Елементи, в которих рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів: 224.

І

Ільїн, В.В. (2009) Етичні детермінації економічних відносин: добро і зло в контексті грошей. In: Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність біз- несу та економічна ефективність: монографія. УБС НБУ, Київ, с. 46-63.

Ільїн, В.В. (2009) Обраність обмеженості. Народний депутат (1-2). с. 28-32.

Ільїн, В.В. (2009) Потвори благодійництва, або приватизована довіра. Народний депутат (3). с. 50-52.

Ільїн, В.В. (2009) Історія грошей. Ескіз перший: виникнення. Народний депутат (3). с. 108-110.

Ільїн, В.В. (2009) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. Вісник НБУ (4). с. 68-71.

Ільїн, В.В. (2009) Інновація в парадигмі синергетичної методології. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ІІ Міжнародного бізнес-форуму. с. 12-14.

Ільїн, В.В. (2009) Елітність як відповідність викликам сучасності. Народний депутат (4). с. 48-51.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивна парадигма нової духовності. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету), 3. с. 93-94.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивний вимір соціокультурного буття. Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі. с. 85-86.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в контексті метафізичних смислів економізму та фінансизму. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 61-70.

Ільїн, В.В. (2009) Власть денег или денежная власть – элита финансовой цивилизации. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1). с. 172-178.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в українській освіті. 2000. Еженедельник (27). с. 1-4.

Ільїн, В.В. (2009) Імператив страху. Народний депутат (6). с. 22-26.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в новому вимірі. Народний депутат (6). с. 78-81.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в світі грошей. Філософська думка (2). с. 46-47.

Ільїн, В.В. (2009) Финансовый кризис как «перезагрузка» социально-экономических отношений. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (5). с. 139-144.

Ільїн, В.В. (2009) Управление в коллизиях деперсонализации: от личности к пост-человеку. Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 26-30.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза чи криза системи: чи є перспектива подолання? Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет фі- лософської рефлексії. с. 129-132.

Ільїн, В.В. (2009) Чи може націонал-більшовизм стати українською ідеєю? Народ- ний депутат (12). с. 34-38.

Ільїн, В.В. (2009) Інноваційна діяльність людини в умовах постіндустріалізму. Філософія людиноцентризму: методологія, теорія, практика. с. 9-13.

Ільїн, В.В. (2009) «Філео» – любов взаємна. Вісник Національного авіаційного уні- верситету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр (2). с. 20-23.

Ільїн, В.В. (2009) Філософія меркантилізму: монетарно-фінансові джерела меркантилізму. Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ» (2). с. 215-222.

Ільїн, В.В. (2009) Трансформації методологічної свідомості: об’єкт, суб’єкт, істина. Творчість у філософії. Збірник наукових статей. с. 70-75.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації. Збірник наукових праць. Вип. 63. с. 75-85.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2009) Метафизика экономики: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 97-104.

А

Аулін, О.А. (2009) Специфіка соціальної міфотворчості сучасних мусульманських еліт. Людина. Світ. Суспільство: Матеріали доп. та виступів (Ч. VII). с. 73-74.

Аулін, О.А. (2009) Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Вип.25). с. 273-279.

Б

Бессонова, М.М. (2009) «Довгі телеграми» та початок Холодної війни. Матеріали IV Міжнародної конференції молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи» 25–26 березня 2009 р.. с. 119-120.

Бессонова, М.М. (2009) Між Сходом та Заходом: регіональні особливості зовнішньополітичних уподобань в Україні. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (27). с. 256-263.

Бессонова, М.М. (2009) Проблема збереження культурного суверенітету Канади. Тези доповідей 62 Міжнародної конференції молодих вчених «Каразінські читання» 24 квітня 2009 р., Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна. с. 32-33.

Бессонова, М.М. (2009) Руйнація старих стін чи будівництво нових: переосмислення минулого на прикладі історичних місць Берліну та Риги. «Берлінський мур: історія та сучасність (до 20-ї річниці падіння Залізної завіси)» Матеріали науково-практичної конференції. с. 21-25.

Богданович, І.І. (2009) Економічні виміри євроінтеграції України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 351-360.

Богданович, І.І. (2009) Економічні виміри євроінтеграції України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 351-360.

Бондарець, М.В. (2009) Імперативи розвитку наукової сфери як фактор побудови інформаційного суспільства та сталого розвитку. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (62). с. 98-108.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№ 18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (2009) Чи впав Берлінський мур у ставленні європейських політиків до України. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Європейська перспектива. с. 255-261.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№3(45)). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№ 3 (4). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV - XIX ст. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 95-110.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV—XIX ст. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 95-110.

Білорус, О.Г. (2009) Глобальна продовольча безпека: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Мацейк, Ю.М. та Вітер, І.І. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія. Робочий документ. К..

В

Васильєв, О.А. (2009) Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору. Віче (№ 16). с. 14-16.

Васильєв, О.А. (2009) Роль міжнародного науково-технічного співробітництва в економізації зовнішньополітичної діяльності. Збірник наукових праць: (Вип. 6). с. 50-63.

Вовк, В.М. (2009) Національна держава та політичні стратегії Франції. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 139-149.

Вовк, В.М. (2009) Регіональні виміри глобальних стратегій (Україна, Росія, США). Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008 р. Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. с. 42-51.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2009) За лаштунками основного закону (Ідентичність і конституційний процес). Філософські діалоги: Зб. наук. праць., Вип. 3. с. 77-89.

Вітер, І.І. (2009) Європейський вектор соціальної політики України. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С. 4657 (у співавторстві з В.І. Вітером)..

Вітер, І.І. (2009) Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С. 7887..

Вітер, І.І. (2009) Євроінтеграційна стратегія України за умов глобальної модернізації. Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збір- ник.. С. 279287..

Вітер, І.І. (2009) Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: навчальна програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2009) Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: робоча програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. та Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / за наук. ред. О.Г. Білоруса. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Г

Городня, Н.Д. (2009) Піднесення економік країн ПСА в ІІ половині ХХ ст. та активізація глобальних азіатсько-центричних тенденцій. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 203-229.

Городня, Н.Д. (2009) Актуальні проблеми безпеки країн Східної Азії. Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях і вимірах: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції м. Київ, 18 червня 2009 р. с. 100-106.

Городня, Н.Д. (2009) Місце України в сучасному глобалізованому світі. In: Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. К.: Дух і Літера, с. 387-402.

Городня, Н.Д. (2009) Globalization: Emergence and Evolution. Global South. SEPHIS e-magazine, Vol. 5 (№ 2). с. 12-16.

Гуцало, С.Є. (2009) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу в умовах глобальної економічної кризи. Антологія творчих досягнень. с. 48-54.

Гуцало, С.Є. (2009) Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, конфесійно-етнічний вимір, складові міжнародного врегулювання / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 101-114.

Гуцало, С.Є. (2009) Витоки, закономірності та визначальні ознаки арабоцентризму: інституційне оформлення інтеграційних тенденцій в Арабському світі у другій половині ХХ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 89-99.

Д

Добровольська, А.Б. (2009) Глобалізація: проблеми та протиріччя світового розвитку. Збірник наукових праць. (Вип. 6). с. 50-54.

З

Зеленько, Г.І. (2009) Без пропорційного представництва «важкі суспільства» стали б неможливими суспільствами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Серія). с. 39-43.

Зеленько, Г.І. (2009) Основні принципи організаційного оформлення політичної партії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін (Серія). с. 8-17.

Зеленько, Г.І. (2009) Роль екзогенних факторів в процесах оновлення політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. с. 117-127.

Зеленько, Г.І. (2009) Становлення інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні. In: Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П.П. Кононенко. К., ННДІУ., с. 83-91.

Зелінський, А. Л. (2009) Можливе датування 'Тімну до Делоса" Каллімаха. Східний світ (1). с. 48-57.

Зернецька, О.В. (2009) Гендерна політика в науці як резерв посилення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн. с. 37-41.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальна політична блогосфера - нова арена політичної комунікації. Політичний менеджмент (2). с. 13-26.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальные спутниковые новостные сети: начало ХХІ века. Respectus Phylologicus (15(20)). с. 210-219.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Экономика Украины (5). с. 85-89.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Перший амбасадор України О.Г. Білорус. Вчений, дипломат, політик.. с. 130-135.

Зернецька, О.В. (2009) Нові актори глобального управління в інформаційно-комунікаційній сфері. Глобалізація і глобальне управління: історичний та політологічний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О. Шергін. с. 136-138.

К

Клименко, О.А. (2009) Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави. Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Вип. 8). с. 86-94.

Клименко, О.А. (2009) Глобальні проблеми і потенціали корпоративної соціальної відповідальності бізнесу для їх вирішення / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 94-104.

Коваль, О.М. та Кулініч, М.Ю. та Майстренко, А.А. та Срібняк, І.В. (2009) Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд. Технічний звіт. Держкомархів України, УНДІАСД, Київ.

Кудряченко, А.І. (2009) Сучасний аналіз процесів утвердження економічних систем. Політичний менеджмент (5). с. 172-177.

Кудряченко, А.І. (2009) Євроатлантичний поступ України та її відносини з Росією. Україна дипломатична. с. 772-786.

Кудряченко, А.І. (2009) Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.15). с. 147-154.

Кудряченко, А.І. (2009) Лісабонська програма Євросоюзу – реалістична відповідь на сучасні виклики. Трибуна (№9-10). с. 42-43.

Кудряченко, А.І. (2009) Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2009) Українсько-німецькі відносини у контексті глобальних зрушень на континенті. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 194-210.

Кудряченко, А.І. (2009) Стратегічні засади входження України до європейського простору. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 315-330.

Кудряченко, А.І. (2009) Наиболее рационален для Украины украиноцентричный статус. Україна і Росія: момент істини. «Круглий стіл» з провідними вітчизняними суспільствознавцями з приводу взаємин України і Російської Федерації. – К.. с. 53-61.

Кудряченко, А.І. (2009) Берлінський мур – логіка розвитку Європи. Сучасна українська політика: політика і політики про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива / Заг. наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка.. с. 5-20.

Кудряченко, А.І. (2009) Лісабонська програма Євросоюзу – реальна відповідь на сучасні виклики. Трибуна (№9-10). с. 42-43.

Кудряченко, А.І. (2009) Сучасні виклики євроатлантичної інтеграції України в контексті її відносин з Російською Федерацією. Современный мировой порядок и интеграционн. процессы на постсоветском пространстве. Материалы международной науч. конфер-и. Крым, Ялта. Ливадийский дворец-музей, 5–9 февраля 2008 г. – Симферополь. с. 146-156.

Кудряченко, А.І. та Зеленько, Г.І. (2009) Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи: Аналітична доповідь. In: Сучасна українська політика. – Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К., с. 89-152.

Кудряченко, А.І. та Філоненко, Р.Ю. (2009) Еволюція українсько-російських відносин. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 164-180.

Л

Лукаш, О.І. (2009) Провідні тенденції азійської глобалізації: Chindia / Відп ред. О.Г. Білорус. Збірник наукових праць., Вип. 6. с. 108-121.

М

Метельова, Т.О. (2009) Європейський культурно-світоглядний простір та його українські конотації. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 462-476.

Метельова, Т.О. (2009) Менталітет біологічних об’єктів: європейський досвід зоозахисту і українські реалії. Народний депутат (5). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2009) Єдність мовно-культурного простору як чинник націєтворення. VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів». с. 34-38.

Метельова, Т.О. (2009) Падіння Берлінського муру: семіотичні наслідки. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 80-88.

Метельова, Т.О. (2009) Європа на обрії: стан та перспективи співробітництва Україна – ЄС. Віче (16). с. 12-13.

Метельова, Т.О. (2009) Безпритульне питання: пастка для України. Сучасність (3-4). с. 246-257.

Метельова, Т.О. (2009) Культурна ідентифікація та самоідентифікація України в контексті європейських процесів. VII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства», 2. с. 146-152.

Миклащук, І.М. (2009) Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України. Політичний менеджмент (5). с. 63-71.

Миклащук, І.М. (2009) Співмірність політичних ідеологій та національної безпеки держави. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2009» (21–22 квітня 2009 р.), Ч. 11. с. 106-107.

Миклащук, І.М. (2009) Ідеологічні засади політичних партій України (за передвиборними документами 2006–2007 рр.). Стратегічні пріоритети (3 (12)). с. 79-86.

Мхитарян, Н.І. (2009) Особливості трансформації соціально-економічних систем країн Центральної Азії в постбіполярний період: визначальні характеристики / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 166-178.

Мхитарян, Н.І. (2009) Водні проблеми та їхній вплив на регіональну безпеку Центральної Азії / Відп. ред. В.К. Гура. Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах: Матер. Між від. наук.-теорет. конф. с. 90-95.

Мхитарян, Н.І. (2009) Реалізація стратегічних інтересів України у Каспійсько-Централь- ноазійському регіоні. In: Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За редакцією кандидата технічних наук, Заслуженого журналіста України Ю.Г. Рубана. К.: Національний інститут стратегічних досліджень., с. 617-624.

Мітрофанова, О.О. (2009) Політичний вимір французько-українських відносин. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (48). с. 16-25.

Мітрофанова, О.О. (2009) Газова криза в контексті інформаційної війни. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (49). с. 179-186.

Мітрофанова, О.О. (2009) Вплив об’єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та процес євроінтеграції. Сучасна українська політика. Політики і по-літологи про неї.– Спецвипуск: Європейська перспектива.. с. 150-156.

Мітрофанова, О.О. (2009) Etre ou ne pas être membre de l’OTAN, tel est le dilemme ukrainien. Infoguerre.fr.

О

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 12-15.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в залученні венчурного капіталу в сферу високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 13-23.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2009) Світова фінансова криза та її вплив на економіки країн, що розвиваються / Відп. ред. О.В. Плотніков. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матер. міжвід. наук.-теорет. конф. с. 142-150.

Олійник, О.М. (2009) Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід). Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Збірник статей / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 52-57.

Орлова, Т.В. (2009) Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 48-53.

Орлова, Т.В. (2009) Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 41-47.

Орлова, Т.В. (2009) Українська жінка в реаліях ринкової економіки: історіографічні студії. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (№ 4). с. 103-108.

Орлова, Т.В. (2009) Видатні діячі громадсько-політичної думки кінця ХІХ - початку ХХ ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні: історіографічний нарис. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 5). с. 143-149.

Орлова, Т.В. (2009) Сучасний стан історіографічного аналізу напрацювань в галузі жіночих студій українськими науковцями ХХ - початку ХХІ ст. Гілея (Випуск). с. 65-69.

Орлова, Т.В. (2009) Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів (історіографічні аспекти). Історичний журнал (№ 6). с. 106-117.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічні висновки щодо соціально-економічного статусу жіноцтва України в сучасних умовах ринкових трансформацій. VII Буковинська міжнар. історико-краєзнавча конф. (Чернівці, лист. 2009 р.). с. 253-255.

Орлова, Т.В. (2009) Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Часопис української історії (Випуск). с. 136-141.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному політичному житті України. Гілея (Випуск). с. 61-70.

Орлова, Т.В. (2009) Участь жіноцтва в українських національно-визвольних змаганнях: історіографічний нарис. Наукові праці: наук.-метод. журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Т. 115 (Випуск). с. 112-116.

Орлова, Т.В. (2009) Жінки в революціях: українська історіографія ХХ - початку ХХІ ст. Сторінки історії (Вип. 2). с. 111-120.

Орлова, Т.В. (2009) Оцінка українською історіографією ролі жіноцтва у літературі та мистецтві. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (№ 3). с. 101-105.

Орлова, Т.В. (2009) Видатні українські чоловіки і жіноче питання: до історіографії проблеми. Друга Волинська Міжнар. історико-краєзнавча конф. (Житомир, 2-3 жовтня 2009 р.). с. 158-161.

Орлова, Т.В. (2009) Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії. Історична панорама. Зб. наук. праць Чернівецького національного університету. Спеціальність «Історія» (Вип. 8). с. 71-83.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху. Гілея (Випуск). с. 131-138.

Орлова, Т.В. (2009) Фемінізм в Україні: проблема та історіографія. Історичний журнал (№ 4). с. 47-58.

Орлова, Т.В. (2009) Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії. Український історичний журнал (№ 3). с. 184-198.

Орлова, Т.В. (2009) Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз. Етнічна історія народів Європи (Вип. 2). с. 55-64.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху. Гілея (Випуск). с. 131-138.

Орлова, Т.В. (2009) Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки. Гілея (Випуск). с. 168-178.

Орлова, Т.В. (2009) Жіноцтво і релігія: підходи вітчизняної історіографії. Гілея (Випуск). с. 133-143.

Орлова, Т.В. (2009) Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 118-124.

Орлова, Т.В. (2009) Жіноцтво України періоду соціалістичного будівництва у світлі радянської і пострадянської історіографії. Часопис української історії (Випуск). с. 95-103.

Орлова, Т.В. (2009) Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ - початку ХХІ ст.). Технічний звіт. К.: Логос.

П

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2009) Тенденції зовнішньої політики України у 2008 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 45-68.

Пророченко, Н.О. (2009) Мусульманські общини в Європі / гол. ред. І.В. Срібняк. Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. Нац. лінгв. ун-т; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія» (Вип. 4). с. 143-150.

Пророченко, Н.О. (2009) Консервативна еволюція традиційних соціально-політичних структур Арабського Сходу як фактор стабільності цивілізаційного розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. «Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах»: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 28-35.

Пророченко, Н.О. (2009) Проблеми ефективності процесів модернізації в арабських країнах у контексті глобальних перетворень і внутрішньої соціокультурної еволюції / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць (Вип. 4). с. 61-94.

Р

Розумюк, В.М. (2009) Індоктринація псевдоісторією: модифікація свідомості засобами освіти. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.49). с. 114-122.

Розумюк, В.М. (2009) Регіональний розкол України: реальність міфу. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.44). с. 221-229.

Розумюк, В.М. (2009) Доктрина національного інтересу. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Є. Новицький. с. 277-289.

Розумюк, В.М. (2009) Ідеологічна індоктринація історичною освітою: політична доцільність vs. історичної науки. Гуманітарні науки (№ 1). с. 170-176.

Розумюк, В.М. (2009) «Привнесена свідомість» пролетаріату: марксисти vs. К. Маркс. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.48). с. 111-120.

С

Скаленко, О.К. (2009) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы 1-го междунар. экон. форума столичных предприятий и организаций гг. Москвы, Киева, Минска. с. 115-126.

Скаленко, О.К. (2009) Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи в Україні. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 1 (87). с. 51-59.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальна трансінформаційна доктрина сучасного світового розвитку і міжнародних відносин. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжві домчої науково-практичної конференції.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальносистемний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр (4). с. 17-26.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальносистемний вимір національних интересів України. На- ціональний вісник Дипломатичної академії України (15). с. 141-155.

Сльозко, О.О. (2009) Валютна інтеграція - ознака глобалістичних тенденцій у сучасному світі / Головний редактор О.П. Степанов. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Науковий журнал (№ 1). с. 27-39.

Сльозко, О.О. (2009) Зміна формату світового фінансового ринку після розширення G8 в G20, перспективи для України. Conference Venue «To undertake a constructive exchange of views, make deep analysis of existing problems, formulate new ideas and approaches to their solution», Kiev, May 27-28, 2009.. с. 3-15.

Солошенко, В.В. (2009) Підтримка Німеччиною євроінтеграційних прагнень України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І., ІЄД НАНУ. К.: Фенікс, с. 331-347.

Солошенко, В.В. (2009) Солошенко В. В. Політика зближення України з Європейським Союзом (погляд із Німеччини). Віче. 2009. №22. С. 22-25. Віче (22). с. 22-25.

Срібняк, І.В. (2009) Діяльність Директорії УНР з репатріації полонених вояків-українців з теренів європейських країн (військово-політичний аспект). Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Кам’янець-Подільський, 6–7 жовтня 2009 р. / Ред. кол.: Смолій В.А., Завальнюк О.М. (співголови) та ін. с. 184-192.

Срібняк, І.В. (2009) Формування 1-ої стрілецько-козацької (Сірожупанної) української дивізії у Володимирі-Волинському у 1918 р. Od armіі komputowej do narodowej ІІІ. Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVІ do XX wіeku. Pod redakcją J. Centka i M. Krotofіla. с. 127-136.

Срібняк, І.В. (2009) Організація репатріації полонених українців з Австро-Угорщини у 1918 р. (джерела до історії української військової дипломатії). Пам’ятки: археографічний щорічник, Т. 10. с. 58-61.

Срібняк, І.В. (2009) Становление и развитие периодики в Корее (конец ХІХ – 90-е гг. ХХ ст.). Мугунхва: периодическое издание Корейского культурного центра, № 7. с. 25-30.

Т

Ткаченко, В.М. (2009) Філософія історичного дискурсу. In: Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: колективна монографія / Акад. пед. наук України; Інститут вищої освіти України; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, М.Ф. Степка. Х.: Вид-во НУА, с. 31-45.

Ткаченко, В.М. (2009) Солідаризм: європейський досвід суспільної консолідації для України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 477-496.

Ткаченко, В.М. (2009) До Європи: «латиноамериканським шляхом». Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи. Інститут європейських досліджень НАН України. Матеріали «круглого столу». Частина І. с. 19-22.

Ткаченко, В.М. (2009) Історичні знання в контексті політизації історії та історизації політики (компетентнісний підхід). Вища освіта (2). с. 13-27.

Ткаченко, В.М. (2009) Україна: в зоні «подвійної периферії»? Український центр політичного менеджменту. [Електронний ресурс].

Ткаченко, В.М. (2009) Млосна зваба євроінтеграції. Сучасна українська політика: політика і політики про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива / Заг. наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: Український центр політичного менеджменту. с. 228-238.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2009) Філософія історичного дискурсу в час політизації історії та історизації політики. Політичний менеджмент (3). с. 26-45.

Толстов, С.В. (2009) Системні зміни в сучасних міжнародних відносинах: основні концепції та підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць, 2 (80). с. 137-147.

Толстов, С.В. (2009) НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (85). с. 174-188.

Толстов, С.В. (2009) Функції та механізми глобального регулювання за умов кризи міжнародної системи. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політичний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2009 р.. с. 102-104.

Толстов, С.В. (2009) Розширення НАТО та публічна інтерпретація проблем європейської безпеки. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ (47). с. 25-47.

Толстов, С.В. (2009) Міжнародні відносини в умовах глобальної економічної кризи. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матеріали міжвідомчої наукової конференції. с. 125-134.

Толстов, С.В. (2009) Одноманітність, багатоманітність і нерівновага у сучасних міжнародних процесах. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (48). с. 121-143.

Толстов, С.В. (2009) Спектр суперечностей і діапазон тактичних узгоджень у відносинах між США та Росією. Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2009 року. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. с. 28-42.

Толстов, С.В. (2009) Стратегія багатополюсності в зовнішній політиці та доктринальних документах Російської Федерації. Новітні тенденції в зовнішній політиці великих держав: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (ІСЕМВ, 2 грудня 2009 р.). с. 39-42.

Толстов, С.В. (2009) НАТО – повернення до першооснов. Зовнішні справи (4-5). с. 30-33.

Толстов, С.В. (2009) Між конфліктом і компромісом: особливості діалогу між США та Росією. Зовнішні справи (10-11). с. 14-17.

Толстов, С.В. (2009) Ukraine: International affairs. Central Eurasia 2008. Analytical annual. с. 382-392.

Ф

Фесенко, М. В. та Шергін, С.О. (2009) Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 346-355.

Фомін, С.С. (2009) Фінансово-економічні кризи як невід’ємна риса сучасного капіталізму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Випуск). с. 253-272.

Фомін, С.С. (2009) Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 182-211.

Фощан, Я.І. (2009) Шлях людини до моральної довершеності в баченні Георгія Кониського. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 302-305.

Фощан, Я.І. (2009) Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 238-245.

Фощан, Я.І. (2009) Образ людини в антропософії Георгія Кониського. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 87-89.

Фощан, Я.І. (2009) Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство» (Вип. 1). с. 47-49.

Фощан, Я.І. (2009) Життя його належить історії (до 215-річчя від дня смерті Георгія Кониського). Українознавство-2010: календар-щорічник / упорядн. В. Піскун, А. Ціпко. с. 174-177.

Х

Хижняк, І.А. (2009) Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648– 1918):. підруч. для студ. вищ. навч. закл.–К.: . ДП «Вид. дім «Персонал»,224 с..

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2009) Нові виклики європейської та євроатлантичної інтеграції як застереження для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (2). с. 211-218.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Без незалежної України не було б незалежної Польщі. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 139-146.

Чекаленко, Л.Д. (2009) ЄС – Україна: енергетична залежність. // Віче [Електронний ресурс], №18. с. 11-13.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Феномен ЄС як інтеграційного процесу континенту // Сучасна українська політика. Спецвипуск: Європейська перспектива. – К.: Український центр політ. менеджменту. с. 167-174.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Ми – європейці. // Зовнішні справи, №2. с. 26-27.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Європейські реалії постконституційного синдрому. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. статей. с. 161-166.

Чекаленко, Л.Д. (2009) На роздоріжжі відносин України – ЄС. // Зовнішні справи, №4-5. с. 49-52.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Є різні дати в нашій історії (до чергової річниці СНД). // Зовнішні справи, №12. с. 18-21.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Основи і принципи зовнішньої політики України (рос. мовою). // Journal of Russian Studies (Російські дослідження). с. 17-54.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Європейська трійка в політиці України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип.85 (Ч.1.). с. 23-25.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Глобалізація і регіоналізація: взаємодія чи протистояння? // Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції м. Київ, 12 листопада 2008 року / Дипломатична академія України при МЗС України. – К.: Центр вільної преси. с. 23-31.

Чорногор, Я.О. (2009) Інноваційний розвиток країн ЄС в умовах глобалізації. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. (18). с. 344-352.

Чорногор, Я.О. (2009) Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії). Дослідження світової політики (48). с. 230-241.

Чорногор, Я.О. (2009) Україна та країни Балтії: розвиток партнерства. In: Україна в Євро- пі: пошуки спільного майбутнього: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 261-271. ISBN 978-966-651-774-9

Чорногор, Я.О. (2009) Російсько-український газовийконфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи. Дослідження світової політики (49). с. 251-262.

Чорногор, Я.О. та Врадій, О. С. (2009) Енергетична безпека сучасної Європи. Віче (20). с. 14-16.

Чорногор, Я.О. та Михайлюк, Т. (2009) Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах. Віче (24). с. 20-22.

Ш

Швед, В.О. (2009) Украина - Исламский мир: время формирования стратегического партнерства. Украина - Исламский мир (№ 3). с. 20-25.

Швед, В.О. (2009) Пріоритетні питання зовнішньої політики України на Близькому і Середньому Сході. In: Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД, с. 624-628.

Шергін, С.О. (2009) Розвиток теорії міжнародних відносин і світової політики в Україні. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 30-52.

Шергін, С.О. (2009) Концептуально-праксєологічні аспекті глобалізаційного розвитку. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 104-122.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 381-405.

Шергін, С.О. (2009) Глобалізація і регіоналізація як фактори впливу на зовнішню політику та дипломатію. Трибуна (3-4). с. 17-18.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. Зовнішні справи (2). с. 36-39.

Шморгун, О.О. (2009) Досвід становлення європейської демократії і формування моделі політичної влади в Україні. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 510-521.

Шморгун, О.О. (2009) Світова фінансова криза в цивілізаційному вимірі. Філософська думка (2). с. 56-72.

Шморгун, О.О. (2009) Альтернативна антикризова стратегія цивілізаційного розвитку (політологічний та геоекономічний вимір). Вісник національного лінгвістичного університету. Історія. Економіка. Філософія (15). с. 23-50.

Шморгун, О.О. (2009) Шанс на порятунок. Народний депутат (6). с. 29-31.

Шморгун, О.О. (2009) Проблеми геополітичного структурування Європейського Союзу: підсумки та перспективи. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. с. 199-204.

Шморгун, О.О. (2009) Європейський досвід розвитку сучасної демократії в Україні. Віче (16). с. 5-8.

Шморгун, О.О. (2009) Зміна загальносвітової геостратегічної парадигми як фактор формування антикризового потенціалу України. Збірн. наук. праць (63). с. 104-124.

Шморгун, О.О. (2009) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризикованими економіками. с. 117-125.

Шморгун, О.О. (2009) Світова фінансова криза: стадіально-цивілізаційний вимір. Збірн. наук. праць (63). с. 53-75.

Шморгун, О.О. (2009) Проблема геополітичного переструктурування сучасного світу у цивілізаційному вимірі. Глобалізація і управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. с. 109-111.

Шморгун, О.О. (2009) Антиномічні виміри фінансової цивілізації: пошук антикризової стратегії. Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань. с. 109-121.

Шморгун, О.О. (2009) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: матер. IV Міжвід. Наук.-тер. конф.. с. 117-126.

Шморгун, О.О. (2009) Від фетишизації абстрактного до декапіталізації сутнісного у людині. Людина у світі грошей: Міжнародні філософсько-економічні читання. с. 52-53.

Шморгун, О.О. (2009) Проблема геополітичного переструктурування сучасного світу у цивілізаційному вимірі. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. М-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12.11.2008). с. 109-112.

Я

Ялі, М.Х. (2009) Поняття та підходи до тлумачення світового порядку. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (48). с. 160-171.

Цей список був створений у Mon Jan 30 17:38:31 2023 CET.