Елементи, в которих рік: 2002

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Число елементів: 116.

І

Ільїн, В.В. (2002) Діалог «Софії» і «Логосу» (феноменологія екзистенціально-персоналістських концепцій української антропології). Інший. Сталь.

Ільїн, В.В. (2002) Культура управління в умовах глобалізації. Досвід та перспективи соціальної роботи: Україна-Німеччина. с. 30-39.

Ільїн, В.В. (2002) Екзистенція добра у «філософії серця» П. Юркевича. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис (7). с. 28-36.

Ільїн, В.В. (2002) Національна ідея у вимірі інтелектуально-духовних детермінацій. Тези Міжнародної конференції: «Україна: національна ідея». с. 75-84.

Ільїн, В.В. (2002) Майбутнє філософського знання: імперативи духовного розвитку особистості. Вісник КНТЕУ (4). с. 94-102.

Ільїн, В.В. (2002) Інтенції «позитивного» екзистенціалізму у філософській творчості П. Юркевича. Український світ. – Спеціальний випуск. с. 35-41.

Ільїн, В.В. (2002) Модуси морального вибору у філософській концепції Г.С. Сковороди. Гуманітарні науки і сучасність: Зб. Наук. праць. с. 64-73.

Ільїн, В.В. (2002) Раціональність як умова ціннісних вимірів формування особистості. Тези міжнародної науково-практичної конференції: «Формування національних загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 36-40.

Б

Бессонова, М.М. (2002) Східна Європа в концепціях та практиці зовнішньої політики США в умовах біполярного світу. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (14). с. 242-250.

Бессонова, М.М. (2002) Східноєвропейська політика США в оцінках американської преси (1989 – перша половина 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (14). с. 241-249.

Бондарець, М.В. (2002) Стратегії внутрішньофірмової реструктуризації та взаємодії з субпідрядниками оборонних корпорацій США. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (32). с. 45-50.

Бондарець, М.В. (2002) Сучасні напрями трансформації західноєвропейської оборонної промисловості. Економіка промисловості (4(18)). с. 42-49.

Бондарець, М.В. та Гаврилюк, О.В. (2002) Оцінка глобальних змін у військових секторах по регіонах і країнах світу з допомогою індексу конверсії, роззброєння, демілітаризації та демобілізації. Економіка і підприємництво (9). с. 27-35.

Бульвінський, А.Г. (2002) Правосуб’єктність Війська Запорозького у відносинах із сусідніми державами: спроба концептуального осмислення. Людина і політика (№ 4). с. 147-157.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV-XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 4). с. 146-161.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Іст. науки: Зб. наук. стат. НПУ імені М.Драгоманова (Вип.45). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 4). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип.7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип. 7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2002) Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV—XVII ст. Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Вип.47). с. 146-161.

Білорус, О.Г. (2002) Глобализация и безопасность развития. науч. ред. О.Г. Белорус; НАН Украины, Инт мировой экономики и междунар. отношений, Киев. нац. экон. ун-т.. с. 789.

В

Вовк, В.М. (2002) Стосунки Франції та США в контексті глобалізації (соціальний і політичний аспекти). Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Відповідальний редактор Камінський Є.Є., Вип.21. с. 26-33.

Вітер, І.І. (2002) Глобальные экономические трансформации и международная экономическая безопасность. Робочий документ. Глобализация и безопасность развития: Монография / О.Г. Белорус, Д.Г. Лукьяненко, М.О. Гончаренко, В.А. Злен- ко, О.В. Зернецкая; И.о. Киев. нац. эконом. ун-т, НАН Украины. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений; Рук. авт. кол. О.Г. Белорус. – К.:.

Вітер, І.І. (2002) Глобалістика – наука ХХІ століття. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 190 с. С. 87.

Вітер, І.І. (2002) Політика європейської інтеграції України в контексті глобалістики. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 190 с. С. 62.

Вітер, І.І. (2002) Сутність, закономірності й тенденції глобалізації розвитку. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник.. С. 8998..

Вітер, І.І. (2002) Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку. Вісник Тернопільської академії народного господарства.. С. 3038..

Вітер, І.І. (2002) Проблеми інтеграції України в систему нової глобальної економіки. Світова цивілізація і міжнародні відносини.. 74..

Вітер, І.І. (2002) Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу. Наукові записки КУТЕП.. С. 223237..

Вітер, І.І. (2002) Методичні матеріали дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (Історія МЕВ) для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Д

Добровольська, А.Б. (2002) Туристичний бізнес в контексті розширення ЄС. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами міжнародної наукової конференції. с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2002) Технологічна складова стратегії розвитку національних економік та шляхи її зміцнення. Зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 97-100.

З

Зеленько, Г.І. (2002) Перспективи громадянського суспільства в Україні. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 2). с. 69-77.

Зеленько, Г.І. (2002) Форми інтеракції держави і громадянського суспільства в Україні. Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах. с. 24-31.

Зеленько, Г.І. (2002) Владна модель України як фактор нестабільності. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. с. 68-74.

Зеленько, Г.І. (2002) Українсько-польські відносини у новітній період. In: Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: МАУП, с. 220-254.

Зернецька, О.В. (2002) Медіа- і віртуальна дипломатія у підготовці кадрів в університетах США і Великої Британії. Доповідь на конференцію ЮНЕСКО «Університети – міжнародні відносини ЮНЕСКО». Актуальні проблеми міжнародних відносин (37(1)). с. 205-208.

Зернецька, О.В. (2002) Моя професія – політолог або Вчіться дивитись телевізор. Україна (2). с. 29-31.

Зернецька, О.В. (2002) Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації. Вісник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2002) Нове «диджитальне» диво. Нові глобальні тенденції в інформаційно-комунікаційному секторі світової економіки. Політика і час (12). с. 34-40.

Зернецька, О.В. (2002) Зовнішня політика України в аналітиці вітчизняних і зарубіжних медіа. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. (38(1)). с. 157-161.

Зернецька, О.В. (2002) «Битва розкруток» і не тільки. Британські вибори 2001 в умовах інформаційної доби. Віче (2/119). с. 12-16.

К

Клименко, О.А. (2002) Деякі проблеми України в контексті європейського інтегрування. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 8-14.

Клименко, О.А. (2002) Екологічний контекст європейського інтегрування: уроки для країн з перехідною економікою. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 33-41.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові виміри українсько-німецьких відносин у контексті глобальних зрушень на континенті. In: Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / За ред. Ф.М. Рудича; М.І. Михальченка, Р.В. Балабана, А.І. Кудряченка. К.: МАУП, с. 324-344.

Кудряченко, А.І. (2002) Сучасне і майбутнє місце та роль України в глобальному політичному і економічному просторі. In: Глобалізація і безпека розвитку / О.Білорус, Д.Лук’яненко, М.Гончаренко, В.Зленко, О.Зернецька, А.Кудряченко, Ю.Мацейко, В.Новицький, Ю.Пахомов [та ін.]; кер.авт.кол. і наук. ред.: О.Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. К.: КНЕУ, с. 737-760.

Кудряченко, А.І. (2002) Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Рудича Ф.М.: Навч. підручник для студентів вищих закладів освіти. Інший. К.: Парламентське вид-во.

Кудряченко, А.І. (2002) Німеччина після виборів – анфас і профіль. Червоно-зелений – кольори балансу. Віче (№12). с. 56-58.

Кудряченко, А.І. (2002) Президент України: конституційно-правовий статус. Діалог. – Україна і Франція (№2). с. 30-35.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові політичні виміри розвитку ФРН. Трибуна (№9-10). с. 28-32.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові засади діяльності «старої-нової» урядової коаліції об’єднаної Німеччини. Людина і політика (№6). с. 38-44.

Кудряченко, А.І. (2002) Геополітичне сходження України. Президент (№9). с. 42-49.

Кудряченко, А.І. (2002) Партійно-політична система сучасної Німеччини (з досвіду демократичних перетворень). Трибуна (№1-2). с. 29-32.

Кудряченко, А.І. (2002) Парламентська система ФРН – засадничий принцип західної демократії. Віче (№4). с. 69-73.

Кудряченко, А.І. (2002) Академік П.Т.Тронько та його невтомна діяльність. Трибуна (№5-6). с. 18-19.

Кудряченко, А.І. (2002) Проблемы геополитического утверждения Украины: современное состояние и перспективы. Діалог цивілізацій: Нові принципи організації світу: Збірник наукових праць. – К.: МАУП. с. 149-156.

Кудряченко, А.І. (2002) Die Internationale-Personalakademie – eine Lehranstalt der neuen Ukraine. K.: Rundschau (№1). с. 25-27.

Кудряченко, А.І. (2002) Onoua Lucrare Despre Elenismul Nord-Pontic. Curierul-Vieneri 19. с. 1.

Л

Лукаш, О.І. (2002) Українсько-індійські відносини. Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск третій / Дипломатична академія при МЗС України. с. 596-608.

М

Метельова, Т.О. (2002) Людина в історії: пошук системних закономірностей. Українська книга, Київ. ISBN 966-743-391-9

Метельова, Т.О. (2002) Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну. Українська книга, Київ. ISBN 966-605-428-0

Метельова, Т.О. (2002) Культура античності. Філософський Енциклопедичний словник. с. 314.

Метельова, Т.О. (2002) Культура національна. Філософський Енциклопедичний словник. с. 314-315.

Метельова, Т.О. (2002) Культура Нового Часу. Філософський Енциклопедичний словник. с. 315.

Метельова, Т.О. (2002) Культура Середньовіччя. Філософський Енциклопедичний словник. с. 315.

Метельова, Т.О. (2002) Культурні цінності. Філософський Енциклопедичний словник. с. 316.

Метельова, Т.О. (2002) Фрезер Джеймс Джордж. Філософський Енциклопедичний словник. с. 691.

Метельова, Т.О. (2002) Філософія європейського Середньовіччя: архетипи та аксіологеми (проблематика, етапи розвитку, місце у світовому контексті): текст лекцій з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. денної і заочної форм навч. та аспірантів / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2002) Світоглядно-антропологічна основа космогонічних міфів народів світу. Мультиверсум (31). с. 140-150.

Метельова, Т.О. (2002) Онтологічна легітимація особи в культурі античності. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (10). с. 256-262.

Метельова, Т.О. (2002) Вектори навчального процесу: від «гнозис» до «аксиос». Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти». с. 22-23.

Метельова, Т.О. (2002) Деконструкція духу чи розширення поля свободи? Гуманітарне знання на порозі XXI століття. с. 8-11.

Метельова, Т.О. (2002) Комунікація-цінність-особистість. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування національних, загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 121-124.

Метельова, Т.О. (2002) Від Космосу до Космосу. Імперія нерухомості (5). с. 70-71.

Метельова, Т.О. (2002) Коммуникация и сознание: проблемы первичности. Материалы 1-й международной научной конференции «Методы современной коммуникации: проблемы теории и социальной практики». с. 59-60.

Метельова, Т.О. (2002) Вірую, тому що абсурдно! Імперія нерухомості (2). с. 68-69.

Метельова, Т.О. (2002) Волію, отже – творю. Імперія нерухомості (6). с. 62-63.

Метельова, Т.О. (2002) Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: тотемна система в Австралії. Е. Дюркгайм; пер. з фр. Г. Філіпчук, З. Борисюк; наук. ред. Т. Метельова.

Мхитарян, Н.І. (2002) Про країну, яка може повести діалог між західним і мусульманським світом (внутрішній чинник та спрямованість зовнішньополітичних намірів Туреччини на пострадянському просторі). Трибуна (№ 11-1). с. 30-32.

Мхитарян, Н.І. (2002) ГУУАМ, Європа і світ. Чорноморсько-каспійський вимір глобальних викликів та національні інтереси України. Політика і час (№ 12). с. 58-64.

П

Пророченко, Н.О. (2002) Чому зростає «Халіфорнія»? Політичний іслам і сучасність. Політика і час (№ 11). с. 46-53.

Р

Розумюк, В.М. (2002) Міжнародні аспекти ідеологічної парадигми «наукового комунізму» (марксизму-ленінізму). Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.21). с. 3-14.

Розумюк, В.М. (2002) Третя хвиля ілюзій: демократизація наприкінці ХХ століття. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.20). с. 84-90.

С

Скаленко, О.К. (2002) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесі побудови економічних систем у пострадянському просторі. Стратегія економічного розвитку України (3). с. 22-25.

Скаленко, О.К. (2002) Глобалізація та інформатизація – об’єктивно невідворотні хвилі сучасного світового процесу. Економічний часопис ХХІ (10).

Скаленко, О.К. (2002) Українську економіку врятує тільки справжня демократія. Визвольний шлях (1). с. 18-23.

Скаленко, О.К. (2002) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесах трансформації постсовєтського суспільства. Визвольний шлях, 3. с. 3-7.

Скаленко, О.К. (2002) Роль інформаційного чинника у формуванні духовного і морально-правового простору суспільства. Визвольний шлях, 6. с. 16-21.

Скаленко, О.К. (2002) Інформація. Діяльність. Розвиток. Визвольний шлях, 7. с. 8-21.

Скаленко, О.К. (2002) Глобально-інформаційна теорія грошово-ринкового саморегулювання суспільства. Визвольний шлях (8). с. 10-21.

Скаленко, О.К. (2002) ХХI век. Глобализационные волны: противиться или использовать? Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник (5). с. 142-148.

Скаленко, О.К. (2002) Глобальное развитие и антикризисный потенциал переходной экономики (Раздел IХ, пп. 9.1–9.6), Системно-информационное измерение глобальных экономических процессов (Раздел ХVI, пп. 16.1–16.3). In: Глобализация и безопасность развития: Монография. КНЕУ, Київ.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. та Ярова, Н.В. (2002) Можливості та шляхи інтеграції України у світовий ринок інтелектуальних продуктів. Економічний часопис ХХІ (1). с. 15-20.

Срібняк, І.В. (2002) Утворення єдиного Італійського королівства (1848–1870). Гетьманський альманах, Ч. І. с. 95-107.

Срібняк, І.В. (2002) Шкільництво в таборах полонених та інтернованих вояків-українців у Європі (1914–1924 рр.). Постметодика. Роль антропологічного фактора в освітніх технологіях ХХІ століття. с. 86-89.

Срібняк, І.В. (2002) Українська військова дипломатія в Італії (1919–1920 рр.). Народна армія, № 230. с. 7.

Срібняк, І.В. (2002) Українська військова дипломатія в Італії (1919–1920 рр.). Народна армія, № 229. с. 7.

Срібняк, І.В. (2002) Ukraіnіsche Gefangene іn Lagern Österreіch-Ungarns während des Ersten Weltkrіeges. Österreіchіsch-Ukraіnіsche Rundschau, № 14 (43). с. 20-23.

Срібняк, І.В. та Карпус, З. (2002) Законотворча діяльність Державного центру УНР у військовій сфері в Польщі (кінець 1920–1921 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип. 6. с. 212-216.

Т

Толстов, С.В. (2002) Міжнародні відносини за умов глобалізації. Наукові записки КІТЕП: щорічник (2). с. 201-215.

Толстов, С.В. (2002) Система безпеки в євроатлантичному ареалі: функціонально-рольові ознаки держав та інституцій. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (20). с. 65-84.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2002) Проблемні питання українсько-російських відносин. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр. КНУ ім. Тараса Шевченка, Вип.32 (Ч.ІІ). с. 109-118.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Політика РФ щодо «захисту співвітчизників за кордоном»та її можливі наслідки для України. // Стратегічна панорама, №3. с. 52-59.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Регіональне об’єднання ГУУАМ: пошук само ідентифікації. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр, Вип.34 (Ч.І). с. 83-92.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Світ після 11 вересня: нові реалії в українсько-російських відносинах // Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки: Матеріали між нар. наук. конф. 23 квітня 2002 р., м. Київ. . – К.: НІПМБ, Фонд ім. Ф. Еберта. с. 50-53.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Теоретичне підґрунтя розв’язання національного питання // Пілсудський і Україна: Матеріали конференції 13–14 липня 2002 р. – Тернопіль: Підручники і посібники. с. 23-30.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (березень-травень 2002 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 42-51.

Ш

Швед, В.О. (2002) Ісламський чинник та забезпечення національних інтересів України. Стратегічна панорама (№ 3). с. 46-47.

Швед, В.О. (2002) На перехресті двох світів. Ісламський світ та здійснення стратегії розвитку Української держави. Політика і час (№ 6). с. 51-59.

Швед, В.О. (2002) Ісламський чинник і національні інтереси України / Ред.: Г.П. Балабанова. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 30-31 травня 2002 р. м. Київ. с. 125-127.

Швед, В.О. (2002) The Islamic Factor and Ukraine’s Strategic Interests. Central Asia and the Caucasus (№ 5 (7). с. 127-131.

Шморгун, О.О. (2002) Этнонациональное измерение глобальных цивилизационных тенденций Нового и Новейшего времени. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 258-333.

Шморгун, О.О. (2002) Этносоциальное развитие человечества и цивилизационный процесс. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 219-251.

Шморгун, О.О. (2002) Китай и постсоветское пространство: поиск цивилизационной альтернативы. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 346-365.

Шморгун, О.О. (2002) Інтелектуальні корені українського солідаризму. Перехід IV, Вип. 9. с. 33-36.

Шморгун, О.О. (2002) Політологічна класика: традиція та постмодерн: Класики політологічної думки. Від Платона до Маркса. Український гуманітарний огляд, Вип. 8. с. 9-29.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:39:23 2023 CET.