Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2012

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Д | З | О | Р | С | Т | Ф | Ц
Число елементів: 58.

Б

Богданович, І.І. (2012) Практика громадських ініціатив у Республіці Білорусь. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 417-438.

Бульвінський, А.Г. (2012) Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 191-208.

Бульвінський, А.Г. (2012) Ціннісні основи української державної ідеї. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 13-14.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проблеми партійної системи сучасної України. Політичний менеджмент (№4-5). с. 97-114.

Бульвінський, А.Г. (2012) Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. Липинського / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Енциклопедія історії України: у 10 т, Т. 9:. с. 923.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проблеми партійної системи сучасної України. Політичний менеджмент (№ 4-5). с. 97-114.

Бульвінський, А.Г. (2012) Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні / за загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 191-208.

Бульвінський, А.Г. (2012) Брест-Куявський мир 1435 / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т, Т. 1. с. 251-252.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. — Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

В

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як детермінанта сталого розвитку України. Зовнішні справи (№ 6). с. 47-49.

Васильєв, О.А. (2012) Глобальні проблеми еконології. Зовнішні справи (№ 5). с. 50-55.

Васильєв, О.А. (2012) Вплив трансформації світової економічної системи на розвиток паливно-енергетичної галузі економіки країн-членів ЄС. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 травня 2012 р.). с. 10-12.

Васильєв, О.А. (2012) Побудова соціальної ринкової економіки як основа стратегії модернізації національного господарства України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр. (Вип. 1). с. 3-15.

Васильєв, О.А. (2012) Міжнародне співробітництво в інноваційно-технологічній сфері в контексті подолання економічної кризи. Антологія творчих досягнень: (Вип.6). с. 86-91.

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як головний фактор сталого розвитку України. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів наукової конференції (Київ, 18 жовтня 2012 р.). с. 8-10.

Врадій, О.С. (2012) Протидія терористичним акціям важлива складова зміцнення державності (на прикладі країн ЄС). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 22-24.

Д

Добровольська, А.Б. (2012) Європейська практика електронної демократії: досвід для України. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 листопада 2014 р.).У 2-х частинах (Ч. 1). с. 57-61.

Добровольська, А.Б. (2012) Туризм як чинник та складова сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 12-16.

Добровольська, А.Б. (2012) Імперативи сталого розвитку як фактор трансформації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук, праць. (Вип. 2). с. 67-71.

З

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 137-152.

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні передумови формування політичної опозиції в країнах ЦСЄ. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 2). с. 64-83.

Зеленько, Г.І. (2012) Політична динаміка в країнах ЦСЄ в умовах кризи євроадаптаційних процесів. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 49-57.

Зеленько, Г.І. (2012) Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика. Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. с. 205-220.

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. с. 137-152.

Зеленько, Г.І. (2012) «Институциональные ловушки» в политической практике постсоветских государств (на примере Украины). Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы. Москва, 22-24 ноября 2012 г. с. 191-192.

Зеленько, Г.І. (2012) Проблемы формирования и функционирования политического класса в странах Центральной и Восточной Европы. In: Политический класс в современном обществе / Под. ред. О. Гаман-Голутвиной. М.: РОС- СПЭН, с. 281-300.

Зеленько, Г.І. та Матушенко, О. (2012) Rola elit politicznych i systemow wyborczych w procesach democratyzacji spoleczenstw postcomunistycznych panstw Europy Srodkowo-Wschodniej. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie druge.. с. 46-56.

О

Орлова, Т.В. (2012) Основні тенденції політичного розвитку світу на сучасному етапі. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки (Вип. С). с. 252-262.

Орлова, Т.В. (2012) Скандинавські країни: втілення «лівої» ідеї в королівствах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 46-49.

Орлова, Т.В. (2012) ПАР: «Африканський ренесанс» у деклараціях і реаліях. Вісник ДАКККіМ (Вип. 3). с. 206-210.

Орлова, Т.В. (2012) Особливості соціально-економічної політики країн Європейського Союзу на сучасному етапі. Часопис української історії (Вип. 2). с. 111-116.

Орлова, Т.В. (2012) Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад. Гілея (Вип. 6). с. 213-218.

Орлова, Т.В. (2012) Шведська модель соціально-економічного розвитку: сутність і сучасні виклики. Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених у 7-х частинах (Вип. V). с. 34-36.

Орлова, Т.В. (2012) Змінювання орієнтацій країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи на міжнародній арені (кінець 1980-х-2000-і роки). Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Дні науки історичного факультету 2012». Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів. с. 67-70.

Р

Рудяков, П.М. (2012) Боротьба канонічної церкви проти розколів і смути: досвід Сербії (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). У зб.: Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. с. 163-174.

Рудяков, П.М. (2012) Три типи говоріння і мовчання у героїв Іво Андрича. У зб.: Сербська проза ХХ століття: Матеріали Міжнародної наукової славістичної конференції. с. 114-123.

Рудяков, П.М. (2012) Чорногорці в Україні та Росії (ХVІІІ - початок ХІХ ст.). У зб.: Росія і Балкани протягом останніх трьох століть. Матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 98-119.

С

Сльозко, О.О. (2012) Заходи по зміцненню і підвищенню ефективності системи фінансової безпеки України. Науковий журнал «Інтелект XXI» (№ 1-2). с. 87-96.

Сльозко, О.О. (2012) Проблеми країн СНД в процесі трансформації глобальної фінансової системи та фінансова безпека. Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць (№ 1(70). с. 35-43.

Сльозко, О.О. (2012) Бюджет как отражение состояния экономики. Структурно-інституціональна трансформація економіки регіонів України в процесі модернізації держави / Матеріали V міжнародного науково-практичного семінару 27-28 травня 2012 р. с. 45-57.

Сльозко, О.О. (2012) Тенденции развития мировой финансовой системы: реалии современности. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи / Матеріали міжнародної міжвідомчої конференції, Київ, 31 травня 2012 р.,. с. 7-15.

Сльозко, О.О. (2012) Суперечності процесів валютно-фінансової інтеграції. Интеграционные приоритеты Украины в современном геоекономическом пространстве: материалы научно-практической конференции, Симферополь, 28-29 сентября. с. 23-27.

Сльозко, О.О. (2012) Створення ЗВТ+ з ЄС - економічні інтереси України. Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті східного партнерства і стратегії «Європа-2020» / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 6-7 квітня 2012 р. Донецьк: ДОНДУУ, 2012. -.

Сльозко, О.О. (2012) Плюси та мінуси створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Криза євро або втрачена парадигма / Матеріали міжнародної конференції, ІСЕМВ НАН України. с. 4-8.

Сльозко, О.О. та Kovach, V. (2012) Enterprises ecologization as a priority development of management production processes on the modern stage of economic development. In: O. Slozko, V. Kovach / Restructuring: theory & practice. Monograph. - Kyiv - Kaunas - Szczecin.: National University of Food Technologies, Institute of world economy and international relations, University of Szczecin, Vilnius University. K.: Kondor, с. 116-131.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Коваль, І.М. та Шергін, С.О. (2012) Глобальна макроекономічна політика США як світового лідера. In: США і світ ХХІ століття (пам’яті Є. Камінського). Монографія. / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. К.: Центр вільної преси, с. 483-493.

Стельмах, В.О. (2012) Політична соціалізація молоді: досвід Польщі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 273-290.

Стельмах, В.О. (2012) Політична соціалізація молоді: досвід Польщі / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 273-291.

Стельмах, В.О. (2012) Неполітичні агенти політичної соціалізації. «Віче», № 12 (. с. 19-22.

Стельмах, В.О. (2012) Релігія як фактор політичної соціалізації. Релігія і соціум: Міжнародний часопис, № 1 (7. с. 66-71.

Т

Ткаченко, І.В. (2012) Державна мовна політика як фактор зміцнення національного суверенітету України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Серія «Філософія. Політологія»), Вип. 1. с. 92-96.

Ткаченко, І.В. (2012) Особливості функціонування та інтеграційні процеси в ЄС після набуття чинності Лісабонським договором. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 56-65.

Ткаченко, І.В. (2012) Редакційний комітет ЛНВ у листуванні М. Грушевського (1912-1914 рр.). Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 153-163.

Ф

Фомін, С.С. (2012) Євразійська інтеграція: можливості і перспективи. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (Випуск). с. 115-124.

Фощан, Я.І. (2012) Українські культурно-релігійні впливи на Білорусь XVП-XVШ ст. Студії з україністики (Випуск). с. 307-317.

Ц

Цапко, О.М. (2012) Соціологічна концепція р. Паунда. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права - збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 235-237.

Цапко, О.М. (2012) Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період гетьманату П. Скоропадського. Політологічний вісник (Вип. 6). с. 304-313.

Цей список був створений у Tue Mar 28 08:23:49 2023 CEST.