Елементи, в которих рік: 2001

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Число елементів: 80.

І

Ільїн, В.В. (2001) Персоналістський вимір «філософії освіти» Памфіла Юркевича (контамінаційна діалогіка монологу). Вища освіта України (1). с. 28-35.

Ільїн, В.В. (2001) Гуманістичний зміст історико-культурного буття філософського логосу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія (33). с. 44-52.

Ільїн, В.В. (2001) Проблема сенсу людського життя в плюралізмі філософських ідей ренесансного гуманізму. Вісник КНТЕУ (6).

Ільїн, В.В. (2001) Філософсько-антропологічний аналіз проблеми української національної самоідентифікації. Наукові записки національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (8). с. 38-44.

Б

Бессонова, М.М. (2001) Канада – США та Україна – Росія: спроба порівняльного аналізу. "Розвиток демократії в Україні". Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). с. 15-28.

Бессонова, М.М. (2001) Обговорення американської східноєвропейської політики у конгресі США (1989 – перша половина 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (10). с. 251-267.

Бондарець, М.В. (2001) Проблеми глобальних системних трансформацій і міжнародної економічної безпеки. Робочий документ. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ – С. 348–362..

Бондарець, М.В. (2001) Інтеграція воєнної промисловості країн СНД. Збірник наукових праць РВПС (1). с. 59-63.

Бондарець, М.В. (2001) Тенденції розвитку світової оборонної промисловості. Економіка України. (3). с. 82-85.

Бульвінський, А.Г. (2001) Каталог документів з політичної історії України часів гетьманування Івана Виговського у фондах Розрядного приказу Російського державного архіву давніх актів. Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 3). с. 154-166.

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і безпека розвитку. Інший. К..

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і національна стратегія України: монографія. Інший. К.: Просвіта.

Білорус, О.Г. (2001) Global Transition and Realities: monograph. Робочий документ. K., Warsaw.

В

Вітер, І.І. (2001) Глобальні економічні трансформації і міжнародна економічна безпека. Робочий документ. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Біло- рус. – К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. (2001) Глобальні виміри європейської інтеграції. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспективи розвитку зовніш- ньоекономічних зв’язків України в контексті процесів глобалізації (Щорічник наукових праць). Випуск ХХVIII / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відпові. 75..

Вітер, І.І. (2001) Європейська цивілізація в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. In: Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія/За ред. д-ра екон. наук, проф. ДГ Лук'яненка. К.: КНЕУ.

Г

Городня, Н.Д. (2001) Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників. Людина і політика (№ 3). с. 13-32.

Городня, Н.Д. (2001) Шахтарський рух в Україні 90-х років ХХ ст. як об’єкт політологічних досліджень. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип.7 (Вип.7). с. 31-36.

Д

Добровольська, А.Б. (2001) Національна торговельна політика: стратегія в секторі послуг. Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами IX міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 46-50.

Добровольська, А.Б. та Білорус, О.Г. та Сіденко, В.Р. (2001) Удосконалення механізмів реалізації науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту України. Економіка промисловості (№ 4 (1). с. 30-39.

Добровольська, А.Б. та Дрозденко, В.В. (2001) Науково-технічний аспект розвитку національних економік. Стратегія економічного розвитку України (№ 10 (). с. 133-143.

З

Зеленько, Г.І. (2001) «Польський сценарій» для України крізь призму функціонування органів місцевого самоврядування. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Випуск). с. 130-140.

Зеленько, Г.І. (2001) Історичні детермінанти формування громадянського суспільства в Україні. Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. с. 33-34.

Зеленько, Г.І. та Рудич, Ф.М. (2001) Трансформація, модернізація чи лімітроф Європи? Трибуна (№ 11-1). с. 25-26.

Зернецька, О.В. (2001) Глобалізація інформаційних процесів і питання інформаційної безпеки. In: Глобалізація і безпека розвитку: монографія / Під редакці- єю О.Г. Білоруса. КНЕУ, Київ, с. 635-685.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: загрози і ризики. In: Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природ- них і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф: монографія / Відп. ред. В.В. Дурдинець,. Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. Стилос, Київ, с. 437-449.

Зернецька, О.В. (2001) У форматі правдивого відео. Глобальне супутникове телебачення і медіа-дипломатія. Політика і час (4). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна супермагістраль. Політика і час (6). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2001) Що пливе в потоці новин. Міжнародний інформаційний ринок і міжнародні відносини. Політика і час. (9). с. 60-68.

Зернецька, О.В. (2001) Виступ на «Круглому столі» журналу «Політична думка», присв. 10-річчю незалежності України. Політична думка (4). с. 23-28.

К

Клименко, О.А. (2001) Німеччина та Франція на шляху до євро: національний контекст загальноєвропейської інтеграції. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 27-34.

Клименко, О.А. (2001) Європейський шлях до спільної зовнішньої та оборонної політики. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 38-43.

Клименко, О.А. (2001) Активність організацій «третього сектору» в діяльності партій демократичного спрямування. Політологічний вісник. КДНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 8). с. 191-197.

Кудряченко, А.І. (2001) Геополітичне сходження України: проблеми, сучасний стан і перспективи. In: Проблеми та перспективи української реформації: [Кол. моногр.] / Г.В. Щокін, В.І. Куценко, М.Ф. Головатий та ін.; [За заг. ред. М.Ф. Головатого, Г.В. Щокіна]. К.: МАУП, с. 181-198.

Кудряченко, А.І. (2001) Украинско-немецкие отношения: политический и экономический аспект. Персонал (№10). с. 14-18.

Кудряченко, А.І. (2001) Політологія: Підручник для студентів вузів, реком. МОН України. За ред. О.В.Бабкіна, В.П. Горбатенка, А.І. Кудряченка. Академія, Київ.

Кудряченко, А.І. (2001) 10 Jahre ukrainische – Unabhängigkeit: Erfolge und Misserfolge. K.: Rundschau (№4). с. 2-6.

Кудряченко, А.І. (2001) 10 років незалежної України: здобутки і прорахунки. Огляд. Німецько-український (№4). с. 2-5.

Л

Лукаш, О.І. (2001) Перша Всеукраїнська науково-практична конференція індологів. Східний світ. The World of the Orient (1.2000). с. 167-168.

М

Метельова, Т.О. (2001) Гармонія, вимірювана алгеброю. Імперія нерухомості (1). с. 56-57.

Метельова, Т.О. (2001) Ностальгія. Імперія нерухомості (1). с. 6-7.

Метельова, Т.О. (2001) Знайти у змінному незмінне…. Імперія нерухомості (3). с. 52-53.

Метельова, Т.О. (2001) Етнос, народ, нація…. Імперія нерухомості (3). с. 7-8.

Метельова, Т.О. (2001) Казковий вибір українського богатиря: олігархія чи авторитаризм. Сучасність (7-8). с. 86-101.

Мхитарян, Н.І. (2001) Україна - Туреччина: Чорноморське економічне співробітництво. Трибуна (№ 7-8). с. 30-32.

Мхитарян, Н.І. (2001) Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів в Чорноморському регіоні. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 37-50.

Мітрофанова, О.О. (2001) Парадокси євроатлантичної безпеки: відмінності французького та американського підходів. Людина і політика (3). с. 58-67.

Мітрофанова, О.О. (2001) Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному просторі. Людина і політика (1). с. 69-74.

О

Орлова, Т.В. (2001) До питання про історичну роль науки в радянському суспільстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 5). с. 12-15.

П

Пророченко, Н.О. (2001) Взаємовплив внутрішньої та зовнішньої політики країн регіону Перської затоки в подоланні соціальних криз та регіональних конфліктів. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин (№ 14). с. 23-37.

Пророченко, Н.О. (2001) Самої нафти вже не досить. Країни Аравійського півострова: економіка, суспільство і проблема регіональної інтеграції. Політика і час (№ 7). с. 78-85.

Р

Рудяков, П.М. (2001) К вопросу об эволюции понятия «Восточный вопрос» в связи со сменой исторических эпох (вторая половина ХІХ-ХХ вв.). В кн.: Европа и Источно питаке (1878-1923). с. 581-594.

Рудяков, П.М. (2001) Досвід «югославської кризи» та його можливе використання Україною. Геополітика (№ 3). с. 1-5.

Рудяков, П.М. (2001) «В службу и вечное подданство...». Сербские поселения Новая Сербия и Славяносербия на украинских землях (1751-1764). Технічний звіт. К.: АртЭк.

С

Скаленко, О.К. (2001) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесі побудови економічних систем у пострадянському просторі. Економічний часопис ХХІ (9).

Скаленко, О.К. (2001) Духовно-моральні та інформаційні важелі саморегуляції суспільства. Економічний часопис ХХІ (4). с. 43-45.

Скаленко, О.К. (2001) Методологія сучасного розвитку: інформація, економіка, освіта. Визвольний шлях. с. 3-8.

Скаленко, О.К. (2001) Поступ України в глобальному політичному просторі. Визвольний шлях (6). с. 7-17.

Солошенко, В.В. (2001) Україна – Німеччина: становлення і розвиток політичних відносин у 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (52). с. 69-73.

Солошенко, В.В. (2001) Німецькі інвестиції в економіку України в 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (59-60). с. 50-53.

Срібняк, І.В. (2001) Актуальні проблеми та перспективи вивчення історії Італії у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Історико-філософська секція, Вип. І. с. 106-109.

Срібняк, І.В. (2001) З історії українського кооперативного руху під час Першої світової війни. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева, Т. 2. с. 71-76.

Срібняк, І.В. (2001) Культурно-просвітницька і організаційна діяльність Союзу Визволення України у багатонаціональних таборах царської армії в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1917 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст, Вип. 3. с. 198-221.

Срібняк, І.В. (2001) Еврейские организации в лагерях военнопленных украинцев, служивших в российской армии в Австро-Венгрии и Германии (1915–1918 гг.). Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике, Вып. 8 (Ч. 1). с. 70-78.

Срібняк, І.В. (2001) Діяльність Партизанського-Повстанського Штабу при Головній Команді Військ УНР у 1921 р. Український історичний журнал, № 5. с. 107-120.

Срібняк, І.В. (2001) О создании и деятельности Главного военно-исторического музея-архива Армии Украинской Народной Республики (1921–1922 гг.). Клио, № 3 (15). с. 75-76.

Срібняк, І.В. та Андрущенко, І. (2001) Суспільно-політичний розвиток Сіцілійського королівства у ХІ-ХІІІ ст. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 5. с. 284-291.

Срібняк, І.В. та Кудрицька, І. (2001) Громадсько-політична діяльність української еміграції в Польщі, Чехословаччині та Румунії (до історіографії проблеми). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 5. с. 192-197.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Культурно-мистецьке життя інтернованих вояків УГА в таборі Німецьке Яблонне (Чехословаччина) у 1919–1920 рр. Вісті комбатанта, Ч. 1. с. 67-75.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Загальна та спеціальна освіта інтернованого вояцтва УГА у таборах Чехословаччини (1919–1923 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип.10. с. 165-178.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2001) Освітянські гуртки полонених вояків-українців у польському таборі Тухоля в 1920–1921 рр. (за матеріалами ЦДАВО України). Український історичний збірник. с. 235-249.

Т

Толстов, С.В. (2001) Сценарії розвитку та перспективи міжнародної безпеки. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (15). с. 25-44.

Толстов, С.В. (2001) Десять кроків у ХХІ століття: міжнародна та національна безпека в уявленні сучасників. Політична думка (3). с. 93-101.

Толстов, С.В. (2001) Британський досвід регулювання етнорегіональних відносин: адміністративно-територіальні та конституційні аспекти. Дослідження світової політики. Зб. наук. праць (17). с. 120-141.

Толстов, С.В. (2001) Британський досвід регулювання етнорегіональних відносин: адміністративно-територіальні та конституційні аспекти. Дослідження світової політики. Зб. наук. праць (17). с. 120-142.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2001) Боротьба за народ або українсько-російські репатріанти. // Нова політика, №1 (33). с. 48-50.

Ш

Шергін, С.О. (2001) Індикатор глобальних змін: Україна і Південно-Східна Азія в ХХІ ст. Політика і час (4). с. 25-34.

Шморгун, О.О. (2001) Актуальність загальносоціологічної концепції Питирима Сорокіна в контексті зміни загальноцивілізаційної парадигми. Матеріали науково-практичної конференції. с. 36-40.

Шморгун, О.О. (2001) Питирим Сорокін і сучасність. Соціокультурна динаміка: закономірності, проблеми, перспективи / Матеріали науково-практичної конференції. с. 2-18.

Шморгун, О.О. (2001) Авторитарна модель: мистецтво неможливого. Перехід-IV, № 2. с. 69-83.

Цей список був створений у Mon Jan 30 17:58:01 2023 CET.