Елементи, в которих рік: 2012

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів: 266.

І

Ільїн, В.В. (2012) Интеллект как энергия самоутверждения. In: ХХІ век: интеллект-революция: монография. Издательско-информацион. центр Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Киев, с. 102-108.

Ільїн, В.В. (2012) Фінансова економіка як регулятор глобального розвитку. Філо- софія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 47-52.

Ільїн, В.В. (2012) Интеллект как творчество: энергия самоутверждения. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2). с. 86-93.

Ільїн, В.В. (2012) Фінансовий світ – формула соціального буття епохи глобалізму. Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект. с. 85-93.

Ільїн, В.В. (2012) Філософсько-економічне знання як перспектива актуалізації сучасного мислення. Альманах «Філософські проблеми гуманітарних наук» (21). с. 15-18.

Ільїн, В.В. (2012) Синергетика vs діалектика. Чи може синергетика визначити смисл історії і наукового пізнання? Синергетика і освіта. с. 28-37.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2012) Книга, которую стоит читать. Экономическая теория. Научный журнал (1). с. 105-108.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2012) Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Інший. Педагогічна думка, Київ.

А

Аулін, О.А. (2012) Формування міфологічних систем у контексті мусульманського державотворення. Сучасна українська політика (Вип. 2). с. 310-316.

Б

Бессонова, М.М. (2012) Демократичні гасла як «бренд» американської східноєвропейської політики (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 357-368.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканізм як феномен сучасних міжнародних відносин. Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: стат. та матеріали ІІІ Міжнар. наук. – прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (3–4 квіт. 2012 р., м. Луганськ). с. 195-198.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканські гасла під час виборчих кампаній у незалежній Україні. Гілея (63). с. 113-117.

Бессонова, М.М. (2012) Головні цілі американської зовнішньої політики (за інавгураційними промовами президентів США у постбіполярну епоху). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 15 червня 2012): у 2-х частинах, 2. с. 40-42.

Бессонова, М.М. (2012) Канадсько-американська міжкультурна комунікація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Наукові записки. Серія філологічна. [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», Національний університет «Острозька академія» 26–27 квітня 2012 року.] (25). с. 253-255.

Бессонова, М.М. (2012) Посилення антиамериканізму в Канаді як наслідок регіональної інтеграції. Сучасна українська політика. Спецвипуск: «Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри». с. 65-74.

Бессонова, М.М. (2012) Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США другої половини ХХ – початку ХХІ століття: глобалізаційні виклики. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ). с. 13-15.

Бессонова, М.М. (2012) США у громадській думці Канади на початку ХХІ ст. (за даними соціологічних опитувань). Науковий вісник Дипломатичної академії України (19). с. 198-202.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2012) Холодна війна в історичній пам’яті України: локальний вимір на прикладі Запоріжжя. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Холодна війна 1946–1991 рр.: причини, перебіг, наслідки», Луганський національний університет, 22 лютого 2012. с. 4-8.

Богданович, І.І. (2012) Практика громадських ініціатив у Республіці Білорусь. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 417-438.

Бондарець, М.В. (2012) Оцінка досягнення показників сталого розвитку в Україні за допомогою індексів. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(71)). с. 51-67.

Бондарець, М.В. (2012) Теоретико-методологічні та практичні аспекти регулювання стратегії бюджетного реформування. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (4(73)). с. 50-60.

Бульвінський, А.Г. (2012) Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 191-208.

Бульвінський, А.Г. (2012) Ціннісні основи української державної ідеї. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 13-14.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проблеми партійної системи сучасної України. Політичний менеджмент (№4-5). с. 97-114.

Бульвінський, А.Г. (2012) Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. Липинського / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Енциклопедія історії України: у 10 т, Т. 9:. с. 923.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проблеми партійної системи сучасної України. Політичний менеджмент (№ 4-5). с. 97-114.

Бульвінський, А.Г. (2012) Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні / за загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 191-208.

Бульвінський, А.Г. (2012) Брест-Куявський мир 1435 / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т, Т. 1. с. 251-252.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. — Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

Білоконь, О.С. (2012) Міжнародне мікрофінансування як інструмент інноваційного розвитку: досвід для України. Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: Збірник матеріалів XII Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців: 23 березня 2012 р. с. 46-47.

Білоконь, О.С. та Саакадзе, Л.В. (2012) Транспортно-инфраструктурные проекты Китая: вызовы для США. Актуальні проблеми міжнародних відносин (№ . 10). с. 28-32.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2012) Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії: монографія: у 3 т. Т.2. Еволюція наукової думки щодо глобалізації в Україні та Росії. Робочий документ. К.: ННЦ «ІАЕ».

В

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як детермінанта сталого розвитку України. Зовнішні справи (№ 6). с. 47-49.

Васильєв, О.А. (2012) Глобальні проблеми еконології. Зовнішні справи (№ 5). с. 50-55.

Васильєв, О.А. (2012) Вплив трансформації світової економічної системи на розвиток паливно-енергетичної галузі економіки країн-членів ЄС. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 травня 2012 р.). с. 10-12.

Васильєв, О.А. (2012) Побудова соціальної ринкової економіки як основа стратегії модернізації національного господарства України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр. (Вип. 1). с. 3-15.

Васильєв, О.А. (2012) Міжнародне співробітництво в інноваційно-технологічній сфері в контексті подолання економічної кризи. Антологія творчих досягнень: (Вип.6). с. 86-91.

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як головний фактор сталого розвитку України. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів наукової конференції (Київ, 18 жовтня 2012 р.). с. 8-10.

Васильєва, М.О. (2012) Вплив зарубіжної допомоги на процес формування громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 451-460.

Вишневська, І.Г. (2012) Стратегічне моделювання американсько-китайських відносинах за умов глобальної трансформації світу. Актуальні проблеми міжнародних відносин (107(2)). с. 67-71.

Вишневська, І.Г. (2012) Гра… За ігровим столом – США та КНР. Зовнішні справи (7). с. 36-41.

Вишневська, І.Г. (2012) Виграш… За гральним столом – США та КНР (Частина 1). Зовнішні справи (11). с. 42-46.

Вишневська, І.Г. (2012) Виграш… За гральним столом – США та КНР (Частина 2). Зовнішні справи (12). с. 43-48.

Вовк, В.М. (2012) Стратегія національної безпеки і переформатований реалізм. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 3 (60). с. 133-140.

Вовк, В.М. (2012) США та Росія: перспективи політики «перезавантаження». Актуальні проблеми міжнародних відносин, Ч. 1 (107). с. 152-156.

Врадій, О.С. (2012) Протидія терористичним акціям важлива складова зміцнення державності (на прикладі країн ЄС). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 22-24.

Врадій, О.С. (2012) Особливості функціонування інституту національної держави в євроінтеграційному середовищі (на прикладі країн ЦСЄ). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 25-27.

Вітер, І.І. (2012) Україна в системі глобального туризму. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць.. С. 1628. Реформування бюджетного процесу в Євросоюзі в світлі Лісабон- ської угоди.

Г

Глазов, О.В. (2012) Громадянське суспільство як чинник формування системи національної безпеки України в контексті запобігання міжнародному тероризму. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 439-450.

Городня, Н.Д. (2012) Економічна дипломатія адміністрації Барака Обами: східноазійський напрям. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Вип.11). с. 188-197.

Городня, Н.Д. (2012) Китай, Японія, Індія як регіональні гіганти Східної і Південної Азії та їхній вплив на формування азійсько-центричних процесів у сучасному світі. Дослідження світової політики (Вип. 1). с. 203-242.

Городня, Н.Д. (2012) Відновлення американського лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б. Обами. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Вип. 1). с. 190-196.

Городня, Н.Д. (2012) Політика КНР в Південно-Східній Азії (друга половина ХХ - початок ХХІ століття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (№ 109). с. 15-19.

Городня, Н.Д. (2012) Східноазійська політика США за президентства Дж.У. Буша: інтеграційний аспект. Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. с. 277-292.

Городня, Н.Д. (2012) Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Б. Обами. Сходознавство (№ 60). с. 12-27.

Городня, Н.Д. (2012) Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б. Обами. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (№ 6 (2). с. 17-24.

Городня, Н.Д. (2012) Інтеграційні процеси в Азійсько-тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип. 1). с. 77-83.

Городня, Н.Д. (2012) Економічна інтеграція в АТР в кінці 1980-х - 1990-ті рр. і регіональна політика США. Вісник Київського університету. Історія (Вип. 1). с. 10-13.

Городня, Н.Д. (2012) Американсько-японські відносини в 1990-ті рр.: економічний вимір. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (№ 113). с. 16-20.

Городня, Н.Д. та Даниленко, А. та Нгуен, Кван Туан (2012) Українсько-в’єтнамські відносини: стан та перспективи. Технічний звіт. Ханой: В’єтнамська академія соціальних наук.

Гуцало, С.Є. (2012) Доцентрові тенденції в середовищі арабських країн у вимірі соціокультурних чинників / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 1). с. 53-68.

Гуцало, С.Є. (2012) Доцентрові тенденції в середовищі арабських країн у вимірі соціокультурних чинників. «Антологія творчих досягнень» (Вип. 6). с. 150-153.

Гуцало, С.Є. (2012) Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі. Ісламознавчі студії. Іслам в Україні. с. 104-108.

Гуцало, С.Є. (2012) Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення процесів його цивілізаційної еволюції / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 104-110.

Гуцало, С.Є. (2012) Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах: минуле і сьогодення / Відп. ред. B. К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 78-84.

Д

Деменко, О.Ф. (2012) Європейська протиракетна оборона: значення для України. Політичний менеджмент., 1/2 (52-53). с. 199-204.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2012) Стабілізуючий вплив європейської інтеграції на державний розвиток України. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін. (4). с. 247-258.

Добровольська, А.Б. (2012) Європейська практика електронної демократії: досвід для України. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 листопада 2014 р.).У 2-х частинах (Ч. 1). с. 57-61.

Добровольська, А.Б. (2012) Туризм як чинник та складова сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 12-16.

Добровольська, А.Б. (2012) Імперативи сталого розвитку як фактор трансформації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук, праць. (Вип. 2). с. 67-71.

З

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 137-152.

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні передумови формування політичної опозиції в країнах ЦСЄ. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 2). с. 64-83.

Зеленько, Г.І. (2012) Політична динаміка в країнах ЦСЄ в умовах кризи євроадаптаційних процесів. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 49-57.

Зеленько, Г.І. (2012) Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика. Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. с. 205-220.

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. с. 137-152.

Зеленько, Г.І. (2012) «Институциональные ловушки» в политической практике постсоветских государств (на примере Украины). Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы. Москва, 22-24 ноября 2012 г. с. 191-192.

Зеленько, Г.І. (2012) Проблемы формирования и функционирования политического класса в странах Центральной и Восточной Европы. In: Политический класс в современном обществе / Под. ред. О. Гаман-Голутвиной. М.: РОС- СПЭН, с. 281-300.

Зеленько, Г.І. та Матушенко, О. (2012) Rola elit politicznych i systemow wyborczych w procesach democratyzacji spoleczenstw postcomunistycznych panstw Europy Srodkowo-Wschodniej. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie druge.. с. 46-56.

Зелінський, А.Л. (2012) Еще раз к проблеме датировки брака будущего Деметрия II и Стратоники. Проблемы истории , филологии , культуры (4 (38)).

Зернецька, О.В. (2012) Рух смислів у глобальному Інтернет-середовищі. In: Смислова морфологія соціуму: монографія / Під ред. Н. Костенко. Інститут соціології НАН України, Київ, с. 373-391.

Зернецька, О.В. (2012) Медіа-система України в транзитивний період. Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. О.Г. Білорус.. с. 20-25.

Зернецька, О.В. (2012) Глобальна експансія медіа-імперій як вимір процесів трансформації в сучасному світі: діахронічний зріз. Зовнішні справи UA (5). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2012) Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки – специфіка взаємодії. Економічний часопис – ХХІ (7-8). с. 3-5.

Зернецька, О.В. (2012) Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи. Зовнішні справи UA (9). с. 54-56.

Зернецька, О.В. (2012) Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа-конгломератів. Політичний менеджмент (4-5). с. 55-56.

К

Клименко, О.А. (2012) Ключові передумови політичних процесів в Індії / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 124-135.

Клименко, О.А. (2012) Тенденції й особливості політико-економічних змін Індії. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (№ 3 (6). с. 159-167.

Клименко, О.А. (2012) Міжнародні неурядові організації у глобалізованому світі. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України (№ 4 (6). с. 107-115.

Клименко, О.А. (2012) Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. Праць (Вип.5). с. 152-165.

Клименко, О.А. (2012) Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / За заг. Ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України (Вип.18). с. 110-114.

Кононенко, С.В. (2012) Демократизація в сучасній системі міжнародних відносин і перспективи глобального громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 87-98.

Кононенко, С.В. (2012) Держава у світовій політиці: державність, націоналізм, суверенність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 59-62.

Кудряченко, А.І. (2012) Засади демократичного сходження ФРН. Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень (1). с. 83-98.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 61-76.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності як засади розвитку держав молодої демократії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 74-76.

Кудряченко, А.І. (2012) Зовнішньополітичні погляди і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського. Матеріали круглого столу в ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 53-62.

Кудряченко, А.І. (2012) Мультикультурализм и вызовы национальной идентичности Украины. Материалы Бакинского международного гуманитарного форума 4–5 октября 2012 г.. с. 420-428.

Кудряченко, А.І. (2012) Інтеграція і регіоналізація світо-господарських відносин у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Передмова. Інтеграційні процеси в сучасному світі: Регіональні виміри: Збірник наук. праць.. с. 7-8.

Кудряченко, А.І. (2012) Вплив сучасних європейських цінностей на розбудову країн молодої демократії. Дипломатичний вісник.. с. 97-110.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Передмова. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: Збірник наук. праць. – К.: ПП «Фоліант». 5-8-61-76.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії авторів Халаджи В.В., Яковенко Н.Л. «Європейська політика сусідства: роль та місце України». Європейська політика сусідства: роль та місце України. – К.: Науковий світ. с. 6-12.

Кудряченко, А.І. (2012) Андрей Кудряченко: «Азербайджан знает лучше многих стран, что пусть даже плохой мир всегда лучше, чем военные действия, а тем более, война». Информационное Агентство "The First News" (Азербайджан).

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Дацківа І.Б. «Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918–1924 рр. в контексті світової політики» / Заг. наукова редакція. Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918– 1924 рр. в контексті світової політики. – Тернопіль. с. 7-20.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Давидович Л.Я. «Політика Республіки Індія до країн пострадянського простору (1991–2004 рр.)». Заг. наукова редакція // Політика Республіки Індія до країн пострадянського простору (1991–2004 рр.). – Тернопіль. с. 5-17.

Л

Лакішик, Д.М. (2012) Відносини США та ЄС: проблеми і перспективи. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (5). с. 208-221. ISSN 22110-12010

Лакішик, Д.М. (2012) Дилема конвергенції морально-правового і мілітарного чинників у зовнішній дії США. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (4 (61)). с. 12-26.

Лакішик, Д.М. (2012) Стан і перспективи консолідованої міжнародної політики США і ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (107). с. 122-129.

Лакішик, Д.М. (2012) Стан і перспективи консолідованої міжнародної політики США і ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (107). с. 122-129.

Лакішик, Д.М. (2012) Особливості еволюції трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі. Наукові праці: науково-методичний журнал, 178 (166). с. 43-50. ISSN 1609-7742

Лакішик, Д.М. (2012) Американо-європейські відносини періоду президентства Дж. Буша-молодшого. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 125-130.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) Політика США щодо «Арабського світу» на початку ХХІ ст.: нові виклики. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (3 (60)). с. 13-26.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) ЦІННІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (4). с. 39-54. ISSN 22110-12010

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) Україна-США: асиметрія партнерства початку ХХІ століття. Дип. академія України при МЗС України (6). с. 50-53.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2012) Україна-США: асиметрія партнерства початку ХХІ століття. Зовнішні справи (6). с. 50-53.

Латиш, Ю.В. (2012) Іван Муравйов-Апостол – «ліберал» доби Великої французької революції та наполеонівських війн. Державна установа „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Лукаш, О.І. (2012) Індія і країни Південної Азії у вимірі інтеграційних процесів: роль та значення SAARC / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць, Вип. 2. с. 38-51.

Лукаш, О.І. та Рачек, Д.Р. (2012) Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць., Вип. 4. с. 259-274.

М

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія (Вип.11). с. 222-232.

Метельова, Т.О. (2012) Правове забезпечення державної культурної політики. In: Українська культура: дискурси і дискусії XXI століття: монографія / Наук. Ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнецова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 95-105.

Метельова, Т.О. (2012) Культурна політика в добу глобалізації: досвід об’єднаної Європи. Культурна політика у контексті полікультурного світу: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., НАКККіМ – УЦКД, Київ, 29–30 верес- ня 2011 р.: у 2 ч., 1. с. 26-33.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки. Серія «Філософія» (11). с. 222-232.

Метельова, Т.О. (2012) Взаємозв’язок типів комунікації та систем цінностей в контексті проблеми мультикультуралізму: ретроспектива і перспектива. Діалог культур у просторі полікультурного світу: Зб. матеріалів на- ук.-теор. конф., Київ, 9–10 листопада 2012 р.. с. 200-209.

Метельова, Т.О. (2012) Феномен «Іншого» в структурі комунікації: проблема людини. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки (15). с. 48-55.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи традиційних культур у сучасному світі в контексті «кризи мультикультуралізму». Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб. наук. праць [редкол.: С.М. Садовенко – голова редкол., упор., відп. за вип.; З.О. Босик – упор., відп. ред.], Київ, 23–24 жовтня 2012 р.. с. 74-80.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Типи комунікації та інтеграційні можливості суспільства. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 276-301.

Метельова, Т.О. (2012) Комунікативні зміни в глобалізованому світі: індивідуалізація проти уніфікації. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. (спец. вип.) (18). с. 151-157.

Метельова, Т.О. (2012) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу). Віче (22). с. 26-29.

Метельова, Т.О. (2012) Нечисті в’язні чистої совісті. Народний депутат (81). с. 36-38.

Метельова, Т.О. та Стріха, М.В. та Рябчук, М.Ю. (2012) Дослідження трансформації культурних практик та споживання культурних товарів та послуг. Аналітична записка. [Електронний ресурс]..

Миклащук, І.М. (2012) Громадянське суспільство як чинник суспільно-політичних процесів у Сербії. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 237-248.

Миклащук, І.М. (2012) Легітимація влади в Республіці Косово: здобутки та перспективи. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 1 (Вип. 4). с. 191-196.

Миклащук, І.М. (2012) Українсько-турецьке співробітництво на сучасному етапі: регіональний та безпековий виміри. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри.. с. 200-211.

Миклащук, І.М. (2012) Проблема сприйняття часу у філософській та науковій літературі. Мультиверсум. Філософський альманах (Вип. 2). с. 182-191.

Миклащук, І.М. (2012) Основні аспекти македонсько-албанських відносин у сучасній Республіці Македонія. Матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.), Ч. 3. с. 41-44.

Мироненко, П.В. (2012) Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. (4). с. 234-245.

Мироненко, П.В. (2012) Засади стратегічного планування в системі державного управління. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (9). с. 30-35.

Мироненко, П.В. (2012) До проблеми становлення форми державного правління Російської Федерації. // Сучасна українська політика (27). с. 186-194.

Мироненко, П.В. (2012) Особливості співставлення понять «форма правління» та «демократизація». // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.57. с. 567-573.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. (2012) Основи вітчизняного парламентаризму: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / за заг. ред. В.А. Гошовської // Авторський колектив: В.А. Гошовська, К.К. Баранцева, М.М. Газізов, В.М. Гурієвська, Ю.Г. Кальниш, Н.Б. Ларіна, М.М. Логунова, П.В. Мироненко, О.В. Соснін, Т.В. Федорів. К.:НАДУ.

Мудрієвська, І.І. (2012) Транскордонне співробітництво України з державами Вишеградської групи на сучасному етапі. // Історичні та політологічні дослідження. – 2012 (№2(50)). с. 358-367.

Мудрієвська, І.І. (2012) Політичний вимір співробітництва України із Словацькою Республікою у 1993-2011 рр. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 94-97.

Мхитарян, Н.І. (2012) Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини. Стратегічні пріоритети (№ 1). с. 177-182.

Мхитарян, Н.І. (2012) До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року / Гол. ред. Хамрай О.О. Сходознавство: Збірник наукових праць (№ 59). с. 148-163.

Мітрофанова, О.О. (2012) Стратегічні імперативи військової політики Франції. Проблеми міжнародних відносин (5). с. 235-246.

Мітрофанова, О.О. (2012) НАТО як чинник еволюції національної держави. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (60). с. 76-82.

О

Олійник, О.М. (2012) Досвід Китаю щодо модернізація зовнішньоекономічної діяльності. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті концепції сталого розвитку / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція, 18.10.2012 р. с. 53-57.

Олійник, О.М. (2012) Проблеми в створенні оптимального валютного простору ЄС / відп. ред. О.В. Плотніков. Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. с. 44-48.

Олійник, О.М. (2012) Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року). Дослідження міжнародної економіки. Зб. наук. праць. ІСЕМВ НАНУ (№ 4 (7). с. 135-142.

Олійник, О.М. (2012) Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року). Матер. VI Конф. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Інститут сходознавства ім. Кримського НАН України. Київ, 2012. с. 57-69.

Олійник, О.М. (2012) Ukraine’s Integration into European Security Research Programmes: Key to a More Secure Europe. In: Correlation Between Human Factors and the Prevention of Disasters / Edit by David L. Barry, Wilhelm G. Coldewey, Dieter W.G. Reimer, Dmytro V. Rudacov. Amsterdam, с. 32-40.

Орлова, Т.В. (2012) Основні тенденції політичного розвитку світу на сучасному етапі. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки (Вип. С). с. 252-262.

Орлова, Т.В. (2012) Скандинавські країни: втілення «лівої» ідеї в королівствах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 46-49.

Орлова, Т.В. (2012) ПАР: «Африканський ренесанс» у деклараціях і реаліях. Вісник ДАКККіМ (Вип. 3). с. 206-210.

Орлова, Т.В. (2012) Особливості соціально-економічної політики країн Європейського Союзу на сучасному етапі. Часопис української історії (Вип. 2). с. 111-116.

Орлова, Т.В. (2012) Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад. Гілея (Вип. 6). с. 213-218.

Орлова, Т.В. (2012) Шведська модель соціально-економічного розвитку: сутність і сучасні виклики. Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених у 7-х частинах (Вип. V). с. 34-36.

Орлова, Т.В. (2012) Змінювання орієнтацій країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи на міжнародній арені (кінець 1980-х-2000-і роки). Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Дні науки історичного факультету 2012». Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів. с. 67-70.

П

Перга, Т.Ю. (2012) «Зелена економіка» як механізм подолання безробіття: утопія чи реальність? // Політичний менеджмент., № (3 (54)). с. 92-101.

Перга, Т.Ю. (2012) Когезійна політика як антикризовий механізм екологічного співробітництва //. Дослідження міжнародної економіки. –, Вип (2 (71)). с. 43-51.

Перга, Т.Ю. (2012) Соціальний потенціал «зеленої» економіки в умовах глобальної кризи: матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції [Глобальна система криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн], (Київ, 27 вересня 2012 р.) / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології, Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб».– К.: ІСЕМВ НАН України,. Глобальна система криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн. с. 126-131.

Потєхін, О.В. (2012) Апологія геополітичного синдрому. Критика (7-8). с. 25-28.

Потєхін, О.В. (2012) Українсько-американські відносини в контексті проблем сучасної зовнішньої політики України. Агора (Вип.11). с. 68-78.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2012) Тенденції зовнішньої політики України у 2011 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця. с. 31-57.

Потєхін, О.В. та Ялі, М.Х. (2012) Відносини України зі Сполученими Штатами Америки. Зовнішня політика України‑2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник / Під ред. Г. Перепелиці.. с. 306-315.

Пророченко, Н.О. (2012) Цивілізаційний фундамент соціокультурних надбань та політичних традицій ісламської спільноти як підґрунтя еволюції соціально-економічних комплексів та політичних систем Арабського світу / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 118-136.

Р

Розумюк, В.М. (2012) Національна ідентичність і національна держава. Державотворчі процеси в сучасних міжнародних відносинах: матер. міжвід. наук.-теорет. конф. м. Київ, 29.11.12. с. 15-21.

Розумюк, В.М. (2012) Євразійство як ідейно-теоретичне підґрунтя інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 124-130.

Розумюк, В.М. (2012) Шляхи історичної еволюції інституту національної держави. Всесвітня історія очима українських істориків. Збірник наукових статей. с. 229-240.

Розумюк, В.М. (2012) Еволюція постбіполярного світу: проблеми та перспективи. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 5). с. 299-315.

Розумюк, В.М. (2012) Америка та її занепад: ілюзії й реалії світової політики. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 4). с. 86-99.

Рудяков, П.М. (2012) Боротьба канонічної церкви проти розколів і смути: досвід Сербії (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). У зб.: Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. с. 163-174.

Рудяков, П.М. (2012) Три типи говоріння і мовчання у героїв Іво Андрича. У зб.: Сербська проза ХХ століття: Матеріали Міжнародної наукової славістичної конференції. с. 114-123.

Рудяков, П.М. (2012) Чорногорці в Україні та Росії (ХVІІІ - початок ХІХ ст.). У зб.: Росія і Балкани протягом останніх трьох століть. Матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 98-119.

С

Скаленко, О.К. (2012) Глобальносистемная основа современных интеграционных процессов. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 2 (109). с. 22-28.

Скаленко, О.К. (2012) Глобальносистемна криза трансінформаційної цивілізації. «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (19). с. 113-121.

Скаленко, О.К. (2012) Глобальная система решающих факторов в структуре социально-экономического процесса. Дослідження світової економіки: Зб.наук.праць (2).

Сльозко, О.О. (2012) Заходи по зміцненню і підвищенню ефективності системи фінансової безпеки України. Науковий журнал «Інтелект XXI» (№ 1-2). с. 87-96.

Сльозко, О.О. (2012) Проблеми країн СНД в процесі трансформації глобальної фінансової системи та фінансова безпека. Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць (№ 1(70). с. 35-43.

Сльозко, О.О. (2012) Бюджет как отражение состояния экономики. Структурно-інституціональна трансформація економіки регіонів України в процесі модернізації держави / Матеріали V міжнародного науково-практичного семінару 27-28 травня 2012 р. с. 45-57.

Сльозко, О.О. (2012) Тенденции развития мировой финансовой системы: реалии современности. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи / Матеріали міжнародної міжвідомчої конференції, Київ, 31 травня 2012 р.,. с. 7-15.

Сльозко, О.О. (2012) Суперечності процесів валютно-фінансової інтеграції. Интеграционные приоритеты Украины в современном геоекономическом пространстве: материалы научно-практической конференции, Симферополь, 28-29 сентября. с. 23-27.

Сльозко, О.О. (2012) Створення ЗВТ+ з ЄС - економічні інтереси України. Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті східного партнерства і стратегії «Європа-2020» / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 6-7 квітня 2012 р. Донецьк: ДОНДУУ, 2012. -.

Сльозко, О.О. (2012) Плюси та мінуси створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Криза євро або втрачена парадигма / Матеріали міжнародної конференції, ІСЕМВ НАН України. с. 4-8.

Сльозко, О.О. та Kovach, V. (2012) Enterprises ecologization as a priority development of management production processes on the modern stage of economic development. In: O. Slozko, V. Kovach / Restructuring: theory & practice. Monograph. - Kyiv - Kaunas - Szczecin.: National University of Food Technologies, Institute of world economy and international relations, University of Szczecin, Vilnius University. K.: Kondor, с. 116-131.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Коваль, І.М. та Шергін, С.О. (2012) Глобальна макроекономічна політика США як світового лідера. In: США і світ ХХІ століття (пам’яті Є. Камінського). Монографія. / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. К.: Центр вільної преси, с. 483-493.

Солошенко, В.В. (2012) «Сприяюча держава» та громадянське суспільство як основні складові діючої демократії в Німеччині. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 209-224.

Солошенко, В.В. (2012) Німецькі засоби масової інформації як важлива складова громадянського суспільства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 113-118.

Солошенко, В.В. (2012) Проблема інтеграції мігрантів в країнах Західної Європи. Сборник научных материлов II Международной конференции «Современный мир: проблемы и перспективы». 20–21 апреля 2012. с. 57-60.

Солошенко, В.В. (2012) Проблема інтеграції мігрантів в німецьке суспільство. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.) у 4-х частинах, 3. с. 95-97.

Солошенко, В.В. (2012) Сотрудничество Федеративной Республики Германия со странами Вышеградской четверки (на примере отношений с Чехией). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград 15 червня 2012 р.): у 2-х частинах, 1. с. 72-74.

Солошенко, В.В. (2012) Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми. Віче (24). с. 12-15.

Солошенко, В.В. (2012) Мультикультуралізм у Німеччині – сучасний стан проблеми. Слов’янські культури в європейському гуманітарному просторі / Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої XX річниці незалежності України (Карлові Вари, Чехія 20–22 жовтня 2011р.)/ за загал. ред. Алексєєва Ю.М.. с. 139-148.

Солошенко, В.В. (2012) Становлення та розвиток громадянського суспільства у Федеративній Республіці Німеччина. Придніпровські суціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.) у 5 частинах, 4. с. 70-73.

Солошенко, В.В. (2012) Мультикультурная Германия – проблема взаимоотношений с мигрантским сообществом. Молодежь и наука: реальность и будущее. Материалы Международной научно-практической конференции. История. Культурология. Политология. с. 69-73.

Солошенко, В.В. (2012) Єврорегіони Німеччини як локомотиви регіоналізму в Європі. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 154-163.

Срібняк, І.В. (2012) Газета «Асахі Шімбун» в суспільно-політичному та культурному житті Японії. Мовні і концептуальні картини світу, Вип.40. с. 334-339.

Срібняк, І.В. (2012) Регулярні формування в складі османського середньовічного війська: оджак капикулу. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, Vol. 2. с. 224-236.

Срібняк, І.В. та Дудар, Р.В. (2012) Військово-морські сили Османської імперії (ХV – початок ХІХ ст.). Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту / Голов. ред. І.В. Срібняк, Вип. 6. с. 137-140.

Срібняк, І.В. та Мельник, І.М. (2012) «Кримськотатарські студії» в Могилянці та доцільність їх впровадження до навчального процесу в українських університетах. Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту, Вип. 6. с. 3-4.

Стельмах, В.О. (2012) Політична соціалізація молоді: досвід Польщі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 273-290.

Стельмах, В.О. (2012) Політична соціалізація молоді: досвід Польщі / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 273-291.

Стельмах, В.О. (2012) Неполітичні агенти політичної соціалізації. «Віче», № 12 (. с. 19-22.

Стельмах, В.О. (2012) Релігія як фактор політичної соціалізації. Релігія і соціум: Міжнародний часопис, № 1 (7. с. 66-71.

Степанчук, О.П. (2012) Вплив національної політики польського уряду щодо українців Холмщини на процеси державотворення Речі Посполитої Польської у 20-30-х роках ХХ ст. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 118-121.

Т

Ткаченко, І.В. (2012) Громадянське суспільство і міжконфесійні відносини в об’єднаній Європі на початку ХХІ століття. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 153-164.

Ткаченко, І.В. (2012) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 121-124.

Ткаченко, І.В. (2012) Державна мовна політика як фактор зміцнення національного суверенітету України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Серія «Філософія. Політологія»), Вип. 1. с. 92-96.

Ткаченко, І.В. (2012) Особливості функціонування та інтеграційні процеси в ЄС після набуття чинності Лісабонським договором. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 56-65.

Ткаченко, І.В. (2012) Редакційний комітет ЛНВ у листуванні М. Грушевського (1912-1914 рр.). Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 153-163.

Ткаченко, В.М. (2012) Історіософія революції. Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної доби (1917–1921 рр.): Збірник наукових праць. с. 106-125.

Ткаченко, В.М. (2012) Страсті по ідентичності: критика історичного досвіду. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (9). с. 261-283.

Ткаченко, В.М. (2012) Криза мультикультуралізму і пошуки «нової громадянськості». Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри / За ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій». с. 220-234.

Ткаченко, В.М. (2012) ДЕРЖАВНІ ЮВІЛЕЇ: МІЖ ІСТОРІЄЮ І ПОЛІТИКОЮ. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ РУСІ. Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць (Вип. 2). с. 304-328. ISSN 978-966-8809-44-6

Ткаченко, В.М. (2012) РЕКВІЄМ ПО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ПОВЧАЛЬНІ УРОКИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Філософія освіти, № 1–2 (11). с. 176-199. ISSN 2309-1606

Ткаченко, В.М. (2012) О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности: взгляд с Украины. Политическая концептология (2). с. 160-180.

Ткаченко, В.М. (2012) О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности: взгляд с Украины. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (10). с. 149-168.

Толстов, С.В. (2012) Досвід політики європейської інтеграції: уроки та очікування. Зовнішні справи (1). с. 20-24.

Толстов, С.В. (2012) Уроки російських виборів. Зовнішні справи (3). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2012) Міжнародна безпека в сучасному світі: стан, проблеми, перспективи. Зовнішні справи (8). с. 14-19.

Толстов, С.В. (2012) Міжнародна безпека в сучасному світі: стан, проблеми, перспективи. Зовнішні справи (9). с. 10-15.

Толстов, С.В. (2012) Між однополярністю та поліцентризмом: акценти політичної дискусії та напрями теоретичних пошуків. Наук. вісник Дипломатичної академії України (18). с. 247-256.

Толстов, С.В. (2012) Перехідний етап еволюції міжнародної системи. Проблеми міжнародних відносин. [Зб. наук. праць] (5). с. 49-75.

Толстов, С.В. (2012) Проблема влади і конкуренція впливів у міжнародних процесах. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ НАН України, 2012 (4). с. 92-106.

Толстов, С.В. (2012) Євроатлантична спільнота в умовах становлення багатополюсної міжнародної системи. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3). с. 60-75.

Толстов, С.В. (2012) Теорія еволюції міжнародної системи: основні критерії та загальні положення. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ НАН України (2). с. 3-37.

Толстов, С.В. (2012) Системні суперечності й тактичні розходження між США та Росією: природа, зміст, специфіка. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць ІСЕіМВ НАН України (49). с. 187-216.

Ф

Фесенко, М.В. (2012) США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (107). с. 33-40.

Фомін, С.С. (2012) Євразійська інтеграція: можливості і перспективи. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (Випуск). с. 115-124.

Фощан, Я.І. (2012) Українські культурно-релігійні впливи на Білорусь XVП-XVШ ст. Студії з україністики (Випуск). с. 307-317.

Х

Хижняк, І.А. (2012) Прелюдия славы – системная рапсодия Провидения на тему «Независимость США» //. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць.Випуск 107.– Частина І (у двох частинах). с. 22-28.

Ц

Цапко, О.М. (2012) Соціологічна концепція р. Паунда. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права - збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 235-237.

Цапко, О.М. (2012) Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період гетьманату П. Скоропадського. Політологічний вісник (Вип. 6). с. 304-313.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2012) Інтеграційні процеси як складова модернізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 268-273.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Специфіка формування громадянського суспільства в Республіці Польща. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 261-272.

Чекаленко, Л.Д. (2012) ЄврАзЕС – ОДКБ – ШОС: союзники чи конкуренти? // Зовнішні справи, №9. с. 22-25.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Безпекові питання інтеграції. // Зовнішні справи, №11. с. 28-31.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Міжнародні організації як засіб захисту суверенітету: досвід України. // Дослідження світової політики: [зб. наук. праць], Вип.3 (60). с. 44-59.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Виклики міграції: досвід Європи. // Зовнішні справи, №1. с. 44-48.

Чекаленко, Л.Д. (2012) І знову «війна»? // Зовнішні справи, №4. с. 31-33.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Україна – США: від проектів до реалій. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць], Вип107 (Ч.ІІ.). с. 103-112.

Чекаленко, Л.Д. та Будко, О. (2012) Європейська безпека через призму інтеграції. Україна дипломатична (13). с. 581-606.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2012) Аксіологічна дилема неспроможних держав. Науковий вісник Дипломатичної академії України (19). с. 77-83.

Чорногор, Я.О. (2012) Громадські ініціативи захисту довкілля у ФРН: відповідь на глобальні проблеми. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 225-236.

Ш

Шергін, С.О. (2012) «Тихоокеанський трикутник» за умов економічних і геополітичних трансформацій. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (3). с. 35-44.

Шергін, С.О. (2012) Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція «реалістичної» парадигми. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (107). с. 13-21.

Шергін, С.О. (2012) Пріоритети стратегічного партнерства та дилема неоєвразійського розвитку. Зовнішні справи (5). с. 20-24.

Шергін, С.О. (2012) Росія в азійсько-тихоокеанській інтеграції: погляд з Києва та Владивостоку. Зовнішні справи (9). с. 16-21.

Шергін, С.О. (2012) Геополітичні пріоритети України та Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 287-292.

Шергін, С.О. (2012) Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин. Освіта регіону (1). с. 132-146.

Шморгун, О.О. (2012) Місцеве самоврядування як основа європейської моделі громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 165-190.

Шморгун, О.О. (2012) Місцеве самоврядування як основа європейської моделі громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. Збірник наукових праць. с. 165-191.

Шморгун, О.О. (2012) Системно-соціологічна типологія суспільної думки: креативний вимір. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань (28–29 травня 2012 року, Ірпінь). с. 190-213.

Шморгун, О.О. (2012) Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 23 жовтня 2012. с. 300-306.

Шморгун, О.О. (2012) Цивілізаційна ідентичність України у цивілізаційному вимірі. Наукові та освітянські методології на практики (5). с. 50-69.

Шморгун, О.О. (2012) Проблема створення спільного комунікативно-цивілізаційного простору між Україною і ЄС. Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 234-248.

Шморгун, О.О. (2012) Синергетика як методологія соціального пізнання: історіософський вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Синергетика і освіта», 15 березня 2012 року, м. Київ.. с. 58-68.

Шморгун, О.О. (2012) Проблема цивілізаційного циклізму: системно-синергетичний підхід. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць (14). с. 222-228.

Я

Ялі, М.Х. (2012) Російсько-американські взаємовідносини напередодні президентських виборів в РФ: підсумки "перезавантаження". Актуальні проблеми міжнародних відносин (107). с. 47-54.

Ялі, М.Х. (2012) Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин:[зб. наук. праць/наук. ред. Канцелярук Б. та ін.].–К.: КиМУ (4). с. 112-123.

Ялі, М.Х. (2012) Фактори збереження глобального лідерства США у посткризо- вій міжнародній системі. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (4). с. 53-61.

Ялі, М.Х. (2012) Успіхи та невдачі зовнішньої політики Б. Обами. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. (3). с. 113-124.

Ялі, М.Х. (2012) Зовнішня політика "енергетичної наддержави" напередодні світової економічної кризи 2008-2008 рр. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова (17). с. 95-102.

Цей список був створений у Wed Jun 12 15:49:13 2024 CEST.