Елементи, в которих рік: 2007

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 162.

Стаття

Ільїн, В.В. (2007) Нова духовність: людина в ситуації Постмодерну. Дні науки філо- софського факультету, 3. с. 52-54.

Ільїн, В.В. (2007) Чи існує антропологічна криза? Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності. с. 35-36.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші. Народний депутат (4). с. 74-77.

Ільїн, В.В. (2007) Магія грошей. Народний депутат (6). с. 54-55.

Ільїн, В.В. (2007) Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір відродження. Український світ (1-3). с. 41-45.

Ільїн, В.В. (2007) Інституціональна парадигма соціально-економічного розвитку. Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку: У 4-х кн., 1. с. 10-21.

Ільїн, В.В. (2007) Финансово-денежный смысл социального устройства современности: институциональный анализ. Інституціональні перетворення в суспільстві: Світовий досвід і українська реальність. с. 23-29.

Ільїн, В.В. (2007) Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір Відродження. І економічний форум українців сві- ту. Збірник доповідей. с. 12-16.

Ільїн, В.В. (2007) Інтелект, політика, влада. Український світ (4-6). с. 40-43.

Ільїн, В.В. (2007) Призначення і сенс буття людини в антропології Г. Сковороди. Колізії синтезу. Вісник Товариства Російської філософії при українському фонді (7). с. 386-393.

Ільїн, В.В. (2007) Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого. Постмодерновые реалии России. с. 124-125.

Ільїн, В.В. (2007) Магия денег. Философия хозяйства (4). с. 176-197.

Ільїн, В.В. (2007) Онтос духовного в контексте финансового вектора развития. Философия хозяйства (5). с. 58-64.

Ільїн, В.В. (2007) Вічна сила духовності. Бердник О. Вибрані твори. с. 4-14.

Ільїн, В.В. (2007) Смисл економічного знання в метафізиці С. Булгакова. Доля фі- лософії в сучасному світі (до Всесвітнього дня філософії ЮНЕСКО): Міжнародний науковий симпозіум (16–17 листопада 2006 року). с. 120-122.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші. Народний депутат (4). с. 74-77.

Ільїн, В.В. (2007) Kwestie aksjologii posmodernizmu: humanizm i duchowosc. Pograncze. Polska-Ukraina. Pocznik naukowy. с. 121-141.

Бессонова, М.М. (2007) Україна між Сходом та Заходом: спроба узагальнень зовнішньополітичного контексту. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». V міжнародна конференція. Тези доповідей. (Київ, 8–10 листопада, 2007 р.). с. 36.

Бондарець, М.В. (2007) Глобальна конкурентоспроможність України у світовому рейтингу. Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць (14). с. 26-31.

Васильєв, О.А. (2007) Глобалізація атомної енергетики. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення», 24 квітня 2007 року, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2007. с. 33-42.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2007) Панування реалістичного порядку. Критика, № 7–8. с. 2-4.

Годлюк, А.М. (2007) Інститут президентства в політичному урядуванні США. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 1 (68).

Годлюк, А.М. (2007) Конференція в Рейк’явіку як переломний момент трансформації Рейганізму. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (39). с. 135-145.

Городня, Н.Д. (2007) Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 238-266.

Городня, Н.Д. (2007) Відносини Китаю з країнами Африки: еволюція і сучасний стан. «Третій світ» на початку ХХІ ст.: глобальні виклики та внутрішні перетворення: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 15 травня 2007 р. с. 89-98.

Городня, Н.Д. (2007) Схід в глобалізаційних процесах сучасності. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип.3). с. 269-279.

Гуцало, С.Є. (2007) Історичні та ідеологічні передумови, задачі інтеграційних процесів на Арабському Сході в умовах біполярного світу / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 44-58.

Гуцало, С.Є. (2007) Регіональний аспект співробітництва в умовах глобалізації на прикладі арабських країн. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 67-79.

Гуцало, С.Є. (2007) Проблеми соціально-економічного розвитку Єгипту в сучасних історичних умовах. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Вип. 6). с. 123-131.

Гуцало, С.Є. (2007) Україна і Ліга Арабських Держав: історія взаємин, сучасний стан відносин, перспективи взаємовигідного співробітництва. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин / Інститут історії НАН України. с. 46-53.

Добровольська, А.Б. (2007) Глобалізація та проблеми ресурсозабезпечення. Антологія творчих досягнень. с. 141-146.

Добровольська, А.Б. (2007) Обмін послугами: проблеми термінологічної однозначності та класифікаційні схеми. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 3-13.

Добровольська, А.Б. (2007) Проблеми ресурсозабезпечення та екологізації економічного розвитку. Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення: Матер. Міжвід. наук. конф. с. 43-50.

Добровольська, А.Б. (2007) Імідж держави в контексті соціально-економічних та стратегічних інтересів. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 88-96.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2007) СОТ: надії й тривоги позаду. Економічний часопис (№ 3-4). с. 34-35.

Зеленько, Г.І. (2007) «Постпомаранчева Україна»: перетворити політичні зміни у політичний розвиток / Заг.ред. та упор. Ю. Шаповала. У кольорах «помаранчевої революції». с. 155-170.

Зеленько, Г.І. (2007) Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 191-205.

Зеленько, Г.І. (2007) Індивідуалізація політики як ознака кризи політичних інститутів: на досвіді країн Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 129-143.

Зеленько, Г.І. (2007) Вплив політики «розвиненого соціалізму» на процеси становлення громадянського суспільства (на прикладі країн ЦСЄ та України). Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (Вип. 2). с. 286-299.

Зеленько, Г.І. (2007) Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи: дилема раціональності і легітимності. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. с. 97-108.

Зеленько, Г.І. (2007) Взаємозалежність фаз демократизації і становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Вип. 1). с. 86-100.

Зернецька, О.В. (2007) Головні актори у сфері глобального управління комунікацією: трансформація функцій та статусів. Політика і час (2). с. 45-48.

Зернецька, О.В. (2007) Інститути та актори глобального управління комунікацією в контексті сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 71-80.

Зернецька, О.В. (2007) Глобальна комерційна медіа-система: позиція домінування. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (40). с. 54-64.

Зернецька, О.В. (2007) Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті – глобалізаційних процесів. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (38). с. 267-304.

Клименко, О.А. (2007) «Фабрики думок»: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав. Політичний менеджмент: Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія (№ 2 (2). с. 90-99.

Клименко, О.А. (2007) Геополітичний вибір нових незалежних держав у контексті рівнів впливу сучасного міжнародного середовища. Політологічний вісник: Збірник наукових праць (№ 28). с. 199-209.

Клименко, О.А. (2007) Рівні впливу міжнародної політики щодо геополітичного вибору нових незалежних держав по вісі «Схід - Захід». Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 192-199.

Клименко, О.А. (2007) Глобальні проблеми сьогодення: сутність та можливі шляхи розв’язання в діяльності неурядових організацій. Політологічний вісник: Збірник наукових праць (№ 29). с. 321-335.

Кудряченко, А.І. (2007) Зовнішньополітичні виклики сучасної України. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (4(5)). с. 172-177.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми стратегії державотворення України: виклики і перспективи. Наук. Збірник. – ІПіЕНД НАН України. с. 18-26.

Кудряченко, А.І. (2007) Реформа політичної системи і становлення інституцій громадянського суспільства України. Наукові записки. Випуск 36. – ІПіЕНД НАН України. с. 101-113.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 77-82.

Кудряченко, А.І. (2007) Великий голод. Історія. 1932–1933 роки: наслідки за баченням німецьких дипломатів. Віче. с. 30-33.

Кудряченко, А.І. (2007) Відновлення правди про лихоліття Голодомору в Україні 1932–1933 років мовою документів. Пам’ятки. Археографічний щорічник (№7). с. 418-425.

Кудряченко, А.І. (2007) Повернення історичної правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети (№1(2)). с. 77-83.

Кудряченко, А.І. (2007) Голодомор в Україні 1932–1933 рр. та його наслідки у спостереженнях тогочасних німецьких дипломатів. Архівознавство. Археологія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць (Вип.9). с. 197-209.

Кудряченко, А.І. (2007) Голодомор в Україні 1932–1933 рр. і його суспільні наслідки за оцінками документів політичного архіву МЗС Німеччини (С. 20–27), Мова іноземних архівів відновить правду про лихоліття Голодомору в Україні 1932–1933 років (С. 73–78). Голодомори в Україні. Одеська область. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947. Дослідження, спогади, документи. – Одеса: Прескур’єр.

Кудряченко, А.І. (2007) 7 серпня – сумна дата у вітчизняній історії. Віче (№15). с. 36-38.

Лукаш, О.І. (2007) Індія: специфіка процесів глобалізації (порівняльний аналіз з Китаєм). Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів, 5-6 червня 2007 року (До 60-річчя незалежності Індії та року Індії в Україні) / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Респуб. с. 3-5.

Лукаш, О.І. (2007) Індія і Китай у глобальних процесах сучасності і Україна / Відп. ред. Л.О. Лещенко. Дослідження світової політики: збірник наукових праць., Вип. 3. с. 18-28.

Лукаш, О.І. (2007) Україна в контексті азійського глобалізму. Україна в глобалізованому світі: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. с. 85-89.

Лукаш, О.І. (2007) Региональная политика Индии в условиях глобализации на рубеже ХХ - ХХІ в. Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной конференции / РАН, Институт востоковедения РАН. Культурный центр им. Дж. Неру. Посольство Индии в РФ. с. 382-399.

Метельова, Т.О. (2007) Національні культури в контексті глобалізації: особистісний вимір, традиції і новації. V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва: «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації». с. 317-321.

Метельова, Т.О. (2007) Моральний вимір мистецтва компромісів. Народний депутат (5). с. 22-25.

Метельова, Т.О. (2007) Культурний хронотоп України як детермінанта її політичного ландшафту. Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції, Київ, 22–23 листопада 2007 р.. с. 103-109.

Метельова, Т.О. (2007) Українська ідея Олеся Бердника: всесвітній вимір. Матеріали міжнародної конференції «Всесвіт Олеся Бердника». с. 51-56.

Метельова, Т.О. (2007) Інтернет. Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд.: Підготовлений у рамках участі України в програмі оглядів національних культурних політик Ради Європи. ред.-упор.: О. Гриценко. с. 96-99.

Миклащук, І.М. (2007) Проблеми становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій. Віче (12). с. 21-22.

Мхитарян, Н.І. (2007) Інтеграційні процеси на теренах Центральної Азії і роль Казахстану у її розбудові / Відп. ред. В.К. Гура. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Третій світ» на початку ХХІ століття: глобальні виклики та внутрішні перетворення», м. Київ, 15 травня 2007 р. с. 55-64.

Мхитарян, Н.І. (2007) До питання про Чорноморсько-Близькосхідний вимір глобальних викликів та регіональних інтересів / Відп. ред. В.А. Смолій. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Збірник наукових праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича. с. 284-288.

Мітрофанова, О.О. (2007) Україна та ЄС: урядовий єврооптимізм у теорії, нагальність єврореалізму в практиці. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (9). с. 310-320.

Мітрофанова, О.О. (2007) Франція. Мовний аспект. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (40). с. 124-133.

Орлова, Т.В. (2007) Історія жіноцтва - важливий напрям нової соціальної історії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Випуск). с. 33-37.

Орлова, Т.В. (2007) Актуальні проблеми соціальної історії. Історичний журнал (№ 2). с. 106-114.

Орлова, Т.В. (2007) Актуальність проблем соціальної історії і наукова діяльність кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна історія: Науковий збірник. с. 6-13.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2007) Тенденції зовнішньої політики України у 2007 році. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 23-40.

Пророченко, Н.О. (2007) Основні принципи ісламської концепції світового устрою / Голов. ред. І.В. Срібняк. Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. Нац. лінгв. ун-т; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія» (Вип. 2). с. 106-114.

Пророченко, Н.О. (2007) Особливості розвитку країн Арабського Сходу в постбіполярний період: суспільно-економічний аспект / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 114-132.

Розумюк, В.М. (2007) Феномен антиглобалізму: проекція світового громадянського суспільства чи глобальний політичний проект? Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр (Вип.36). с. 71-82.

Розумюк, В.М. (2007) Специфіка політичного прогнозування. Актуальні проблеми міжнародних відносин / Зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка, Ч.1 (Вип.67). с. 52-57.

Розумюк, В.М. (2007) Ідеологічні детермінанти геополітичної науки. Антологія творчих досягнень (Вип. 3). с. 318-327.

Розумюк, В.М. (2007) Новий світовий безлад. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.41). с. 57-86.

Розумюк, В.М. (2007) Доктрина консерватизму. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.40). с. 158-170.

Розумюк, В.М. (2007) Громадянське суспільство і зовнішня політика «середньої держави» (на прикладі Канади). Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Вип.10). с. 449-460.

Розумюк, В.М. (2007) Феномен антиглобалізму: проекція світового громадянського суспільства чи глобальний політичний проект? Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр (Вип.36). с. 71-81.

Розумюк, В.М. (2007) Організаційно-кадрові проблеми сучасної дипломатичної служби. Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку. Збірник. с. 412-424.

Скаленко, О.К. (2007) Вернадський-глобаліст і наука як виробник інформаційного ресурсу сучасного соціально-економічного розвитку. Україна в глобалізованому світі. ІСЕМВ НАНУ. с. 60-63.

Скаленко, О.К. (2007) Фундаментальна сутність сучасного глобалізаційного процесу. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (3). с. 86-91.

Скаленко, О.К. (2007) Информационное общество ХХІ: гуманитарное, социальное, экономическое измерение. М-лы Всемирного конгресса по информационному обществу, 2005; Зб. наук. пр (54). с. 55-62.

Скаленко, О.К. (2007) «Жива етика» як предтеча сучасних глобалізаційних хвиль. М-ли Всеукраїнського конгресу індологів. Зб. н. пр.. с. 4-11.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційний вимір сучасного економічного розвитку України. М-ли наук.конф. (10 травня 2007 р.). с. 4-7.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Ресурси економічного розвитку: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (29 березня 2007 року). с. 12-17.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційний вимір російсько-українських соціально-економічних відносин. Економіка Росії в сучасному світі: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (21 грудня 2007 року). с. 26-31.

Скаленко, О.К. (2007) «Економічне диво» в контексті глобальної інформатизації світу. Китайське економічне диво: вчора, сьогодні, завтра: м-ли круглого столу/ ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (27 вересня 2007 року). с. 44-48.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальні чинники прискореного поступу Японії. // Японія – один із основних центрів економічної сили: «третє відкриття» країни: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (25 жовтня 2007 року). с. 37-39.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальні резерви соціально-економічного поступу. Економіка України в системі глобального поділу праці: м-ли 15-ї міжнародної наук.-практ. конф. / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (15–16 листопада 2007 року). с. 25-31.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційна стратегія антикризового соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (52). с. 113-126.

Скаленко, О.К. (2007) Фундаментальна сутність сучасного глобалізаційного процесу. Антологія творчих досягнень (3). с. 86-91.

Скаленко, О.К. (2007) Національні науково-інформаційні ресурси – основа соціально-економічної безпеки. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (53).

Скаленко, О.К. (2007) Реалізація національних інтересів України в контексті сучасного глобально – інформаційного розвитку: загальносистемний підхід. Економічний часопис ХХІ (11-12). с. 7-9.

Скаленко, О.К. (2007) Україна в глобальному інформаційному просторі: між Сходом і Заходом. Зовнішня політика України та шлях країни до Європи. с. 139-147.

Скаленко, О.К. (2007) Global information strategy of anti-recessionary social and economic Development of Ukraine. Economic Theory – Journal of European Economy by Ternopil National economic University (6). с. 255-264.

Срібняк, І.В. (2007) Нормани в Сицилії та Південній Італії: особливості проникнення, територіальні здобутки, державно-політична спадщина (ХІ–ХІІІ ст.). Wojskowość Ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4–6 sierpnia 2006. с. 264-277.

Срібняк, І.В. (2007) Різьбярі історичних скрижалей української нації (переднє слово). Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. (Серія: «Українське мистецтво у старій листівці»), Вип. 5. с. 7-8.

Срібняк, І.В. (2007) Проблема реконструкції видання військово-історичних часописів української еміграції (джерелознавчий аспект). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», Вип. 9. с. 367-373.

Срібняк, І.В. (2007) Українська громада табору Фрайштадт і державотворчі процеси в Україні 1917–1918 рр. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Збірник ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 310-319.

Срібняк, І.В. (2007) Архівні джерела з історії перебування полонених українців у таборі Тухоля (1920–1921 рр.). Tuchola. Obóz jeńców і іnternowanych 1914-1923. Część III (Warunki życia jeńców і іnternowanych). с. 113-127.

Срібняк, І.В. (2007) Науково-військовий часопис української еміграції «Табор» (1923-1939 рр.): історіографія та джерела. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія», Вип.13. с. 179-187.

Ткаченко, І.В. (2007) Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 323-346.

Ткаченко, І.В. (2007) М. Грушевський цензура (1901-1914 роки). Український археографічний щорічник, Вип. 1. с. 207-214.

Ткаченко, В.М. (2007) Україна: проблеми національної ідентичності. Політичний менеджмент (3). с. 19-37.

Ткаченко, В.М. (2007) Українська національна ідея в контексті безперервного навчання. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (11). с. 141-147.

Ткаченко, В.М. (2007) Україна: проблеми національної ідентичності. Політичний менеджмент (3). с. 19-37.

Ткаченко, В.М. (2007) Проблеми національної ідентичності в громадській свідомості та освітньому процесі України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 то- мах. / Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи. с. 57-73.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2007) Приреченість на корпоративізм? Політичний менеджмент (6). с. 3-21.

Толстов, С.В. (2007) Украина, Россия, ЕС: тенденции, проблемы и перспективы взаимодействия. Україна та Росія в політичному просторі «єдиної Європи». Матеріали міжнародної конференції (Київ, 22 жовтня 2007 р.). с. 87-106.

Толстов, С.В. (2007) Парламентско-президентская республика в Украине: Тенденции и особенности функционирования. Личность, культура, общество (Москва), 9 (2). с. 157-173.

Толстов, С.В. (2007) Параметры и принципы функционирования однополюсной системы. Антологія творчих досягнень (3). с. 199-232.

Толстов, С.В. (2007) Ukraina – Unia Europejska. Politologia i Stosunki Miedzynarodowe (2). с. 291-298.

Фомін, С.С. (2007) Экономическая интеграция на постсоветском пространстве и позиция Украины. Україна та Казахстан: в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інноваційних процесах. Збірник наукових праць. с. 78-91.

Цапко, О.М. (2007) Ідеологія українських національних комуністів та їх вплив на політико-правову організацію українського суспільства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ (№ 4 (3). с. 69-74.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Зовнішньополітичні виклики Україні. Науковий вісник Дипломатичної академії України (13). с. 56-59.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Основы и принципы внешней политики Украины. // Journal of Russian studies Vestnik instituta rossii, №8. с. 17-54.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Українські проекти на пострадянському просторі. // Персонал, №4. с. 10-17.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Євразійські економічні й політичні структури та Україна. // Персонал, №6. с. 6-14.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Чи сформувала Україна власну систему безпеки? // Персонал, №8. с. 18-24.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Зовнішня політика України: теорія і практика. // Персонал, №11-12. с. 21-27.

Швед, В.О. (2007) Зміни у співвідношенні основних центрів сили ісламського світу та їхнє відбиття у зовнішній політиці США / Відп. ред. В.К. Гура. Третій світ на початку ХХІ ст.: глобальні виклики та внутрішні перетворення. Матеріали міжн. наук.-теорет. конф. с. 17-24.

Швед, В.О. (2007) Азійський напрям зовнішньої політики України / За ред. Ю.Г. Рубана. Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь. с. 196-202.

Швед, В.О. (2007) Близький і Середній Схід у сучасній стратегії НАТО: висновки для України. Україна - НАТО (№ 6 (2). с. 17-25.

Швед, В.О. (2007) Американська стратегія «просування демократії» на Близькому Сході і підсумки та уроки. Стратегічна панорама (№ 2). с. 90-96.

Швед, В.О. (2007) Трансатлантичний чинник у контексті реалізації стратегічних завдань Української держави на Близькому і Середньому Сході. Стратегічні пріоритети (№ 1 (2). с. 173-180.

Шергін, С.О. (2007) Комплексні проблеми інтеграції в АТР: від Пусанського до Ханойського саміту АТЕС. Зовнішні справи (6). с. 24-27.

Шморгун, О.О. (2007) Про поділ та неподільність влади. Народний депутат (12). с. 32-35.

Шморгун, О.О. (2007) Політична ситуація в Україні: прогнозно-політологічний аналіз. Національні інтереси (1). с. 18-24.

Шморгун, О.О. (2007) Демократичний виборі чи тіньовий відбір? Народний депутат (11). с. 38-41.

Шморгун, О.О. (2007) Деміфологізація свідомості. Народний депутат (9). с. 38-41.

Шморгун, О.О. (2007) ЄС як перспективна модель геополітичного союзу неоцивілізаційного типу. Антологія творчих досягнень (3). с. 58-71.

Розділ книги

Ільїн, В.В. (2007) Модус інституціоналізму в системі інтелектуальних дискурсів економічного знання. In: Інституціональна парадигма цивілізаційно- го розвитку: У 4-х кн. КПУ, Запоріжжя, с. 61-88.

Ільїн, В.В. (2007) Магия силы денег. In: Экономическая теория в ХХI веке: Монография. – 6 (13): Деньги. Теис, Москва, с. 26-40.

Ільїн, В.В. (2007) Духовность в эпоху финансизма. In: Экономическая теория в ХХI веке: Монография. – 6 (13): Деньги. Теис, Москва, с. 88-92.

Зернецька, О.В. (2007) Проблеми конкурентного розвитку системи глобальної комунікації. In: Глобальний конкурентний простір: монографія / Наук. редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2007) Глобальные спутниковые новостные сети ХХІ века. In: Україна і Казахстан в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інформаційних процесах: Кол.монографія / Відп. ред. В.Є. Новицький. ІСЕМВ НАН України, Київ, с. 40-51.

Кудряченко, А.І. (2007) Кримський А.Ю.; Мудрий Ярослав; Святослав. In: Видатні постаті України: біографічний довідник / Редкол.: Г.В. Щокін (голова), М.Ф. Головатий та ін. С. 666, 905, 1108. Київ: МАУП.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми розвитку політичної системи (керівник групи). In: Украї- на в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. К.: НІСД, с. 19-97.

Мхитарян, Н.І. (2007) Стратегічні інтереси України в Каспійсько-Центральноазійському регіоні. In: Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД., с. 455-464.

Скаленко, О.К. (2007) Концептуальні засади міжнародних конкурентних стратегій розвитку і зростання. In: Глобальний конкурентний простір: Монографія. КНЕУ, Київ, с. 229-280.

Швед, В.О. (2007) Стратегічні завдання сучасної політики України на Близькому і Середньому Сході. In: Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД, с. 444-455.

Шергін, С.О. (2007) Вплив глобальних і регіональних тенденцій на зовнішню політику України. In: Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Стилос, Київ, с. 9-30.

Монографія

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація. Інший. Книга, Київ.

Бондарець, М.В. (2007) Конкурентні стратегії та механізми інтеграції оборонно-промислових комплексів розвинених країн (С. 432–447), Інноваційні стратегії розвитку сфери воєнних НДДКР розвинених країн світу (С. 447–457), Стратегії модернізації та реструктуризації ОПК України (С. 457–460). Робочий документ. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2007) Глобальний конкурентний простір: монографія. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2007) Розвиток процесів глобалізації в постіндустріальну епоху: монографія. Робочий документ. К.: ННЦ «Ін-т аграр. Економіки».

Вітер, І.І. (2007) Глобалізація та європейські інтеграційні процеси. Робочий документ. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колек- тиву і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ (Розділ VI., пп. 6.1– 6.5). – С. 387–420..

Зеленько, Г.І. (2007) «Політична матриця» громадянського суспільства на прикладі України та країн Вишеградської групи. Технічний звіт. К.: Знання України.

Кудряченко, А.І. (2007) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія. Інший. Національний інститут стратегічних досліджень.

Кудряченко, А.І. (2007) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2007) Проблеми реформування політичної системи України / Конституційний процес (автор і керівник групи) // Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. Інший. К.: НІСД.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. та Пахомов, Ю.М. та Гузенко, І.Ю. (2007) Глобальний конкурентний простір: Монографія. Інший. Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Київ.

Навчальний матеріал

Вітер, І.І. (2007) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит», «Маркетинг» Київського університету туризму, економіки і права. [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2007) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна історія» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 6.050101 «Облік і аудит» «Маркетинг», Факультету економіки та менеджменту Київського університету туризму, економіки і права. [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Wed Feb 28 01:01:42 2024 CET.