Елементи, в которих рік: 2006

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 145.

І

Ільїн, В.В. (2006) Життя як синтез логічного та алогічного у філософії господарства С.М. Булгакова. In: С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття. Знання, Київ, с. 96-106.

Ільїн, В.В. (2006) Фінансова цивілізація: мораль, істина, смисл в сучасному суспільстві грошей. Час.ua. (7). с. 36-37.

Ільїн, В.В. (2006) «Третья природа» бытия человека: управление или програмированние? Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 116-120.

Ільїн, В.В. (2006) Суспільство і бюрократія. Народний депутат (10). с. 40-42.

Ільїн, В.В. (2006) Постлюдина. Перспективи гуманізму. Агора. Україна – регіональ- ний вимір (3). с. 119-126.

Ільїн, В.В. (2006) Деструкція чи трансформація: перспективи філософії. Філософські стратегії ХХІ століття. с. 24-31.

Ільїн, В.В. (2006) Метафізичний дискурс економічної теорії. Філософська думка (5). с. 127-143.

Ільїн, В.В. (2006) Іван Франко і Фрідріх Ніцше: дух і воля до боротьби. Книжковий клуб, 2. с. 88-89.

Ільїн, В.В. (2006) Сучасна цивілізація: фінансовий аспект розвитку. Соціальна ро- бота і сучасність: теорія та практика. с. 23-26.

Ільїн, В.В. (2006) Аморалізм догматизму в політиці. Наше время (4). с. 36-41.

Ільїн, В.В. (2006) Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження. Віс- ник Національного авіаційного університету. Філософія. Культуроло- гія: Збірник наукових праць (2). с. 13-17.

Ільїн, В.В. (2006) «Пересічна свідомість»: рудимент чи національна доля? Мандрівець (6). с. 4-9.

Ільїн, В.В. (2006) Інтелектуальна астенія, або «Що не робити». Український світ (1-6). с. 56-60.

Ільїн, В.В. (2006) Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження. Вісник національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наукових праць (2). с. 3-18.

Ільїн, В.В. (2006) Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 51-56.

Ільїн, В.В. (2006) «Mutosc do madosci: destrukcja czy transformacja?». Polska-Ukraina / POCRANICZE / Пограниччя. с. 47-64.

Ільїн, В.В. (2006) Інтелект contra пересічності: неможливість можливого. Український світ (1-6). с. 36-60.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2006) Метафізика економіки. Інший. «Знання», Київ.

Б

Бессонова, М.М. (2006) Зовнішньополітичні уподобання на парламентських виборах в Україні 2006 року. Збірка публікацій. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». IV міжнародна конференція. (Ялта, 28– 30 вересня 2006 р.). с. 395-399.

Бульвінський, А.Г. та Борисенко, В.Й. та Візер, С.О. (2006) Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. Технічний звіт. К.: Видавництво «Старий світ».

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2006) Глобальное устойчивое развитие: монография. Робочий документ. К.: КНЭУ.

В

Вовк, В.М. (2006) Зовнішня політика та громадська думка. Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. Камінський Є.Є.. с. 102-108.

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2006) Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVІ – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко та ін. К.: КНЕУ, с. 152-212.

Г

Годлюк, А.М. (2006) Роль західної цивілізації і США у теорії «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (35). с. 156-165.

Городня, Н.Д. (2006) Японія в глобалізаційних процесах сучасності. Соціокультурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням та залученням: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. Київ, 16 березня 2006 р. с. 46-51.

Городня, Н.Д. (2006) Специфіка суспільно-економічної моделі Японії та її еволюції в умовах глобалізації. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 198-219.

Городня, Н.Д. (2006) Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Вип. 6). с. 38-45.

Городня, Н.Д. (2006) Зовнішньополітичні фактори поразки української національної державності 1917-1920 рр.: критичний аналіз. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 8). с. 4-7.

Гуцало, С.Є. (2006) До питання про стійкість соціокультурного ядра суспільств арабських мусульманських країн в умовах глобалізації. Круглий стіл: Соціо-культурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням і залученням (Вип. 3). с. 11-26.

Д

Добровольська, А.Б. (2006) Україна в глобальному інформаційному просторі: перспективи та застереження. Стратегія розвитку України (№ 2-4). с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2006) Членству України в СОТ уже немає альтернативи, однак «квиток» може подорожчати. Віче (№ 5-6). с. 57-58.

Добровольська, А.Б. (2006) Міжнародний ринок туристських послуг: потенціал і тенденції участі В’єтнаму у міжнародному обміні. In: Отношения между Вьетнамом и Украиной: достижения и перспективы / Под ред. В.Е. Новицкого. К.: Аристей, с. 67-76.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Знання - нова парадигма прогресу України. Зовнішня торгівля та економіка (№ 5 (2). с. 16-19.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Концепція нового інноваційного устрою. Економічний часопис (№ 5-6). с. 28-30.

З

Зеленько, Г.І. (2006) Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй., Т. 2. с. 253-267.

Зеленько, Г.І. (2006) Україна - Вишеградська група: випробування євроадаптацією. Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць., Т. IV. с. 352-363.

Зеленько, Г.І. (2006) Виборча система як інструмент формування громадянського суспільства у постсоціалістичних суспільствах. Нова парадигма. Спецвипуск. с. 125-132.

Зеленько, Г.І. (2006) Політико-правові механізми інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи). Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України / Курасівські читання, кн. 2 (Вип. 3). с. 92-105.

Зеленько, Г.І. (2006) Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. с. 136-146.

Зеленько, Г.І. (2006) Громадянське суспільство в країнах Центрально-Східної Європи. In: Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, с. 284-318.

Зелінський, А. Л. (2006) Арсиноя-Афіна чи Арсиноя-Афродіта. Східний світ (4). с. 47-53.

Зелінський, А. Л. (2006) ДО ДИСКУСІЇ СТОСОВНО БЕРЕНІКИ ПОСИДІППА. Східний світ (2). с. 43-48.

Зернецька, О.В. (2006) Нова еліта ХХІ століття – медіакратія. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Зб. статей.. с. 47-54.

Зернецька, О.В. (2006) Роль бібліотек у розвитку інформаційного суспільства. Бібліотека і книга в контексті часу: Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, 11–13 травня 2006 р.. с. 98-102.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія – ґенеза та природа влади. Політика і час (4). с. 34-43.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія: ґенеза та природа влади. Політика і час (5). с. 41-47.

Зернецька, О.В. (2006) Інформаційна комунікаційна революція, глобалізація і конкурентоспроможність у медіа секторі світової економіки. Інформаційне суспільство 2005/2006 (5). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (2006) Бібліотеки як будівничі суспільства знань. Бібліотечна планета (2). с. 24-26.

Зернецька, О.В. (2006) Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: глобалізаційні загрози і виклики. Інформаційне суспільство. Антологія: Навчальний посібник. / Укладачі М.А. Ожеван, І.М. Новохатько та ін.. с. 315-323.

К

Клименко, О.А. (2006) Опозиційна діяльність організацій громадянського суспільства щодо створення НАФТА (соціальна та асоціальна природа впливу НУО). Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ 21 грудня 2006 р.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 120-133.

Клименко, О.А. (2006) Сучасна освіта перед викликами глобалізації. Досвід країн Європи. Матеріали Другої міжнародної конференції «Розвиток європейських студій в Україні: проблеми та перспективи», 20-21 квітня 2006 р., м. Донецьк Бюлетень європейських студій (№ 4 (2). с. 8-16.

Кудряченко, А.І. (2006) Геополітичні виклики сучасної України. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 167-174.

Кудряченко, А.І. (2006) Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України. Стратегічні пріоритети (№1). с. 5-10.

Кудряченко, А.І. (2006) Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини. In: Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку: Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича; М.І. Михальченка, А.І. Кудряченка та ін. К.: Парламентське видавництво, с. 314-333.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості становлення громадянського суспільства в Україні, Громадянські організація і влада: проблеми взаємодії, Форми реалізації громадянських ініціатив, Інтернет і нові форми суспільних відносин. In: Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі: навчально-методичний посібник / За ред. Бебика В.; Бортніков В., Дегтярьова Л., Кудряченко А. С. 77–93, 110–125, 214–221. К.: ІКЦ «Леста».

Кудряченко, А.І. (2006) Що слід запозичити Україні з демократичного розвитку ФРН? Трибуна (№1-2). с. 35-38.

Кудряченко, А.І. (2006) Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України. Стратегічні пріоритети (№1). с. 5-10.

Кудряченко, А.І. (2006) Геополітичні дилеми України. Україна дипломатична. Ви- пуск VІІ. с. 502-523.

Кудряченко, А.І. (2006) Варианты и измерения стратегического сотрудничества Украины с Россией на современном этапе развития. Россия и современный мир (№3). с. 192-203.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості підвищення кваліфікації безробітних у ФРН. Трибуна (№9-10). с. 44-45.

Кудряченко, А.І. (2006) Німецькі поселення на півдні України: історія і сучасність. Мате- ріали міжнародної конференції. – Запоріжжя.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості євростратегії України. Матеріали міжнародних європейських читань. – Бердянськ.

Кудряченко, А.І. (2006) Стратегічні виміри формування вітчизняної соціальної політики у контексті європейського вибору. Матеріали «круглого столу» Легальна праця собі і державі. ІПК ДСЗУ.

Кудряченко, А.І. (2006) Нова політична система – це шлях до рівноваги. Віче (№5-6). с. 36-37.

Кудряченко, А.І. (2006) Чотирнадцять президентів. Порівняльний аналіз системи влади держав ЦСЄ в контексті вітчизняного досвіду конституційної реформи. Віче (22). с. 26-28.

Кудряченко, А.І. (2006) Розвиток політичної системи та системи державного управління (керівник групи). In: Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. К.: НІСД, с. 79-100.

Кудряченко, А.І. (2006) Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-107.

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-81.

Кудряченко, А.І. (2006) Виборчі технології як мистецтво. Політичний менеджмент (№5). с. 182-183.

Кудряченко, А.І. (2006) Політологія. Підручник. 3-є видання, перероблене, доповнене. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. Інший. К.: ВЦ «Академія».

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України (С. 76–81), Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування (керівник групи) (С. 76–107). Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Костиря, А.А. (2006) Політична історія України XX століття: Підручн. для студ. вищ.навч.закл. Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ. ISBN 966-608-575-5

М

Метельова, Т.О. (2006) Тяжка хвороба адмінресурсу. Народний депутат (5(6)). с. 28-31.

Метельова, Т.О. (2006) Агенти впливу і вплив агентів. Народний депутат (1). с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2006) Гендерний складник у філософії Володимира Соловйова. Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – [Вип.] XIV–XV (1–2/2006) / ВНТУ; ред- кол. І. Бичко [та ін.] (1-2). с. 146-154.

Метельова, Т.О. (2006) Солідаризм за БЮТом. Народний депутат (1). с. 82-85.

Метельова, Т.О. (2006) Філософія Канта у контексті кризи раціональності. Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец (3). с. 14-19.

Метельова, Т.О. (2006) Концепт «творчої уяви». Філософська думка (6). с. 11-21.

Метельова, Т.О. (2006) Орвелл відпочиває. Народний депутат (4). с. 48-53.

Метельова, Т.О. (2006) Конститутивна роль аксіологем у формуванні особистості. Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец (4). с. 13-19.

Метельова, Т.О. (2006) Спокуслива пропозиція від влади. Народний депутат (6). с. 32-35.

Метельова, Т.О. (2006) Феномен сакрально-ціннісного та його роль у конституюванні людського буття. Актуальні проблеми історії, теорії та практики худо ньої культури. Збірник наукових праць. Випуск XVII. с. 19-32.

Метельова, Т.О. (2006) Тринадцятий апостол української опозиції. Народний депутат (9). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2006) «Інший» як конституента культурних світів сучасності. Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 25–26 травня 2006 р., 1. с. 158-161.

Метельова, Т.О. (2006) Усі громадяни рівні. Але дехто …рівніший. Народний депутат (10). с. 30-33.

Метельова, Т.О. (2006) Вибори‑2006: вимір політичний і …сакральний. Народний депутат (5). с. 31-35.

Метельова, Т.О. (2006) Володимир Соловйов: філософія versus богослов’я. Культура і сучасність: Альманах (2). с. 19-26.

Мхитарян, Н.І. (2006) Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС. Діалог. -.

Мхитарян, Н.І. (2006) Стратегія розвитку українсько-турецьких відносин у контексті пріоритетних завдань української держави / за ред. М.О. Воротнюк. Одеса: Фенікс., с. 14-22.

Мхитарян, Н.І. (2006) Україна і Туреччина: на шляху до нової якості співпраці. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 87-113.

Мхитарян, Н.І. (2006) Туреччина: між Європою і Азією / відп. ред. В.К. Гура. Соціокультурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням і залученням: Матер. Міжвід. Наук.-теорет. конф., м. Київ, 16 березня 2006 р. с. 32-38.

Мітрофанова, О.О. (2006) Співпраця Франції й України у військовій галузі. Стратегічна панорама (2). с. 119-124.

Мітрофанова, О.О. (2006) Периферизація та французько-українські відносини. Дослідження світової політики. (35). с. 45-56.

Мітрофанова, О.О. (2006) Порівняльний аналіз стратегії військової допомоги Франції в другому та третьому світах. Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферізації. Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. с. 42-47.

Мітрофанова, О.О. (2006) Інтеграційний курс України після Помаранчевої революції. Визвольний шлях (2(695)). с. 10-17.

Мітрофанова, О.О. (2006) Українська „помаранчева революція” і Франція. Політичний менеджмент (2(17)). с. 148-155.

Мітрофанова, О.О. (2006) Les conséquences de la «révolution Orange» sur la politique extérieure de l’Ukraine. Centre Thucydide.

О

Олійник, О.М. (2006) Банківські кредитні картки. Фінанси України (№ 11). с. 68-79.

П

Пророченко, Н.О. (2006) Особливості формування політичних систем в країнах Арабського Сходу в постбіполярний період. Дослідж. світ. політики: зб. наук. пр (Вип. 3). с. 29-45.

Пророченко, Н.О. (2006) Доктрина ісламської економіки і спроби її реалізації на сучасному етапі. Українська орієнталістика: Міждисциплінарний сходознавчий збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету. с. 111-116.

Р

Розумюк, В.М. (2006) Марксистська концепція феномену «ідеології». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.35). с. 3-15.

Розумюк, В.М. (2006) Кінець ідеологій? Політологічний вісник. Збірник наукових праць (Вип.22). с. 50-59.

Розумюк, В.М. (2006) «Великі дебати» в теорії міжнародних відносин. Політологічний вісник. Збірник наукових праць (Вип.21). с. 199-209.

Розумюк, В.М. (2006) Феномен «антиглобалізму». Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферизації. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 24 лютого 2006 р. с. 51-55.

Розумюк, В.М. (2006) Історична динаміка трансформації концепції «революційної війни» в ідеології наукового комунізму. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (№ 18). с. 179-184.

Розумюк, В.М. (2006) Культурно-пропагандистський вимір сучасної зовнішньої політики США. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (№ 17). с. 28-34.

Розумюк, В.М. (2006) Етапи еволюції теорії міжнародних відносин. Україна в системі міжнародних економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 лютого 2006 р. с. 58-61.

Розумюк, В.М. (2006) Політичні еліти в олігархічних режимах. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй, Т. 2. с. 383-397.

Розумюк, В.М. (2006) Міф тоталітарної «ідеократії». Наукові записки / Курасівські читання-2005. Серія «Політологія і етнологія», Кн. 2 (Вип.30). с. 206-216.

Розумюк, В.М. (2006) Фінансові аспекти культурно-ідеологічного виміру зовнішньої політики. In: Фінансові інструменти забезпечення конкурентоспроможності в інституційній моделі. Монографія / За ред. В.Є. Новицького. К.: Арістей, с. 137-162.

Розумюк, В.М. (2006) Імперіалізм по-американськи: зовнішньополітична стратегія розбудови Pax Americana на поч. ХХІ століття та її наслідки. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.37). с. 147-178.

Рудяков, П.М. (2006) Євроінтеграційні перспективи України і Туреччини: геополітичний і цивілізаційний аспекти. Геополітика-безпека-тероризм: Збірник статей. с. 107-115.

С

Скаленко, О.К. (2006) Суспільство знань ХХІ століття: системно-інформаційна теорія розвитку. Наука та наукознавство (1). с. 3-14.

Скаленко, О.К. (2006) Національна науково-інформаційна система – стратегічна основа технологічно-виробничих інновацій. Науково-технічна інформація (4). с. 3-6.

Скаленко, О.К. (2006) Глобальное развитие и управление мировыми социально-экономическими процессами. Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления: материалы V межд. науч.-практ. конференции 1–2 июня 2006 г.. с. 225-231.

Скаленко, О.К. (2006) Глобальні передумови сталого соціально-економічного зростання. М-ли конф..

Скаленко, О.К. (2006) Суспільство знань ХХІ ст.: системно-інформаційна теорія розвитку. Наука та наукознавство (1). с. 3-14.

Скаленко, О.К. та Івашов, М.Ф. (2006) Актуальні економіко-теоретичні проблеми розвитку системно-інформаційних засад інституційного реформування суспільства. Держава і регіони (1). с. 64-70.

Солошенко, В.В. (2006) Діяльність німецьких урядових та неурядових організацій в Україні. Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (9). с. 97-105.

Солошенко, В.В. (2006) Знання мови – корисна інвестиція в майбутнє. Університет (4). с. 65-71.

Срібняк, І.В. (2006) Між Сходом і Заходом: греко-турецькі міжнаціональні та міждержавні взаємини в історичній ретроспективі. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету, Вип. 1. с. 10-21.

Срібняк, І.В. (2006) Державотворча діяльність монархів Савойської династії в Італії (1821–1870 рр.). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, Вип.15. с. 348-361.

Срібняк, І.В. (2006) Преса інтернованих частин Української Галицької Армії у Чехословаччині (1919–1921 рр.). Маґістеріум (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Серія «Журналістика», Вип.22. с. 76-80.

Срібняк, І.В. (2006) Початки української військової еміграції на Балканах (1921-1923 рр.). Військово-історичний альманах, Ч. 2. с. 47-57.

Т

Ткаченко, І.В. (2006) Юрій Тищенко (Сірий) - права рука М. Грушевського у київських справах. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Вип. 1. с. 417-425.

Ткаченко, І.В. (2006) Періодичні видання М.С. Грушевського в Києві (1907-1914) як фактор формування національної свідомості українців. Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття. Збірка статей конференції. с. 334-342.

Толстов, С.В. (2006) Вплив розширення НАТО на публічну інтерпретацію проблем європейської безпеки. In: Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. Центр вільної преси, Київ, с. 288-305.

Толстов, С.В. (2006) Энергетическая безопасность в контексте взаимоотношений Европейского Союза, России, Украины и стран Центральной Азии. Центральная Азия и Кавказ (Стокгольм) (6). с. 7-22.

Толстов, С.В. (2006) Безпека розвитку в контексті посилення глобального суперництва. Глобальна модернізація і сталий розвиток: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 31 жовтня 2006 р.. с. 188-200.

Толстов, С.В. (2006) Міжнародна система та європейські трансформації постбіполярної доби. Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 21 грудня 2006 р.. с. 56-91.

Толстов, С.В. (2006) Євроатлантичний центр і периферія у сучасних геополітичних інтерпретаціях. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (36). с. 20-46.

Ц

Цапко, О.М. (2006) Боротьба радянської тоталітарної системи із українським дисидентським рухом в 60-70-их рр. ХХ століття. Наукові записки з української історії. с. 310-316.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2006) Україна — Росія: проблемні питання «стратегічного» партнерства. // Персонал, №4. с. 30-35.

Чекаленко, Л.Д. (2006) Складний шлях перетворення України на парламентсько-президентську республіку. // Персонал, №8. с. 22-26.

Чекаленко, Л.Д. (2006) Демократія Центрально-Східної Європи. // Персонал, №12. с. 19-23.

Ш

Швед, В.О. (2006) Ісламський світ у зовнішній політиці Євросоюзу в сучасних умовах. Українське релігієзнавство. Іслам і євроінтеграція: проблеми і перспективи (№ 37). с. 51-58.

Швед, В.О. (2006) Близькосхідний регіон і нова стратегія національної безпеки США. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць: У 2-х частинах (Вип. 6). с. 114-120.

Швед, В.О. (2006) Близький і Середній Схід у контексті стратегії національної безпеки України: висновки для України. Стратегічна панорама. с. 45-50.

Швед, В.О. (2006) Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичної спільноти: Монографія. Технічний звіт. К.: НІСД.

Швед, В.О. (2006) Стратегічні пріоритети Української держави на близькому і Середньому Сході. In: Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. - 2006: Монографія / За ред. О.С. Власюка. К.: НІСД, с. 521-535.

Шергін, С.О. (2006) Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів. Політика і час (7-8). с. 49-61.

Шморгун, О.О. (2006) Деякі особливості стрибкоподібного регіонального соціально-економічного розвитку в цивілізаційному вимірі. Економічне диво: витоки, фактори, механізми функціонування. с. 16-36.

Шморгун, О.О. (2006) Яку владу нам обрати (цикл статей). Українська патріотична альтернатива, 1(5)-6.

Шморгун, О.О. (2006) Інституціалізація глобального геоекономічного та геополітичного простору в процесі індустріальної та постіндустріальної цивілізаційної трансформації. Інституціональне облаштування глобальної економіки: цивілізаційний вимір. с. 25-51.

Шморгун, О.О. (2006) Reforma konstytucyjna w Ukrainie: problem projekty zorientowanego narodowo. Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (1). с. 149-163.

Цей список був створений у Mon Jan 30 17:50:39 2023 CET.