Елементи, в которих рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 173.

І

Ільїн, В.В. (2008) Власть и деньги. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. (2008) Экономическое бытие как метафизическая реальность. In: Антология современной философии хозяйства. Магистр, Москва, с. 437-442.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт «інновації»: історія, сучасність, смисл. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. Педагогічна думка, Київ, с. 48-73.

Ільїн, В.В. (2008) Дух и ценности в эпоху постмодерна: финансовый вектор. In: Вековой поиск модели хозяйственного развития России. Волгоградское научное издательство, Волгоград, с. 160-170.

Ільїн, В.В. (2008) Влада, інтелект, мораль. Народний депутат (1). с. 88-91.

Ільїн, В.В. (2008) Об’єктивація сучасності: час і простір. Дні науки філософського факультету, 8. с. 34-36.

Ільїн, В.В. (2008) Інновація в контексті методу соціально-економічного пізнання. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Украї- ні: Матеріали бізнес-форуму. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2008) Постчеловек – реальность «денежного» строя. Россия как цивилизация денег. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2008) Возможен ли постмодерновый гуманизм? Философия хозяйства (2). с. 116-122.

Ільїн, В.В. (2008) Гроші в системі влади. Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 213-224.

Ільїн, В.В. (2008) Чи можлива метафізика економіки? Філософська думка. с. 213-224.

Ільїн, В.В. (2008) «Фінансовий лад» у соціальних ідентичностях постмодерну. Інституційний аналіз. Інституціональна трансформація соціального простору. с. 83-160.

Ільїн, В.В. (2008) Фінансовий універсум – формула соціального буття епохи. Інституціональний вектор економічного розвитку. с. 22-30.

Ільїн, В.В. (2008) Спокуси нової цивілізації: фінансовий контекст. Мандрівець (4). с. 6-9.

Ільїн, В.В. (2008) Инновационное мышление как способ постижения динамики мира. Философия хозяйства (3). с. 83-86.

Ільїн, В.В. (2008) Инновационное мышление – вызов современной эпохе. Экономическая теория в ХХІ веке – 7 (14): инновационная экономика. с. 22-25.

Ільїн, В.В. (2008) Праксеологический аспект гносеологической линии «Мате- риализма и эмпириокритицизма». «Матеріалізм і емпіріокрити- цизм» – шедевр світової філософської думки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 89-91.

Ільїн, В.В. (2008) Трансценденция денег в структурах постмодернистского мышле- ния. Философия хозяйства (3). с. 83-87.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт інновації в парадигмі синергетики. Вісник Національно- го авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. (2). с. 9-11.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2008) Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. Інший. Знання, Київ.

Б

Бессонова, М.М. (2008) Україна між Росією і Заходом: зовнішньополітичні уподобання українців. «Україна-НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України» Матеріали інформаційно-просвітницького семінару «Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України». с. 41-42.

Бондарець, М.В. (2008) Соціально-економічні імперативи сталого розвитку в умовах глобальної модернізації. Антологія творчих досягнень (4). с. 109-113.

Бондарець, М.В. (2008) Конкурентные стратегии и механизмы интеграции оборонно-про- мышленных комплексов развитых стран мира (С. 459–475), Иннова- ционные стратегии развития сферы военных НИОКР развитых стран мира (С. 475–487), Стратегии модернизации и реструктуризации ОПК Украины (С. 487–490). Робочий документ. Глобальное конкурентное пространство: Мо- нография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Бульвінський, А.Г. (2008) Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. Технічний звіт. К.: Парламентське видавництво.

Бульвінський, А.Г. (2008) Українсько-російські взаємини 1657–1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

Білорус, О.Г. (2008) Глобальное конкурентное пространство: монография. Робочий документ. рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус; Гос. высш. учеб. заведение «Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана», Ин-т мировой экономики и междунар. от- ношений НАН Украины, Междунар. ассоц. «Украина-Римский клуб», Междунар. ин-т глобалистики., К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2008) Глобальні трансформації торгівлі: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Саблук, П.Т. та Власов, В.І. (2008) Глобалізація і продовольство: моногр. Робочий документ. К.: ННУ «Ін-т аграр. економіки».

В

Васильєв, О.А. (2008) Роль національної науки і високих технологій в економізації зовнішньої політики України: матер. міжн. наук.-прак. конф. ДА України при МЗС України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії, (Київ, 6 червня 2007 р.). с. 246-263.

Вовк, В.М. (2008) Сучасні глобальні стратегії: баланс сил, альтернативи міжнародного розвитку та історична спадщина. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Відп. ред. Камінський Є.Є., Вип.44. с. 156-170.

Вітер, І.І. (2008) Глобализация и европейские интеграционные процессы. Робочий документ. Гло- бальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Вітер, І.І. та Погорєлов, С.Б. (2008) Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (XVI – перша половина XVII ст.). In: Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. С. 84–97. К.: КНЕУ.

Г

Годлюк, А.М. (2008) Американський федералізм і розподіл владних повноважень. По- літологічний вісник. Зб. наукових праць (32). с. 137-146.

Годлюк, А.М. (2008) Глобальний контекст зовнішньополітичної стратегії р. Рейгана. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 2 (81). с. 119-123.

Годлюк, А.М. (2008) Україна в зовнішній політиці США на сучасному етапі: глобальний контекст. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 2 (78). с. 30-35.

Городня, Н.Д. (2008) Сучасна стратегія Китаю стосовно країн, що розвиваються. Пріоритети розвитку країн Азії і Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 24 червня 2008 р. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 105-113.

Городня, Н.Д. (2008) Політика Китаю в Африці в контексті перспектив розвитку континенту. Матеріали міжнародного круглого столу «45 років Африканському Союзу», 20 травня 2008 р., Київ. с. 50-55.

Городня, Н.Д. (2008) Проблема енергетичної безпеки країн в умовах глобалізації. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 137-144.

Городня, Н.Д. (2008) Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму. Дослідження світової політики (Вип. 4). с. 240-258.

Гуцало, С.Є. (2008) Реалії стратегій економічного і соціального розвитку арабських країн в умовах викликів сучасності (на прикладі Саудівської Аравії). Антологія творчих досягнень. с. 56-69.

Гуцало, С.Є. (2008) Арабский мир в контексте глобальных процессов современности. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 186-196.

Гуцало, С.Є. (2008) Мусульманский гуманизм и арабский национализм. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 168-178.

Гуцало, С.Є. (2008) Ведущие международные финансовые организации и развивающиеся страны. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 178-186.

Д

Деменко, О. Ф. (2008) Чи допоможе Україні нейтральний статус гарантувати власну безпеку у ХХІ столітті. Вісник Національної академії оборони України (1(5)). с. 127-130.

Деменко, О. Ф. (2008) Миротворча діяльність України як важливий фактор реалізації національних інтересів у сфері безпеки. Вісник Національної академії оборони України (2(6)). с. 140-143.

Деменко, О. Ф. (2008) Роль засобів масової інформації в інформуванні громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вісник Національної академії оборони України (4(8)). с. 154-156.

Деменко, О. Ф. (2008) Інтеграційні процеси як феномен сучасних міжнародних відносин. Європейські перспективи (4). с. 26-32.

Добровольська, А.Б. (2008) Проблеми екологізації розвитку національної репродуктивної системи. Антологія творчих досягнень ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 290-295.

З

Зеленько, Г.І. (2008) Європейські контексти українсько-польської співпраці. Ukrainica Polonica. с. 197-204.

Зеленько, Г.І. (2008) Політичне лідерство та лідери постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи. In: Політика в особах: політичне лідерство на пост- соціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / Ф.М. Рудич [та ін.]; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парламентське видавництво, с. 321-342.

Зеленько, Г.І. (2008) Державна влада і суспільна самоорганізація. In: Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред. В.М. Литвин. К.: Ніка-Центр, с. 855-869.

Зеленько, Г.І. (2008) Проблемы функционирования органов государственной власти в Украине после конституционной реформы 2004 г. Revista de filozofie, sociologie si stinte politice (№ 2). с. 117-122.

Зелінський, А. Л. (2008) Місце так званого пророцтва Аполлона з «Гімну до Делоса» Каллімаха в антиселевкідівській пропаганді Птолемея Філадельфа. Східний світ (1). с. 83-94.

Зелінський, А. Л. (2008) Антигалатський пасаж з "Тімну до Делоса" Каллімаха і видіння друзів Птолемея Керавна. Східний світ (4). с. 11-17.

Зернецька, О.В. (2008) Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации. In: Глобальное конкурентное пространство: монография / Научный редактор О.Г. Белорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2008) Глобальні супутникові мережі на початку ХХІ ст. Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка (27). с. 136-142.

Зернецька, О.В. (2008) Переможна зброя нового хазяїна Білого Дому. Зовнішні справи UA (12). с. 24-26.

Зернецька, О.В. (2008) Бібліотеки як фундаментальна складка суспільства знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин (80(1)). с. 24-27.

Зернецька, О.В. (2008) Нова глобальна інформаційна загроза: шкідливий контент для молоді в Інтернеті. Антологія творчих досягнень (4). с. 71-81.

Зернецька, О.В. та Мирончук, О.А. (2008) Гендерна політика у сфері академічної науки. Політичний менеджмент (5). с. 12-22.

К

Клименко, О.А. (2008) Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес. Політичний менеджмент (№ 1 (2). с. 117-128.

Клименко, О.А. (2008) Глобалізація міжнародного середовища і неурядові організації: характер взаємовпливів та адекватності. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 3). с. 188-200.

Клименко, О.А. (2008) Культурний вимір глобалізації: взаємообумовленість виникнення та тенденції зростання. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 3). с. 246-257.

Кудряченко, А.І. (2008) Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (3). с. 132-141.

Кудряченко, А.І. (2008) Дипломатична еліта, її вплив на визначення зовнішньої політики України. Політичний менеджмент. Спецвипуск. с. 27-35.

Кудряченко, А.І. (2008) Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини. In: Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рек. МОН України / Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Кудряченко А.І., Ганжуров Ю.С. та ін. К.: Либідь, с. 344-367.

Кудряченко, А.І. (2008) Сучасна парадигма українсько-російських відносин. Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами і народами: збірка статей / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. с. 187-198.

Кудряченко, А.І. (2008) Квірінг Еммануїл Йонович – суспільно-політична діяльність в Україні. Немцы Украины и России в конфликтах ХІХ–ХХ веков. Материалы международной научной кон- ференции. Днепропетровск, 24–27 сентября 2007 г. – Дніпропетровськ: «Пороги». с. 161-175.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина /Упоряд.,вступна стаття, пер. з нім. А.І.Кудряченка; Передмова Ю.Г.Рубана. Інший. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”, Київ.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932–1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Упоряд., вступна стаття, пер. з нім. А.І. Кудряченка; Передмова Ю.Г. Рубана. Технічний звіт. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор в Україні 1932–1933 років та його суспільно-політичні наслідки за оцінками тогочасних німецьких дипломатів. Вопросы германской истории [сб.науч.тр.] / Отв. ред. С.И. Бобылева. с. 57-70.

Кудряченко, А.І. (2008) Тяжкі виміри Голодомору в Україні 1932–1933 років у документах сучасників із числа німецьких дипломатів. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.14). с. 239-245.

Кудряченко, А.І. (2008) Голодомор 1932–1933 рр. в УРСР та безпристрасне свідчення німецьких дипломатів. Україна дипломатична (Вип.9.). с. 231-242.

Л

Лукаш, О.І. (2008) Индия на пути реформ и модернизации во второй половине ХХ в. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 382-394.

Лукаш, О.І. (2008) Региональная политика Индии в контексте новых тенденций в Южной Азии. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 405-417.

Лукаш, О.І. (2008) Результаты модернизации и особенности социально-экономического развития Индии в конце ХХ - начале ХХІ вв. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 394-405.

М

Метельова, Т.О. (2008) Геть батіг, хай живе пряник!: новий проект закону «Про національний культурний продукт». Сучасність (9). с. 76-82.

Метельова, Т.О. (2008) Українська ідея Олеся Бердника: всесвітній вимір. Бердник Олесь. Золоті Ворота: Поезія, публіцистика, інтерв’ю / Упоряд. та передм. Г. Бердник. с. 181-185.

Миклащук, І.М. (2008) Політичне маніпулювання як чинник української політики. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. с. 69-78.

Миклащук, І.М. (2008) Вплив державницької ідеології на становлення української політичної нації. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2007» (18–19 квітня 2007 р.), Ч. 11. с. 66-67.

Миклащук, І.М. (2008) Становлення української національної ідентичності і аналіз ролі держави за період 2007 року. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2008» (16–17 квітня 2008 р.), Ч. 11. с. 54-55.

Мироненко, П.В. (2008) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип.42. с. 57-67.

Мхитарян, Н.І. (2008) Пріоритети суспільного прогресу країн Центральної Азії в контексті соціокультурних імперативів і глобальних викликів / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 5). с. 147-162.

Мхитарян, Н.І. (2008) Україна та Туреччина: шлях до Євросоюзу. К.: Фенікс., с. 272-285.

Мхитарян, Н.І. (2008) Європейська енергетична стратегія у контексті реалізації національних інтересів України. In: Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД., с. 630-642.

Мхитарян, Н.І. (2008) Актуальні проблеми забезпечення стратегічних цілей України у Центральноазійському регіоні. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки: монографія / B.O. Швед [та ін.]; за ред. B.O. Шведа. К.: НІСД., с. 86-101.

Мітрофанова, О.О. (2008) Зовнішня політика президента Франції Ніколя Саркозі. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (37). с. 136-146.

О

Олійник, О.М. (2008) Досвід Китаю щодо капіталізації банків країни. Світові процеси капіталізації: економічний, політичний, соціальний аспект: мат. міжвід. наук.-теорет. конф., 15.04.2008 р. с. 57-61.

Орлова, Т.В. (2008) Війни ХХ століття: українське жіноцтво у дзеркалі історіографії. Сторінки історії (Вип. 2). с. 136-144.

Орлова, Т.В. (2008) Історичний погляд на роль українського жіноцтва в освіті та науці. Четверта міжнар. наук.-практ. конф. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє» (Київ, 6-8 лист. 2008 р.). с. 227-233.

Орлова, Т.В. (2008) Освіта жіноцтва України у вітчизняній історіографії ХХ - початку ХХІ ст. Наукові записки Національного Педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки (Вип. L). с. 255-265.

Орлова, Т.В. (2008) Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого. Історичний журнал (№ 6). с. 32-43.

Орлова, Т.В. (2008) Соціально-економічний розвиток Молдови після здобуття державної незалежності. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 360-річчю Козацької революції 1648-1667 рр. та 90-річчю Гетьманату П. Скоропадського. с. 11-14.

Орлова, Т.В. (2008) Жінка і сім’я за радянських часів: історіографія проблеми. Соціальна історія (Вип. Т). с. 139-145.

П

Потєхін, О.В. (2008) США: неоімперія чи недоімперія? Дослідження світової політики (№ 43). с. 90-101.

Потєхін, О.В. (2008) Глобалізація проти імперії: безпековий аспект. Глобальна модернізація і сталий розвиток / Зб. під ред. О.Г. Білоруса.. с. 56-68.

Пророченко, Н.О. (2008) Політичні системи арабських країн: соціокультурна адаптованість, межі сталості, перспективи трансформації / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць (Вип. 4). с. 81-108.

Пророченко, Н.О. (2008) Страны Персидского залива: между традиционными противоречиями, микрогегемонизмом и перспективой консолидации в контексте глобальных вызовов современности. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: Наукова думка, с. 216-233.

Пророченко, Н.О. (2008) Проблемы арабского единства в контексте политики США. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: Наукова думка, с. 196-206.

Р

Розумюк, В.М. (2008) Проблема інтелектуальної залежності країн периферії та специфіка їх «ідейного імпорту». Ціннісні та системні альтернативи сучасного світу: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / відп. ред. С.В. Кононенко. с. 45-49.

Розумюк, В.М. (2008) Ідеологічний конфлікт у суспільстві: марксистська інтерпретація. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.42). с. 96-106.

Розумюк, В.М. (2008) Культурно-расові аспекти доктрини націонал-соціалізму. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр (Вип.40). с. 246-258.

Розумюк, В.М. (2008) Новий світовий безлад: Pax Americana на початку ХХІ ст. та перспективи його трансформації. Актуальні проблеми міжнародних відносин / Зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка, Ч. 1 (Вип.78). с. 30-45.

Рудяков, П.М. (2008) Влада та філологія: чи можливий перехід від неоголошеної «холодної війни» до спільних кроків? У зб.: Наука. Влада. Політика / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 224-238.

С

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (4). с. 70-78.

Скаленко, О.К. (2008) Глибинний зміст і ключова функція демократії в соціально-економічних процесах. Економічний часопис-ХХІ (9-10).

Скаленко, О.К. (2008) Глобальносистемний вимір антикризового соціально-економічного розвитку України. «Журнал європейської економіки», 6 (3). с. 269-279.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (4). с. 70-78.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальное развитие и методология организации национальных социально-экономических процессов. М-лы н/п конф. – Доклад на ІІ Международном инновационном форуме. с. 13-19.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальні стратегії концептуальної інноватизації соціально-економічного розвитку. М-лы н/п конф. – Доклад на ІІІ Международном инновационном форуме. с. 31-35.

Скаленко, О.К. (2008) Суспільство знань ХХІ: системно-інформаційна теорія розвитку. Вісті Академії інженерних наук України (2).

Скаленко, О.К. (2008) Сущность и проблемы информатизации. Наука и инновации (7). с. 23-27.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальные научно-информационные основы инновационного прогресса. Наука и инновации. с. 75-79.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб.наук.пр, 2 (71). с. 124-134.

Солошенко, В.В. (2008) Українсько-німецькі відносини в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: історіографічний та джерелознавчий аналіз проблеми. Вісник КСУ. Серія: Історія (38). с. 218-226.

Солошенко, В.В. (2008) Українсько-німецьке співробітництво: політичний аспект (кінець XX – початок XXI століття). Материалы международной научной конференции. «Современный мировой порядок и интеграционные процессы на постсоветском пространстве» (Крым, Ялта. Ливадийский дворец-музей. 5–9 февраля 2008). с. 85-95.

Срібняк, І.В. (2008) Основні тенденції розвитку японської преси (друга половина ХІХ – кінець ХХ ст.). Мова, культура й освіта в сучасному світі: Збірник наукових праць до 90-річчя доктора філологічних наук, професора О.К. Романовського. с. 287-293.

Срібняк, І.В. (2008) Повернення додому? (Сумна одисея однієї картини Олекси Гришенка). Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки імені Симона Петлюри, 69-71. с. 37-41.

Срібняк, І.В. (2008) Культурно-освітня робота в таборі інтернованих військ УНР Александрів-Куявський у 1920–1921 рр. Aleksandrów Kujawski. Obózy jeńców і іnternowanych 1918–1921. Część I (Warunki życia jeńców і іnternowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej). с. 65-76.

Срібняк, І.В. (2008) Періодика країн Далекого Сходу: становлення, особливості розвитку, сучасний стан (ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2-3. с. 160-175.

Т

Ткаченко, В.М. (2008) Іронія історії, або монументальні колізії сьогодення. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (12). с. 10-25.

Ткаченко, В.М. (2008) Суд над Кліо: «переформатування» історичної пам’яті. Політичний менеджмент (6). с. 54-78.

Ткаченко, В.М. (2008) Мовний фактор у становленні національної ідентичності. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Збірник наукових праць. с. 224-229.

Ткаченко, В.М. (2008) Доктрина (С. 226–227), Освітня політика щодо національних меншин (С. 623–62), Патріотизм (С. 633–634), Технопарк (С. 908). Енциклопедія освіти.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2008) Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого. Політичний менеджмент (3). с. 51-61.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2008) Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого. Політичний менеджмент (3). с. 51-61.

Толстов, С.В. (2008) Українсько-російські суперечності. Зовнішні справи (5). с. 9-13.

Толстов, С.В. (2008) Феномен ГУАМ: Опыт структуры регионального сотрудничества и перспективы в статусе международной организации. Центральная Азия и Кавказ (3-4). с. 36-50.

Толстов, С.В. (2008) Кризис на Кавказе и его вероятные последствия. Финансовые риски (2). с. 5-20.

Толстов, С.В. (2008) Системні критерії, структурні зміни та форми еволюції міжнародних відносин. Антологія творчих досягнень (4). с. 182-204.

Толстов, С.В. (2008) Проблема партнерства у відносинах між Україною та Російською Федерацією: двосторонній і багатосторонній контекст українсько-російських відносин. Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: Історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин: [Зб. наук. ст.]. с. 173-182.

Толстов, С.В. (2008) Феномен стратегічного партнерства в мінливому контексті міждержавних відносин. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (45). с. 28-57.

Толстов, С.В. (2008) Двосторонні та багатосторонні союзи в практиці міждержавних відносин. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (44). с. 32-67.

Толстов, С.В. (2008) Україна і Росія: новий ракурс. Зовнішні справи (3). с. 23-27.

Толстов, С.В. (2008) Политическая динамика 2008 года: в ожидании новых решений. Финансовые риски (1). с. 5-13.

Ф

Фомін, С.С. (2008) Типы современных социально-экономических систем. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць. с. 373-388.

Ц

Цапко, О.М. (2008) Ідейна та політико-правова спрямованість українського дисидентського руху. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право (Вип. 6). с. 83-88.

Цапко, О.М. (2008) Становлення і утвердження сталінської тоталітарної системи в СРСР та її наслідки для України. Людина і політика (№ 2 (3). с. 35-49.

Цапко, О.М. (2008) Політична система України. Сучасний стан та перспективи розвит­ку (за заг ред. Кафарського В.І.). Технічний звіт. Івано-Франківськ: Плай.

Цапко, О.М. (2008) Зовнішньополітична спрямованість української козацько-старшинської еліти на зламі XVII - XVIII століть. Вісник Полісся. с. 45-54.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2008) Лісабонський компроміс. International Review. Відносини Україна – ЄС: в пошуку інституційних трансформацій (2). с. 4-15.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Зовнішньополітичний вибір України. Куди рухатися далі? // Персонал, №2. с. 18-23.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Врегулювання конфліктів: питання теорії і практики. // Персонал, №3/4. с. 58-61.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Складний вибір Україна-НАТО. // Персонал, №4. с. 22-27.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Провал конституції ЄС: що далі? // Персонал, №3. с. 31-40.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Україна-Росія: проблемне питання «стратегічного» партнерства. // Магістеріум: Політичні студії, Вип.31. с. 85-90.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Глобалізація і регіоналізація: взаємодія чи протистояння? // Матли наук-практ. конф. «Глобалізація: і глобальне управління». Київ, 12 лист. 2008 р. – К.: ДАУ, ІСЕМВ НАН Укр.. с. 142-145.

Ш

Швед, В.О. (2008) Развитие отношений России с Исламским миром: выводы для Украины. Украина и исламский мир (№ 3). с. 36-40.

Швед, В.О. (2008) Пріоритети зовнішньої політики України на Близькому і Середньому Сході / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи: Біла книга державної політики. с. 141-143.

Швед, В.О. (2008) Новий етап стратегії США в Іраку: сутність, напрямки та перспективи / Відп. Ред. В.К. Гура. Пріоритети розвитку країн Азії та Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка: Матер. міжн. наук.-теорет. конф. с. 10-17.

Швед, В.О. (2008) Іракська криза у контексті розвитку трансатлантичних відносин. In: Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки / Відп. ред. Б.О. Парахонський. К.: ПЦ «Фоліант», с. 261-265.

Швед, В.О. (2008) Проблеми і перспективи близькосхідної політики США. In: Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки / Відп. ред. Б.О. Парахонський. К.: ПЦ «Фоліант», с. 128-137.

Швед, В.О. (2008) Міжцивілізаційні суперечності. In: Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки / Відп. ред. Б.О. Парахонський. К.: ПЦ «Фоліант», с. 72-79.

Швед, В.О. (2008) Стратегічні пріоритети співробітництва України з країнами Близького та Середнього Сходу. In: Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД, с. 618-630.

Швед, В.О. (2008) Передмова. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні В.О. Шведа. К.: НІСД, с. 4-18.

Швед, В.О. та Нагайчук, В.І. (2008) Особливості розвитку сучасних геополітичних процесів на Близькому і Середньому Сході у контексті забезпечення національних інтересів України. Післямова. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні В.О. Шведа. К.: НІСД, с. 19-46.

Шергін, С.О. (2008) Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України. In: Геополітичні трансформації в Євразії: погляд з Києва та Сєулу. Демид, Київ, с. 264-307.

Шергін, С.О. (2008) Парадокси і проблеми глобалізації. Зовнішні справи (5). с. 42-25.

Шергін, С.О. (2008) Ринки зброї Південно-Східної Азії в умовах нових геостратегічних реалій. Стратегічна панорама (1). с. 35-42.

Шморгун, О.О. (2008) Инновационо-цивилизационные измерения посткапиталистического общества. In: Экономическая теория в XXI веке – 7(14): Инновационная экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, И.В. Шевченко, Л.Н. Дробышевской. Москва-Краснодар: НАУКА, с. 46-56.

Шморгун, О.О. (2008) Религиозно-мировоззренческие парадигмы Востока и Запада в контексте стадиально-цивилизационной типологии: поиск духовной альтернативы. In: Цивилизационная структура современного мира. Цивилизации Востока в условиях глобализации. Книга ІІ. Китайско-дальневосточный цивилизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины/Пахомов Ю.Н.,ПавленкоЮ.И. К.: Наукова думка, с. 367-530.

Шморгун, О.О. (2008) Інноваційна стратегія побудови політичної влади в Україні. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія / За ред. В.Г. Кременя. К.: Педагогічна думка, с. 305-417.

Шморгун, О.О. (2008) Під прапором Конституції (круглий стіл). Народний депутат (2). с. 40-50.

Шморгун, О.О. (2008) Релігійні міфи антикризової влади як антипод національної корпоративної держави. Молода нація (48). с. 20-34.

Шморгун, О.О. (2008) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Матеріали конференції «Світова фінансова криза». с. 23-26.

Шморгун, О.О. (2008) Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками. М-ли IV Міжвід. конф. (м. Київ, 25.11.2008). с. 80-96.

Шморгун, О.О. (2008) Геополітична та геоекономічна еволюція сучасного світу: пошук антикатастрофічної цивілізаційної альтернативи. Молода нація [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Конституційна реформа. Від демократії представницької до демократії участі: народний Сенат. [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Як поділити владу між верхами і громадами? (круглий стіл). Народний депутат (5). с. 34-39.

Шморгун, О.О. (2008) Корпоративная модель общества в цивилизационном измерении. Антологія творчих досягнень (4). с. 18-29.

Шморгун, О.О. (2008) Креативний потенціал концепції В. Липинського: політико-соціологічний вимір (Частина 1). Дискуссионный клуб «Саммит». [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Креативний потенціал концепції В. Липинського: політико-соціологічний вимір (Частина 2). Дискуссионный клуб «Саммит». [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Китай як потенційна держава лідер у ХХI столітті. Успішний Схід у системній планетарній ієрархії / Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 5 лютого 2008 року. с. 80-96.

Цей список був створений у Mon Jan 30 17:54:48 2023 CET.