку. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. Матеріали міжнародної наук. конф. / Відп. ред. В.К. Гура. с. 51-55.

Розумюк, В.М. (2013) Нацистська доктрина зовнішньої політики. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 6). с. 297-310.

Розумюк, В.М. (2013) Доктрина «кінця ідеології». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (64)). с. 64-72.

Розумюк, В.М. (2012) Національна ідентичність і національна держава. Державотворчі процеси в сучасних міжнародних відносинах: матер. міжвід. наук.-теорет. конф. м. Київ, 29.11.12. с. 15-21.

Розумюк, В.М. (2012) Євразійство як ідейно-теоретичне підґрунтя інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 124-130.

Розумюк, В.М. (2012) Шляхи історичної еволюції інституту національної держави. Всесвітня історія очима українських істориків. Збірник наукових статей. с. 229-240.

Розумюк, В.М. (2012) Еволюція постбіполярного світу: проблеми та перспективи. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 5). с. 299-315.

Розумюк, В.М. (2012) Америка та її занепад: ілюзії й реалії світової політики. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 4). с. 86-99.

Розумюк, В.М. (2011) Проблеми ідеології в «соціології знання» К. Мангейма. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (56)). с. 179-198.

Розумюк, В.М. (2011) «Реабілітація» ідеології: В. Ленін, Г. Лукач та А. Грамші. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (2 (55)). с. 91-103.

Розумюк, В.М. (2011) Проблема національного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 3). с. 255-268.

Розумюк, В.М. (2011) Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: Пелопонеська війна. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 2). с. 302-319.

Розумюк, В.М. (2011) Нація і національна держава. Антологія творчих досягнень (Вип. 6). с. 239-247.

Розумюк, В.М. (2010) Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України (3 (47)). с. 294-308.

Розумюк, В.М. (2010) Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: війни революційної Франції та діяльність «Священного Союзу». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (52)). с. 84-99.

Розумюк, В.М. (2009) Індоктринація псевдоісторією: модифікація свідомості засобами освіти. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.49). с. 114-122.

Розумюк, В.М. (2009) Регіональний розкол України: реальність міфу. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.44). с. 221-229.

Розумюк, В.М. (2009) Доктрина національного інтересу. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Є. Новицький. с. 277-289.

Розумюк, В.М. (2009) Ідеологічна індоктринація історичною освітою: політична доцільність vs. історичної науки. Гуманітарні науки (№ 1). с. 170-176.

Розумюк, В.М. (2009) «Привнесена свідомість» пролетаріату: марксисти vs. К. Маркс. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.48). с. 111-120.

Розумюк, В.М. (2008) Проблема інтелектуальної залежності країн периферії та специфіка їх «ідейного імпорту». Ціннісні та системні альтернативи сучасного світу: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / відп. ред. С.В. Кононенко. с. 45-49.

Розумюк, В.М. (2008) Ідеологічний конфлікт у суспільстві: марксистська інтерпретація. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.42). с. 96-106.

Розумюк, В.М. (2008) Культурно-расові аспекти доктрини націонал-соціалізму. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр (Вип.40). с. 246-258.

Розумюк, В.М. (2008) Новий світовий безлад: Pax Americana на початку ХХІ ст. та перспективи його трансформації. Актуальні проблеми міжнародних відносин / Зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка, Ч. 1 (Вип.78). с. 30-45.

Розумюк, В.М. (2007) Феномен антиглобалізму: проекція світового громадянського суспільства чи глобальний політичний проект? Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр (Вип.36). с. 71-82.

Розумюк, В.М. (2007) Специфіка політичного прогнозування. Актуальні проблеми міжнародних відносин / Зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка, Ч.1 (Вип.67). с. 52-57.

Розумюк, В.М. (2007) Ідеологічні детермінанти геополітичної науки. Антологія творчих досягнень (Вип. 3). с. 318-327.

Розумюк, В.М. (2007) Новий світовий безлад. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.41). с. 57-86.

Розумюк, В.М. (2007) Доктрина консерватизму. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.40). с. 158-170.

Розумюк, В.М. (2007) Громадянське суспільство і зовнішня політика «середньої держави» (на прикладі Канади). Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Вип.10). с. 449-460.

Розумюк, В.М. (2007) Феномен антиглобалізму: проекція світового громадянського суспільства чи глобальний політичний проект? Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр (Вип.36). с. 71-81.

Розумюк, В.М. (2007) Організаційно-кадрові проблеми сучасної дипломатичної служби. Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку. Збірник. с. 412-424.

Розумюк, В.М. (2006) Марксистська концепція феномену «ідеології». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.35). с. 3-15.

Розумюк, В.М. (2006) Кінець ідеологій? Політологічний вісник. Збірник наукових праць (Вип.22). с. 50-59.

Розумюк, В.М. (2006) «Великі дебати» в теорії міжнародних відносин. Політологічний вісник. Збірник наукових праць (Вип.21). с. 199-209.

Розумюк, В.М. (2006) Феномен «антиглобалізму». Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферизації. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 24 лютого 2006 р. с. 51-55.

Розумюк, В.М. (2006) Історична динаміка трансформації концепції «революційної війни» в ідеології наукового комунізму. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (№ 18). с. 179-184.

Розумюк, В.М. (2006) Культурно-пропагандистський вимір сучасної зовнішньої політики США. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (№ 17). с. 28-34.

Розумюк, В.М. (2006) Етапи еволюції теорії міжнародних відносин. Україна в системі міжнародних економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 лютого 2006 р. с. 58-61.

Розумюк, В.М. (2006) Політичні еліти в олігархічних режимах. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй, Т. 2. с. 383-397.

Розумюк, В.М. (2006) Міф тоталітарної «ідеократії». Наукові записки / Курасівські читання-2005. Серія «Політологія і етнологія», Кн. 2 (Вип.30). с. 206-216.

Розумюк, В.М. (2006) Імперіалізм по-американськи: зовнішньополітична стратегія розбудови Pax Americana на поч. ХХІ століття та її наслідки. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.37). с. 147-178.

Розумюк, В.М. та Кононенко, С.В. та Беззуб'як, М. (2005) Злиденність елітаризму. Стратегія розвитку України (№ 6). с. 31-43.

Розумюк, В.М. (2005) Ідеологічні передумови периферизації. Антологія творчих досягнень (Вип. 2). с. 296-299.

Розумюк, В.М. (2005) Міфи і реалії наукового визначення «національного інтересу». Національний інтерес (№ 2). с. 4-10.

Розумюк, В.М. (2005) Зовнішньополітичні аспекти доктрини націонал-соціалізму. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.31). с. 253-264.

Розумюк, В.М. (2005) Історичні детермінанти розвитку теорії міжнародних відносин. Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 21–22 квітня 2005 р. с. 22-24.

Розумюк, В.М. (2005) Ідеологічні детермінанти геополітичної «науки». Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.30). с. 603-609.

Розумюк, В.М. (2004) Теорія міжнародних відносин: шляхи еволюції та перспективи розвитку. Антологія творчих досягнень (Вип. 1). с. 199-206.

Розумюк, В.М. (2004) Ідеологічний вимір української євроінтеграції. Соціально-психологічний аспект. Євро-оптимізм та євро-песимізм в українській зовнішньополітичній риториці. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 10–11 листопада 2004 р. с. 39-42.

Розумюк, В.М. (2004) Теоретичні доктрини легітимації зовнішньої політики США: від історії «кінця ідеологій» до ідеології «кінця історії». Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.29). с. 61-73.

Розумюк, В.М. (2003) Концепція «національного інтересу» в політиці і політології. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.24). с. 91-99.

Розумюк, В.М. (2003) Морально-етичний вимір дипломатичної діяльності. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.23). с. 200-213.

Розумюк, В.М. (2002) Міжнародні аспекти ідеологічної парадигми «наукового комунізму» (марксизму-ленінізму). Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.21). с. 3-14.

Розумюк, В.М. (2002) Третя хвиля ілюзій: демократизація наприкінці ХХ століття. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.20). с. 84-90.

Розумюк, В.М. (2000) Оліграхія. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.13). с. 92-97.

Розумюк, В.М. (2000) Ідеалізм та реалізм про тоталітарні детермінанти зовнішньої політики. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.11). с. 54-58.

Розумюк, В.М. (2000) Колізії посттоталітарного трансформування Росії. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 9). с. 29-32.

Розумюк, В.М. (2000) Доктрина націонал-соціалізму: ідеологічна легітимація гітлерівського режиму. Історія слов’янських народів. Актуальні проблеми дослідження. Збірник праць вчених (Вип. 6). с. 50-54.

Розумюк, В.М. (2000) Тоталітаризм – шлях до розуміння. Розвиток концепцій. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 196-201.

Розумюк, В.М. (1999) Переддень «Великої шахівниці». Збігнєв Бжезінський про занепад тоталітаризму та крах радянського блоку. Дослідження світової політики. Зб. праць вчених (Вип. 7). с. 20-27.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Три іпостасі тоталітаризму. Нова політика (№ 4). с. 31-41.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Що таке тоталітаризм? Пам'ять століть (№ 6). с. 16-29.

Розділ книги

Розумюк, В.М. (2019) Основні напрями теоретичної рефлексії проблеми нерозповсюдження ядерної зброї. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 9-26.

Розумюк, В.М. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 7-13.

Розумюк, В.М. (2019) Подолання сепаратистських тенденцій як загрози євроатлантичному вектору України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 198-217.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Подолання сепаратистських тенденцій як загрози євроатлантичному вектору України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 57-75.

Розумюк, В.М. (2006) Фінансові аспекти культурно-ідеологічного виміру зовнішньої політики. In: Фінансові інструменти забезпечення конкурентоспроможності в інституційній моделі. Монографія / За ред. В.Є. Новицького. К.: Арістей, с. 137-162.

Цей список був створений у Tue Mar 21 13:05:11 2023 CET.