Елементи, в которих рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: S | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів: 252.

S

Soloschenko, Victoria (2013) Freiheitsbestrebungen und neue Perspektiven – Ein Überblick über die Auswanderung der Russlanddeutschen nach Südamerika. Jahrbuch fuer Deutsche und osteuropaeische Volkskunde, 56. с. 39-47.

І

Ільїн, В.В. (2013) Философско-экономическое мышление: модус долженствования. In: Постреформизм и развитие: монография. Изд-во Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Ирпень, с. 295-299.

Ільїн, В.В. (2013) Постчеловек – образ новой идентичности. In: и ценности в эпоху глобализации. Наукова думка, Київ, с. 516-528.

Ільїн, В.В. (2013) Синергетика в сучасному соціокультурному процесі: редукція чи консенсус? Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетич- на парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 березня 2013 року, Київ. с. 10-13.

Ільїн, В.В. (2013) Українська філософська думка. Філософія. с. 128-175.

Ільїн, В.В. (2013) Деградация или мир постчеловека. Есть ли перспективы Софии? Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я. с. 25-30.

Ільїн, В.В. (2013) «Світ грошей» в культурі пізнання відкриття таємниці. Філосо- фія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 60-64.

Ільїн, В.В. (2013) Философия денег в гносеологическом контексте. Філософія у сучасному соціумі, 1. с. 133-135.

Ільїн, В.В. (2013) Модус ірраціонального в пізнанні смислів економічної реальності. Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 74-80.

Ільїн, В.В. (2013) Перспективи синергетики в освіті: методологічний аспект. Евристичний потенціал мислення людини в інформаційному світі. с. 11-17.

Ільїн, В.В. (2013) «Розум» чи «серце»? філософський вибір Г. Сковороди. Вертоградар української духовності: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої всебічному осмисленню постаті Г.С. Сковороди (ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди, 18 травня, 2013 року). с. 23-33.

Б

Бессонова, М.М. (2013) Спадщина біполярної системи міжнародних відносин: антиамериканізм на пострадянському просторі (на прикладі Білорусі та Росії). Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 333-344.

Бессонова, М.М. (2013) Американські зовнішньополітичні установи та Інтернет: від епохи біполярності до сьогодення. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м Київ, 21–22 березня 2013 р., Національний авіаційний університет. с. 117-118.

Бессонова, М.М. (2013) Антиамериканізм у Канаді як складова політичної культури: досвід для України. Трансформація політичної культури в умовах глобалізації. Матеріали науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 28–29 вересня 2012 р.). с. 6-14.

Бессонова, М.М. (2013) «Ідея» як імператив зовнішньої політики США: історична ретроспектива. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (18 квітня 2013 р., м. Київ. с. 7-10.

Бессонова, М.М. (2013) США на страницах современной центральной и местной прессы Канады. Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало ХХI в.): материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 25–26 апреля 2013 г.. с. 290-293.

Бессонова, М.М. (2013) Стратегії національної безпеки США пост-біполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (75). с. 141-143.

Бессонова, М.М. (2013) Висвітлення канадською пресою президентської передвиборчої кампанії 2012 р. у США. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія (1). с. 16-17.

Бессонова, М.М. (2013) The East European Vector of the U.S. Foreign Policy in the Second half of the XX century: the Ukrainian Context. Науковий вісник Дипломатичної академії, 1 (20). с. 232-243.

Бондарець, М.В. (2013) Імперативи глобалізації сталого розвитку транзитивних країн у кризових умовах. Стратегії розвитку України (2). с. 94-97.

Бульвінський, А.Г. (2013) Ціннісні основи української державної ідеї. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 10-25.

Бульвінський, А.Г. (2013) Витоки української державної ідеї. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (№1). с. 10-19.

Бульвінський, А.Г. (2013) Проблеми модернізації в Росії на сучасному етапі. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ТС всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах (Ч. 2). с. 7-11.

Бульвінський, А.Г. (2013) Витоки української державної ідеї. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (№ 1). с. 10-19.

Бульвінський, А.Г. (2013) Ціннісні основи української державної ідеї / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 10-25.

Бульвінський, А.Г. (2013) Калішський договір 1343 / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т, Т. 2. с. 417-418.

В

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток експортного потенціалу як складова модернізації зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішні справи (№ 4). с. 36-39.

Васильєв, О.А. (2013) Модернізація зовнішньоекономічної діяльності України з урахуванням впливу ресурсних та екологічних обмежень в умовах переходу до сталого розвитку. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: зб. матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 20 червня 2013 р.). с. 26-28.

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток електроенергетичного комплексу як основа підвищення експортного потенціалу та економізації зовнішньої політики України. Зовнішні справи (№ 11). с. 48-51.

Васильєв, О.А. (2013) Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України в паливно-енергетичній сфері на засадах сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: [зб. наук. пр.] (Вип. 1). с. 3-12.

Вишневська, І.Г. (2013) Ексергетичні «козирі» – шлях до виграшу. Зовнішні справи (6). с. 42-48.

Вишневська, І.Г. (2013) Порівняльна характеристика ідеологій США та КНР в контексті комплексної сили держав. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (2 (63)). с. 184-190.

Вовк, В.М. (2013) США І СВІТ ХХІ СТОЛІТТЯ. Інший. Центр вільної преси, Україна, Київ.

Вовк, В.М. (2013) Стратегія національної безпеки як чинник міжнародної політики. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 2 (63). с. 123-128.

Вєтринський, І.М. (2013) Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. (1(17)). с. 28-33.

Вєтринський, І.М. (2013) Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (79). с. 270-273.

Вітер, І.І. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2013) Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.. С. 2027..

Г

Городня, Н.Д. (2013) Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових. Дослідження світової політики (Вип. 1). с. 137-155.

Городня, Н.Д. (2013) США-Китай: пошуки нового типу відносин. VI наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції і сучасність». Київ, 6 грудня 2013 р.

Городня, Н.Д. (2013) Стратегія «залучення» М’янми в політиці США за адміністрації Б. Обами. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 4). с. 13-17.

Городня, Н.Д. (2013) Регіональна інтеграція в АТР в постбіполярній політиці США. Історичний архів (Вип. 1). с. 111-118.

Городня, Н.Д. (2013) Основні напрямки східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г.У. Буша (1989-1993). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип.2). с. 11-14.

Городня, Н.Д. (2013) Регіональна інтеграція в АТР і політика США (1989-2012). Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 251-254.

Городня, Н.Д. (2013) Американсько-китайські відносини в «політичному» 2012 р. Світ ХХІ століття: мультицивілізаційна парадигма розвитку / Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 5 червня 2012 р. с. 60-65.

Гуцало, С.Є. (2013) Иерусалим: исторические корни и современность / голова ред. колегії Б.М. Гончар. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д. і. н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль. с. 124-127.

Д

Добровольська, А.Б. (2013) Науково-технічний чинник в контексті завдань модернізації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 21-28.

З

Зеленько, Г.І. (2013) Факторы и катализаторы трансформации политического класса в странах Центральной и Восточной Европы. Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал та ін. с. 256-277.

Зеленько, Г.І. (2013) Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 1). с. 41-51.

Зеленько, Г.І. (2013) Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 5). с. 275-289.

Зеленько, Г.І. (2013) Суспільна солідарність в Україні в контексті функціональності політичних інститутів: формальність і реальність. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie trzece. с. 280-289.

Зеленько, Г.І. (2013) Особенности политического проектирования в современной Украине / отв.ред. А.П. Логунов; Минобрнауки России, Российский гос. гуманитарный университет; Российская ассоциация политической науки. Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций: материалы Х Междунар. науч. Конфер., Москва, РГГУ, 31 октября - 1 ноября 2013 г.: в 2 ч (Ч. 2). с. 334-343.

Зеленько, Г.І. (2013) Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів політичної модернізації в країнах Центрально-Східної Європи. In: Політико-ідеоло- гічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД, с. 288-330.

Зеленько, Г.І. (2013) Проблема парламентських відносин між владною більшістю та опозицією. In: Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д. і.н. О.М. Майбороди. К.: ІПіЕНД, с. 73-78.

Зеленько, Г.І. (2013) Ukraine and the Visegrad Group Countries: Cooperation within the Framework of Eastern Partnership and the Political Realities in Ukraine. In: Is Visegrad still a Central European «Trade Mark»? Ed. By Juraj Marusiak et al. Bratislava: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, с. 153-165.

Зелінський, А. Л. (2013) МIСЦЕ І ЧАС KOPOHAЦIЇ СЕЛЕВКА І HIKATOPA. Polyphonia Orientis: мова, лiтература, iсторiя, релiгiя. До ювiлею В.С. Рибалкiна. Збiрник наукових статей. с. 87-100. ISSN 978-966-02-6791-6

Зернецька, О.В. (2013) Глобальный пандискурс Интернета. In: La Table Ronde: колективная монография. «РИВШ», Минск, с. 265-267.

Зернецька, О.В. (2013) Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа. Зовнішні справи UA (4). с. 44-49.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. UA Foreign Аffairs (6). с. 58-61.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2013) Сквозные смыслы глобального пандискурса Интернета начала ХХІ века. Respectus Philologicus (23(28)). с. 47-57.

К

Клименко, О.А. (2013) Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (Вип. 6). с. 67-80.

Клименко, О.А. (2013) Ефективність некомерційних організацій у розвинених демократичних країнах. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: Зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ): Національний інститут стратегічних досліджень / Упоряд. В.. с. 103-112.

Клименко, О.А. (2013) Осмислення кастового питання в Індії: деякі аспекти. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 7). с. 552-562.

Клименко, О.А. (2013) Религиозная идентичность как фактор сохранения национальной идентичности Индии в условиях глобализации. In: Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко; ИМЭМО НАНУ. К.: Наукова думка, с. 360-369.

Княждвірська, К.О. (2013) Вплив ідейно-політичної спадщини панафриканського національно-визвольного руху на організаційне оформлення єдності незалежних африканських держав. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 362-371.

Кононенко, С.В. (2013) Національна державність і міжнародна політика: історична перспектива і структурне призначення. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 300-311.

Кудряченко, А.І. (2013) Засадничі демократичні цінності та їх роль у розвитку громадянського суспільства у країнах Європи. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ). с. 28-39. ISSN ISBN 978-966-554-200-1

Кудряченко, А.І. (2013) Німецька Європа чи європейська Німеччина? In: Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 347- 369.

Кудряченко, А.І. (2013) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах європейського континенту. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 164-174.

Кудряченко, А.І. (2013) Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ. Віче (№20). с. 2-7.

Кудряченко, А.І. (2013) Вітчизняна дипломатія і формування зовнішньополітичного курсу держави: політологічний дискурс. Актуальні проблеми міжнародних відносин., №112. с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2013) Виклики і перспективи поступу України в епоху глобалізації. Тези доповіді міжн. наук.-практ. конф. «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики», Дипломатична академія України при МЗС України, 18 квітня 2013 року.. с. 60-65.

Кудряченко, А.І. (2013) Украина в планах Наполеона в войне 1812 года. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії: збірник наукових праць. с. 185-196.

Л

Лакішик, Д.М. (2013) Перспективи демократії: минуле, сучасне, майбутнє. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (6). с. 124-141.

Лакішик, Д.М. (2013) Європейський вектор глобальної стратегії США за президентства Дж. Буша-молодшого. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (3 (64)). с. 21-36.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2013) Democratization in the Modern World: Trends and Prospects of the Spread and Development. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (7). с. 156-173.

Лукаш, О.І. (2013) Індія і регіон Південної Азії: «єдність у різноманітності». Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів, 30 січня 2013 р. / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Республіки Індія в Україні. с. 9-11.

М

Метельова, Т.О. (2013) Засади українського державотворення: інваріанти та варіативність ціннісних систем. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 25-35.

Метельова, Т.О. (2013) Антисемітизм. Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти т., 1. с. 110-111.

Метельова, Т.О. (2013) Пошук орієнтирів у відношенні «Людина-світ»: від феноменології Гуссерля до постмодерну. На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, посткласичний та езотеричний підходи», 19–20 квітня 2013 р. / за ред. І.В. Карівця. с. 183-193.

Метельова, Т.О. (2013) Громадянське суспільство як чинник націотворення: ретроспектива і перспектива. Історико-політичні студії: зб. наук. праць (1). с. 121-130.

Метельова, Т.О. (2013) Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізації. Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12–13 квітня 2013 р., Острог), 1 (11). с. 12-26.

Метельова, Т.О. (2013) Громадянське суспільство в глобалізованому світі: трансформації і перспективи. Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. Журн. (1). с. 272-278.

Метельова, Т.О. (2013) Защита животных как моральная проблема и ее правовые аспекты в свете европейского опыта. Український часопис міжнародного права: Спецвипуск: Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика України. с. 66-76.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема і як конституанта: ретроспектива і перспектива в контексті ідентифікацій. Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст): матер. II Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С.С. Возняк. с. 110-113.

Метельова, Т.О. (2013) Засади українського державотворення: інваріанти і варіативність ціннісних систем. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / за загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-35.

Метельова, Т.О. (2013) Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ. Віче (20). с. 11-16.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема в контексті ідентифікацій. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки (27(276). с. 43-49.

Метельова, Т.О. (2013) Діалог культур: світовий досвід і український потенціал. Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації: XI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упорядники: М.М. Садовенко, З.О. Босик. с. 21-32.

Миклащук, І.М. (2013) Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща. Віче (20). с. 16-19.

Миклащук, І.М. (2013) Конфліктний потенціал у Киргизькій Республіці: сутність та перспективи виходу із кризи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 223-229.

Миклащук, І.М. (2013) Die Ukrainische identität in der zivilisierten auswahl. PHILOSOPHIA – LUS – POLICY. с. 71-76.

Мироненко, П.В. (2013) Визначальні проблеми і перспективи розвитку форми правління України. Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. (4). с. 147-157.

Мироненко, П.В. (2013) Політархія як форма державного правління. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (12). с. 35-41.

Мироненко, П.В. (2013) Еволюція і поліваріативність республіканської форми державного правління. Політичний менеджмент. (59). с. 5-15.

Мироненко, П.В. (2013) Восточноевропейская модель демократизации форм государственного правления. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение», 2(11) (Ч.1.). с. 154-160.

Мироненко, П.В. (2013) Закономерности и расхождение форм государственного правления на постсоветском политическом пространстве. // Человек. Сообщество. Управление. Научно-информационный журнал, Вып.2. с. 16-26.

Мироненко, П.В. (2013) К вопросу о гибритных формах правления в современном мире. // Вопросы управления, Вып.3 (5). с. 43-48. ISSN 2304-3369

Мироненко, П.В. (2013) Трансформація форми державного правління у сучасній Білорусі. // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, Вип.29. с. 179-190. ISSN 1810-5270

Мироненко, П.В. (2013) Класифікація форми державного правління: базові напрями переосмислення класичних підходів. // Творче об’єднання «Нова парадигма» (118). с. 125-135.

Мироненко, П.В. (2013) Параметри для визначення форми державного правління як дослідницька проблема. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (62). с. 448-454.

Мудрієвська, І.І. (2013) Розвиток українсько-словацького співробітництва: сучасний стан та перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 351-361.

Мудрієвська, І.І. (2013) Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (Вип.37). 191 -195.

Мудрієвська, І.І. (2013) Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993–2011 рр.). Вісник Прикарпатського університету (23-24). с. 453-460.

Мудрієвська, І.І. (2013) Співробітництво України і держав вишеградської групи у форматі В4+1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. (Вип.1.). с. 43-44.

Мудрієвська, І.І. (2013) Hlavné smery ukrajinsko-slovenskej spolupráce v rokoch 1993–2011: úspechy a nádeje. // 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / a kol. Miroslav Londák, Slavomír Michálek. – Bratislava: VEDA, vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied,. с. 494-507.

Мхитарян, Н.І. (2013) Сучасний формат соціокультурної мапи Центральноазійського простору. Загальна характеристика / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Bип. 1). B0-B7.

Мхитарян, Н.І. (2013) Зовнішньополітичний курс сучасної Турецької Республіки. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. У 2-х Ч (Ч.І. В). с. 160-170.

Мітрофанова, О.О. (2013) Україна та її дипломатія в контексті впливу союзів. Дослідження світової політики (3 (64)). с. 127-134.

О

Олійник, О.М. (2013) Геополітичний напрямок модернізації зовнішньо-економічної діяльності Китаю. Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій: мат. міжн. наук.-теорет. конф., 24.10.2013 р. с. 43-45.

Олійник, О.М. (2013) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах світової фінансової кризи. Експертно-аналітичний бюлетень ІСЕМВ НАН України (№ 11 (). с. 29-34.

Олійник, О.М. (2013) Стан та розвиток фондового ринку Китаю в післякризовий період. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. К.: ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 156-167.

Олійник, О.М. (2013) Глобальні ризики для світової фінансової стабілізації в умовах трансформації / відп. ред. О.В. Плотніков. Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. с. 22-30.

Олійник, О.М. (2013) Теоретичні засади зеленого розвитку. Експертно-аналітичний бюлетень ІСЕМВ НАН України (№ 10 (). с. 55-67.

Олійник, О.М. (2013) Важливість інноваційної політики на прикладі країн членах ОЕСР / відп. ред. О.Г. Білорус. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матер. міжнар. наук.-теорет. конф. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2013) Communication technologies of Ukraine. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 423-425.

Олійник, О.М. (2013) Improving education. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 440-443.

Олійник, О.М. (2013) Peculiarities of the economic, geographical and geopolitical position. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 357-359.

Олійник, О.М. (2013) The production potential. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 425-427.

Орлова, Т.В. (2013) Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи. Вища школа (№ 4). с. 26-34.

Орлова, Т.В. (2013) Конфесійний чинник у внутрішній і зовнішній політиці сучасної Індонезії. Дні науки історичного факультету: Матеріали VI Міжнар. наук. конф. молодих вчених 24 квітня 2013 р. У 8 частинах (Вип. V). с. 52-53.

Орлова, Т.В. (2013) Політичні процеси у посткомуністичних країнах Європи. Вища школа (№ 6). с. 36-48.

Орлова, Т.В. (2013) Курс «Сучасна політична історія країн світу» - важлива складова підготовки майбутніх фахівців. Вища школа (№ 5). с. 72-85.

Орлова, Т.В. (2013) Вивчення сучасної політичної історії країн світу - важливий напрямок підготовки майбутніх міжнародників, політологів, юристів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 46-47.

Орлова, Т.В. (2013) Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть. Гілея (Вип. 7). с. 430-432.

Орлова, Т.В. (2013) Виявлення нетрадиційної теорії розвитку у модернізаційних процесах сучасного В’єтнаму. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету - 2013». с. 62-64.

П

Перга, Т.Ю. (2013) Проблеми глобального споживання в контексті сталого розвитку //. Гілея. Науковий вісник.–, Вип (69(2)). с. 748-754.

Перга, Т.Ю. (2013) Боротьба з глобальною бідністю як механізм подолання екологічної кризи //. Дослідження світової політики: збірник наукових праць.– К.: ІСЕМВ НАН України., Вип (3 (64)). с. 148-156.

Перга, Т.Ю. (2013) Чи допоможе «зелена» економіка розв’язати проблеми глобального розвитку? //. Зовнішні справи., № (6). с. 48-52.

Перга, Т.Ю. (2013) Потенціал державно-приватного партнерства у вирішенні екологічних проблем України:матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Транзитивна система глобалізму в умовах глобальної кризи», м. Київ, 20 червня 2013 р. / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології,. Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб».– К.: ІСЕМВ НАН України. с. 78-82.

Перга, Т.Ю. (2013) Трансформація політики сталого розвитку на початку 21 століття /. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць.–, Вип (2 (63)). с. 86-94.

Потєхін, О.В. та Вєтринський, І.М. (2013) США: присмерки імперської парадигми. США і світ XXI століття : монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І. М., Шергін С.О. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. с. 144-163.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2013) Тенденції зовнішньої політики України у 2012 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети.. с. 19-47.

Пророченко, Н.О. (2013) Закономірності та особливості функціонування державно-політичних інститутів в умовах арабо-мусульманського суспільства. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 28-42.

Пророченко, Н.О. (2013) Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації. Електронний журнал «Ісламознавчі студії». Науковий альманах. Пробний випуск. с. 82-104.

Пророченко, Н.О. (2013) Процеси адаптації арабо-мусульманського суспільства до визначальних змін сучасного світу. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. Бібліотека ісламознавства (Випуск). с. 58-74.

Р

Розумюк, В.М. (2013) Нацистська доктрина зовнішньої політики. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць (Вип. 6). с. 297-310.

Розумюк, В.М. (2013) Доктрина «кінця ідеології». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (64)). с. 64-72.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного Киева (цивилизационно-языковой аспект). Przeszrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. с. 209-222.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативи оновлення ідентичності на шляху до Європи. Інформаційний простір: українські реалії: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 19 грудня 2012 р. с. 65-72.

Рудяков, П.М. (2013) Сербская литературно-критическая мысль 60-80-х гг. ХХ века в украинской рецепции. В сборнике научных трудов Института литературы и искусства Сербской Академии наук и искусств. с. 89-101.

С

Скаленко, О.К. (2013) Фінансові ресурси як спеціалізована частина єдиної інформаційної системи світового розвитку. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових праць. с. 214-230.

Сльозко, О.О. (2013) Фінансова безпека українських компаній на ринках країн ЄС. Фінансова безпека України Національний університет державної податкової служби України Збірник конференції-2014. с. 69-93.

Сльозко, О.О. (2013) Шляхи модернізації та трансформації світової валютно-фінансової системи. Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи: мат. Міжн. науково-теорет. міжвідомчої конференції, м. Київ, 14 листопада, 2013 р. с. 76-78.

Сльозко, О.О. (2013) Перспективи та проблеми поглиблення фінансово-економічних відносин України з країнами Європейського Союзу. Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: мартеріали міжнар. науково-теоретичної міжвід. конф.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 54-58.

Сльозко, О.О. (2013) Проблеми вибору транзитивних економік - ЄС або Митний Союз? Приклад України. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матеріали між народ. наук.-теоретичної конф. с. 32-43.

Сльозко, О.О. (2013) Трансформация рисковых экономик в посткризисный период. Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи / Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції, м. Київ, 21 травня 2013 р. с. 67-73.

Сльозко, О.О. (2013) Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ. Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція. 24 жовтня 2013 року. с. 45-58.

Сльозко, О.О. (2013) Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів в умовах глобалізації. In: Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Монографія. За заг. ред.. д. е. н., проф. О.І. Рогача. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», с. 199-233.

Сльозко, О.О. та Tereshenko, (2013) Ukraine population and JV companies. Country Reports-Poland-Ukraine-Lithuania (project 7 EU FP PRORES). -.

Сльозко, О.О. та Панфілова, Т. та Терещенко, С.В. (2013) Сучасні проблеми реформування світової фінансової системи. Технічний звіт. К.: Інститут світвої економіки і міжнародних відносин НАН України.

Сльозко, О.О. та Терещенко, С.В. (2013) Давоський форум як посил для фінансових інновацій. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 135-136.

Солошенко, В.В. (2013) Практика дотримання засад гендерної рівності у країнах ЦСЄ як чинник демократизації суспільства. Віче (20). с. 23-26.

Солошенко, В.В. (2013) Мультикультуралізм в Німеччині : сучасний стан проблеми. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 205-214.

Солошенко, В.В. (2013) Асоціація європейських прикордонних регіонів. In: Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах. – Том І. Харків: Фоліо.

Солошенко, В.В. (2013) Міжпарламентське співробітництво Верховної Ради України з ЄС. In: Українська дипломатична енциклопедія у 5 томах. – Том ІІІ. Харків: Фоліо, с. 359-360.

Солошенко, В.В. (2013) З історії розвитку архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина (на прикладі діяльності Федерального архіву м. Кобленц). Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві». 21–22 березня 2013.. с. 87-89.

Солошенко, В.В. (2013) Виклики політиці інтеграції та мультикультуралізму в країнах Європи. Науковий Вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. «Серія історія», 1 (20). с. 38-44.

Солошенко, В.В. (2013) Украина и украинцы в Отечественной войне 1812 года. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії: зб. наук. пр. / Держ. установа «Ін-т всесвітньої історії НАН України»; Заг. ред. А.І. Кудряченко; Відп. ред. Я.О. Чорногор.. с. 185-196.

Солошенко, В.В. (2013) Украина в Отечественной войне 1812 года. Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VI Международной научно-практической конференции / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том I: Исторические науки, Философские науки,Политические науки, Культурология, 1. с. 282-284.

Солошенко, В.В. (2013) Єврорегіон «Ярославна» (С. 262), Єврорегіон «Дніпро» (С. 256–257). In: Українська дипломатична енциклопедія у 5 томах. – Том ІІ. Харків: Фоліо, с. 256-257.

Солошенко, В.В. (2013) Солошенко В. В. Freiheitsbestrebungen und neue Perspektiven Ein Überblick über die Auswanderung der Russlanddeutschen nach Südamerika. Sommelband "Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem Östlichen Europa". Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkunde. Waxmann Verlag Gmbh, Münster, New York, München, Berlin, 2013, S. 39-47. Sommelband "Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem Östlichen Europa". Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkunde. с. 39-47.

Срібняк, І.В. (2013) Українська революція очима полонених вояків-українців російської армії на заключному етапі Першої світової війни. Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення. Міжнар. наук. конф. 25 квітня 2012 р. / Ред. кол.: Литвин В.М. (голова) та ін. с. 338-344.

Срібняк, І.В. (2013) Кіпрська проблема в зовнішній політиці Греції та Туреччини: історичний досвід і сучасний стан. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, Vol IV. с. 309-322.

Срібняк, І.В. (2013) Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії. Мовні і концептуальні картини світу, Вип.45. с. 347-351.

Срібняк, І.В. (2013) Реконструкція історії вишу в контексті історії України перших десятиліть ХХ ст. Рец. на: А.І. Чуткий. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.). Література та культура Полісся. Зб. наук. праць, Вип.72. с. 361-364.

Стельмах, В.О. (2013) Политическое участие молодежи: опыт стран Вышеградской группы. Social and political aspects of the post-industrial life activity of states. Materials digest of the LX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in military, sociological and political sciences; London, August 08-Aug. с. 57-60.

Стельмах, В.О. (2013) Політична ідентичність і політична соціалізація. Наукові записки. Серія «Культурологія». МатеріалиVI Міжнародної конференції «Культура в горизонталі сталих і плинних ідентичностей». Ч. 2, Вип.12. с. 424-428.

Стельмах, В.О. (2013) Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи у період трансформації 1989-1998 років. Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал «Трибуна», № 1-4. с. 30-33.

Т

Ткаченко, І.В. (2013) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 214-222.

Ткаченко, І.В. (2013) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 312-319.

Ткаченко, І.В. (2013) Особливості функціонування громадянського суспільства в Чеській Республіці / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 277-284.

Ткаченко, І.В. (2013) Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип. 4. с. 260-271.

Ткаченко, І.В. (2013) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 214-222.

Ткаченко, І.В. (2013) Особливості видання і редакційна робота в «Літературно-Науковому Вістнику» київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 65-80.

Ткаченко, І.В. (2013) Практика профспілок по оптимізації форм взаємодії у тріаді «особа - суспільство - держава»: досвід Чеської Республіки. Віче, № 20. с. 26-29.

Ткаченко, І.В. (2013) Розвиток взаємин України та Чеської республіки після здобуття незалежності та їх перспективи в ХХІ столітті. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип. 5. с. 372-384.

Ткаченко, І.В. (2013) Петро Стебницький як публіцист на сторінках ЛНВ та «Села» у листуванні з М. Грушевським. In: Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження): [монографія] / [Миронець Надія та ін.; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру- шевського. Київ, с. 110-120.

Ткаченко, І.В. (2013) Дописи в тижневику «Село» (1909-1911 рр.) як джерело розповсюдження ідей українства. Український історичний журнал, № 3. с. 128-139.

Ткаченко, В.М. (2013) Феномен "внутренней колонизации” в украино-российских отношениях (исторический аспект). Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини (12). с. 50-62.

Ткаченко, В.М. (2013) «Світовий уряд» і глобальне політичне пробудження. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (11). с. 70-102.

Ткаченко, В.М. (2013) Спільність історичної долі: випробування Майданом. Трибуна (9-12). с. 20-27.

Ткаченко, В.М. (2013) «Проработка прошлого»: украинской правый радикализм в европейском контексте. Политическая концептология (3). с. 101-115.

Ткаченко, В.М. (2013) Феномен «внутренней колонизации» в украино-российских отношениях (исторический аспект). Политическая концептология (4). с. 173-186.

Ткаченко, В.М. (2013) Ідентичність спротиву та ідентичність проекту. «Вища освіта України». Тематичний випуск «Наука і вища освіта» (2). с. 438-458.

Ткаченко, В.М. (2013) «Опрацювання минулого»: український правий радикалізм в загальноєвропейському контексті. Нова парадигма (114). с. 145-165.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Ціннісні орієнтири мережевого суспільства. Психологія особистості (1). с. 7-20.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Ціннісні орієнтири мережевого суспільства. Психологія особистості (1(4)). с. 5-17.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження). 2-ге видання, доповнене. Технічний звіт. К.: Товариство «Знання» України.

Толстов, С.В. (2013) Фактор США в сучасній системі міжнародних відноси. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 164-182.

Толстов, С.В. (2013) Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин (112). с. 80-93.

Толстов, С.В. (2013) Проблема скорочення стратегічних наступальних озброєнь в американо-російських відносинах. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3). с. 37-64.

Толстов, С.В. (2013) Тенденції міжнародної взаємодії в ХХІ столітті: досвід політичного моделювання. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журнал (1). с. 309-317.

Толстов, С.В. (2013) Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин. Стратегічні пріоритети (4). с. 158-164.

Толстов, С.В. (2013) Проблеми еволюції міжнародної системи: концептуальні та методологічні аспекти. Проблеми міжнародних відносин. [Зб. наук. праць] (7). с. 229-250.

Толстов, С.В. (2013) Определение и реализация общих интересов Украины и Китайской Народной Республики. Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой: результаты, проблемы, перспективы. с. 49-54.

Толстов, С.В. (2013) Політико-економічні аспекти інституціональних реформ у Європейському Союзі. Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 322-334.

Толстов, С.В. (2013) Україна між Заходом і Сходом: політичні, економічні та соціально-гуманітарні аспекти. Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів. Мат-ли міжнар. науково-практичної конференції. 28–29.11.2013. с. 41-43.

Толстов, С.В. (2013) Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (112). с. 80-93.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи (10). с. 8-13.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи (11). с. 12-17.

Толстов, С.В. (2013) Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи, 1 (9). с. 8-11.

Толстов, С.В. та Дікарєв, О, (2013) Європейський Союз як суб’єкт міжнародних відносин. Науковий збірник МАУП (3). с. 60-73.

Толстов, С.В. та Мурашкіна, М.З. (2013) Основные направления политики Китая в регионе Центральной Азии. Вісник Маріупольського державного університету (9). с. 175-184.

Толстов, С.В. та Якушик, В.М. (2013) Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах. Наукові записки НАУКМА. Політичні науки, 147. с. 39-47.

Ф

Фесенко, М. В. (2013) Феномен міжнародно-політичної консолідації. Політичний менеджмент: наук. журнал (1-2). с. 20-27.

Фесенко, М. В. (2013) Консолідація учасників міжнародної системи заради забезпечення сталого розвитку людства: концептуальний вимір. Вісник Маріупольського державного університету (7-8). с. 137-146.

Фомін, С.С. (2013) Державне регулювання економіки в світлі кейнсіанського та неоліберального підходів. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (Випуск). с. 49-61.

Фощан, Я.І. (2013) Кониський Георгій / за заг. ред. М.І. Обушного. Історія української політичної думки: навч. посіб. с. 385-386.

Фощан, Я.І. (2013) Українські архієреї Могильовської єпархії: сутність і перспективи дослідження. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 172-175.

Фощан, Я.І. (2013) Історія православ’я в доробку українських ієрархів - випускників Києво-Могилянської академії / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. Православ’я в Україні: збірник матеріалів III Всеукраїнської наукової конференції. с. 220-230.

Х

Хижняк, І.А. (2013) Держава всупереч: імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності //. Гілея. Історичні науки, філософські науки, політичні науки.–, Вип 78 ((№ 11)). с. 357-360.

Ц

Цапко, О.М. (2013) Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період Гетьманату П. Скоропадського. Політологічний вісник (№ 67). с. 304-313.

Цапко, О.М. (2013) Теорія «раціональної бюрократії» в теоретичній спадщині М. Вебера. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 256-265.

Цапко, О.М. (2013) Політика Української Центральної ради щодо автокефалії Української православної церкви. Держава і право. Юридичні і політичні науки (Вип. 5). с. 488-494.

Цапко, О.М. (2013) Політика радянського керівництва щодо української автокефальної православної церкви. Держава і право. Юридичні і політичні науки (Вип. 6). с. 467-473.

Цапко, О.М. та Богаліка, Ю.О. (2013) Ідея народовладдя в теоретичній спадщині діячів Української Центральної Ради (М. Грушевського та В. Винниченка). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ (№ 1). с. 269-276.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2013) Європейські цінності — основоположні принципи європейської інтеграції. Україна дипломатична. (14). с. 628-640.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Позаблоковість чи нейтралітет: європейський досвід. Зовнішні справи (7). с. 16-19.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Безпека України – складова європейської безпеки. // Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип112 (Ч.1). с. 55-59.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Виклики Вишеграду. // Тези. Міжнародна конференція «Вишеград-плюс». – 25.10.2013 [Електронний ресурс].

Чекаленко, Л.Д. (2013) Роздуми про політичне майбутнє України. // Віче, №12. с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Україна в колі еволюційних процесів розвитку. // Зовнішні справи, №12. с. 21-23.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Польський шлях становлення громадянського суспільства. // Зовнішні справи, №1. с. 38-40.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник. МА.Кулініч, Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватий, за наук. ред. проф. Л.Д.Чекаленко. – К.: ДАУ.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Європейська місія України – 2013: тези круглого столу. // Зовнішні справи, №4. с. 16.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Європейські цінності, що засновані на духовній, моральній та історичній спадщині народів Європи. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (10). с. 14-17.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Аксіологічний зріз дилеми неспроможності держав. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 398-407.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Недієздатність держави, як геополітичний виклик. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право (1). с. 308-312.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2013) Європейське перехрестя безпеки: завдання Вишеграду. Зовнішні справи (8). с. 24-29.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В.Г. (2013) Головування України в ОБСЄ: пошук прийнятних рішень (політико-правовий контекст). // Європейське право, №1-2. с. 169-184.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В.Г. (2013) Сприяння розв’язанню конфліктів на Європейському континенті – одне з найважливіших завдань головування України в ОБСЄ. // Право, №7. с. 16-25.

Чорногор, Я.О. (2013) Місцеве самоврядування в ФРН: взаємодія влади і громади. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 198-205.

Чорногор, Я.О. (2013) Конвент як форма взаємодії з владою по реалізації євроінтеграційного курсу. Віче (20). с. 30-32.

Ш

Швед, В.О. (2013) Сучасні тенденції розвитку "Арабського пробудження" та їх вплив на реалізацію зовнішньоекономічної стратегії України на Африканському континенті. Зовнішні справи. (11). с. 52-53.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір міжнародних відносин в європейській і американській політичній науці. In: США і світ ХХІ століття: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 30-54.

Шергін, С.О. (2013) Політологічні аспекти глобалізації. Освіта регіону (1). с. 130-136.

Шергін, С.О. (2013) Парадигмальний вимір глобалізації міжнародних відносин // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (2). с. 3-13.

Шергін, С.О. (2013) Політологічний дискурс ґенези та еволюції міжнародних відносин. Зовнішні справи (5). с. 58-59.

Шергін, С.О. (2013) Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму. Україна дипломатична (14). с. 565-568.

Шергін, С.О. (2013) АСЄМ – діюча модель міжрегіональної співпраці. Зовнішні справи (3). с. 32-36.

Шергін, С.О. (2013) 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації. Зовнішні справи (11). с. 22-25.

Шматко, І.В. (2013) Ідеологія права та аксіологічні засади модерної держави. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 157-163.

Шморгун, О.О. (2013) Еволюція ціннісних пріоритетів у процесі розвитку західної цивілізації за доби нового та новітнього часу. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 65-77.

Шморгун, О.О. (2013) Євроатлантичні моделі президенталізму і демократизація української влади: політологічний вимір. In: США і світ ХХ століття / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. К.: Центр вільної преси, с. 315-331.

Шморгун, О.О. (2013) Проблема идентичности в системно-цивилизационном измерении. In: Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под. ред. Ю.Н. Пахомова. К.: Наукова думка, с. 62-169.

Шморгун, О.О. (2013) Світоглядно-цивілізаційні виміри світової фінансової кризи. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі / Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі». Збірник тез. с. 20-22.

Шморгун, О.О. (2013) Елітарний вимір демократії: проблеми легітимації. Філософська думка (2). с. 26-31.

Шморгун, О.О. (2013) Цивілізаційна сутність епохи бонапартизму та історичний шанс альтернативного розвитку Російської імперії. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії. с. 207-235.

Шморгун, О.О. (2013) Комплементарність та антиномічність ціннісно-світоглядних моделей економічної та постекономічної людини. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 238-256.

Шморгун, О.О. (2013) Оценки интегративных потенциалов Украины и России. Круглий стіл за міжнародною участю «Інтеграційні вектори інтеграційного розвитку України: сила в розмаїтті чи кволість у невизначенсті».– Економіка, суспільство, влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансфмацій. с. 62-64.

Я

Ялі, М.Х. (2013) Інформаційна політика Російської Федерації щодо України на початку ХХІ ст. Актуальні проблеми міжнародних відносин (114). с. 15-20.

Цей список був створений у Mon Jan 30 18:00:06 2023 CET.