Елементи, в яких відділ: "Відділ глобальних і цивілізаційних процесів" та рік: 2011

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | В | З
Число елементів: 19.

Б

Бондарець, М.В. (2011) Стратегія бюджетного реформування, її роль у стабілізації державних фінансів та механізми забезпечення у середньо та довгостроковому періодах. Робочий документ. Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Ін- ститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. – К.: ІСЕМВ НАН України – С. 8–22..

Бондарець, М.В. (2011) Методологічні підходи до оцінки сталого розвитку в Україні. Антологія творчих досягнень. (6). с. 79-82.

Бондарець, М.В. (2011) Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(67)). с. 99-110.

Бондарець, М.В. (2011) Вплив глобальної і регіональної інтеграції на параметри сталого розвитку (С. 81–85), Сучасні національні та глобальні конкуренто- спроможні моделі сталого розвитку в контексті глобальних викликів (С. 207–211), Особливості розвитку сучасного етапу світової глобальної кризи, її вплив на Україну та напрями мінімізації наслідків (С. 321–329). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2011) Глобальна корпоративна система: кол.моногр. Робочий документ. К.: КНЕУ.

В

Вітер, І.І. (2011) Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір. Дослідження міжнародної економіки. Збірник науко- вих праць.. С. 5475..

Вітер, І.І. (2011) Глобальна макроекономічна політика: робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 7.030203 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2011) Модифікація глобальних стратегій ЄС в умовах світової фінансової кризи (С. 99–106), Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір (С. 230–237), Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі (С. 336–343). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Біло- рус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. та Гончаревич, Л.Г. (2011) Європейський досвід інституціонального забезпечення стратегії бюджетного реформування. Робочий документ. Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія. – К.: ІСЕМВ НАН України.

З

Зернецька, О.В. (2011) Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкуренто- спроможності у сферах медіа та ІКТ. In: Глобальна корпоративна систе- ма: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 140-152.

Зернецька, О.В. (2011) Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зер- нецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 263-274.

Зернецька, О.В. (2011) Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі для України. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Бі- лорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 361-372.

Зернецька, О.В. (2011) Вплив глобальної кризи на взаємовідносини між ЄС та глобальними і національними медіа. Глобальний кризовий розвиток чи ан- тикризові тенденції: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24 червня 2011 року.. с. 16-23.

Зернецька, О.В. (2011) До відкриття міжнародної наукової конференції ІСЕМВ НАН Украї- ни. Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції: Матеріали міжнародної наукової конференції, 24 червня 2011.. с. 3.

Зернецька, О.В. (2011) Компаративний аналіз конкурентоспроможності медіа та ІКТ транзитивних країн (Російська Федерація та Україна) у глобальному контексті. Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць (2(67)). с. 26-35.

Зернецька, О.В. (2011) ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи. Зовнішні справи UA (10). с. 36-39.

Зернецька, О.В. (2011) Провідні друковані медіа та глобальна криза. Стратегічні пріоритети: Збірник науково-аналітичних матеріалів (4). с. 39-44.

Зернецька, О.В. (2011) Конкурентна боротьба в Інтернеті і за Інтернет. Актуальні проблеми міжнародних відносин (102(1)). с. 44-50.

Зернецька, О.В. (2011) Новий виток конкурентної боротьби в Інтернеті: Cloud computing. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 61-64.

Цей список був створений у Tue Mar 28 23:53:47 2023 CEST.