Елементи, в которих рік: 2005

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 133.

І

Ільїн, В.В. (2005) Философия богатства: человек в мире денег. Інший. «Знання України», Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Апологія ірраціонального. Інший. Європейський університет, Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Духовність: антропологічний вимір. Глобальні тектонічні зру- шення: виклики та відгуки: Матер. Міжвід. наук.-теор. конф. с. 23-34.

Ільїн, В.В. (2005) Ірраціональний вибір України. Мандрівець (1). с. 5-11.

Ільїн, В.В. (2005) Феномен грошей в контексті «філософії господарства». Вісник КНТЕУ (1). с. 74-81.

Ільїн, В.В. (2005) Теологічний космізм С.Н. Булгакова як основа економічної антропології. Філософія космізму і сучасна авіація. с. 35-40.

Ільїн, В.В. (2005) Этические детерминанты экономической реальности. Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: Український досвід. с. 44-53.

Ільїн, В.В. (2005) Духовна реальність: суб’єктивний вимір творення смислів. Творчість і освіта у вимірах XXI століття. с. 26-32.

Ільїн, В.В. (2005) Софійність і пансофізм: метасмисли педагогічної концепції Я.А. Коменського. Polska. с. 43-52.

Ільїн, В.В. (2005) Духовність: темпоральна трансформація нових смислів. Міжна- родна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2005» (2). с. 12-18.

Ільїн, В.В. (2005) Раціональне суспільство: утопія чи реальність? Демократич- ні цінності, громадянське суспільство і держава. с. 85-98.

Ільїн, В.В. (2005) Легітимація розуму в соціальному управлінні. Сучасні проблеми управління. с. 68-69.

Ільїн, В.В. (2005) Авторитет моралі contra авторитаризму непрофесійності. Український світ (7-9). с. 8-11.

Б

Бессонова, М.М. (2005) Відносини між президентом та Конгресом США в процесі формування американської політики щодо Східної Європи (1989 р.). Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці історичного факультету Донецького національного університету (серія «Міжнародні відносини») (4). с. 60-68.

Бессонова, М.М. (2005) Участь США у вирішенні «німецького питання» на підготовчому етапі (кінець 1989 – початок 1990 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (20). с. 358-362.

Бондарець, М.В. (2005) Інноваційні та інтеграційні стратегії реформування ОПК України. Антологія творчих досягнень. (2). с. 117-120.

Бульвінський, А.Г. (2005) Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 - серпень 1659 рр.). Український історичний журнал (№ 1). с. 125-138.

Бульвінський, А.Г. (2005) Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 — серпень 1659 рр.). Український історичний журнал (№1). с. 125-138.

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2005) Глобальна перспектива і сталий розвиток: Моногр. Робочий документ. Ін-т світ. еко- номіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. –К.: МАУП.

В

Вовк, В.М. (2005) Сучасні виклики державам трансатлантичного регіону. Антологія творчих досягнень. Відповідальний редактор акад. НАН України Ю.М. Пахомов. с. 340-345.

Вітер, І.І. (2005) Європейські економічні інтеграційні процеси та їх вплив на економіку України. Антологія творчих досягнень.. С. 94101..

Вітер, І.І. (2005) Цивілізаційна парадигма у сучасній глобалістиці. Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: Матер. Третьої Всесвіт. Конф. Київ, 28 трав. 2004 р.. 136..

Вітер, І.І. (2005) Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 228с. С. 61.

Вітер, І.І. (2005) Методичні матеріали дисципліни «Економічна історія» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Г

Городня, Н.Д. (2005) Обставини розв’язання першої світової війни очима сучасників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 7). с. 4-7.

Городня, Н.Д. (2005) Особливості економічної модернізації Китаю та Індії в умовах глобалізації. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 161-183.

Городня, Н.Д. (2005) Економічні реформи Китаю та Індії в умовах глобалізації: порівняльний аналіз. Особливості сучасного стану глобалізації в контексті проблем поточного розвитку країн Азії та Африки: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. Київ, 13-14 грудня 2005 р. с. 55-72.

Городня, Н.Д. (2005) Олександр Шульгин (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 8). с. 10-13.

Городня, Н.Д. (2005) Слово про вченого, вчителя, людину (до 60-річчя професора Б.М. Гончара). Часопис української історії (Вип. 3). с. 142-144.

Гуцало, С.Є. (2005) Інтеграційні процеси в Арабському світі: від витоків до перспектив подальшого розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 44-58.

Гуцало, С.Є. (2005) Про перспективи розвитку ситуації навколо Іраку. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної наукової конференції 9 лютого 2005 р. с. 97-106.

Гуцало, С.Є. (2005) Армійська верхівка в процесі розвитку суспільства в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 59-64.

Гуцало, С.Є. (2005) Інтеграційні процеси в Арабському світі: генезис феномену, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 86-94.

Гуцало, С.Є. (2005) Процеси інтеграції в Північній Африці / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 24-38.

Гуцало, С.Є. (2005) Шляхами зближення цивілізацій і культур. Науковий світ (№ 1). с. 43-54.

Д

Добровольська, А.Б. (2005) Міжнародне співробітництво України у сфері інновацій і комерціалізації технологій та фактори його активізації. Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. (Вип.1). с. 114-118.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Економічний часопис (№ 9-10). с. 52-53.

Добровольська, А.Б. (2005) Інформаційно-технологічний ринок: національні тенденції, проблеми і перспективи. Стратегія розвитку України (№ 1). с. 100-108.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація: проблеми та досвід країн наздоганяючого розвитку. Україна - В’єтнам: проблеми і перспективи співробітництва / Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 листопада 2005 р. с. 20-24.

Добровольська, А.Б. (2005) Тенденції розвитку інформаційного простору в контексті глобалізації. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 35-45.

Добровольська, А.Б. (2005) Новий тип економічного розвитку. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 80-88.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Об’єктивні передумови зміни економічної парадигми розвитку України. Економічний часопис (№ 11-1). с. 26-28.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Чи потрібна партія для захисту української науки? Віче (№ 5 (1). с. 71-76.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Інтелекту нації потрібен канал впливу на владу. Зб. наук. нраць. (Вип. 4). с. 34-40.

Добровольська, А.Б. та Ярова, Н.В. (2005) Технопарки України як механізм стимулювання інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 33-46.

З

Зеленько, Г.І. (2005) Політична участь і громадська самоорганізація в Україні: не втратити б шанс. Матеріали науково-практичної конференції.. с. 87-96.

Зеленько, Г.І. (2005) Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході. Політика і час (№ 2). с. 38-47.

Зеленько, Г.І. (2005) «Оксамитові революції» як спосіб ротації влади. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. с. 60-71.

Зеленько, Г.І. (2005) Прогностичний ефект нового виборчого законодавства в Україні. Віче (№ 11). с. 16-21.

Зеленько, Г.І. (2005) Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi post- komunistickej transformacie. In: Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Monografie a Studie. Polackova Z. (ed.). Bratislava: Vydavatelstvo SAV, с. 449-454.

Зеленько, Г.І. (2005) Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi postkomunistickej transformacie. Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Polackova, Zuzana (ed.). с. 449-454.

Зернецька, О.В. (2005) Політична комунікація та політичні аспекти новин. In: Новини vs. новини. Виборча компанія в новинних телепрограмах: монографія. / За редакцією Н. Костенко та В. Іванова. Центр вільної преси, Київ, с. 46-63.

Зернецька, О.В. (2005) Подолання диджитальної прірви як імператив сталого розвитку. Імперативи сталого розвитку: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, 24 листопада 2009. с. 51-56.

Зернецька, О.В. (2005) Від міжнародної комунікації до глобальної комунікації – зміна парадигми. Антологія творчих досягнень (2). с. 76-84.

Зернецька, О.В. (2005) Глобалізація і конкурентоспроможність у медіа та інформаційно-комунікаційних секторах світової економіки. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Доповідь і повід. Міжнарод. наук. конф. 24.06.2005 / За редакцією чл.‑ кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.‑ кор. НАН України Ворони В.М.. с. 203.

Зернецька, О.В. (2005) Political Communication and Political Effects of the News. In: News vs. News. The Election Campaign in the TV News Programs: monograph / Ed. by Natalya Kostenko and Valeriy Ivanov;. Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Journalism of Kyiv National University Academy of the Ukrainian Press., Київ, с. 46-62.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2005) Трансформація віртуального простору та парадигми впливів масмедійних дискурсів. Політичний менеджмент (3). с. 100-107.

К

Клименко, О.А. (2005) Геополітичний вимір пострадянських трансформацій: природа досліджень та проблеми політики. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 133-143.

Клименко, О.А. (2005) Неурядові організації в ініціативах НАФТА: нове слово в інтеграційній політиці. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 346-353.

Клименко, О.А. (2005) Партії та неурядові організації в політиці лібералізації торгівлі НАФТА / Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України; Наук. ред. С.В. Толстов. – К.: Науковий світ. [Навчальний матеріал]

Кудряченко, А.І. (2005) Абсентеїзм; Бабеф (Гракх) Франсуа; Бабувізм; Бернштейн; Бланкізм; Брандт Віллі; Вебер Макс; Верифікація; Географія політична; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Грамота вірча; Декларація; Декларація прав національностей України; Декларація про державний суверенітет України; Делімітація кордону; Демаркація кордону; Демарш; Денонсація; Дипломат; Дипломатичне право; Дипломатичний корпус; Дипломатичні переговори; Дипломатичні представництва; Дипломатичні привілеї та імунітети; Дипломатія; Договір у політиці; Договір міжнародний; Договір про утворення СРСР; Договір суспільний; Дуаєн дипломатичного корпусу; Дюверже Моріс; Екстрадиція; Ембарго; Енгельс Фрідріх; Єврокомунізм; Європеїзм; Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); Європейська інтеграція; Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС); Європейський парламент; Європейського дому ідея; Євроцентризм; Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі; Зовнішня політика; Зовнішньоекономічна політика; Ідеальполітика; Ідея європейська; Імпічмент; Імплементація; Імунітет дипломатичний; Інтеграція політична; Історизм; Історицизм; Історична школа права; Історія політична; Кампанелла Томмазо; Канцлерська демократія; Коаліція; Коаліція антигітлерівська; Колонізація України; Контент-аналіз; Криза влади; Криза політична; Культ особи; Ленінізм; Маблі Габріель; Марксизм; Міжнародні відносини; Модус вівенді; Мор Томас; Морелі; Народна дипломатія; Нейтралізація; Нейтралітет; Нейтралітет збройний; Об’єднання Німеччини; Організації міжнародні; Організація Об’єднаних Націй (ООН); Панамериканізм; Пангерманізм; Панісламізм; Панславізм; Парламентарій; Парламентська процедура; Персона грата; Персона нон грата; Політолог; Посол; Президент; Прем’єр-міністр; Пролонгація; Соціалізм; Сталін; Статус-кво; Україна-Європа (відносини); Фашизм; Федералізм; Штреземан; Шуба Олексій Васильович. In: Політологічний словник: Навчальний посібник для вузів / М.Ф. Головатий, О.В. Антонюк, В.П. Горбатенко, О.Д. Авдєєнко. К.: МАУП.

Кудряченко, А.І. (2005) Непрості пошуки власного місця в Європі та світі. Віче (№1). с. 76-79.

Кудряченко, А.І. (2005) Активні заходи соціального захисту незайнятого населення України в контексті ринкових перетворень. Зб. наук. праць ІПК ДСЗУ. – К. (№1-2). с. 17-20.

Кудряченко, А.І. (2005) Особливості спрямованості активних заходів соціального захисту незайнятого населення України в період сучасних перетворень. Бюлетень ІПК ДСЗУ (№1). с. 38-40.

Кудряченко, А.І. (2005) Визначна подія світової історії. Про Ялтинську (Кримську) конференцію 1945 року. Трибуна (№1-2). с. 17-20.

Кудряченко, А.І. та Скляренко, Є.М. (2005) Славний син України: (До 90-річчя Героя України, академіка Тронька П.Т.). Інший. К..

Л

Лукаш, О.І. (2005) Особливості конкурентоспроможності й сталого розвитку Індії та Китаю / За ред. чл.- кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.- кор. НАН України Ворони В.М. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, 24 червня 2005 року / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна. с. 177-182.

Лукаш, О.І. (2005) Indian Economy, 2005. India Newsletter. Issue № 2 (August 2005) / Embassy of India in Ukraine. с. 6-10.

М

Метельова, Т.О. (2005) Феномен ціннісного як джерело культурного буття людини. Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. Наук.-практ. конф., Київ, 22–23 грудня 2005 р., 1. с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2005) Онтологія Надлюдини: ніцшеанські мотиви у творчості Олеся Бердника. Філософія Ф. Ніцше і сучасність (До 160-річчя від дня народження) // Філософсько-антропологічні студії. с. 216-228.

Метельова, Т.О. (2005) Антропологічний потенціал філософії Маркса. Персонал (2). с. 36-41.

Метельова, Т.О. (2005) Кантівські візії крізь призму сучасної філософії: проблема людиномірности буття. Sententiae: зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Вип. 13 (2) / Вінницький нац. техн. ун-т, Український філос. фонд. с. 92-102.

Метельова, Т.О. (2005) Світотворче слово Олеся Бердника. Сучасність (3). с. 125-133.

Метельова, Т.О. (2005) «Щось негаразд із самою консерваторією». Погляд на судово-правову реформу. Народний депутат (4-5). с. 64-66.

Метельова, Т.О. (2005) Люстрація: полювання на відьом чи очищення? Народний депутат (4-5). с. 64-66.

Метельова, Т.О. (2005) Конституційна реформа: приховані несподіванки. Народний депутат (5-6). с. 24-27.

Метельова, Т.О. (2005) Подвійні стандарти. Ігноруючи конституцію, ми її втрачаємо. Народний депутат (6-7). с. 8-11.

Метельова, Т.О. (2005) Дует політрефорами й політкризи: торги з непередбачуваними наслідками. Народний депутат (9-10). с. 88-91.

Метельова, Т.О. (2005) Нерідна донька влади. Народний депутат (9-10). с. 92-95.

Мхитарян, Н.І. (2005) Туреччина: між Сходом і Заходом. Пошук свого місця у швидко змінюваному світі. Наукове видання «Особливості сучасного стану глобалізації в контексті проблем поточного розвитку країн Азії і Африки». Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 13-14 грудня 2005 р. с. 41-46.

Мхитарян, Н.І. (2005) Посилення ісламського чинника у внутрішньополітичному житті Туреччини і його вплив на зовнішню політику країни в глобальному і регіональному вимірі. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 95-124.

Мхитарян, Н.І. (2005) Стратегія розвитку українсько-турецьких відносин у контексті пріоритетних завдань сучасного зовнішньополітичного курсу України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 590-600.

Мхитарян, Н.І. (2005) Головні пріоритети сучасної політики Туреччини на пострадянському просторі. Трибуна (№ 3-4). с. 28-31.

Мхитарян, Н.І. (2005) Шлях Туреччини до Євросоюзу у контексті євроінтеграційних прагнень України. Стратегічна панорама (№ 1-2). с. 63-66.

Мхитарян, Н.І. (2005) Євроінтеграційний досвід Туреччини: уроки для України. Трибуна (№ 1-2). с. 21-25.

Мітрофанова, О.О. (2005) Євроінтеграційний курс України в західних вимірах. Дослідження світової політики (31). с. 31-42.

Мітрофанова, О.О. (2005) Традиційна політика безпеки Франції і новітні виклики постбіполярної доби. Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 56-69.

О

Орлова, Т.В. (2005) Соціальні наслідки Другої світової війни для сучасної України. Проблеми історії України: Матеріали конф., присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом (Київ, 13 квітня 2005 р.). с. 7-10.

Орлова, Т.В. (2005) Особенности исторического пути России в зеркале декабристского движения. 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. (Вып. V). с. 120-133.

П

Пророченко, Н.О. (2005) Політичний іслам у країнах Північної Африки. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 23-38.

Пророченко, Н.О. (2005) Монархії Арабського Сходу: традиціоналізація сучасності. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 68-81.

Пророченко, Н.О. (2005) Розвиток країн Арабського Сходу в контексті світ-системних змін. Антологія творчих досягнень (Вип. 2). с. 388-396.

Р

Розумюк, В.М. (2005) Ідеологічні передумови периферизації. Антологія творчих досягнень (Вип. 2). с. 296-299.

Розумюк, В.М. (2005) Міфи і реалії наукового визначення «національного інтересу». Національний інтерес (№ 2). с. 4-10.

Розумюк, В.М. (2005) Зовнішньополітичні аспекти доктрини націонал-соціалізму. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.31). с. 253-264.

Розумюк, В.М. (2005) Історичні детермінанти розвитку теорії міжнародних відносин. Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 21–22 квітня 2005 р. с. 22-24.

Розумюк, В.М. (2005) Ідеологічні детермінанти геополітичної «науки». Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.30). с. 603-609.

Розумюк, В.М. та Кононенко, С.В. та Беззуб'як, М. (2005) Злиденність елітаризму. Стратегія розвитку України (№ 6). с. 31-43.

Рудяков, П.М. (2005) Переселение Сербов в Россию в 18 веке в контексте украинско-сербских исторических связей 18-19 вв. Сеоба Срба у Руско царство половином 18. века. ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА У НОВОМ САДУ, 7–9. МАЈА 2003.. с. 359-376.

Рудяков, П.М. (2005) Від "нації-держави" до "нації-цивілізації"? – Рец. на кн.: Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія України (К., 2005, 629 с.). Вісник Національної Академії наук України (№12). с. 68-71.

С

Скаленко, О.К. (2005) Глобальні проблеми і чинники сталого розвитку України. Імперативи сталого розвитку: матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції в м. Києві, 24 листопада 2005 року. с. 42-45.

Скаленко, О.К. (2005) Глобальна інформаційна основа управління процесами світового розвитку. Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: матеріали Третьої Всесвітньої конференції. с. 346-358.

Скаленко, О.К. (2005) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы Первого эконом. Форума гг. Москвы, Киева, Минска. с. 105-111.

Скаленко, О.К. (2005) Інформація та інформаційні знання в глобальному інформаційному суспільстві. НТІ (2). с. 3-5. (Неопублікований)

Скаленко, О.К. (2005) Глобальна інноваційна стратегія конкуренто-спроможного розвитку. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (46). с. 37-44.

Скаленко, О.К. (2005) Теоретично-методологічні основи інформатизації суспільства інформаційних знань. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (46). с. 13-32.

Скаленко, О.К. (2005) Ресурсні основи інформаційного суспільства. Збірник науковихпраць ІСЕМВ НАН України (45).

Скаленко, О.К. (2005) Основи суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (50).

Скаленко, О.К. (2005) Інформація та інформаційні знання в глобальному інформаційному суспільстві. Науково-технічна інформація (2). с. 3-5.

Скаленко, О.К. (2005) Україна сучасна: проблеми системного розвитку. Науковий вісник Українського Університету. с. 23-31.

Скаленко, О.К. (2005) Глобальні функції народовладдя на шляху подолання бідності в українському суспільстві. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2). с. 86-94.

Срібняк, І.В. (2005) Роздуми над спогадами Петра Карманського. Визвольний шлях, 9-10. с. 222-229.

Срібняк, І.В. (2005) Матеріали українських та зарубіжних архівів як джерело з історії таборів полонених та інтернованих українців у країнах Європи (1914-1924 рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», Вип. 5. с. 169-184.

Срібняк, І.В. (2005) Політико-правові аспекти перебування полонених українців та поляків зі складу російської армії у таборах західноєвропейських країн (1914–1919 рр.). Od armіі komputowej do narodowej ІІ. Dzіeje mіlіtarne Polskі і jej sąsіadów od XVІ do XX wіeku. Pod redakcją M. Krotofіla і A. Smolіńskіego. с. 155-165.

Т

Ткаченко, І.В. (2005) Видавничий аспект листування В. Винниченка та Ю. Сірого. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство), Вип. 5. с. 183-189.

Ткаченко, І.В. (2005) Максим Григорович Г ехтер - редактор «Літературно-Наукового Вісника» и публіцист. Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції / Упор. Страшко С.М. с. 104-106.

Ткаченко, І.В. (2005) «Село» - перша українська суспільно-політична селянська газета. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 91-104.

Ткаченко, І.В. (2005) Видавнича діяльність М.С. Грушевського в Києві (1907-1914) у документах Київського тимчасового комітету у справах друку. Бібліотечний вісник, № 3. с. 39-42.

Ткаченко, І.В. (2005) До питання про видавничий аспект конфлікту в НТШ 1913 року. Наукові записки ІУАД ім. М.С. Грушевського, Т. 11. с. 209-214.

Ткаченко, В.М. (2005) Проблеми української ідентичності: регіональний аспект. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. Збірник наукових праць (4). с. 404-416.

Толстов, С.В. (2005) Політичний зріз глобалізації: нові тенденції та перспективи відносин у сфері безпеки. Антологія творчих досягнень (2). с. 320-340.

Толстов, С.В. (2005) Внешнеполитический курс Украины после «оранжевой революции». Центральная Азия и Кавказ (Стокгольм) (5). с. 99-111.

Толстов, С.В. (2005) Тенденції світової політики і параметри ефективності зовнішньополітичної моделі. Національний інтерес (1). с. 24-32.

Ц

Цапко, О.М. (2005) Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно - комуністичним рухом. Науковий вісник ДНУВС (№ 4). с. 123-131.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2005) Міжнародні організації і суверенітет держави. // Стратегічна панорама, №2. с. 52-58.

Чекаленко, Л.Д. (2005) Росія-Європа: сфери співробітництва та його перспективи. // Русский мир Украины: язык, общество, геополитические аспекты / Матлы кругл. стола (1 квітня 2005 р.). – К. с. 57-71.

Чекаленко, Л.Д. (2005) Пошук прийнятних моделей взаємовідносин держави і міжнародних організацій. // Персонал, №11. с. 43-49.

Ш

Швед, В.О. (2005) Пріоритети близькосхідної політики України у контексті стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції / За ред. О.С. Власюка. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 576-590.

Швед, В.О. (2005) Барселонський процес у контексті сучасних викликів та трансформацій Близькосхідного регіону. Стратегічна панорама (№ 2). с. 65-70.

Шергін, С.О. (2005) Роль ООН у забезпеченні економічної та політичної стабільності в Східноазійському регіоні. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2 (58). с. 59-63.

Шморгун, О.О. (2005) Особливості синтезу локального та універсального вимірів соціального буття в процесі становлення постіндустріальної цивілізаційної парадигми. Антологія творчих досягнень, Вип. 2. с. 62-76.

Шморгун, О.О. (2005) Яку владу нам обрати (цикл статей). Українська патріотична альтернатива, № 2-4.

Шморгун, О.О. (2005) Становлення нової світоглядної парадигми на етапі посткапіталістичного стадіального зламу. Глобальні тектонічні зрушення: виклики та відгуки. с. 85-103.

Цей список був створений у Tue Jan 31 17:04:28 2023 CET.