Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Д | З | О | С | Т | Ф | Ц
Число елементів: 43.

Б

Богданович, І.І. (2014) Економічна безпека пострадянських республік. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 211-222.

Бульвінський, А.Г. (2014) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 222-233.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах, 2. с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2014) Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. с. 130-157.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах (Ч. 2). с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2014) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 222-232.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI- XVII ст. та засадничих цінностей ЄС. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 104-119.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI-XVIII ст. та засадничих цінностей ЄС. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. с. 104-119.

В

Васильєв, О.А. (2014) Проблеми трансформації інтеграційного об’єднання РФ і Білорусі. Зовнішні справи (№ 7). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2014) Розвиток виробничих сил, науки і техніки як головний фактор, що визначає соціально-політичну трансформацію сучасних держав. Зовнішні справи (№ 9). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2014) Співробітництво України і НАТО у науково-технічній сфері. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: матеріали міжн. конф., 9 жовтня 2014 р. с. 19-21.

Д

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив постіндустріальних тенденцій глобалізації на процеси соціальної трансформації та глобальної диференціації. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014 р.). с. 55-58.

Добровольська, А.Б. (2014) Інноваційний чинник в стратегії модернізації України. Проблемы науки (№ 7-8). с. 48-50.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив глобальних трансформаційних викликів на процес соціально-політичної модернізації України. Еволюція світового розвитку: Глобальні виклики і глобальна дипломатія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 грудня 2014 р.). с. 51-55.

З

Зеленько, Г.І. (2014) Политический кризис в Украине: предпосылки и содержание / Гл. Ред. В.Н. Ватыль. Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. Белорусская политология: многообразие в единстве: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 15-16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1/ ГрГУ им. Я. Купалы (Ч. 1). с. 174-181.

Зеленько, Г.І. (2014) Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн / Відп. ред. О.В. Бабкіна. Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (Серія). с. 49-61.

Зеленько, Г.І. (2014) Політичний протест зими 2013-2014 рр. в Україні: причини, зміст, наслідки. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (№ 1). с. 34-55.

Зеленько, Г.І. (2014) The political conflict in the Ukraine in 2013-2014: facts and fiction. Partnership for prosperity: Materials of the international scientific and practical conference «Republic of Belarus - European Union: problems and perspectives of partnership», Belarus, Minsk, June 13-14, 2013 / Institute of Philosophy NASB. с. 162-169.

О

Орлова, Т.В. (2014) «Революція претензій» - нове явище в історії сучасного світу. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф. «День науки історичного факультету 2014». с. 51-53.

Орлова, Т.В. (2014) Особливості політичного розвитку Канади у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука. с. 350-358.

Орлова, Т.В. (2014) Нові світоглядні орієнтири у викладанні історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Матеріали ТС Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії / Міністерство освіти і науки України, Інститут держави і права ім. B.М. Корецького НАН України, Київс. с. 36-38.

С

Сльозко, О.О. (2014) Валютна глобалізація і регіоналізація в контексті геоекономічних трансформацій. Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: Материалы научно-практической конференции «Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве». с. 345.

Сльозко, О.О. (2014) Інноваційна діяльність у державах СНД - шлях до високотехноло-гічного розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. с. 89-95.

Сльозко, О.О. (2014) Реалізація шляхів подальшого ефективного розвитку країн Співдружності. Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції (частин). с. 112-116.

Сльозко, О.О. (2014) Глобальные финансы и трансформация культуры багатства. Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки». с. 78-95.

Сльозко, О.О. (2014) Європейський союз - Україна - Митний Союз: засади та перспективи партнерства. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 22-32.

Сльозко, О.О. (2014) Нові тенденції розвитку ТНК: фінансові та інноваційно-інвестиційні процеси в Україні. Інтелект XXI века (№ 3). с. 12-19.

Сльозко, О.О. (2014) Оцінка положень Угоди про Асоціацію України з ЄС на ринку фінансових послуг / відп. ред. Міщенко. Трансформація сучасної системи міжнародних економічних відносин та її вплив на розвиток туризму. Зб. наукових праць. с. 135-150.

Сльозко, О.О. (2014) Управление рисками ТНК при трансформации бизнеса. Сб. международной науково-практичной конференции «Информационная экономика в формате G-Global» Карагандинского государственного университета имени Е.А. Бекетова, Караганда (Казахстан)-2014. с. 67-69.

Сльозко, О.О. (2014) Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД. Технічний звіт. К.: LAT & K.

Сльозко, О.О. (2014) Концептуальні засади світової фінансової системи; Тенденції розвитку світової фінансової системи: реалії сучасності; Трансформаційні процеси світової фінансової системи. In: Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с., О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с., Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 3-86.

Сльозко, О.О. (2014) Opportunities for the development of industry in different regions of Ukraine: the impact of globalization. Regional development & globalization: Best practices / Election of scientific articles ERSA 54th Congress-Saint-Petersburg Russia. «Sborka»-2014. с. 45-47.

Сльозко, О.О. та Pelo, A. (2014) The electronic payments as a major factor for further economic development. Economics and Sociology, Vol. 7 (№ 3). с. 130-140.

Сльозко, О.О. та Кузнецова, Н. (2014) Світові ТНК: інвестування в інтелектуальну власність на прикладі IBM. Інтелект XXI века (№ 3). с. 34-42.

Сльозко, О.О. та Міщенко, А. та Вакуленко, Є. (2014) Глобальні інноваційні стратегії ТНК - локомотив сучасної світової економіки. Технічний звіт. К.: LAT&K.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Редзюк, Є.В. та Саакадзе, Л.В. та Курило, О.В. (2014) Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: моно­графія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. Технічний звіт. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Сльозко, О.О. та Редзюк, Е.В. (2014) Влияние рынка ценных бумаг на потребительское поведение населения Украины. Інтелект 21 століття (№ 2). с. 71-78.

Стельмах, В.О. (2014) Практики інституціоналізації та нормативно-правового забезпечення процесів політичної соціалізації молоді країн Вишеградської групи. Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету, Вип. 1. с. 113-120.

Т

Ткаченко, І.В. (2014) Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 165-175.

Ткаченко, І.В. (2014) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 372-387.

Ф

Фощан, Я.І. (2014) Досвід та уроки розбудови сучасної Словенії як соціальної держави. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 9). с. 169-173.

Ц

Цапко, О.М. (2014) Мета і пріоритети реформування політичної системи України. Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації. Збірник матеріалів круглого столу. с. 90-94.

Цапко, О.М. (2014) Ідея помісної церкви у поглядах В. Липинського та А. Шептицького (за матеріалами листування). Віче (№ 3). с. 23-29.

Цей список був створений у Thu Jun 13 09:58:13 2024 CEST.