Елементи, в яких відділ: "Відділ історії нових незалежних держав" та рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | Д | З | О | Р | С | Т | Ф | Ц
Число елементів: 32.

Б

Бульвінський, А.Г. (2017) Перспективи розвитку Росії у контексті екстрактивної державно-політичної традиції. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 154-174.

В

Васильєв, О.А. (2017) Вплив науково-технологічного чинника на модернізацію Росії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 174-184.

Васильєв, О.А. (2017) Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 221-236.

Васильєв, О.А. (2017) Роль науково-технічного прогресу у формуванні зовнішньополітичної концепції США. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 59-67.

Васильєв, О.А. (2017) Стан ядерної енергетики України – загроза національній безпеці. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 233-243.

Васильєв, О.А. (2017) Science is the basis for a country’s modernization. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 137-142.

Д

Деменко, О. Ф. (2017) Україна у сучасному середовищі міжнародної безпеки. Інтернет-портал «Відкриті очі».

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретитчні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн потсрадянського простору / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2017) Протиріччя на шляху до політичної консолідації Молдови: геополітичний чинник. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 136-153.

Добровольська, А.Б. (2017) Трансформація пострадянського простору як чинник регіоналізації Євразії в умовах формування багатополярного світу. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 114-124.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретичні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн пострадянського простору. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-133.

З

Зеленько, Г.І. (2017) Институт президентства Украины в современном историко-политологическом дискурсе Украины. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 91-110.

Зеленько, Г.І. (2017) Роль екзогенних факторів у політичних трансформаціях посткомуністичних країн (на прикладі Республіки Польща). Україна - Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. с. 86-88.

Зеленько, Г.І. (2017) Концепція «третьої хвилі» демократизації і пострадянський простір. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 18-32.

Зеленько, Г.І. (2017) Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 76-92.

О

Орлова, Т.В. (2017) Гендерні аспекти російської агресії проти України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№ 1(3)). с. 158-165.

Орлова, Т.В. (2017) Генерації і революції сучасного світу. Зовнішні справи (№ 1). с. 31-33.

Орлова, Т.В. (2017) Новітні підходи до викладання історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII міжвузівського семінару, 19 січня 2017 р., м. Харків. с. 179-180.

Р

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. та Ткаченко, І.В. (2017) Консолідація суспільства в країнах Вишеградської четвірки в постсоціалістичний період: досвід для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 24-27.

Розумюк, В.М. та Фощан, Я.І. (2017) Практика досягнення національної єдності в країнах Південно-Східної Європи у постсоціалістичний час. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 27-34.

Рудяков, П.М. (2017) Проблеми та особливості реалізації національних модернізаційних проектів у пострадянських і постсоціалістичних країнах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 93-111.

Рудяков, П.М. (2017) Срби у Рускоj Царевини у 18. веку. Летопис Матице Српске (Ккига). с. 483-492.

С

Сльозко, О.О. (2017) Особливості, притаманні викладанню менеджменту міжнародного туризму у вищих навчальних закладах. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: матеріали 5 міжнародної наукової конференції. с. 117-119.

Стельмах, В.О. (2017) Пострадянська трансформація: практика і досвід Вірменії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 261-272.

Т

Ткаченко, І.В. (2017) Суспільно-політична трансформація Азербайджану у ХХІ ст. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 236-249.

Ткаченко, І.В. (2017) М. Грушевський як видавець ЛНВ у Києві (1907-1914) у спогадах Ю. Тищенка (Сірого) та щоденнику Є. Чикаленка. Суспільні науки: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 54-57.

Ф

Фомін, С.С. (2017) Процеси демодернізації в країнах Заходу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 93-101.

Фомін, С.С. (2017) Соціально-економічна модель розвитку як фактор модернізації. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 32-43.

Фомін, С.С. (2017) Основні етапи євразійської інтеграції та її перспективи. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 111-121.

Фомін, С.С. (2017) Євроскептицизм в країнах ЄС та його вплив на зовнішню політику Євросоюзу. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 16-25.

Фощан, Я.І. (2017) Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 249-261.

Ц

Цапко, О.М. (2017) Суперництво між КНР і США щодо впливу на пострадянські країни Центральної Азії. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 67-75.

Цей список був створений у Tue Mar 28 03:55:43 2023 CEST.