Елементи, в которих рік: 2011

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 262.

Кудряченко, А.І., ed. (2011) Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА . Видавництво «Фенікс», Київ.

Кудряченко, А.І., ed. (2011) Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. Видавництво «Фенікс», Київ. ISBN 978-966-651-941-5

Ільїн, В.В. (2011) Магия денег: Монографія. Інший. УБД НБУ, Київ.

Ільїн, В.В. (2011) От «пост» к «прото»: тенденции развития финансового мира. In: Экономическая теория в XXI веке – 8 (15): Экономика модернизации: монография. Вузовская книга, Ростов н/Д, с. 48-54.

Ільїн, В.В. (2011) «Постчеловек» – образ новой идентичности. Софія. Культурологічний журнал (11). с. 3-13.

Ільїн, В.В. (2011) Непередбачуваність ціннісних трансформацій та варіанти стабільності суспільства. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура. Інститут обдарованої дитини НАПН України. с. 10-14.

Ільїн, В.В. (2011) Фінансова цивілізація в перспективах розвитку людини і суспільства. Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 16-24.

Ільїн, В.В. (2011) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. ВІСНИК Національного банку України (4). с. 60-64.

Ільїн, В.В. (2011) «Лингвистический капитал» в условиях глобализации. «Ідеологія в сучасному світі». с. 100-101.

Ільїн, В.В. (2011) Нелинейность социокультурного развития в креативах синергетики. Синергетика і творчість. с. 12-19.

Ільїн, В.В. (2011) «Философия экономики» vs «философия хозяйства: тождество или различие? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка (131). с. 25-28.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2011) Философия экономики. История. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. та Пролеєв, С.В. (2011) Влада: модус елітності. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива. Т-во «Знання» України, Київ, с. 61-126.

Ільїн, В.В. та Ткаченко, Л.І. (2011) Григорій Сковорода як відповідь на виклик епохи. Шлях освіти. Наук.-методич. журнал (2). с. 44-47.

Аулін, О.А. (2011) Основні атрибути соціальної міфотворчості мусульманських еліт. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 82-90.

Аулін, О.А. (2011) Своєрідність сучасної міфотворчості ісламських еліт у контексті соціальної дії / Гол. ред. Лях В.В. Мультіверсум. Філософський альманах (Вип. 2). с. 44-54.

Аулін, О.А. (2011) Сучасна міфотворчість іноземних мусульманських еліт у соціокультурній сфері України. Сучасна українська політика (Вип. 2). с. 386-394.

Бессонова, М.М. (2011) Антиамериканізм як явище глобалізованого світу: канадський вимір. Дослідження світової політики [Збірник наукових праць: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України] (2). с. 189-199.

Бессонова, М.М. (2011) Міжнародні інтерпретації подій «холодної війни»: участь Запоріжжя в інтернаціональному науковому проекті. Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення «холодної війни»: 20 років потому: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2–4 листопада 2011 р.). с. 8-12.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасні канадсько-американські відносини: Інтернет-вимір. Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк, 13–14 жовтня 2011 р.. с. 172-174.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасний стан канадознавчих студій в Україні. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.): у 2-х частинах, 2. с. 111-113.

Бессонова, М.М. (2011) Політика підтримки власного культурного продукту: канадський контент та досвід для України. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (31). с. 299-304.

Бессонова, М.М. (2011) Прояви антиамериканізму в університетах Канади. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (30). с. 287-291.

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами—членами СНД. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. с. 356-382.

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами-членами СНД. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; НАН України, Інститут європейських досліджень. с. 356-382.

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами-членами СНД. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; НАН України, Інститут європейських досліджень. К.: Фенікс, с. 356-382.

Богданович, І.І. та Максак, Г.А. (2011) Двосторонні відносини України та Республіки Білорусь в контексті сучасних викликів. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 271-276.

Бондарець, М.В. (2011) Стратегія бюджетного реформування, її роль у стабілізації державних фінансів та механізми забезпечення у середньо та довгостроковому періодах. Робочий документ. Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Ін- ститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. – К.: ІСЕМВ НАН України – С. 8–22..

Бондарець, М.В. (2011) Методологічні підходи до оцінки сталого розвитку в Україні. Антологія творчих досягнень. (6). с. 79-82.

Бондарець, М.В. (2011) Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(67)). с. 99-110.

Бондарець, М.В. (2011) Вплив глобальної і регіональної інтеграції на параметри сталого розвитку (С. 81–85), Сучасні національні та глобальні конкуренто- спроможні моделі сталого розвитку в контексті глобальних викликів (С. 207–211), Особливості розвитку сучасного етапу світової глобальної кризи, її вплив на Україну та напрями мінімізації наслідків (С. 321–329). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ.

Бульвінський, А.Г. (2011) Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 52-61.

Бульвінський, А.Г. (2011) Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. - Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, 19 травня 2011 р.). с. 81-84.

Бульвінський, А.Г. (2011) Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 142-164.

Бульвінський, А.Г. (2011) Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьова, Г.М. Надтока, О.І. Бонь та ін. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка. с. 81-84.

Бульвінський, А.Г. (2011) Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 52-61.

Бульвінський, А.Г. (2011) Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 142-164.

Білорус, О.Г. (2011) Глобальна корпоративна система: кол.моногр. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Вишневська, І.Г. (2011) Проблеми та перспективи розвитку військової сфери в європейсько-американсько-китайському трикутнику. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (4 (57)). с. 182-190.

Вовк, В.М. (2011) Глобалізаційні процеси та національний інтерес у трансатлантичному просторі. Теоретичний вимір. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 4 (57). с. 42-49.

Вовк, В.М. (2011) Національний інтерес і проблема інформаційної безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин, Ч. 1 (102). с. 155-158.

Вітер, І.І. (2011) Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір. Дослідження міжнародної економіки. Збірник науко- вих праць.. С. 5475..

Вітер, І.І. (2011) Глобальна макроекономічна політика: робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 7.030203 «Міжнародні економічні відносини». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2011) Модифікація глобальних стратегій ЄС в умовах світової фінансової кризи (С. 99–106), Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір (С. 230–237), Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі (С. 336–343). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Біло- рус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. та Гончаревич, Л.Г. (2011) Європейський досвід інституціонального забезпечення стратегії бюджетного реформування. Робочий документ. Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія. – К.: ІСЕМВ НАН України.

Годлюк, А.М. (2011) Б. Обама: невиправдані надії? Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць, 1 (102). с. 189-194.

Годлюк, А.М. (2011) Аналітичні інститути («Мозкові Центри») у зовнішній політиці США. Проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 78-88.

Годлюк, А.М. (2011) Америка і Європа: традиційні чинники суперництва на початку XXI століття. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (57). с. 76-80.

Годлюк, А.М. (2011) Американське лідерство в XXI столітті. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 1 (103). с. 67-71.

Городня, Н.Д. (2011) Політика адміністрації Б. Обами в Південно-Східній Азії та її вплив на американсько-китайські відносини. Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ-Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.). с. 78-84.

Городня, Н.Д. (2011) Цивілізаційні виміри соціально-економічного піднесення країн Південно-Східної Азії в процесі глобальних процесів сучасності. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 146-150.

Городня, Н.Д. (2011) Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Вип. 9). с. 168-174.

Городня, Н.Д. (2011) Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 1). с. 14-17.

Городня, Н.Д. (2011) Еволюція американсько-китайських відносин в перше постбіполярне десятиліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (№ 108). с. 7-10.

Городня, Н.Д. (2011) Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період. Проблеми міжнародних відносин (№ 2). с. 89-105.

Городня, Н.Д. (2011) Роль держави в піднесенні країн Східної Азії: уроки для України. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, №1 (9).

Городня, Н.Д. (2011) Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Дослідження світової політики (Вип. 1). с. 197-222.

Городня, Н.Д. (2011) China’s 21st Century Financial Foreign Policy. Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць., Том 1. с. 44-49.

Гуцало, С.Є. (2011) Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення процесів його цивілізаційної еволюції / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 44-49.

Гуцало, С.Є. (2011) Ліга арабських держав - вісьова структура міжарабської інтеграції / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 1). с. 110-128.

Гуцало, С.Є. (2011) Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі: причини і наслідки. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції 21 вересня 2011 р. с. 98-111.

Деменко, О.Ф. та Демчук, П.О. та Зелений, В.І. та Зубов, О.Я. (2011) Інформаційний довідник з міжнародних відносин та зовнішньої політики України. К.: Національний університет оборони України.

Деменко, О.Ф. та Демчук, П.О. та Казенко, П.В. та Калениченко, Р.А. (2011) Євроатлантичне співробітництво та міжнародні організації. К.: Національний університет оборони України.

Деменко, О.Ф. та Демчук, П.О. та Казенко, П.В. та Калениченко, Р.А. (2011) Євроатлантичне співробітництво та європейська інтеграція України. К.: Національний університет оборони України.

Добровольська, А.Б. (2011) Технологічний аспект проблем національного розвитку. Антологія творчих досягнень: зб. наук. праць. (Вип. 6). с. 107-111.

Добровольська, А.Б. (2011) Загальні закономірності та специфічні особливості бюджетних реформ у зарубіжних країнах. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України: монографія / під заг. ред. Л.П. Гальперіна; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ: ІСЕМВ НАН України, с. 60-77.

Зеленько, Г.І. (2011) Яка виборча система потрібна Україні? / наук. ред. А.М. Круглашов. Політологічні та соціологічні студії: Т.Х. Виборчі процеси в Україні та постсоціалістичних країнах: зб. Наук. праць. с. 61-73.

Зеленько, Г.І. (2011) Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах. Revista de filozofie, sociologie si stinte politice (№ 2). с. 139-152.

Зеленько, Г.І. (2011) Роль телеологічних конституцій у перехідних суспільствах. Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів 5-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 23-25.

Зеленько, Г.І. (2011) Антиномії процесів консолідації демократії в країнах Центрально-Східної Європи. Політичний менеджмент (№ 5). с. 174-182.

Зеленько, Г.І. (2011) Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні? Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 3). с. 57-71.

Зеленько, Г.І. (2011) Режимна трансформація в країнах ЦСЄ. In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія / За ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 333-370.

Зеленько, Г.І. (2011) Ukraina - Grupa Wyszegradska: Proba Euroadaptacq. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie pierwsze.. с. 149-152.

Зеленько, Г.І. та Анікін, В.І. (2011) Громадські організації як структури громадянського суспільства (на прикладі Молдови). Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова (Вип. 6). с. 40-47.

Зелінський, А.Л. (2011) Інтерпретація присвяти лікаря Медея Аполлону Піфійському. Сходознавство (55-56). с. 53-64.

Зелінський, А.Л. (2011) Возможная датировка брака Деметрия II со Стратоникой. Східний світ (2). с. 84-89.

Зернецька, О.В. (2011) Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкуренто- спроможності у сферах медіа та ІКТ. In: Глобальна корпоративна систе- ма: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 140-152.

Зернецька, О.В. (2011) Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зер- нецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 263-274.

Зернецька, О.В. (2011) Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі для України. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Бі- лорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 361-372.

Зернецька, О.В. (2011) Вплив глобальної кризи на взаємовідносини між ЄС та глобальними і національними медіа. Глобальний кризовий розвиток чи ан- тикризові тенденції: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24 червня 2011 року.. с. 16-23.

Зернецька, О.В. (2011) До відкриття міжнародної наукової конференції ІСЕМВ НАН Украї- ни. Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції: Матеріали міжнародної наукової конференції, 24 червня 2011.. с. 3.

Зернецька, О.В. (2011) Компаративний аналіз конкурентоспроможності медіа та ІКТ транзитивних країн (Російська Федерація та Україна) у глобальному контексті. Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць (2(67)). с. 26-35.

Зернецька, О.В. (2011) ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи. Зовнішні справи UA (10). с. 36-39.

Зернецька, О.В. (2011) Провідні друковані медіа та глобальна криза. Стратегічні пріоритети: Збірник науково-аналітичних матеріалів (4). с. 39-44.

Зернецька, О.В. (2011) Конкурентна боротьба в Інтернеті і за Інтернет. Актуальні проблеми міжнародних відносин (102(1)). с. 44-50.

Зернецька, О.В. (2011) Новий виток конкурентної боротьби в Інтернеті: Cloud computing. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 61-64.

Клименко, О.А. (2011) Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ імені Тараса Шевченка (Вип. 5). с. 412-421.

Клименко, О.А. (2011) Религиозная идентичность современной Индии. Софія: культурологічний журнал (№ 11). с. 215-222.

Клименко, О.А. (2011) Політичні закономірності культурної унікальності Індії. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 38-41.

Кудряченко, А.І. (2011) Дипломатична діяльність і погляди на зовнішню політику В.Липинського. Studiapolitologica Ucraino-Polona (1). с. 100-108.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики Всесвітньої історії у сучасній Україні. Украінський історичний журнал (1). с. 180-194.

Кудряченко, А.І. (2011) Геополітичні виміри поступу України в глобалізованому світі: виклики і перспективи. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 10-17.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у країнах Західної Європи. Наукові записки (№1(51)). с. 51-73.

Кудряченко, А.І. (2011) Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Інститут європейських досліджень. Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у державах розвиненої демократії (на прикладі Західної Європи). In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія; за ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 371-397.

Кудряченко, А.І. (2011) Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи на зламі ХХ–ХХІ століть. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. К.: Фенікс, с. 56-75.

Кудряченко, А.І. (2011) Карпатська Україна у геополітичній грі держав континенту. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. К.: Фенікс, с. 299-314.

Кудряченко, А.І. (2011) Аденауер К.; Декларація; Бабьоф Г.; Верифікація; Глобальні проблеми людства; Дюверже М.; Енгельс Ф.; Маркс К.; Єврокомунізм. Політична енциклопедія. – К. – ІПіЕНД. – Парламентське видавництво, С.14, 45, 91, 146, 184, 232, 425..

Кудряченко, А.І. (2011) Геополітичні виміри поступу України в глобальному світі: виклики і перспективи. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів / за заг. ред. дир. Ін-ту європ. дослідж. НАН України д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка; Укр. центр політ. менеджменту. – К.: Фенікс. с. 10-17.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Український історичний журнал (№1). с. 180-195.

Кудряченко, А.І. (2011) Особливості політичних режимів у країнах західної демократії. Політичний менеджмент. Спецвипуск. с. 37-49.

Кудряченко, А.І. (2011) Інтеграційні процеси в сучасній Європі та зміцнення цивілізаційної ідентичності України. Матеріали міжнародної конференції: Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності. с. 31-38.

Кудряченко, А.І. (2011) Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності. Трибуна (№5-8). с. 28-31.

Кудряченко, А.І. (2011) Українська історіографія Ялтинської (Кримської) конференції 1945 р. Матеріали міжнародної конференції. – Сімферополь. с. 1-25.

Кудряченко, А.І. (2011) Quan hệ Việt Nam-Ukraine lịch sử, hiện trạng và triển vọng: kỷ yếu hội thảo quốc tế = Vietnam-Ukraine relations: history, situation and prospects: intern. workshop. Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Âu; gs. ts. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên). – Há Nội: Nhà xuất bản từ điến Bách khoa. с. 305-327.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. (2011) Стан та перспективи співпраці України з країнами Бенілюксу. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж.. с. 419-440.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. (2011) Стан та перспективи співпраці України з країнами Бенілюксу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія]. Фенікс, с. 419-440.

Кудряченко, А.І. та Чорногор, Я.О. (2011) Придністровська Молдавська Республіка. Енциклопедія історії України: Т. 8. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. с. 499-501.

Лакішик, Д.М. (2011) Перспективи глобального лідерства США // Антологія творчих досягнень. Антологія творчих досягнень (6). с. 189-197.

Лакішик, Д.М. (2011) Американська неоконсервативна альтернатива ізоляціонізму. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (3). с. 143-153. ISSN 22110-12010

Лукаш, О.І. (2011) Індія і південно-азійська модель регіоналізації (роль та значення цивілізаційно-релігійного фактора). Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ-Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.). с. 85-90.

Метельова, Т.О. (2011) Ідеологія солідаризму: реанімація пройденого чи спроба "імплементації" європейських цінностей в український грунт. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 203-218.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентифікація в Українському та європейському вимірах. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 118-129.

Метельова, Т.О. (2011) Культурний простір доби глобалізації: від персонажів до архетипів. Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України. Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 29– 30 вересня 2010 р.. с. 35-39.

Метельова, Т.О. (2011) Ідеологія солідаризму: реанімація пройденого чи спроба «імплементації» європейських цінностей в український ґрунт? Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 203-218.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентичність в Україні: ціннісно-світоглядне підґрунтя регіонального поділу. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.).. с. 125-127.

Метельова, Т.О. (2011) Самоідентифікація українців: культурний і соціальний виміри. IX культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення Року культури в 2012 році як року культури та відродження музеїв в Україні»: міжнар. наук.-практич. конф.. с. 116-119.

Миклащук, І.М. (2011) Формирование политической культуры граждан средствами политического образования. Материалы IV Международной научно-методической конференции (12–15 мая 2011 г.). с. 94-98.

Миклащук, І.М. (2011) Особливості кризи постіндустріального світу. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2011» (20–21 квітня 2011 р.) (Ч. 10). с. 45-47.

Миклащук, І.М. (2011) Особливості становлення держави-нації в Україні. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Концепт реальності у філософії, літературі й науці» (24–25 лютого 2011 р.). с. 42-43.

Мироненко, П.В. (2011) Форма державного правління як концептуальна і практична проблема: досвід України. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.52. с. 219-228.

Мироненко, П.В. (2011) Процес змін форми правління в Україні: основні чинники і результати. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.51. с. 696-702.

Мироненко, П.В. (2011) Осмислення поняття «форма державного правління» в контексті сучасних політичних трансформацій. // Сучасна українська політика, Вип.23. с. 193-202.

Мироненко, П.В. (2011) Проблема класифікаційних критеріїв типологізації форми правління. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.53. с. 146-155.

Мироненко, П.В. (2011) Провідні напрями аналізу проблематики сутності форми правління. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал, №3. с. 192-197.

Мироненко, П.В. (2011) Роль політичної стратегії і тактики у функціонуванні системи державного управління. // Сучасна українська політика, Вип.25. с. 193-202.

Мироненко, П.В. (2011) Аргументи на користь монархічної форми правління: історія і сучасність. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.55. с. 374-383.

Мхитарян, Н.І. (2011) Центрально-азійський регіон на перетинах шляхів цивілізаційної еволюції, ретроспективний аналіз. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 159-162.

Мхитарян, Н.І. (2011) Роль і місце країн Центральної Азії в процесі трансформації глобальних перетворень сучасності. Дослідження світової політики: Збірник наук. праць (Вип. 1). с. 170-196.

Мхитарян, Н.І. (2011) Чи набудуть українсько-турецькі відносини статусу стратегічних? Зовнішні справи (№ 5). с. 38-41.

Мхитарян, Н.І. (2011) Українсько-турецькі відносини (сучасний етап). Східний світ (№ 1). с. 74-77.

Мітрофанова, О.О. (2011) Глобальна демократизація і Франція. Дослідження світової політики: збірник наукових праць (3 (56)). с. 67-76.

Мітрофанова, О.О. (2011) Вплив концепцій зовнішньої та безпекової політики на дипломатію України. Міжнародні відносини: теорія і практика (1). с. 98-104.

Олійник, О.М. (2011) Research in the area of Security. Brochure «Ukrainian science and technology today». с. 116-123.

Орлова, Т.В. (2011) Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела ХХ - початку ХХІ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 38-41.

Орлова, Т.В. (2011) Дискусія про хиджаб як віддзеркалення цивілізаційних протиріч у розвиткові Туреччини ХХ - початку ХХІ ст. Часопис української історії (Вип. 2). с. 56-61.

Орлова, Т.В. (2011) Зміни статусу жіноцтва Туреччини у ХХ - на початку ХХІ ст. Наукові записки: Зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. L). с. 263-270.

Орлова, Т.В. (2011) Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 40-43.

Орлова, Т.В. (2011) Захід і Схід в історичному процесі: минуле і сучасність. Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв (Вип. 2). с. 136-140.

Орлова, Т.В. (2011) Історія дитинства - новий напрямок соціальної історії України. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 138-144.

Орлова, Т.В. (2011) Вестернізація Туреччини: історія і сучасність. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 171-176.

Орлова, Т.В. (2011) Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 152-162.

Орлова, Т.В. (2011) Мавзолей Леніна як символ інволюції радянської цивілізації: нарис «нової історичної науки». Часопис української історії (Вип. 1). с. 55-59.

Потєхін, О.В. та Клименко, Ю.А. (2011) Вплив дилеми оборона-напад у рейнській й мюнхенській кризах та гіпотетичний союз як засіб стабілізації в Європі напередодні Другої світової війни. Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці., № 1–2 (21-22). с. 45-59.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2011) Тенденції зовнішньої політики України у 2010 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця. с. 25-54.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2011) Trends in Ukraine’s Foreign Policy in 2009–2010. Foreign Policy of Ukraine: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities / Ed. by G.M. Perepelytsia.. с. 9-42.

Пророченко, Н.О. (2011) Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць. / (Вип. 1). с. 39-74.

Пророченко, Н.О. (2011) Іслам як фактор адаптації арабських суспільств до процесів глобальної трансформації / Відп. ред. В.К. Гура. «Світ у ХХІ ст.: Південь-Північ у вимірах перспектив глобального співіснування». Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 28-34.

Пророченко, Н.О. (2011) Вплив соціокультурних надбань та політичних традицій ісламської спільноти на характер еволюції соціально-економічних комплексів та політичних систем арабського світу. Антологія творчих досягнень (Вип. 6). с. 165-167.

Розумюк, В.М. (2011) «Реабілітація» ідеології: В. Ленін, Г. Лукач та А. Грамші. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (2 (55)). с. 91-103.

Розумюк, В.М. (2011) Проблеми ідеології в «соціології знання» К. Мангейма. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (56)). с. 179-198.

Розумюк, В.М. (2011) Проблема національного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 3). с. 255-268.

Розумюк, В.М. (2011) Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: Пелопонеська війна. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 2). с. 302-319.

Розумюк, В.М. (2011) Нація і національна держава. Антологія творчих досягнень (Вип. 6). с. 239-247.

Рудяков, П.М. (2011) Гуманітарний базис української демократії. У зб.: Наука. Влада. Політика. (Вип. 2). с. 165-174.

Рудяков, П.М. (2011) Багатомовність як мовно-культурний феномен. У зб.: Проблеми етнонаціонального розвитку України. с. 87-98.

Рудяков, П.М. (2011) Три типи говоріння й мовчання в Андричевих героїв. У зб.: Тези та резюме Міжнародної наукової конференції. с. 75-76.

Рудяков, П.М. (2011) Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011). У зб.: Православ’я - цивілізаційний стрижень слов’янського світу. Збірник наукових праць. с. 183-190.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемна концепція розбудови сфер державного управління: наука. освіта, кадри. 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції. с. 234-236.

Скаленко, О.К. (2011) Трансинформационная глобалистика мира ХХІ ст. Академия «Философия хазяйства», Альманах центра общественных наук экономического факультета МГУ им. Ломоносова (2). с. 40-53.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемна концепція формування конкурентоспроможного соціально-економічного потенціалу. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (2). с. 46-54.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальная информационная основа экономического процесса. Матеріали по «Аналізу сучасних економічних процесів та інформаційних технологій». Том 3. «Інформаційні системи і технології в економіці», 3. с. 69-71.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемний підхід до проблем антикризового розвитку. Матеріали конф. «Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції». с. 72-76.

Скаленко, О.К. (2011) Визначення чинників глобального впливу на процеси соціально-економічного розвитку в сучасних умовах (С. 78–81), Системне вивчення глобально впливових чинників на конкурентний соціально-економічний розвиток (С. 203–207), Загальносистемні механізми функціонування глобальних чинників соціально-економічного співрозвитку (С. 316–321). In: Глобальна корпоративна система: Монографія. КНЕУ, Київ, с. 78-81.

Сльозко, О.О. (2011) Вплив глобальних фінансових ризиків в умовах трансформації світової фінансової системи. Матеріали 4 Міжнародних філософсько-економічних читань. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. 18-20 травня 2011 р. с. 35-42.

Сльозко, О.О. (2011) Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Стратегії і механізми регулювання промислового розвитку концепції соціально-економічного розвитку регіонів і умовах викликів глобалізації. Збірник наукових праць,, Том 2. с. 398-401.

Сльозко, О.О. (2011) Управляемость финансового рынка и денежно-кредитная политика в периоды кризиса. Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (№ 3-4). с. 38-46.

Сльозко, О.О. (2011) Обновление принципов и усиление экономических стандартов в Украине: адаптация к нормам природоохранного законодательства ЕС. Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория и практика. с. 34-41.

Сльозко, О.О. (2011) Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД. с. 18-22.

Сльозко, О.О. (2011) Регулювання фінансового ринку у посткризовий період в країнах СНД / отв. ред. М.Ю. Куссый, А.В. Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник научных трудов 5 Международной школы-симпозиума АМУР - 2011, Севастополь, 12-18 сентября 2011 г. с. 38-52.

Сльозко, О.О. (2011) Фінансування бюджетного дефіциту у перехідних економіках. Механізми антикризового регулювання соціально-економічного розвитку України з урахуванням світової практики подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері / Матеріали науково-теоретичної конференції, м. Київ, 14 червня, 2011 р. с. 59-64.

Сльозко, О.О. (2011) Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва в рамках ЧЄС та ГУАМ. Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. с. 45-52.

Сльозко, О.О. (2011) Порівняльний аналіз практик фінансових систем європейського та українського Причорномор’я. Економічні інновації.: Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: регіональний вимір. Збірник наукових праць. с. 25-37.

Сльозко, О.О. (2011) Розвиток відносин держав-учасниць ЄЕС та країн ГУАМ. М-ли міжнародної науково-практичної конференції «Формування мереж прикордонного співробітництва України» 12-13 травня 2011, Чернівецький торгово-економічний інститут. с. 38-42.

Сльозко, О.О. (2011) Проблеми та ризики функціонування глобальної економічної системи. Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва». Збірник праць Університету ім. В.Н. Каразіна. с. 24-30.

Сльозко, О.О. (2011) Стан державних фінансів та перспективи розвитку бюджетної системи України з урахуванням фінансових обмежень та макроекономічних ризиків у посткризовий період. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. К.: ІСЕМВ НАН України, с. 162-183.

Сльозко, О.О. (2011) Трансформація глобальної фінансової системи після кризи 2008-2009 рр. Инвестиционно-инновационная стратегия развития экономики в условиях глобальной экономической системы. Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности, Університет м. Маріуполь, 2011. с. 22-34.

Сльозко, О.О. (2011) Impact of global integration process on the economic situation in Ukraine. The financial Markets in the Context of the New Economy Paradigm. Jornal of Economics, CNCSIS. с. 57-64.

Сльозко, О.О. (2011) Бути чи не бути готівковому SDR? / відп. ред. О.В. Плотніков. Теоретичні та практичні підходи щодо оцінок наслідків глобальної фінансової кризи: матеріали між нар. Наук. Конференції. с. 15-21.

Сльозко, О.О. (2011) Transformation of modern economies. ERSA. New Challengeis for European Regions and Urban Areas in Globalised World. с. 25-35.

Сльозко, О.О. (2011) The consequences of the financial restructuring of international companies in Ukraine. Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 3-6.

Сльозко, О.О. та Gurkovsky, V. (2011) The economic feasibility study of the mercury-free technology application to food industry. In: Population. К.: National University of Food Technologies, с. 23-29.

Сльозко, О.О. та Kovach, V. (2011) Restructuring of the ecological management in global economic practice. Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 89-101.

Сльозко, О.О. та Panfilova, T. та Tereshchenko, S. (2011) Problems of global financial market management in the period of «Great recession» (2008-2012). Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 55-66.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Мельник, О.М. та Саакадзе, Л.В. та Панфілова, Т.О. (2011) Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до сві­тових інтеграційних процесів. Монографія / відповідальний редактор Сльозко О.О. Технічний звіт. К.: ІСЕМВ НАН України. К. LAT&K.

Солошенко, В.В. (2011) Культурне співробітництво України й Німеччини на рубежі ХХ-ХХІ ст. (на прикладі діяльності Гете-Інституту). Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 328-334.

Солошенко, В.В. (2011) Україна і Європа: виміри науково-технічної співпраці. In: Віче (ювілейне видання до 70-річчя першого ректора Київського славістичного університету проф. Алексєєва Ю.М.). К.: ВПК «Експрес-Поліграф».

Солошенко, В.В. (2011) Історія країни, мова якої вивчається (історія Німеччини). Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія країни, мова якої вивчається (історія Англії). Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія СРСР. Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія Росії. Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Методичні рекомендації до написання курсових робіт. Методична розробка. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Співробітництво Федеративної Республіки Німеччини з країнами Вишеградської четвірки (на прикладі відносин із Чехією та Словаччиною). Університет (5). с. 41-54.

Солошенко, В.В. (2011) Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи. Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» (11). с. 118-121.

Солошенко, В.В. (2011) Проблема мультикультурализма в Германии: современное состояние. Международная научная конференція «Мультикультурализм в полиэтнических обществах: проблемы изучения и преподавания в России и Европе. Москва, Российская Федерация (2–3 ноября 2011 г.).

Солошенко, В.В. (2011) Науково-технічне та гуманітарне співробітництво України й Німеччини в 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (47). с. 50-53.

Солошенко, В.В. (2011) Культурне співробітництво України й Німеччини на рубежі XX–XXI століття (на прикладі діяльності Гете-Інституту). Сучасна Українська політика. Спецвипуск. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 328-334.

Солошенко, В.В. та Константинов, В. (2011) Світовий економічний форум (СЕФ) (С. 656) Мирного співіснування політика (С. 448–449), Нейтралітет (С. 495). In: Політична енциклопедія / Редкол: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське видавництво.

Солошенко, В.В. та Копійка, В.В. та Шинкаренко, Т.І. (2011) Еволюція політики Євросоюзу щодо України. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І. (у співавторстві з В.В. Копійкою, Т.І. Шинкаренко). К.: Фенікс, с. 585-602.

Срібняк, І.В. (2011) Інститут аджемі огланів в Османській імперії: джерела комплектування, особливості вишколу, кількісний склад. Сіверянський літопис (№ 1). с. 106-111.

Срібняк, І.В. (2011) Кінні, артилерійські та спеціальні підрозділи корпусу капикулу в структурі османського війська. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки, Вип.17. с. 306-317.

Срібняк, І.В. (2011) Перші періодичні видання в Османській імперії. Сучасні тенденції сходознавства. Матеріали І-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 13–14 травня 2011 р.. с. 129-133.

Срібняк, І.В. (2011) Газетно-журнальная периодика в Китае: становление, информационное обеспечение, основные тенденции развития. Пути Поднебесной. Сб. науч. трудов, Вып.ІІ. с. 396-402.

Срібняк, І.В. (2011) Військова та державотворча діяльність перших османських султанів. Слов’янський вісник. Зб. наук. праць. с. 143-146.

Срібняк, І.В. (2011) Виникнення та основні тенденції розвитку османської періодики (друга третина ХІХ ст.). Учёные записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. Серия «Филология, социальные коммуникации», Т. 24 (№ 3). с. 203-208.

Срібняк, І.В. (2011) Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації. Студії з архівної справи та документознавства, Т. 19 (Кн. 1). с. 47-50.

Срібняк, І.В. (2011) Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916 – червень 1917 рр.). Пам’ятки: археографічний щорічник, Т. 12. с. 42-45.

Срібняк, І.В. (2011) Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії (ХІV–ХV ст.). Східний світ, № 1. с. 89-98.

Срібняк, І.В. та Молчанова, О.В. (2011) Сучасний медійний простір Японії (загальна характеристика та перспективи розвитку). Мовні і концептуальні картини світу. Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. «Удосконалення методики викладання японської мови та літератури у контексті входження України у Болонський процес» (Вип.35). с. 321-324.

Стельмах, В.О. (2011) Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 334-341.

Стельмах, В.О. (2011) Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей. Політологічні записки: Збірник наукових праць., Вип. 3. с. 329-336.

Ткаченко, І.В. (2011) Мовна політика в Україні: проблема ціннісного вибору. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 245-252.

Ткаченко, І.В. (2011) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 312-319.

Ткаченко, І.В. (2011) Громадянське суспільство і міжконфесійні відносини в об’єднаній Європі у ХХІ столітті» / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 153-164.

Ткаченко, І.В. (2011) Європейська перспектива: тернистий шлях України до Європи. Віче, № 2. с. 7-8.

Ткаченко, І.В. (2011) Мовна політика в Україні: проблема ціннісного вибору. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 245-252.

Ткаченко, І.В. (2011) Проблемні питання європейської інтеграції України. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип. 5. с. 422-432.

Ткаченко, І.В. (2011) Науково-видавнича діяльність М. Грушевського під наглядом органів влади Російської імперії (1907-1914 рр.). Український історичний журнал, № 6. с. 55-67.

Ткаченко, І.В. та Калінічева, Г.І. та Максаков, Г.А. (2011) Стратегеми взаємин України з країнами Вишеградської групи. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. Колективна монографія за ред. Кудряченка А.І. К.: Фенікс, с. 383-418.

Ткаченко, В.М. (2011) Криза мультикультуризму і проблеми єдиного освітнього простору. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (6-7). с. 308-327.

Ткаченко, В.М. (2011) Світосистема Русі-України. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (8). с. 106-114.

Ткаченко, В.М. (2011) Про «історичну істину» в часі і просторі. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (8). с. 232-240.

Ткаченко, В.М. (2011) Мультикультуралізм, національна ідентичність і проблеми єдиного освітнього поля. Психологія особистості. Науковий журнал (1-2). с. 6-16.

Ткаченко, В.М. (2011) Історична істина в просторі і часі. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Збірник наукових праць (30). с. 155-171.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликами глобалізму. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 183-195.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Україна в контексті світ-системного аналізу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. К.: Фенікс, с. 492-518.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації. Політичний менеджмент (2). с. 14-32.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Мігранти: в чужій далекій стороні. Політичний менеджмент (3). с. 3-17.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Компетентісний принцип освіти: «навчитися жити разом». Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук. пр. / за матер. Першої всеукраїнської науково-практичн. конференції. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка. с. 3-26.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликом глобалізму. Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя наукового закладу. – К.: Алерта. с. 78-92.

Толстов, С.В. (2011) Трансформації та зміни в міжнародній системі: теоретико-методологічні аспекти та підходи. Антологія творчих досягнень (6). с. 167-189.

Толстов, С.В. (2011) Еволюція безпеки. Атлантична панорама (1). с. 22-27.

Фесенко, М.В. (2011) Структурно-функціональні особливості та закономірності розвитку міжнародної системи. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. (103). с. 108-119.

Фомін, С.С. (2011) Процеси європейської та євразійської інтеграцій та їх можливі наслідки для України. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 251-274.

Фощан, Я.І. (2011) Архієпископ Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на білоруських теренах / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. Православ’я в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. с. 518-533.

Хижняк, І.А. (2011) Системы международных отношений в истории Нового времени: [учебник для студ. высш. учеб. заведений] /. Морион.– К.: Освіта України, 2011. – 360 с..

Цапко, О.М. (2011) Роль УАПЦ у формуванні моральних цінностей української нації. Право і моральність. Збірник наукової конференції ЛУВС. с. 267-279.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Геополітичні виміри об’єднаної Європи на рубежі ХХ–ХХІ століть. Віче (2). с. 13-15.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Україна перед вибором. Науковий вісник Дипломатичної академії України (17). с. 52-56.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 126-133.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Через безпеку для себе – до безпеки для всіх. // Зовнішні справи, №. с. 18-21.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Україна – Росія в постбіполярному світі. // Зовнішні справи, №5. с. 14-19.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Україна в європейському безпековому просторі. // Зовнішні справи, №10. с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Головний біль Європи. // Зовнішні справи, №11/12. с. 8-11.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Геополітичний вихід. // Атлантична панорама. с. 30-31.

Чорногор, Я.О. (2011) Енергетична політика Європейського Союзу: місце України. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 134-140.

Чорногор, Я.О. (2011) Миротворча діяльність України: здобутки та перспективи. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. Фенікс, Київ, Україна, с. 603-615. ISBN 978-966-651-941-5

Шергін, С.О. (2011) Туркменістан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність. Зовнішні справи (1). с. 40-43.

Шергін, С.О. (2011) Три різних країни однієї Азії: країни АСЕАН у фокусі уваги України. Зовнішні справи (4). с. 16-21.

Шергін, С.О. (2011) Політологічний дискурс міжнародних відносин. Освіта регіону (4). с. 278-288.

Шергін, С.О. (2011) Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (57). с. 28-36.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір української національної ідентичності в ракурсі євроінтеграційної стратегії. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 260-264.

Шморгун, О.О. (2011) Елітарний вимір демократії: проблема авторитарного лідерства. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива / За ред. В.Г. Кремень. К.: Т-во «Знання» України, с. 343-414.

Шморгун, О.О. (2011) Суспільно-політичний дискурс міжнародних проблем Європейського континенту. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 76-100.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційна ідентичність: теоретичні та політичні засади. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 100-118.

Шморгун, О.О. (2011) Світова фінансова криза та проблеми антикризового геополітичного структурування Європейського Союзу. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько-економічних читань (18–20 травня 2011 року). с. 68-79.

Шморгун, О.О. (2011) Корпоративна модель суспільного устрою: світовий досвід та стратегічні перспективи. Молода нація (52). с. 148-167.

Шморгун, О.О. (2011) Універсальні характеристики неокорпоративізму в цивілізаційному вимірі. Людина. Розум. Історія: за матеріалами філософських читань пам’яті І.В. Бойченка / Зб. наук. праць «Філософські діалоги 2011». с. 222-237.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір української національної ідентичності в ракурсі євроінтеграційного майбутнього. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 260-265.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір національної ідентичності та євроінтеграційна стратегія України. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 135-168.

Шморгун, О.О. (2011) Людиноцентристська перспектива на цивілізаційному зламі (від постмодернізму до… постутопізму). Матеріали всеукраїнської конференції «Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура». с. 23-32.

Ялі, М.Х. (2011) Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? Актуальні проблеми міжнародних відносин (103). с. 126-133.

Цей список був створений у Sat May 25 05:24:36 2024 CEST.