Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Д | З | О | Р | С | Т | Ф | Ц
Число елементів: 59.

Б

Бульвінський, А.Г. (2013) Ціннісні основи української державної ідеї. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 10-25.

Бульвінський, А.Г. (2013) Витоки української державної ідеї. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (№1). с. 10-19.

Бульвінський, А.Г. (2013) Проблеми модернізації в Росії на сучасному етапі. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ТС всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах (Ч. 2). с. 7-11.

Бульвінський, А.Г. (2013) Витоки української державної ідеї. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (№ 1). с. 10-19.

Бульвінський, А.Г. (2013) Ціннісні основи української державної ідеї / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 10-25.

Бульвінський, А.Г. (2013) Калішський договір 1343 / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т, Т. 2. с. 417-418.

В

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток експортного потенціалу як складова модернізації зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішні справи (№ 4). с. 36-39.

Васильєв, О.А. (2013) Модернізація зовнішньоекономічної діяльності України з урахуванням впливу ресурсних та екологічних обмежень в умовах переходу до сталого розвитку. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: зб. матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 20 червня 2013 р.). с. 26-28.

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток електроенергетичного комплексу як основа підвищення експортного потенціалу та економізації зовнішньої політики України. Зовнішні справи (№ 11). с. 48-51.

Васильєв, О.А. (2013) Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України в паливно-енергетичній сфері на засадах сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: [зб. наук. пр.] (Вип. 1). с. 3-12.

Д

Добровольська, А.Б. (2013) Науково-технічний чинник в контексті завдань модернізації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 21-28.

З

Зеленько, Г.І. (2013) Факторы и катализаторы трансформации политического класса в странах Центральной и Восточной Европы. Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал та ін. с. 256-277.

Зеленько, Г.І. (2013) Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 1). с. 41-51.

Зеленько, Г.І. (2013) Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 5). с. 275-289.

Зеленько, Г.І. (2013) Суспільна солідарність в Україні в контексті функціональності політичних інститутів: формальність і реальність. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie trzece. с. 280-289.

Зеленько, Г.І. (2013) Особенности политического проектирования в современной Украине / отв.ред. А.П. Логунов; Минобрнауки России, Российский гос. гуманитарный университет; Российская ассоциация политической науки. Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций: материалы Х Междунар. науч. Конфер., Москва, РГГУ, 31 октября - 1 ноября 2013 г.: в 2 ч (Ч. 2). с. 334-343.

Зеленько, Г.І. (2013) Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів політичної модернізації в країнах Центрально-Східної Європи. In: Політико-ідеоло- гічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД, с. 288-330.

Зеленько, Г.І. (2013) Проблема парламентських відносин між владною більшістю та опозицією. In: Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д. і.н. О.М. Майбороди. К.: ІПіЕНД, с. 73-78.

Зеленько, Г.І. (2013) Ukraine and the Visegrad Group Countries: Cooperation within the Framework of Eastern Partnership and the Political Realities in Ukraine. In: Is Visegrad still a Central European «Trade Mark»? Ed. By Juraj Marusiak et al. Bratislava: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, с. 153-165.

О

Орлова, Т.В. (2013) Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи. Вища школа (№ 4). с. 26-34.

Орлова, Т.В. (2013) Конфесійний чинник у внутрішній і зовнішній політиці сучасної Індонезії. Дні науки історичного факультету: Матеріали VI Міжнар. наук. конф. молодих вчених 24 квітня 2013 р. У 8 частинах (Вип. V). с. 52-53.

Орлова, Т.В. (2013) Політичні процеси у посткомуністичних країнах Європи. Вища школа (№ 6). с. 36-48.

Орлова, Т.В. (2013) Курс «Сучасна політична історія країн світу» - важлива складова підготовки майбутніх фахівців. Вища школа (№ 5). с. 72-85.

Орлова, Т.В. (2013) Вивчення сучасної політичної історії країн світу - важливий напрямок підготовки майбутніх міжнародників, політологів, юристів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 46-47.

Орлова, Т.В. (2013) Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть. Гілея (Вип. 7). с. 430-432.

Орлова, Т.В. (2013) Виявлення нетрадиційної теорії розвитку у модернізаційних процесах сучасного В’єтнаму. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету - 2013». с. 62-64.

Р

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного Киева (цивилизационно-языковой аспект). Przeszrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. с. 209-222.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативи оновлення ідентичності на шляху до Європи. Інформаційний простір: українські реалії: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 19 грудня 2012 р. с. 65-72.

Рудяков, П.М. (2013) Сербская литературно-критическая мысль 60-80-х гг. ХХ века в украинской рецепции. В сборнике научных трудов Института литературы и искусства Сербской Академии наук и искусств. с. 89-101.

С

Сльозко, О.О. (2013) Фінансова безпека українських компаній на ринках країн ЄС. Фінансова безпека України Національний університет державної податкової служби України Збірник конференції-2014. с. 69-93.

Сльозко, О.О. (2013) Шляхи модернізації та трансформації світової валютно-фінансової системи. Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи: мат. Міжн. науково-теорет. міжвідомчої конференції, м. Київ, 14 листопада, 2013 р. с. 76-78.

Сльозко, О.О. (2013) Перспективи та проблеми поглиблення фінансово-економічних відносин України з країнами Європейського Союзу. Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: мартеріали міжнар. науково-теоретичної міжвід. конф.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 54-58.

Сльозко, О.О. (2013) Проблеми вибору транзитивних економік - ЄС або Митний Союз? Приклад України. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матеріали між народ. наук.-теоретичної конф. с. 32-43.

Сльозко, О.О. (2013) Трансформация рисковых экономик в посткризисный период. Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи / Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції, м. Київ, 21 травня 2013 р. с. 67-73.

Сльозко, О.О. (2013) Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ. Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція. 24 жовтня 2013 року. с. 45-58.

Сльозко, О.О. (2013) Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів в умовах глобалізації. In: Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Монографія. За заг. ред.. д. е. н., проф. О.І. Рогача. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», с. 199-233.

Сльозко, О.О. та Tereshenko, (2013) Ukraine population and JV companies. Country Reports-Poland-Ukraine-Lithuania (project 7 EU FP PRORES). -.

Сльозко, О.О. та Панфілова, Т. та Терещенко, С.В. (2013) Сучасні проблеми реформування світової фінансової системи. Технічний звіт. К.: Інститут світвої економіки і міжнародних відносин НАН України.

Сльозко, О.О. та Терещенко, С.В. (2013) Давоський форум як посил для фінансових інновацій. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 135-136.

Стельмах, В.О. (2013) Политическое участие молодежи: опыт стран Вышеградской группы. Social and political aspects of the post-industrial life activity of states. Materials digest of the LX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in military, sociological and political sciences; London, August 08-Aug. с. 57-60.

Стельмах, В.О. (2013) Політична ідентичність і політична соціалізація. Наукові записки. Серія «Культурологія». МатеріалиVI Міжнародної конференції «Культура в горизонталі сталих і плинних ідентичностей». Ч. 2, Вип.12. с. 424-428.

Стельмах, В.О. (2013) Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи у період трансформації 1989-1998 років. Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал «Трибуна», № 1-4. с. 30-33.

Т

Ткаченко, І.В. (2013) Особливості функціонування громадянського суспільства в Чеській Республіці / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 277-284.

Ткаченко, І.В. (2013) Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип. 4. с. 260-271.

Ткаченко, І.В. (2013) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 214-222.

Ткаченко, І.В. (2013) Особливості видання і редакційна робота в «Літературно-Науковому Вістнику» київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 65-80.

Ткаченко, І.В. (2013) Практика профспілок по оптимізації форм взаємодії у тріаді «особа - суспільство - держава»: досвід Чеської Республіки. Віче, № 20. с. 26-29.

Ткаченко, І.В. (2013) Розвиток взаємин України та Чеської республіки після здобуття незалежності та їх перспективи в ХХІ столітті. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип. 5. с. 372-384.

Ткаченко, І.В. (2013) Петро Стебницький як публіцист на сторінках ЛНВ та «Села» у листуванні з М. Грушевським. In: Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження): [монографія] / [Миронець Надія та ін.; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру- шевського. Київ, с. 110-120.

Ткаченко, І.В. (2013) Дописи в тижневику «Село» (1909-1911 рр.) як джерело розповсюдження ідей українства. Український історичний журнал, № 3. с. 128-139.

Ф

Фомін, С.С. (2013) Державне регулювання економіки в світлі кейнсіанського та неоліберального підходів. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (Випуск). с. 49-61.

Фощан, Я.І. (2013) Кониський Георгій / за заг. ред. М.І. Обушного. Історія української політичної думки: навч. посіб. с. 385-386.

Фощан, Я.І. (2013) Українські архієреї Могильовської єпархії: сутність і перспективи дослідження. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 172-175.

Фощан, Я.І. (2013) Історія православ’я в доробку українських ієрархів - випускників Києво-Могилянської академії / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. Православ’я в Україні: збірник матеріалів III Всеукраїнської наукової конференції. с. 220-230.

Ц

Цапко, О.М. (2013) Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період Гетьманату П. Скоропадського. Політологічний вісник (№ 67). с. 304-313.

Цапко, О.М. (2013) Теорія «раціональної бюрократії» в теоретичній спадщині М. Вебера. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 256-265.

Цапко, О.М. (2013) Політика Української Центральної ради щодо автокефалії Української православної церкви. Держава і право. Юридичні і політичні науки (Вип. 5). с. 488-494.

Цапко, О.М. (2013) Політика радянського керівництва щодо української автокефальної православної церкви. Держава і право. Юридичні і політичні науки (Вип. 6). с. 467-473.

Цапко, О.М. та Богаліка, Ю.О. (2013) Ідея народовладдя в теоретичній спадщині діячів Української Центральної Ради (М. Грушевського та В. Винниченка). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ (№ 1). с. 269-276.

Цей список був створений у Tue Mar 28 23:40:59 2023 CEST.