Елементи, в которих рік: 2003

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Число елементів: 121.

І

Ільїн, В.В. (2003) Містичний досвід як елемент творчості. Творчість врятує світ / Ма- теріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції. с. 41-45.

Ільїн, В.В. (2003) «Інтелектуальна астенія»: егологічний дискурс в гуманістику Ренесансу. Вісник НТУУ «КПІ» (4). с. 41-49.

Ільїн, В.В. (2003) Індивідуальний вимір «ейдосу» історико-філософського концепту. Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія та історія філософії». с. 32-41.

Ільїн, В.В. (2003) Відкриття людини як інобуття логосу. Гуманітарні науки і сучас- ність (4). с. 51-60.

Ільїн, В.В. (2003) Оптимістичні виміри філософського дискурсу: можливості можливого. Філософська та соціологічна думка (5). с. 29-38.

Ільїн, В.В. (2003) Сумісність моральних інтенцій у кордоцентризмі Б. Паскаля і Г. Сковороди. Григорій Сковорода: ідейна спадщина і сучасність: Збірник наук. праць. с. 31-41.

Ільїн, В.В. (2003) Глобалістські виміри життєвого світу людини. Глобальний ви- клик сучасності: Зб. наук. праць. с. 18-26.

Ільїн, В.В. (2003) Раціональність як умова ціннісних вимірів формування особистості. Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Формування національних, загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 17-23.

Ільїн, В.В. (2003) Духовно-культурні умови суб’єктивного вибору індивіда. Тези міжрегіонального симпозіуму «Конкурентні стратегії України». с. 21-23.

Ільїн, В.В. (2003) Гуманітарні науки: суперечності, парадокси, перспективи. Тези на республіканському семінарі «Гуманітарні науки у системі підготовки менеджерів». 18–19 листопада. с. 34-37.

Ільїн, В.В. (2003) «Софійний гуманізм» в континуальності суперечностей ratio. Філософські обрії: Науково-теоретичний часопис (8). с. 36-43.

Ільїн, В.В. та Смолін, І.В. (2003) Креативність концепту адаптації в сучасних корпоративних стратегіях (комунікативний аспект). Вісник КНТЕУ (2). с. 14-19.

Б

Бессонова, М.М. (2003) Країни Східної Європи у геополітичній стратегії США наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини (10). с. 62-64.

Бондарець, М.В. (2003) Концептуальні засади реформування ОПК України. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (39). с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2003) Сучасні стратегії розвитку наукових досліджень і розробок у сфері воєнних технологій розвинутих країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (37). с. 109-117.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-московська війна 1658-1659 років. Історія в школах України (№ 5). с. 41-46.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-російська війна 1658-1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ. Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. с. 174-218.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-московська війна 1658—1659 рр. Історія в школах України (№5). с. 41-46.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українсько-російська війна 1658—1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ. Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. с. 174-218.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. Україна дипломатична. Науковий щорічник (Вип.3). с. 257-270.

Бульвінський, А.Г. (2003) Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. Україна дипломатична. Науковий щорічник (Вип. 3). с. 257-270.

Бульвінський, А.Г. (2003) Броварщина у документах XV - XVIII століть. In: Праотча сторона у межиріччі Десни і Трубежа: Нариси історії Броварського краю від стародавніх часів і до XX ст. / Броварська минувщина, Кн. 1 / Укладач І. Доцин. Бровари: Водограй, с. 119-185.

Бульвінський, А.Г. (2003) Хроніка письмових згадок про Бровари у XVII столітті. In: Історія поселень Броварського краю: Від стародавніх часів і до сьогодення / Броварська минувшина, Кн. 3. Бровари: Водограй, с. 40-43.

Білорус, О.Г. (2003) Экономическая система глобализма: монография. Інший. К.: КНЭУ.

В

Вовк, В.М. (2003) Україна на шляху до євроатлантичних структур. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Відповідальний редактор Камінський Є.Є., Вип.24. с. 45-52.

Вовк, В.М. (2003) Франція та США: регіональна гегемонія і трансатлантичне суперництво. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип.23. – Відповідальний редактор Камінський Є.Є.. с. 74-84.

Вовк, В.М. (2003) Мовна політика і національне самопочуття. Якість життя в Україні: час жити і час виживати: Збірник матеріалів круглого столу.

Вітер, І.І. (2003) Європейська інтеграція: аналіз та прогнозування. Робочий документ. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 с. – С. 210–244.

Вітер, І.І. (2003) Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України як передумова її європейської інтеграції. Економіка промис- ловості.. 19..

Вітер, І.І. (2003) Методичні матеріали дисципліни «Методологія економічної науки» для студентів магістерської форми навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales, 6 (6). с. 70-72.

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales.. 72..

Г

Городня, Н.Д. (2003) Україна в політиці Британії (1917-1920). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 6). с. 93-96.

Городня, Н.Д. та Гончар, Б.М. (2003) Великі держави та Україна по закінченні Першої світової війни. Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини (Вип.2). с. 78-93.

Гуцало, С.Є. (2003) Глобалізація, країни, що розвиваються, і проблеми реформування теорії та практики діяльності провідних міжнародних фінансових організацій / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 2). с. 90-110.

Гуцало, С.Є. (2003) Світоглядна культура особистості в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 2). с. 75-81.

Гуцало, С.Є. (2003) Україна і Арабський Схід: історія взаємовідносин. Дивослово. Щомісячний науково-методичний журнал Міносвіти і науки України (№ 11). с. 34-40.

Гуцало, С.Є. (2003) З історії парламентської демократії в Єгипті / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 48-53.

Гуцало, С.Є. (2003) Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 67-72.

Гуцало, С.Є. (2003) Проблеми розвитку арабських країн в сучасних історичних умовах (на прикладі Саудівської Аравії, Єгипту, Марокко) / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 120-136.

Гуцало, С.Є. (2003) Україна і Арабський Схід: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах Незалежності. Вип. 12. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.: Міжвід. зб. наук. праць / Інститут історії України НАНУ. с. 54-60.

Д

Деменко, О. Ф. (2003) Інтеграція країн Заходу: історія та сучасність. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Серія: Політологія і етнологія. (24). с. 293-304.

Деменко, О. Ф. (2003) Інтеграційні процеси в епоху холодної війни. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (15). с. 344-354.

З

Зеленько, Г.І. (2003) Держава і суспільство в Україні: як подолати взаємне відчуження? Наукові записки КУТЕП (Вип. 3). с. 131-139.

Зеленько, Г.І. (2003) Проблема інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах. Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. с. 285-290.

Зеленько, Г.І. (2003) «Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України. Технічний звіт. К.: Крити­ка.

Зернецька, О.В. (2003) Тектонічні зрушення в європейському медіа-ландшафті: Доповідь на конференції «Міжнародний бізнес: розвиток ринку інф-ком технологій». Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наукових праць. (44(1)). с. 9-13.

Зернецька, О.В. (2003) Битва титанів. Медіа бізнес: німецька стратегія конкурентної боротьби. Віче (1). с. 68-71.

Зернецька, О.В. (2003) Культурна ідентичність і глобальна культура в добу глобалізації. Політика і час (11). с. 83-88.

Зернецька, О.В. (2003) Телебачення і культура. Українська культура (5). с. 10-12.

Зернецька, О.В. (2003) Національній Раді – 10 років. Вісник національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (6). с. 8-9.

Зернецька, О.В. (2003) Televisa: національні та глобальні стратегії конкурентоспроможності. Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 76-80.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2003) PR-манікулятивний вплив. Комунікативна теорія і практика. Політичний менеджмент (3). с. 101-113.

К

Клименко, О.А. (2003) Демократизація міжнародного співробітництва в діяльності польських неурядових організацій. Україна - Польща: історія і сучасність. Збірник наукових статей і спогадів пам’яті П.М. Калениченка; Інститут історії України НАН України; Історіографічні дослідження в Україні (Вип. 1). с. 59-69.

Клименко, О.А. (2003) Транскордонне співробітництво польських неурядових організацій. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 38-50.

Кудряченко, А.І. (2003) Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи: Збірник наукових праць / наук. ред., керів. автор. колек. Кудряченко А.І. Інший. МАУП; Інститут історії України НАН України. – К.: ВЦ «Академія».

Кудряченко, А.І. (2003) Возведення і падіння Берлінської стіни – пересторога історії. Трибуна (№9-10). с. 33-37.

Кудряченко, А.І. (2003) Геополітичний вимір сучасної ФРН. Немцы Приазовья и Причерноморья: история и современность. К 200-летию переселения: Материалы международной научной конференции. – Донецк. с. 243-260.

Кудряченко, А.І. (2003) Нові геополітичні обрії сучасної Німеччини. Президент (№1(15)). с. 98-103.

Кудряченко, А.І. (2003) Європейські перспективи України в епоху глобалізації. Трибуна (№5-6). с. 28-33.

Кудряченко, А.І. (2003) Європейська стратегія України в добу глобалізації. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. – К.: МАУП. с. 241-249.

Кудряченко, А.І. (2003) Об’єднана Німеччина: нові політичні виміри. Віче (№8). с. 36-41.

Кудряченко, А.І. (2003) Утвердження сучасної України та завдання розвитку краєзнавства. Краєзнавство. – Науковий журнал (№1-4). с. 18-22.

Кудряченко, А.І. (2003) Верховна Рада України на шляху утвердження парламентаризму. Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології (№5). с. 9-20.

Кудряченко, А.І. (2003) Становище німецької національної меншини України в 20–30- ті роки ХХ століття. Матеріали міжнародної наукової конференції.

Кудряченко, А.І. та Бойко, А.І. та Свирен, Н.А. (2003) Социальные проблемы управления персоналом в промышленности. Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності діяльності. – Наукові праці МАУП. (№6). с. 7-9.

Кудряченко, А.І. та Білогруд, Н.І. (2003) Економічне зростання Європейського Союзу в епоху глобалізації. Наукові праці МАУП. Актуальні питання політології (№5). с. 92-102.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. (2003) Берлінський мур: холодне зведення і жарке руйнування. Президент (№2(16)).

Л

Лукаш, О.І. (2003) Индия и особенности процесса регионализации в Южной Азии. ICANAS XXXVII: International Congress of Asian and North African Studies. Abstracts, Vol. 3. с. 804-806.

М

Метельова, Т.О. (2003) Проблема типологізації суспільств: текст лекції з дисципліни «Соціологія» для студ. усіх спец. ден. та заоч. форми навч. / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2003) Містком філософської рефлексії. Філософська думка (1). с. 156-160.

Метельова, Т.О. (2003) Елейський складник діаматівської матерії та сучасної об’єктивної реальності. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (12). с. 23-29.

Метельова, Т.О. (2003) Логічний сонет декалогу. Мультиверсум (32). с. 131-137.

Метельова, Т.О. (2003) Свобода як джерело творчості. Матеріали міжнародної наукової конференції «Творчість у контексті розвитку людини». с. 27-28.

Метельова, Т.О. (2003) Від біполярності до мультиверсуму. Філософська думка (5). с. 102-117.

Метельова, Т.О. (2003) Драма і тріумф філософії Маркса. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (13). с. 34-48.

Метельова, Т.О. (2003) Постмодерн як симптом зміни епох. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасна картина світу і інтеграція наукового і позанаукового знання». с. 32-33.

Метельова, Т.О. (2003) Комунікація і свідомість: проблема «першородності» і відповідальності. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (12). с. 26-31.

Метельова, Т.О. (2003) Історія філософії як її шлях до власного світу. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (філософія, політологія). с. 67-68.

Метельова, Т.О. та Волинцев, В.М. (2003) Аксіологеми як конститутивний чинник людського буття: від міфопростору архаїки до антропопросторів постмодерну. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Міфологічний простір і час у сучасній культурі».. с. 23-24.

Мхитарян, Н.І. (2003) Україна і Організація Чорноморського економічного співробітництва: десять років взаємин. Україна дипломатична. с. 587-595.

Мхитарян, Н.І. (2003) Каспийско-Черноморское измерение глобальных вызовов и региональных интересов: взгляд из Украины. Материалы международной конференции «Взаимоотношения и сотрудничество стран побережья Каспийского моря», г. Мазандаран, Иран, 19-20 октября 2003 г. с. 25-38.

О

Орлова, Т.В. (2003) Віддзеркалення специфіки російської історії в русі декабристів. Вісник Київ. ун-ту. Серія «Історія» (Вип. 6). с. 51-55.

П

Пророченко, Н.О. (2003) Сила ісламських традицій. Політичні традиції і демократія у державах Аравійського півострова. Політика і час (№ 8). с. 62-68.

Р

Розумюк, В.М. (2003) Концепція «національного інтересу» в політиці і політології. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.24). с. 91-99.

Розумюк, В.М. (2003) Морально-етичний вимір дипломатичної діяльності. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.23). с. 200-213.

Рудяков, П.М. (2003) «В службу и вечное подданство.». Родина (№ 10). с. 50-51.

С

Скаленко, О.К. (2003) Построение информационного общества: ресурсы и технологии. М-лы Х Межд. науч.-практ. конференции 4–5 июня 2003 г.. с. 66-70.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы І Межд. эконом. форума столичных предприятий и организаций Москвы, Киева, Минска 20–21 ноября в г. Киеве. с. 115-126.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегічні важелі економічного успіху: інформація, інтелект, інновації. Визвольний шлях, 3. с. 3-12.

Скаленко, О.К. (2003) Глобальні критерії побудови інформаційного суспільства. Визвольний шлях, 6. с. 12-16.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегічні важелі сучасного соціально-економічного поступу. Українознавство (4).

Солошенко, В.В. (2003) Українсько-німецьке співробітництво в галузі освіти (90-ті роки XX століття). Рідна школа (10). с. 58-60.

Срібняк, І.В. (2003) Українська Держава на міжнародній арені: з досвіду діяльності воєнної дипломатії в 1918 р. Гетьманський альманах, Ч. ІІ. с. 94-100.

Срібняк, І.В. та Купцов, А. (2003) Табір полонених вояків УГА в Тухолі (1920–1923 рр.). Пам’ять століть, № 2. с. 78-85.

Срібняк, І.В. та Кучер, В. (2003) Українська військова еміграція на теренах балканських країн (1921–1923 рр.). Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення. Наук. збірник / Під ред. В. Смолія, О. Реєнта, Ю. Терещенка та ін. с. 214-226.

Т

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 1. – Критика історичного досвіду. Технічний звіт. К.: Промінь.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2. – Десятиліття суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Промінь.

Толстов, С.В. (2003) Концептуальні зміни та нові підходи в межах загальнополітичної парадигми міжнародної безпеки. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (25). с. 3-26.

Толстов, С.В. (2003) Європейське співробітництво в сфері зовнішньої політики та політики безпеки. Інституційні реформи в ЄС: Аналітичний щоквартальник (4). с. 41-51.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2003) Правовий захист кордонів України як проблема національної безпеки (українсько-румунський кордон). // Стратегічна панорама, №1. с. 118-123.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Польський варіант європейського вибору України. // Європа. Журнал Польського Інституту міжнародних справ, Т.3 (№1(6)). с. 185-195.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Українсько-польські відносини: сучасний стан. // Науковий вісник Дипломатичної академії України при МЗС України, Вип.9. с. 148-155.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Практика і теорія національного порозуміння. // Україна-Польща: історія і сучасність: Зб. наук. пр, Вип.13 (Ч.1). с. 385-395.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Україна-Польща: нові тенденції взаємовідносин. // Стратегічна панорама, №3-4. с. 69-73.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Україна-Польща. // Україна-Польща: історія і сучасність, Ч.ІІ. с. 51-59.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Калінінградський ексклав як стрижень проекту регіональної інтеграції РФ з ЄС // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 57-64.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Україна і Росія в реалізації нових інтеграційних проектів у рамках СНД // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 47-51.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Деякі зовнішньополітичні перспективи України в контексті охолодження російсько-американських відносин // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 39-46.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Глобалізаційні процеси в світі і завдання зовнішньої політики України // Зовнішня політика України: сучасний стан та перспективи зміцнення / Матеріали круглого столу Верховної Ради України 12 листопада 2003 р. – К.: ВРУ. с. 21.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Про науково-популярну конференцію «Пілсудський і Україна», проведену Федерацією польських організацій в Україні // Україна-Польща: історія і сучасність / Зб. наук. праць і спогадів пам’яті П.М. Калениченка (1923–1983). Історіографічні дослідження в Україні, Вип.13 (Ч.2). с. 104-114.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (вересень-грудень 2002 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 3-26.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (січень-березень 2003 року). // Міжнародна політика. с. 3-5.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (січень-березень 2003 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 3-26.

Чекаленко, Л.Д. (2003) П.М. Калениченко (До 80-річчя від дня народження). // Український історичний журнал, №2 (449). с. 113-121.

Чекаленко, Л.Д. (2003) The protection of rights of Ukrainian workers and national trade unions. // The Truth. Theoretical magazine of the Union of Fourth International, №34. с. 87-90.

Ш

Швед, В.О. (2003) Близькосхідні пріоритети зовнішньої політики України / За ред. А.С. Гальчинського. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 62-78.

Швед, В.О. (2003) Про деякі нагальні питання близькосхідної політики України на сучасному етапі / Ред. Г.П. Балабанова. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 29-30 травня 2003 р. м. Київ. с. 80-81.

Шергін, С.О. (2003) Геополітична конфігурація регіональних суб’єктів АТР у контексті трансформації міжнародної системи. Науковий вісник Дипломатичної академії України (9). с. 51-61.

Шергін, С.О. (2003) Евразийская проблематика в системе подготовки украинского дипломата. Проблемы подготовки дипломатов России и Украины. с. 104-108.

Шергін, С.О. (2003) До справедливого міжнародного порядку: китайські політологи про багатополюсний світ. Політика і час (5). с. 56-60.

Цей список був створений у Tue Jan 31 17:46:11 2023 CET.