Елементи, в которих рік: 2009

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Я
Число елементів: 219.

І

Ільїн, В.В. (2009) Етичні детермінації економічних відносин: добро і зло в контексті грошей. In: Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність біз- несу та економічна ефективність: монографія. УБС НБУ, Київ, с. 46-63.

Ільїн, В.В. (2009) Обраність обмеженості. Народний депутат (1-2). с. 28-32.

Ільїн, В.В. (2009) Потвори благодійництва, або приватизована довіра. Народний депутат (3). с. 50-52.

Ільїн, В.В. (2009) Історія грошей. Ескіз перший: виникнення. Народний депутат (3). с. 108-110.

Ільїн, В.В. (2009) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. Вісник НБУ (4). с. 68-71.

Ільїн, В.В. (2009) Інновація в парадигмі синергетичної методології. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ІІ Міжнародного бізнес-форуму. с. 12-14.

Ільїн, В.В. (2009) Елітність як відповідність викликам сучасності. Народний депутат (4). с. 48-51.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивна парадигма нової духовності. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету), 3. с. 93-94.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивний вимір соціокультурного буття. Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі. с. 85-86.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в контексті метафізичних смислів економізму та фінансизму. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 61-70.

Ільїн, В.В. (2009) Власть денег или денежная власть – элита финансовой цивилизации. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1). с. 172-178.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в українській освіті. 2000. Еженедельник (27). с. 1-4.

Ільїн, В.В. (2009) Імператив страху. Народний депутат (6). с. 22-26.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в новому вимірі. Народний депутат (6). с. 78-81.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в світі грошей. Філософська думка (2). с. 46-47.

Ільїн, В.В. (2009) Финансовый кризис как «перезагрузка» социально-экономических отношений. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (5). с. 139-144.

Ільїн, В.В. (2009) Управление в коллизиях деперсонализации: от личности к пост-человеку. Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 26-30.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза чи криза системи: чи є перспектива подолання? Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет фі- лософської рефлексії. с. 129-132.

Ільїн, В.В. (2009) Чи може націонал-більшовизм стати українською ідеєю? Народ- ний депутат (12). с. 34-38.

Ільїн, В.В. (2009) Інноваційна діяльність людини в умовах постіндустріалізму. Філософія людиноцентризму: методологія, теорія, практика. с. 9-13.

Ільїн, В.В. (2009) «Філео» – любов взаємна. Вісник Національного авіаційного уні- верситету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр (2). с. 20-23.

Ільїн, В.В. (2009) Філософія меркантилізму: монетарно-фінансові джерела меркантилізму. Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ» (2). с. 215-222.

Ільїн, В.В. (2009) Трансформації методологічної свідомості: об’єкт, суб’єкт, істина. Творчість у філософії. Збірник наукових статей. с. 70-75.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації. Збірник наукових праць. Вип. 63. с. 75-85.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2009) Метафизика экономики: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 97-104.

А

Аулін, О.А. (2009) Специфіка соціальної міфотворчості сучасних мусульманських еліт. Людина. Світ. Суспільство: Матеріали доп. та виступів (Ч. VII). с. 73-74.

Аулін, О.А. (2009) Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Вип.25). с. 273-279.

Б

Бессонова, М.М. (2009) «Довгі телеграми» та початок Холодної війни. Матеріали IV Міжнародної конференції молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи» 25–26 березня 2009 р.. с. 119-120.

Бессонова, М.М. (2009) Між Сходом та Заходом: регіональні особливості зовнішньополітичних уподобань в Україні. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (27). с. 256-263.

Бессонова, М.М. (2009) Проблема збереження культурного суверенітету Канади. Тези доповідей 62 Міжнародної конференції молодих вчених «Каразінські читання» 24 квітня 2009 р., Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна. с. 32-33.

Бессонова, М.М. (2009) Руйнація старих стін чи будівництво нових: переосмислення минулого на прикладі історичних місць Берліну та Риги. «Берлінський мур: історія та сучасність (до 20-ї річниці падіння Залізної завіси)» Матеріали науково-практичної конференції. с. 21-25.

Богданович, І.І. (2009) Економічні виміри євроінтеграції України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 351-360.

Богданович, І.І. (2009) Економічні виміри євроінтеграції України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 351-360.

Бондарець, М.В. (2009) Імперативи розвитку наукової сфери як фактор побудови інформаційного суспільства та сталого розвитку. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (62). с. 98-108.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№ 18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (2009) Чи впав Берлінський мур у ставленні європейських політиків до України. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Європейська перспектива. с. 255-261.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№3(45)). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№ 3 (4). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV - XIX ст. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 95-110.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV—XIX ст. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 95-110.

Білорус, О.Г. (2009) Глобальна продовольча безпека: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Мацейк, Ю.М. та Вітер, І.І. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія. Робочий документ. К..

В

Васильєв, О.А. (2009) Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору. Віче (№ 16). с. 14-16.

Васильєв, О.А. (2009) Роль міжнародного науково-технічного співробітництва в економізації зовнішньополітичної діяльності. Збірник наукових праць: (Вип. 6). с. 50-63.

Вовк, В.М. (2009) Національна держава та політичні стратегії Франції. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 139-149.

Вовк, В.М. (2009) Регіональні виміри глобальних стратегій (Україна, Росія, США). Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008 р. Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. с. 42-51.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2009) За лаштунками основного закону (Ідентичність і конституційний процес). Філософські діалоги: Зб. наук. праць., Вип. 3. с. 77-89.

Вітер, І.І. (2009) Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: навчальна програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2009) Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: робоча програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. та Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / за наук. ред. О.Г. Білоруса. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Г

Городня, Н.Д. (2009) Піднесення економік країн ПСА в ІІ половині ХХ ст. та активізація глобальних азіатсько-центричних тенденцій. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 203-229.

Городня, Н.Д. (2009) Актуальні проблеми безпеки країн Східної Азії. Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях і вимірах: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції м. Київ, 18 червня 2009 р. с. 100-106.

Городня, Н.Д. (2009) Місце України в сучасному глобалізованому світі. In: Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. К.: Дух і Літера, с. 387-402.

Городня, Н.Д. (2009) Globalization: Emergence and Evolution. Global South. SEPHIS e-magazine, Vol. 5 (№ 2). с. 12-16.

Гуцало, С.Є. (2009) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу в умовах глобальної економічної кризи. Антологія творчих досягнень. с. 48-54.

Гуцало, С.Є. (2009) Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, конфесійно-етнічний вимір, складові міжнародного врегулювання / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 101-114.

Гуцало, С.Є. (2009) Витоки, закономірності та визначальні ознаки арабоцентризму: інституційне оформлення інтеграційних тенденцій в Арабському світі у другій половині ХХ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 89-99.

Д

Добровольська, А.Б. (2009) Глобалізація: проблеми та протиріччя світового розвитку. Збірник наукових праць. (Вип. 6). с. 50-54.

З

Зеленько, Г.І. (2009) Без пропорційного представництва «важкі суспільства» стали б неможливими суспільствами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Серія). с. 39-43.

Зеленько, Г.І. (2009) Основні принципи організаційного оформлення політичної партії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін (Серія). с. 8-17.

Зеленько, Г.І. (2009) Роль екзогенних факторів в процесах оновлення політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. с. 117-127.

Зеленько, Г.І. (2009) Становлення інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні. In: Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П.П. Кононенко. К., ННДІУ., с. 83-91.

Зернецька, О.В. (2009) Гендерна політика в науці як резерв посилення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн. с. 37-41.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальна політична блогосфера - нова арена політичної комунікації. Політичний менеджмент (2). с. 13-26.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальные спутниковые новостные сети: начало ХХІ века. Respectus Phylologicus (15(20)). с. 210-219.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Экономика Украины (5). с. 85-89.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Перший амбасадор України О.Г. Білорус. Вчений, дипломат, політик.. с. 130-135.

Зернецька, О.В. (2009) Нові актори глобального управління в інформаційно-комунікаційній сфері. Глобалізація і глобальне управління: історичний та політологічний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О. Шергін. с. 136-138.

К

Клименко, О.А. (2009) Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави. Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Вип. 8). с. 86-94.

Клименко, О.А. (2009) Глобальні проблеми і потенціали корпоративної соціальної відповідальності бізнесу для їх вирішення / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 94-104.

Коваль, О.М. та Кулініч, М.Ю. та Майстренко, А.А. та Срібняк, І.В. (2009) Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд. Технічний звіт. Держкомархів України, УНДІАСД, Київ.

Кудряченко, А.І. (2009) Сучасний аналіз процесів утвердження економічних систем. Політичний менеджмент (5). с. 172-177.

Кудряченко, А.І. (2009) Євроатлантичний поступ України та її відносини з Росією. Україна дипломатична. с. 772-786.

Кудряченко, А.І. (2009) Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.15). с. 147-154.

Кудряченко, А.І. (2009) Лісабонська програма Євросоюзу – реалістична відповідь на сучасні виклики. Трибуна (№9-10). с. 42-43.

Кудряченко, А.І. (2009) Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2009) Українсько-німецькі відносини у контексті глобальних зрушень на континенті. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 194-210.

Кудряченко, А.І. (2009) Стратегічні засади входження України до європейського простору. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 315-330.

Кудряченко, А.І. (2009) Наиболее рационален для Украины украиноцентричный статус. Україна і Росія: момент істини. «Круглий стіл» з провідними вітчизняними суспільствознавцями з приводу взаємин України і Російської Федерації. – К.. с. 53-61.

Кудряченко, А.І. (2009) Берлінський мур – логіка розвитку Європи. Сучасна українська політика: політика і політики про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива / Заг. наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка.. с. 5-20.

Кудряченко, А.І. (2009) Лісабонська програма Євросоюзу – реальна відповідь на сучасні виклики. Трибуна (№9-10). с. 42-43.

Кудряченко, А.І. (2009) Сучасні виклики євроатлантичної інтеграції України в контексті її відносин з Російською Федерацією. Современный мировой порядок и интеграционн. процессы на постсоветском пространстве. Материалы международной науч. конфер-и. Крым, Ялта. Ливадийский дворец-музей, 5–9 февраля 2008 г. – Симферополь. с. 146-156.

Кудряченко, А.І. та Зеленько, Г.І. (2009) Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи: Аналітична доповідь. In: Сучасна українська політика. – Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. К., с. 89-152.

Кудряченко, А.І. та Філоненко, Р.Ю. (2009) Еволюція українсько-російських відносин. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 164-180.

Л

Лукаш, О.І. (2009) Провідні тенденції азійської глобалізації: Chindia / Відп ред. О.Г. Білорус. Збірник наукових праць., Вип. 6. с. 108-121.

М

Метельова, Т.О. (2009) Європейський культурно-світоглядний простір та його українські конотації. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 462-476.

Метельова, Т.О. (2009) Менталітет біологічних об’єктів: європейський досвід зоозахисту і українські реалії. Народний депутат (5). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2009) Єдність мовно-культурного простору як чинник націєтворення. VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів». с. 34-38.

Метельова, Т.О. (2009) Падіння Берлінського муру: семіотичні наслідки. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 80-88.

Метельова, Т.О. (2009) Європа на обрії: стан та перспективи співробітництва Україна – ЄС. Віче (16). с. 12-13.

Метельова, Т.О. (2009) Безпритульне питання: пастка для України. Сучасність (3-4). с. 246-257.

Метельова, Т.О. (2009) Культурна ідентифікація та самоідентифікація України в контексті європейських процесів. VII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства», 2. с. 146-152.

Миклащук, І.М. (2009) Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України. Політичний менеджмент (5). с. 63-71.

Миклащук, І.М. (2009) Співмірність політичних ідеологій та національної безпеки держави. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2009» (21–22 квітня 2009 р.), Ч. 11. с. 106-107.

Миклащук, І.М. (2009) Ідеологічні засади політичних партій України (за передвиборними документами 2006–2007 рр.). Стратегічні пріоритети (3 (12)). с. 79-86.

Мхитарян, Н.І. (2009) Особливості трансформації соціально-економічних систем країн Центральної Азії в постбіполярний період: визначальні характеристики / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 166-178.

Мхитарян, Н.І. (2009) Водні проблеми та їхній вплив на регіональну безпеку Центральної Азії / Відп. ред. В.К. Гура. Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах: Матер. Між від. наук.-теорет. конф. с. 90-95.

Мхитарян, Н.І. (2009) Реалізація стратегічних інтересів України у Каспійсько-Централь- ноазійському регіоні. In: Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За редакцією кандидата технічних наук, Заслуженого журналіста України Ю.Г. Рубана. К.: Національний інститут стратегічних досліджень., с. 617-624.

Мітрофанова, О.О. (2009) Політичний вимір французько-українських відносин. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (48). с. 16-25.

Мітрофанова, О.О. (2009) Газова криза в контексті інформаційної війни. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (49). с. 179-186.

Мітрофанова, О.О. (2009) Вплив об’єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та процес євроінтеграції. Сучасна українська політика. Політики і по-літологи про неї.– Спецвипуск: Європейська перспектива.. с. 150-156.

Мітрофанова, О.О. (2009) Etre ou ne pas être membre de l’OTAN, tel est le dilemme ukrainien. Infoguerre.fr.

О

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 12-15.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в залученні венчурного капіталу в сферу високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 13-23.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2009) Світова фінансова криза та її вплив на економіки країн, що розвиваються / Відп. ред. О.В. Плотніков. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матер. міжвід. наук.-теорет. конф. с. 142-150.

Олійник, О.М. (2009) Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід). Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Збірник статей / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 52-57.

Орлова, Т.В. (2009) Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 48-53.

Орлова, Т.В. (2009) Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 41-47.

Орлова, Т.В. (2009) Українська жінка в реаліях ринкової економіки: історіографічні студії. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (№ 4). с. 103-108.

Орлова, Т.В. (2009) Видатні діячі громадсько-політичної думки кінця ХІХ - початку ХХ ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні: історіографічний нарис. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 5). с. 143-149.

Орлова, Т.В. (2009) Сучасний стан історіографічного аналізу напрацювань в галузі жіночих студій українськими науковцями ХХ - початку ХХІ ст. Гілея (Випуск). с. 65-69.

Орлова, Т.В. (2009) Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів (історіографічні аспекти). Історичний журнал (№ 6). с. 106-117.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічні висновки щодо соціально-економічного статусу жіноцтва України в сучасних умовах ринкових трансформацій. VII Буковинська міжнар. історико-краєзнавча конф. (Чернівці, лист. 2009 р.). с. 253-255.

Орлова, Т.В. (2009) Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Часопис української історії (Випуск). с. 136-141.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному політичному житті України. Гілея (Випуск). с. 61-70.

Орлова, Т.В. (2009) Участь жіноцтва в українських національно-визвольних змаганнях: історіографічний нарис. Наукові праці: наук.-метод. журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Т. 115 (Випуск). с. 112-116.

Орлова, Т.В. (2009) Жінки в революціях: українська історіографія ХХ - початку ХХІ ст. Сторінки історії (Вип. 2). с. 111-120.

Орлова, Т.В. (2009) Оцінка українською історіографією ролі жіноцтва у літературі та мистецтві. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (№ 3). с. 101-105.

Орлова, Т.В. (2009) Видатні українські чоловіки і жіноче питання: до історіографії проблеми. Друга Волинська Міжнар. історико-краєзнавча конф. (Житомир, 2-3 жовтня 2009 р.). с. 158-161.

Орлова, Т.В. (2009) Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії. Історична панорама. Зб. наук. праць Чернівецького національного університету. Спеціальність «Історія» (Вип. 8). с. 71-83.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху. Гілея (Випуск). с. 131-138.

Орлова, Т.В. (2009) Фемінізм в Україні: проблема та історіографія. Історичний журнал (№ 4). с. 47-58.

Орлова, Т.В. (2009) Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії. Український історичний журнал (№ 3). с. 184-198.

Орлова, Т.В. (2009) Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз. Етнічна історія народів Європи (Вип. 2). с. 55-64.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху. Гілея (Випуск). с. 131-138.

Орлова, Т.В. (2009) Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки. Гілея (Випуск). с. 168-178.

Орлова, Т.В. (2009) Жіноцтво і релігія: підходи вітчизняної історіографії. Гілея (Випуск). с. 133-143.

Орлова, Т.В. (2009) Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 118-124.

Орлова, Т.В. (2009) Жіноцтво України періоду соціалістичного будівництва у світлі радянської і пострадянської історіографії. Часопис української історії (Випуск). с. 95-103.

Орлова, Т.В. (2009) Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ - початку ХХІ ст.). Технічний звіт. К.: Логос.

П

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2009) Тенденції зовнішньої політики України у 2008 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 45-68.

Пророченко, Н.О. (2009) Мусульманські общини в Європі / гол. ред. І.В. Срібняк. Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. Нац. лінгв. ун-т; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія» (Вип. 4). с. 143-150.

Пророченко, Н.О. (2009) Консервативна еволюція традиційних соціально-політичних структур Арабського Сходу як фактор стабільності цивілізаційного розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. «Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах»: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 28-35.

Пророченко, Н.О. (2009) Проблеми ефективності процесів модернізації в арабських країнах у контексті глобальних перетворень і внутрішньої соціокультурної еволюції / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць (Вип. 4). с. 61-94.

Р

Розумюк, В.М. (2009) Індоктринація псевдоісторією: модифікація свідомості засобами освіти. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.49). с. 114-122.

Розумюк, В.М. (2009) Регіональний розкол України: реальність міфу. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.44). с. 221-229.

Розумюк, В.М. (2009) Доктрина національного інтересу. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Є. Новицький. с. 277-289.

Розумюк, В.М. (2009) Ідеологічна індоктринація історичною освітою: політична доцільність vs. історичної науки. Гуманітарні науки (№ 1). с. 170-176.

Розумюк, В.М. (2009) «Привнесена свідомість» пролетаріату: марксисти vs. К. Маркс. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.48). с. 111-120.

С

Скаленко, О.К. (2009) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы 1-го междунар. экон. форума столичных предприятий и организаций гг. Москвы, Киева, Минска. с. 115-126.

Скаленко, О.К. (2009) Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи в Україні. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 1 (87). с. 51-59.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальна трансінформаційна доктрина сучасного світового розвитку і міжнародних відносин. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжві домчої науково-практичної конференції.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальносистемний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр (4). с. 17-26.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальносистемний вимір національних интересів України. На- ціональний вісник Дипломатичної академії України (15). с. 141-155.

Сльозко, О.О. (2009) Валютна інтеграція - ознака глобалістичних тенденцій у сучасному світі / Головний редактор О.П. Степанов. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Науковий журнал (№ 1). с. 27-39.

Сльозко, О.О. (2009) Зміна формату світового фінансового ринку після розширення G8 в G20, перспективи для України. Conference Venue «To undertake a constructive exchange of views, make deep analysis of existing problems, formulate new ideas and approaches to their solution», Kiev, May 27-28, 2009.. с. 3-15.

Солошенко, В.В. (2009) Підтримка Німеччиною євроінтеграційних прагнень України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І., ІЄД НАНУ. К.: Фенікс, с. 331-347.

Срібняк, І.В. (2009) Діяльність Директорії УНР з репатріації полонених вояків-українців з теренів європейських країн (військово-політичний аспект). Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Кам’янець-Подільський, 6–7 жовтня 2009 р. / Ред. кол.: Смолій В.А., Завальнюк О.М. (співголови) та ін. с. 184-192.

Срібняк, І.В. (2009) Формування 1-ої стрілецько-козацької (Сірожупанної) української дивізії у Володимирі-Волинському у 1918 р. Od armіі komputowej do narodowej ІІІ. Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVІ do XX wіeku. Pod redakcją J. Centka i M. Krotofіla. с. 127-136.

Срібняк, І.В. (2009) Організація репатріації полонених українців з Австро-Угорщини у 1918 р. (джерела до історії української військової дипломатії). Пам’ятки: археографічний щорічник, Т. 10. с. 58-61.

Срібняк, І.В. (2009) Становление и развитие периодики в Корее (конец ХІХ – 90-е гг. ХХ ст.). Мугунхва: периодическое издание Корейского культурного центра, № 7. с. 25-30.

Т

Ткаченко, В.М. (2009) Філософія історичного дискурсу. In: Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: колективна монографія / Акад. пед. наук України; Інститут вищої освіти України; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, М.Ф. Степка. Х.: Вид-во НУА, с. 31-45.

Ткаченко, В.М. (2009) Солідаризм: європейський досвід суспільної консолідації для України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 477-496.

Ткаченко, В.М. (2009) До Європи: «латиноамериканським шляхом». Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи. Інститут європейських досліджень НАН України. Матеріали «круглого столу». Частина І. с. 19-22.

Ткаченко, В.М. (2009) Історичні знання в контексті політизації історії та історизації політики (компетентнісний підхід). Вища освіта (2). с. 13-27.

Ткаченко, В.М. (2009) Україна: в зоні «подвійної периферії»? Український центр політичного менеджменту. [Електронний ресурс].

Ткаченко, В.М. (2009) Млосна зваба євроінтеграції. Сучасна українська політика: політика і політики про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива / Заг. наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: Український центр політичного менеджменту. с. 228-238.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2009) Філософія історичного дискурсу в час політизації історії та історизації політики. Політичний менеджмент (3). с. 26-45.

Толстов, С.В. (2009) Системні зміни в сучасних міжнародних відносинах: основні концепції та підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць, 2 (80). с. 137-147.

Толстов, С.В. (2009) НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (85). с. 174-188.

Толстов, С.В. (2009) Функції та механізми глобального регулювання за умов кризи міжнародної системи. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політичний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2009 р.. с. 102-104.

Толстов, С.В. (2009) Розширення НАТО та публічна інтерпретація проблем європейської безпеки. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ (47). с. 25-47.

Толстов, С.В. (2009) Міжнародні відносини в умовах глобальної економічної кризи. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матеріали міжвідомчої наукової конференції. с. 125-134.

Толстов, С.В. (2009) Одноманітність, багатоманітність і нерівновага у сучасних міжнародних процесах. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (48). с. 121-143.

Толстов, С.В. (2009) Спектр суперечностей і діапазон тактичних узгоджень у відносинах між США та Росією. Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2009 року. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. с. 28-42.

Толстов, С.В. (2009) Стратегія багатополюсності в зовнішній політиці та доктринальних документах Російської Федерації. Новітні тенденції в зовнішній політиці великих держав: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (ІСЕМВ, 2 грудня 2009 р.). с. 39-42.

Толстов, С.В. (2009) НАТО – повернення до першооснов. Зовнішні справи (4-5). с. 30-33.

Толстов, С.В. (2009) Між конфліктом і компромісом: особливості діалогу між США та Росією. Зовнішні справи (10-11). с. 14-17.

Толстов, С.В. (2009) Ukraine: International affairs. Central Eurasia 2008. Analytical annual. с. 382-392.

Ф

Фесенко, М. В. та Шергін, С.О. (2009) Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 346-355.

Фомін, С.С. (2009) Фінансово-економічні кризи як невід’ємна риса сучасного капіталізму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Випуск). с. 253-272.

Фомін, С.С. (2009) Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 182-211.

Фощан, Я.І. (2009) Шлях людини до моральної довершеності в баченні Георгія Кониського. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 302-305.

Фощан, Я.І. (2009) Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 238-245.

Фощан, Я.І. (2009) Образ людини в антропософії Георгія Кониського. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 87-89.

Фощан, Я.І. (2009) Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство» (Вип. 1). с. 47-49.

Фощан, Я.І. (2009) Життя його належить історії (до 215-річчя від дня смерті Георгія Кониського). Українознавство-2010: календар-щорічник / упорядн. В. Піскун, А. Ціпко. с. 174-177.

Х

Хижняк, І.А. (2009) Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648– 1918):. підруч. для студ. вищ. навч. закл.–К.: . ДП «Вид. дім «Персонал»,224 с..

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2009) Нові виклики європейської та євроатлантичної інтеграції як застереження для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (2). с. 211-218.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Без незалежної України не було б незалежної Польщі. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 139-146.

Чекаленко, Л.Д. (2009) ЄС – Україна: енергетична залежність. // Віче [Електронний ресурс], №18. с. 11-13.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Феномен ЄС як інтеграційного процесу континенту // Сучасна українська політика. Спецвипуск: Європейська перспектива. – К.: Український центр політ. менеджменту. с. 167-174.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Ми – європейці. // Зовнішні справи, №2. с. 26-27.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Європейські реалії постконституційного синдрому. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. статей. с. 161-166.

Чекаленко, Л.Д. (2009) На роздоріжжі відносин України – ЄС. // Зовнішні справи, №4-5. с. 49-52.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Є різні дати в нашій історії (до чергової річниці СНД). // Зовнішні справи, №12. с. 18-21.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Основи і принципи зовнішньої політики України (рос. мовою). // Journal of Russian Studies (Російські дослідження). с. 17-54.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Європейська трійка в політиці України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип.85 (Ч.1.). с. 23-25.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Глобалізація і регіоналізація: взаємодія чи протистояння? // Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції м. Київ, 12 листопада 2008 року / Дипломатична академія України при МЗС України. – К.: Центр вільної преси. с. 23-31.

Чорногор, Я.О. (2009) Інноваційний розвиток країн ЄС в умовах глобалізації. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. (18). с. 344-352.

Чорногор, Я.О. (2009) Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії). Дослідження світової політики (48). с. 230-241.

Чорногор, Я.О. (2009) Україна та країни Балтії: розвиток партнерства. In: Україна в Євро- пі: пошуки спільного майбутнього: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 261-271. ISBN 978-966-651-774-9

Чорногор, Я.О. (2009) Російсько-український газовийконфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи. Дослідження світової політики (49). с. 251-262.

Чорногор, Я.О. та Врадій, О. С. (2009) Енергетична безпека сучасної Європи. Віче (20). с. 14-16.

Чорногор, Я.О. та Михайлюк, Т. (2009) Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах. Віче (24). с. 20-22.

Ш

Швед, В.О. (2009) Украина - Исламский мир: время формирования стратегического партнерства. Украина - Исламский мир (№ 3). с. 20-25.

Швед, В.О. (2009) Пріоритетні питання зовнішньої політики України на Близькому і Середньому Сході. In: Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД, с. 624-628.

Шергін, С.О. (2009) Розвиток теорії міжнародних відносин і світової політики в Україні. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 30-52.

Шергін, С.О. (2009) Концептуально-праксєологічні аспекті глобалізаційного розвитку. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 104-122.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 381-405.

Шергін, С.О. (2009) Глобалізація і регіоналізація як фактори впливу на зовнішню політику та дипломатію. Трибуна (3-4). с. 17-18.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. Зовнішні справи (2). с. 36-39.

Шморгун, О.О. (2009) Досвід становлення європейської демократії і формування моделі політичної влади в Україні. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 510-521.

Шморгун, О.О. (2009) Світова фінансова криза в цивілізаційному вимірі. Філософська думка (2). с. 56-72.

Шморгун, О.О. (2009) Альтернативна антикризова стратегія цивілізаційного розвитку (політологічний та геоекономічний вимір). Вісник національного лінгвістичного університету. Історія. Економіка. Філософія (15). с. 23-50.

Шморгун, О.О. (2009) Шанс на порятунок. Народний депутат (6). с. 29-31.

Шморгун, О.О. (2009) Проблеми геополітичного структурування Європейського Союзу: підсумки та перспективи. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. с. 199-204.

Шморгун, О.О. (2009) Європейський досвід розвитку сучасної демократії в Україні. Віче (16). с. 5-8.

Шморгун, О.О. (2009) Зміна загальносвітової геостратегічної парадигми як фактор формування антикризового потенціалу України. Збірн. наук. праць (63). с. 104-124.

Шморгун, О.О. (2009) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризикованими економіками. с. 117-125.

Шморгун, О.О. (2009) Світова фінансова криза: стадіально-цивілізаційний вимір. Збірн. наук. праць (63). с. 53-75.

Шморгун, О.О. (2009) Проблема геополітичного переструктурування сучасного світу у цивілізаційному вимірі. Глобалізація і управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції. с. 109-111.

Шморгун, О.О. (2009) Антиномічні виміри фінансової цивілізації: пошук антикризової стратегії. Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань. с. 109-121.

Шморгун, О.О. (2009) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: матер. IV Міжвід. Наук.-тер. конф.. с. 117-126.

Шморгун, О.О. (2009) Від фетишизації абстрактного до декапіталізації сутнісного у людині. Людина у світі грошей: Міжнародні філософсько-економічні читання. с. 52-53.

Шморгун, О.О. (2009) Проблема геополітичного переструктурування сучасного світу у цивілізаційному вимірі. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. М-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12.11.2008). с. 109-112.

Я

Ялі, М.Х. (2009) Поняття та підходи до тлумачення світового порядку. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (48). с. 160-171.

Цей список був створений у Sat May 8 10:33:32 2021 EEST.