Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2011

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Д | З | О | Р | С | Т | Ф | Ц
Число елементів: 65.

Б

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами—членами СНД. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. с. 356-382.

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами-членами СНД. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; НАН України, Інститут європейських досліджень. К.: Фенікс, с. 356-382.

Богданович, І.І. та Максак, Г.А. (2011) Двосторонні відносини України та Республіки Білорусь в контексті сучасних викликів. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 271-276.

Бульвінський, А.Г. (2011) Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 52-61.

Бульвінський, А.Г. (2011) Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. - Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, 19 травня 2011 р.). с. 81-84.

Бульвінський, А.Г. (2011) Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 142-164.

Бульвінський, А.Г. (2011) Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьова, Г.М. Надтока, О.І. Бонь та ін. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка. с. 81-84.

Бульвінський, А.Г. (2011) Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 52-61.

Бульвінський, А.Г. (2011) Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 142-164.

Д

Добровольська, А.Б. (2011) Технологічний аспект проблем національного розвитку. Антологія творчих досягнень: зб. наук. праць. (Вип. 6). с. 107-111.

Добровольська, А.Б. (2011) Загальні закономірності та специфічні особливості бюджетних реформ у зарубіжних країнах. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України: монографія / під заг. ред. Л.П. Гальперіна; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ: ІСЕМВ НАН України, с. 60-77.

З

Зеленько, Г.І. (2011) Яка виборча система потрібна Україні? / наук. ред. А.М. Круглашов. Політологічні та соціологічні студії: Т.Х. Виборчі процеси в Україні та постсоціалістичних країнах: зб. Наук. праць. с. 61-73.

Зеленько, Г.І. (2011) Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах. Revista de filozofie, sociologie si stinte politice (№ 2). с. 139-152.

Зеленько, Г.І. (2011) Роль телеологічних конституцій у перехідних суспільствах. Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів 5-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 23-25.

Зеленько, Г.І. (2011) Антиномії процесів консолідації демократії в країнах Центрально-Східної Європи. Політичний менеджмент (№ 5). с. 174-182.

Зеленько, Г.І. (2011) Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні? Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 3). с. 57-71.

Зеленько, Г.І. (2011) Режимна трансформація в країнах ЦСЄ. In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія / За ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 333-370.

Зеленько, Г.І. (2011) Ukraina - Grupa Wyszegradska: Proba Euroadaptacq. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie pierwsze.. с. 149-152.

Зеленько, Г.І. та Анікін, В.І. (2011) Громадські організації як структури громадянського суспільства (на прикладі Молдови). Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова (Вип. 6). с. 40-47.

О

Орлова, Т.В. (2011) Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела ХХ - початку ХХІ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 38-41.

Орлова, Т.В. (2011) Дискусія про хиджаб як віддзеркалення цивілізаційних протиріч у розвиткові Туреччини ХХ - початку ХХІ ст. Часопис української історії (Вип. 2). с. 56-61.

Орлова, Т.В. (2011) Зміни статусу жіноцтва Туреччини у ХХ - на початку ХХІ ст. Наукові записки: Зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. L). с. 263-270.

Орлова, Т.В. (2011) Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 40-43.

Орлова, Т.В. (2011) Захід і Схід в історичному процесі: минуле і сучасність. Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв (Вип. 2). с. 136-140.

Орлова, Т.В. (2011) Історія дитинства - новий напрямок соціальної історії України. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 138-144.

Орлова, Т.В. (2011) Вестернізація Туреччини: історія і сучасність. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 171-176.

Орлова, Т.В. (2011) Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 152-162.

Орлова, Т.В. (2011) Мавзолей Леніна як символ інволюції радянської цивілізації: нарис «нової історичної науки». Часопис української історії (Вип. 1). с. 55-59.

Р

Рудяков, П.М. (2011) Гуманітарний базис української демократії. У зб.: Наука. Влада. Політика. (Вип. 2). с. 165-174.

Рудяков, П.М. (2011) Багатомовність як мовно-культурний феномен. У зб.: Проблеми етнонаціонального розвитку України. с. 87-98.

Рудяков, П.М. (2011) Три типи говоріння й мовчання в Андричевих героїв. У зб.: Тези та резюме Міжнародної наукової конференції. с. 75-76.

Рудяков, П.М. (2011) Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011). У зб.: Православ’я - цивілізаційний стрижень слов’янського світу. Збірник наукових праць. с. 183-190.

С

Сльозко, О.О. (2011) Вплив глобальних фінансових ризиків в умовах трансформації світової фінансової системи. Матеріали 4 Міжнародних філософсько-економічних читань. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. 18-20 травня 2011 р. с. 35-42.

Сльозко, О.О. (2011) Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Стратегії і механізми регулювання промислового розвитку концепції соціально-економічного розвитку регіонів і умовах викликів глобалізації. Збірник наукових праць,, Том 2. с. 398-401.

Сльозко, О.О. (2011) Управляемость финансового рынка и денежно-кредитная политика в периоды кризиса. Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (№ 3-4). с. 38-46.

Сльозко, О.О. (2011) Обновление принципов и усиление экономических стандартов в Украине: адаптация к нормам природоохранного законодательства ЕС. Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория и практика. с. 34-41.

Сльозко, О.О. (2011) Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД. с. 18-22.

Сльозко, О.О. (2011) Регулювання фінансового ринку у посткризовий період в країнах СНД / отв. ред. М.Ю. Куссый, А.В. Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник научных трудов 5 Международной школы-симпозиума АМУР - 2011, Севастополь, 12-18 сентября 2011 г. с. 38-52.

Сльозко, О.О. (2011) Фінансування бюджетного дефіциту у перехідних економіках. Механізми антикризового регулювання соціально-економічного розвитку України з урахуванням світової практики подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері / Матеріали науково-теоретичної конференції, м. Київ, 14 червня, 2011 р. с. 59-64.

Сльозко, О.О. (2011) Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва в рамках ЧЄС та ГУАМ. Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. с. 45-52.

Сльозко, О.О. (2011) Порівняльний аналіз практик фінансових систем європейського та українського Причорномор’я. Економічні інновації.: Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: регіональний вимір. Збірник наукових праць. с. 25-37.

Сльозко, О.О. (2011) Розвиток відносин держав-учасниць ЄЕС та країн ГУАМ. М-ли міжнародної науково-практичної конференції «Формування мереж прикордонного співробітництва України» 12-13 травня 2011, Чернівецький торгово-економічний інститут. с. 38-42.

Сльозко, О.О. (2011) Проблеми та ризики функціонування глобальної економічної системи. Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва». Збірник праць Університету ім. В.Н. Каразіна. с. 24-30.

Сльозко, О.О. (2011) Стан державних фінансів та перспективи розвитку бюджетної системи України з урахуванням фінансових обмежень та макроекономічних ризиків у посткризовий період. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. К.: ІСЕМВ НАН України, с. 162-183.

Сльозко, О.О. (2011) Трансформація глобальної фінансової системи після кризи 2008-2009 рр. Инвестиционно-инновационная стратегия развития экономики в условиях глобальной экономической системы. Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности, Університет м. Маріуполь, 2011. с. 22-34.

Сльозко, О.О. (2011) Impact of global integration process on the economic situation in Ukraine. The financial Markets in the Context of the New Economy Paradigm. Jornal of Economics, CNCSIS. с. 57-64.

Сльозко, О.О. (2011) Бути чи не бути готівковому SDR? / відп. ред. О.В. Плотніков. Теоретичні та практичні підходи щодо оцінок наслідків глобальної фінансової кризи: матеріали між нар. Наук. Конференції. с. 15-21.

Сльозко, О.О. (2011) Transformation of modern economies. ERSA. New Challengeis for European Regions and Urban Areas in Globalised World. с. 25-35.

Сльозко, О.О. (2011) The consequences of the financial restructuring of international companies in Ukraine. Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 3-6.

Сльозко, О.О. та Gurkovsky, V. (2011) The economic feasibility study of the mercury-free technology application to food industry. In: Population. К.: National University of Food Technologies, с. 23-29.

Сльозко, О.О. та Kovach, V. (2011) Restructuring of the ecological management in global economic practice. Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 89-101.

Сльозко, О.О. та Panfilova, T. та Tereshchenko, S. (2011) Problems of global financial market management in the period of «Great recession» (2008-2012). Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 55-66.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Мельник, О.М. та Саакадзе, Л.В. та Панфілова, Т.О. (2011) Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до сві­тових інтеграційних процесів. Монографія / відповідальний редактор Сльозко О.О. Технічний звіт. К.: ІСЕМВ НАН України. К. LAT&K.

Стельмах, В.О. (2011) Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 334-341.

Стельмах, В.О. (2011) Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей. Політологічні записки: Збірник наукових праць., Вип. 3. с. 329-336.

Т

Ткаченко, І.В. (2011) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 312-319.

Ткаченко, І.В. (2011) Громадянське суспільство і міжконфесійні відносини в об’єднаній Європі у ХХІ столітті» / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 153-164.

Ткаченко, І.В. (2011) Європейська перспектива: тернистий шлях України до Європи. Віче, № 2. с. 7-8.

Ткаченко, І.В. (2011) Мовна політика в Україні: проблема ціннісного вибору. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 245-252.

Ткаченко, І.В. (2011) Проблемні питання європейської інтеграції України. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип. 5. с. 422-432.

Ткаченко, І.В. (2011) Науково-видавнича діяльність М. Грушевського під наглядом органів влади Російської імперії (1907-1914 рр.). Український історичний журнал, № 6. с. 55-67.

Ткаченко, І.В. та Калінічева, Г.І. та Максаков, Г.А. (2011) Стратегеми взаємин України з країнами Вишеградської групи. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. Колективна монографія за ред. Кудряченка А.І. К.: Фенікс, с. 383-418.

Ф

Фомін, С.С. (2011) Процеси європейської та євразійської інтеграцій та їх можливі наслідки для України. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 251-274.

Фощан, Я.І. (2011) Архієпископ Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на білоруських теренах / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. Православ’я в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. с. 518-533.

Ц

Цапко, О.М. (2011) Роль УАПЦ у формуванні моральних цінностей української нації. Право і моральність. Збірник наукової конференції ЛУВС. с. 267-279.

Цей список був створений у Tue Mar 28 06:36:57 2023 CEST.