Елементи, в которих рік: 2000

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | З | К | М | О | Р | С | Т | Ч | Ш
Число елементів: 89.

І

Ільїн, В.В. (2000) Кордоцентризм як антитеза тоталітаризму. Мультиверсум. Філософський альманах (11). с. 35-43.

Ільїн, В.В. (2000) Екзистенційно-персоналістські інтенції філософсько-естетичних поглядів Г.С. Сковороди. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: альманах. Зб. наукових праць КДЛУ. с. 188-195.

Ільїн, В.В. (2000) Поліфонія гуманістики українського філософського мислення. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис (3). с. 51-66.

Ільїн, В.В. (2000) Сократ і Сковорода: екзистенційний вимір гуманістичних інтенцій. Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Серія: «Філософія, еконо- міка» (4). с. 7-13.

Ільїн, В.В. (2000) Ренесанс і розвиток української гуманістики. Трибуна (3-4). с. 14-17.

Ільїн, В.В. (2000) Методологічні потенції антропології ренесансного гуманізму (історична ретроспекція). Мультиверсум. Філософський альманах (12). с. 178-187.

Ільїн, В.В. (2000) Ідея як основа формування кордоцентризму П.Д. Юркевича. Мультиверсум. Філософський альманах (13). с. 3-13.

Ільїн, В.В. (2000) Ірраціональні джерела гуманістичних інтенцій українського кордоцентризму (історико-філософський аспект). Мультиверсум. Філо- софський альманах (14). с. 166-167.

Ільїн, В.В. (2000) Феномен релігійності Б. Паскаля. Актуальні філософські та культу- рологічні проблеми сучасності: альманах. Зб. наукових праць КДЛУ. с. 218-225.

Ільїн, В.В. (2000) Свобода і тоталітаризм: філософський дискурс політичної історії. Нова політика (2). с. 54-58.

Ільїн, В.В. (2000) Культура і політика. Персонал (3). с. 38-43.

Ільїн, В.В. (2000) «Софійність» мислення як субстанційна основа «екзистенції серця» Г.С. Сковороди. Вісник КНТЕУ (3). с. 112-118.

Ільїн, В.В. (2000) Г. Сковорода та С. К’єркегор: дилема раціонального та ірраціонального у визначенні морального сенсу буття людини. Вісник Харківського національного університету. Серія: «Теорія культури та філософії науки» (456). с. 206-218.

Ільїн, В.В. (2000) Трансформація гуманізму в контексті української історико-філософської традиції (культурологічна інтроекція). Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). с. 11-16.

Ільїн, В.В. (2000) Християнська «цивілізація любові» (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля і Г. Сковороди). Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців (15). с. 3-12.

Ільїн, В.В. (2000) Виховання особистості в філософії освіти П.Д. Юркевича. Рідна школа (4). с. 14-18.

Ільїн, В.В. (2000) Трансцендентні пошуки морального сенсу людського буття. Sentetiae: Збірник наукових праць спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (2).

Ільїн, В.В. (2000) Любов до Бога та ідея Бога (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля та Г. Сковороди). На межі тисячоліть: християнство як феномен культури.

Ільїн, В.В. (2000) Християнсько-ірраціоналістичні тенденції розвитку філософ- сько-гуманістичної думки України (XVI–XVII ст.). Наукові записки ХВУ. Соціальна філософія, педагогіка, психологія (7). с. 25-34.

Б

Бондарець, М.В. (2000) Сучасні напрямки та проблеми реформування світової воєнної промисловості. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (28). с. 33-39.

Бондарець, М.В. (2000) Особливості організації воєнного виробництва в Японії. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (27). с. 31-35.

Бондарець, М.В. (2000) Досвід конверсії у США та перспективи його використання в Україні. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (26). с. 60-66.

Бондарець, М.В. (2000) Оцінка проведення конверсії в Україні: проблеми та перспективи. Економіка промисловості (3(9)). с. 22-27.

Бульвінський, А.Г. (2000) Наслідки українсько-російської війни 1658-1659 рр. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Вип. 7). с. 151-156.

Бульвінський, А.Г. (2000) Кримська політика гетьмана Івана Виговського (Татари в подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр.). Хроніка 2000 (Вип.34). с. 43-56.

Бульвінський, А.Г. (2000) Кримська політика гетьмана Івана Виговського (Татари Криму в подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр.). Хроніка 2000 (Вип. 3). с. 43-56.

Бульвінський, А.Г. (2000) Наслідки українсько-російської війни 1658—1659 рр. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Вип.7). с. 151-156.

В

Вовк, В.М. (2000) Фактор громадської думки у виробленні зовнішньополітичних стратегій. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип. № 13. – Головний редактор Лещенко Л.О.. с. 82-85.

Г

Годлюк, А.М. (2000) Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць, 1 (93). с. 91-100.

Городня, Н.Д. (2000) Диктатор чи геній? Політичний портрет колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича. Людина і політика (№ 6). с. 31-36.

Городня, Н.Д. та Гончар, Б.М. (2000) Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 - квітень 1919 рр.). Український історичний журнал (№ 2). с. 47-57.

Д

Добровольська, А.Б. (2000) Проблеми конкурентоспроможності національної економіки в науково-технічній сфері. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 226-229.

З

Зеленько, Г.І. (2000) Особливості становлення партійних систем в умовах модернізації (на прикладі України та Польщі). Геополітичне майбутнє України. Матеріали «круглого столу». с. 60-66.

Зеленько, Г.І. (2000) Україна - Польща: політико-владні структури в умовах модернізації. Людина і політика (№ 2). с. 28-34.

Зеленько, Г.І. (2000) Україна - Польща: від суспільних рухів до партійних систем. Наукові записки ІПІЕНД НАН України. (Випуск). с. 302-311.

Зернецька, О.В. (2000) Процессы и проблемы глобальной трансформации и социализации индустрии массовой коммуникации. In: Глобальные трансформации и стратегии развития: монография / Под ред. О.Г. Белоруса. Орияне, Київ, с. 344-361.

Зернецька, О.В. (2000) Новостийные медиа в политическом дискурсе. In: Методология иссле- дования политического дискурса: Актуальные проблемы содержатель- ного анализа общественно-политических текстов: монография. / Под ред. проф. И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. – Вып. 2. БГУ, Минск, с. 137-145.

Зернецька, О.В. (2000) Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми: Наукові записки. Зб-к Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Сер.: Політологія і етнологія (12). с. 193-201.

Зернецька, О.В. (2000) Роль «поставлених подій» у міжнародній комунікації. Людина і політика (2). с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2000) Трансформація типів новинних передач у політичній комунікації. Нова політика (1). с. 52-54.

Зернецька, О.В. (2000) Глобальна комунікаційна політика і демократичний розвиток. Дослідження світової політики. Актуальні проблеми (9). с. 3-9.

Зернецька, О.В. (2000) Глобалізаційні процеси ери інформації та розвиток медіа- і віртуальної дипломатії (аспекти підготовки фахівців у цій галузі в університетах США і Великої Британії): Збірник доповідей 4-ї міжнародної конференції «Роль університетів у майбутньому інформаційному суспільстві». Rufus‑2000. с. 27-38.

Зернецька, О.В. та Білорус, О.Г. (2000) Право на комунікацію. Віче (2). с. 23-28.

К

Клименко, О.А. (2000) Єдина європейська валюта в контексті дебатів німецької політичної еліти. Нова політика (№ 5 (3). с. 2-5.

Клименко, О.А. (2000) Військово-політичні проблеми спільної Європи. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 43-47.

Клименко, О.А. (2000) Неурядові організації в ООН: деякі аспекти співробітництва. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 21-25.

Клименко, О.А. (2000) Антикризове управління чи антикризове реагування. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 79-83.

Кудряченко, А.І. (2000) Україна-Німеччина: чи можливе стратегічне партнерство? Коментар. К.: Огляд. Німецько-український (№5). с. 4-7.

Кудряченко, А.І. (2000) Україна та Німеччина – як вірогідні стратегічні партнери Європи. Наукові записки. Випуск 11. ІПіЕНД НАНУ. с. 173-186.

Кудряченко, А.І. (2000) Об’єднана Німеччина в оновленій Європі. Урядовий кур’єр. 4 жовтня.

Кудряченко, А.І. (2000) Об’єднана Німеччина та Україна в оновленій Європі. Президентський вісник (16). с. 1-25.

Кудряченко, А.І. (2000) Німецька національна меншина в сучасній Україні. Діалог Україна. Німеччина (1). с. 91-93.

Кудряченко, А.І. (2000) Deutsehe Mindertheit in der Ukraine. К.: Rundschau (№7). с. 22-25.

Кудряченко, А.І. (2000) Ukrainе-Deutschland: Strategische Partnerschaft? Kommentar. K.: Rundsсhau (№5). с. 4-8.

М

Метельова, Т.О. (2000) Від хаосу до порядку. Імперія нерухомості (2). с. 42-43.

Метельова, Т.О. (2000) Хронофобія як симптом невиліковної хвороби діамату. Філософська думка (6). с. 11-24.

Метельова, Т.О. (2000) Недієздатна законодавча влада: спадщина минулого чи сучасний витвір? Універсум (3-4). с. 8-10.

Метельова, Т.О. (2000) Брама у вічність. Імперія нерухомості (1). с. 41-45.

Метельова, Т.О. (2000) Спочатку було Слово. Імперія нерухомості (1). с. 32-33.

Метельова, Т.О. (2000) Апокаліпсис всерйоз і надовго. Універсум (1-2). с. 5-6.

Метельова, Т.О. (2000) Дім і характер. Імперія нерухомості (2). с. 49-52.

Метельова, Т.О. (2000) Дитя часу й простору. Імперія нерухомості (3). с. 47-51.

Метельова, Т.О. (2000) Доленосний 1999: QUO VADIS, Україно? Сучасність (1). с. 61-67.

Мхитарян, Н.І. (2000) Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів у Чорноморському регіоні. Нова політика (№ 6). с. 63-66.

Мхитарян, Н.І. (2000) Потенціал Організації чорноморського економічного співробітництва у галузі безпеки і економічного співробітництва. Матеріали міжнародної конференції «Україна - Туреччина: безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні». Київ, 10-11 квітня 2000 р. с. 144-146.

Мітрофанова, О.О. (2000) «Особлива позиція» Парижа. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць.. с. 20-24.

О

Орлова, Т.В. (2000) Шлюбні та родинні відносини в Європі ХVIII ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 4). с. 37-41.

Орлова, Т.В. та Гладких, М.І. (2000) Формації та цивілізації в системі антропосфери. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Східні мови та літератури» (Вип. 3). с. 71-74.

Р

Розумюк, В.М. (2000) Оліграхія. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.13). с. 92-97.

Розумюк, В.М. (2000) Ідеалізм та реалізм про тоталітарні детермінанти зовнішньої політики. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.11). с. 54-58.

Розумюк, В.М. (2000) Колізії посттоталітарного трансформування Росії. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 9). с. 29-32.

Розумюк, В.М. (2000) Доктрина націонал-соціалізму: ідеологічна легітимація гітлерівського режиму. Історія слов’янських народів. Актуальні проблеми дослідження. Збірник праць вчених (Вип. 6). с. 50-54.

Розумюк, В.М. (2000) Тоталітаризм – шлях до розуміння. Розвиток концепцій. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 196-201.

Рудяков, П.М. (2000) Новые «стены» в Европе. Обозреватель (Москва) (№ 2). с. 32-35.

Рудяков, П.М. (2000) «Балканська криза» (1991-2001): характер, особливості, наслідки. Політична думка (№ 4). с. 77-88.

С

Скаленко, О.К. (2000) Глобальні резерви поступу (Інформація + інтелект + інновації). Інший. Основи, Київ.

Солошенко, В.В. (2000) Україна – Німеччина: науково-освітнє співробітництво у 90-х роках XX cтоліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (51). с. 4-6.

Срібняк, І.В. (2000) Полонені вояки-українці царської армії в таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914–1920 рр.): історіографія і джерела. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історичні дослідження в Україні [Вип. 10]. Об’єднаний випуск збірки наукових праць на пошану акад. В.А. Смолія: У 2 ч., Ч. 2. с. 171-192.

Срібняк, І.В. (2000) Табірні архіви українського вояцтва (1914–1924 рр.). Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник, Вип.ІІ. с. 63-72.

Срібняк, І.В. (2000) Культурно-просвітницька та організаційна діяльність полонених офіцерів-українців російської армії в таборах Німеччини і Австро-Угорщини у 1917–1918 рр. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 4 (№ 1). с. 173-190.

Срібняк, І.В. (2000) Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1919–1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька діяльність. Інший. Київ.

Срібняк, І.В. та Карпус, З. (2000) Формування з’єднань Армії УНР у Польщі в 1920 рр. Український історичний журнал, № 1. с. 81-89.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2000) Музей визвольної боротьби України у Празі (1925–1948): створення, діяльність, доля архівної колекції. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник, Вип.ІІ. с. 35-47.

Срібняк, І.В. та Терещенко, Ю. (2000) Діяльність військово-санітарних місій УНР на теренах центральноєвропейських держав (1919–1920 рр.). Наукові записки: історичні науки. Випуск на 10-річчя кафедри історії України [Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова]. с. 180-190.

Т

Толстов, С.В. (2000) Європейська безпека: становлення та розвиток післякризової моделі. Розбудова держави (7-12). с. 77-100.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2000) Політичні сили Росії в контексті президентських виборів. // Нова політика, №1 (27). с. 6-9.

Ш

Шморгун, О.О. (2000) Фінанси і майбутнє глобальної економіки. Перехід-ІV, 1 (3). с. 20-32.

Шморгун, О.О. (2000) Українська нація як гарант прав і свобод особистості. Розбудова держави (1/6). с. 3-16.

Шморгун, О.О. (2000) Еволюція економічного розвитку та економічних теорій. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 26–27 квітня 2000 року. с. 49-51.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:11:37 2023 CET.