Елементи, в которих рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 292.

Стаття

Kudrjatschenko, Andrii (2014) Geopolitische Konzeptionen der Umgestaltung Europas und die Entstehung der ukrainischen Staaten UNR und ZUNR Zerfalls-, Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914-1921. Hg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier, Wiesbaden. с. 95-116.

Soloschenko, Victoria та Weber, Matthias (2014) Kiew/Kyjiv. In: Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Енциклопедія «Історія та культура німців Східної Європи» (м. Ольденбург, ФРН).

Ільїн, В.В. (2014) Філософія освіти як проект «суспільства знань». Освіта: творчий процес чи соціальна технологія. с. 11-18.

Ільїн, В.В. (2014) Етос економіки в дискурсі метафізики: гносеологічний аспект. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 162-168.

Ільїн, В.В. (2014) Мораль, Істина, Бог: інтенції «філософії серця» Г. Сковороди. Філософія і богослов’я: на шляху діалогу: Матеріали ХХІ Харківських міжн. сковородинівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі (ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди», 26–27 вересня 2013 року). с. 130-140.

Ільїн, В.В. (2014) Способ мышления эпохи как условие познания социокультурной реальности. Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності. с. 8-15.

Ільїн, В.В. (2014) Синергійний зміст соціокультурного простору епохи «пост-»: методологічний аспект. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 8-11.

Бессонова, М.М. (2014) "Стратегії національної безпеки" як джерела вивчення актуальних питань зовнішньої політики США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 124-132.

Бессонова, М.М. (2014) Інформаційні впливи у зовнішній політиці: війни чи кібер-дипломатія? (на прикладі США та Росії). Глобальні військово-політичні протистояння у XX ст.: світовий та регіональний вимір (до 100-річчя початку Першої світової війни): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6–7 лютого 2014 р.). с. 179-183.

Бессонова, М.М. (2014) Канадознавство у незалежній Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (Дніпродзержинськ, 11–12 квітня 2014 р.). с. 57-59.

Бессонова, М.М. (2014) Канадсько-європейське стратегічне партнерство на сучасному етапі. Історико-філософські дослідження молодих учених: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2014 року). с. 18-20.

Бессонова, М.М. (2014) Czyściec lustracji. Respublica: Daje do myślenia (4). с. 43-48.

Богданович, І.І. (2014) Економічна безпека пострадянських республік. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 211-222.

Богданович, І.І. (2014) Економічна безпека пострадянських республік. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 211-222.

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформ. Вісник ОПУ ім.І.І.Мечникова, 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегія розвитку України (2). с. 25-28.

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформування. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка., 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегії розвитку України (2). с. 25-29.

Бульвінський, А.Г. (2014) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 222-233.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах, 2. с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2014) Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. с. 130-157.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах (Ч. 2). с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2014) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 222-232.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI-XVIII ст. та засадничих цінностей ЄС. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. с. 104-119.

Білоконь, О.С. (2014) «М’яка сила» Китаю як інструмент формування нового міжнародного порядку. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (№ 8). с. 157-159.

Васильєв, О.А. (2014) Електроенергетичний комплекс України як основа економізації зовнішньої політики. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 233-240.

Васильєв, О.А. (2014) Проблеми трансформації інтеграційного об’єднання РФ і Білорусі. Зовнішні справи (№ 7). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2014) Розвиток виробничих сил, науки і техніки як головний фактор, що визначає соціально-політичну трансформацію сучасних держав. Зовнішні справи (№ 9). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2014) Співробітництво України і НАТО у науково-технічній сфері. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: матеріали міжн. конф., 9 жовтня 2014 р. с. 19-21.

Вишневська, І.Г. (2014) Анализ американской стратегии сдерживания и привлечения Китая. Moldoscopie (1 (64)). с. 130-146. ISSN 1812-2566

Вишневська, І.Г. (2014) Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Серія «Політологія» (1). с. 7-11.

Вишневська, І.Г. (2014) Эффективность стратегии сдерживания и привлечения КНР во внешней политике США. Moldoscopie (3 (66)). с. 187-203. ISSN 1812-2566

Вишневська, І.Г. (2014) Категоріально-понятійний апарат стратегії стримування та залучення в американсько-китайських відносинах. Актуальні проблеми міжнародних відносин (120(1)). с. 151-161.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 1). Зовнішні справи (1). с. 38-43.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 2). Зовнішні справи (2). с. 24-28.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 3). Зовнішні справи (3). с. 54-57.

Врадій, О.С. (2014) Антитерористична стратегія як важлива складова політики ЄС. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 203-211.

Вєтринський, І.М. (2014) Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (84). с. 471-475.

Вєтринський, І.М. (2014) Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (85). с. 304-309.

Вєтринський, І.М. (2014) Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (89). с. 378-383.

Вєтринський, І.М. (2014) Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. (75). с. 421-432.

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки.. С. 199219..

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.. 43..

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації / І. І. Вітер //. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. -, № (6). с. 32-43.

Вітер, І.І. (2014) Глобальна криза як закономірний наслідок глобалізації. Экономическая дискуссия: перспективы будущего. с. 73-77.

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки / Гол. ред. В.С.пазенок. с. 199-218.

Городня, Н.Д. (2014) Досвід співробітництва між США і країнами Східної Азії у сфері безпеки в контексті інтересів України. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Львів. с. 57-61.

Городня, Н.Д. (2014) Східна Азія в «азійське століття»: визначальні характеристики та потенціал еволюції / За заг. ред. д. і.н., проф. Гури В.К. Глобальна периферія у ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових праць / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-140.

Городня, Н.Д. (2014) Напрями та формати інтеграційних процесів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні у ХХІ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 46-51.

Городня, Н.Д. (2014) Україна і криза міжнародного порядку / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: Збірник тез доповідей (9 жовтня 2014 року, м. Київ). с. 31-34.

Городня, Н.Д. (2014) Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ - поч. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України. Науковий вісник Дипломатичної академії (Вип. 2). с. 99-107.

Городня, Н.Д. (2014) Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття. Історичні і політологічні дослідження (№ 3-4). с. 246-259.

Городня, Н.Д. (2014) Американо-китайские отношения в политике администраций У. Клинтона (1993-2001). Science and world (№ 3 (7). с. 250-254.

Городня, Н.Д. (2014) Политика США в Восточной Азии при президентстве У. Клинтона (1993-2001): интеграционный аспект. Universum: общественные науки (№ 3 (4).

Городня, Н.Д. (2014) Политика США в Восточной Азии в условиях Азиатского кризиса 1997-1998 гг. Электронный научный журнал APRIORI. Серия: Гуманитарные науки» (№ 2.).

Городня, Н.Д. (2014) Політика США в Південно-Східній Азії (2009-2013 рр.): відносини з АСЕАН. Гілея (№ 84). с. 192-197.

Городня, Н.Д. (2014) Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009-2013 рр.): криза і модернізація альянсу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. с. 93-98.

Городня, Н.Д. (2014) Стратегія національної безпеки США 2015 року: нові акценти і пріоритети. Вісник Київського університету. Історія (Вип. 5). с. 5-9.

Гуцало, С.Є. (2014) Політичний зейдизм і проблема врегулювання єменської кризи / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 136-143.

Гуцало, С.Є. (2014) Арабська філософія «золотої класичної доби» - одне з джерел поміркованого ісламу. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Міфи і реалії сприйняття Ісламу в Європі», м. Київ, 19 листопада 2014 р. / Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. с. 40-48.

Гуцало, С.Є. (2014) До питання про участь політичного ісламу в політичному житті країн Арабського Сходу на початку ХХІ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-72.

Гуцало, С.Є. (2014) Ліга арабських держав - між інтеграцією і сомалізацією. «Гілея. Науковий вісник». (Збірник наукових праць) (Вип. 8). с. 379-386.

Гуцало, С.Є. (2014) Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст). Глобальна периферія в ХХІ столітті: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 141-152.

Деменко, О.Ф. (2014) Пріоритети зовнішньої політики України на сучасному етапі. Вісник Національного університету оборони України. (4 (41)). с. 362-367.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив постіндустріальних тенденцій глобалізації на процеси соціальної трансформації та глобальної диференціації. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014 р.). с. 55-58.

Добровольська, А.Б. (2014) Інноваційний чинник в стратегії модернізації України. Проблемы науки (№ 7-8). с. 48-50.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив глобальних трансформаційних викликів на процес соціально-політичної модернізації України. Еволюція світового розвитку: Глобальні виклики і глобальна дипломатія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 грудня 2014 р.). с. 51-55.

Зеленько, Г.І. (2014) Политический кризис в Украине: предпосылки и содержание / Гл. Ред. В.Н. Ватыль. Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. Белорусская политология: многообразие в единстве: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 15-16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1/ ГрГУ им. Я. Купалы (Ч. 1). с. 174-181.

Зеленько, Г.І. (2014) Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн / Відп. ред. О.В. Бабкіна. Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (Серія). с. 49-61.

Зеленько, Г.І. (2014) Політичний протест зими 2013-2014 рр. в Україні: причини, зміст, наслідки. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (№ 1). с. 34-55.

Зеленько, Г.І. (2014) The political conflict in the Ukraine in 2013-2014: facts and fiction. Partnership for prosperity: Materials of the international scientific and practical conference «Republic of Belarus - European Union: problems and perspectives of partnership», Belarus, Minsk, June 13-14, 2013 / Institute of Philosophy NASB. с. 162-169.

Зелінський, А.Л. (2014) ПРОБЛЕМА НАЛИЧИЯ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «КОЛОНИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ» В ПТОЛЕМЕЕВСКОМ ЕГИПТЕ. ANTIQVITAS AETERNA. Поволжский антиковедческий журнал. Вып.4: История понятий, категориальный аппарат современной исторической науки и проблемы (ре)конструкции прошлого / Под ред. А.В. Махлаюка и О.Л. Габелко, 4. с. 63-98.

Зернецька, О.В. (2014) Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток. Зовнішні справи (1). с. 48-51.

Зернецька, О.В. (2014) Справа державної безпеки (нотатки з парламентських слухань «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні». UA Foreign affairs (6). с. 14-17.

Зернецька, О.В. (2014) Право на комунікацію в глобалізованому світі. UA Foreign Аffairs (9). с. 38-43.

Зернецька, О.В. (2014) Українська наукова школа глобалістики академіка О.Г.Білоруса. Бібліографістика і бібліографія вчених України. Академік Білорус О.Г.. с. 28-35.

Зернецька, О.В. (2014) Формування антикризових програм менеджменту медіа та ІКТ в Україні в період глобальної кризи. Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей. Міжнародна наукова конференція. с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2014) Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів у сфері глобального управління комунікацією. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (2 (70)). с. 195-216.

Зернецька, О.В. (2014) The Nature of Power in the Global Network Society. Notes on the Margins of the Work of Manual Castells (in English). Економічний часопис-ХХІ (1-2). с. 4-7.

Клименко, О.А. (2014) Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст. Політологічний вісник: збірник наукових праць / Політологічний центр при Київському нац. Ун-ті ім. Т. Шевченка (Вип. 7). с. 347-358.

Клименко, О.А. (2014) Некомерційні організації та політико-економічні зміни доби глобалізації / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей (18 грудня 2014 р., м. Київ). с. 67-69.

Клименко, О.А. (2014) Світоглядно-культурний потенціал індуїзму щодо обґрунтування кастового устрою Індії / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 85-92.

Княждвірська, К.О. (2014) Природні ресурси як джерело конфліктів у Субсахарській Африці. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 255-264.

Кононенко, С.В. (2014) Крайнощі світової політики: вічний мир і тотальна війна. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 8-17.

Кудряченко, А.І. (2014) Украинско-немецкие отношения в контексте глобальных перемен на континенте. Сборник Института международных исследований Вроцлавского университета. ISSN 2300-4282

Кудряченко, А.І. (2014) Асоціація «Чорноморський регіон». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.1. с. 141-142.

Кудряченко, А.І. (2014) Європейсько-азійський транспортний коридор. Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.2. с. 250-252.

Кудряченко, А.І. (2014) Єврорегіон «Дністер». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.2. с. 250-252.

Кудряченко, А.І. (2014) Єврорегіон «Донбас». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.2. с. 260-262.

Кудряченко, А.І. (2014) Єврорегіон «Слобожанщина». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.3. с. 28-29.

Кудряченко, А.І. (2014) Іслам в сучасній Європі та Україні: виклики, сучасний стан та перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 21. Частина ІІ. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. с. 64-70.

Кудряченко, А.І. (2014) Украина-Македония: двусторонние отношения в контексте демократических перемен в Европе. Сборник науч. работ.. с. 1-25.

Кудряченко, А.І. (2014) Берлінська криза 1948-1949 років - балансування на межі війни. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 88-99.

Кудряченко, А.І. (2014) Перша берлінська криза (1948–1949 рр.) – відправний рубіж блокового протистояння на європейському континенті. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин. с. 88-98.

Лакішик, Д.М. (2014) Німецьке питання наприкінці Другої світової війни та у повоєнні роки у зовнішній політиці США. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 99-114.

Лакішик, Д.М. (2014) Американська стратегія «стримування і залучення» в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (9). с. 45-61.

Лакішик, Д.М. (2014) Еволюція безпекової стратегії США в європейському регіоні. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (120). с. 73-83.

Лакішик, Д.М. (2014) Політика «обмеженого втручання» у відносинах США з Росією. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 2. с. 122-125.

Лакішик, Д.М. та Погорська, І.І. (2014) «Арабській вектор» сучасної зовнішньої політики США: глобальні підвалини і регіональні особливості. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (8). с. 177-195.

Лукаш, О.І. (2014) З історії розвитку українсько-індійських зв’язків / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. 2-ге вид., доповн. та уточ, Bип. І. с. 75-86.

Лукаш, О.І. (2014) Індія-Китай-США: перспективи створення нового світового порядку / відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 92-99.

Лукаш, О.І. (2014) Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії / за загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В.К.; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: збірник наукових праць. с. 202-224.

Метельова, Т.О. (2014) Конфліктогенний потенціал політики мультикультуралізму: ідеологеми і реальність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 18-33.

Метельова, Т.О. (2014) Цінності як основа формування соціальної системи та критерій цивілізаційного поступу. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 18-44.

Метельова, Т.О. (2014) Ціннісні імперативи взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-201.

Метельова, Т.О. (2014) «Інший» як мірило інтеграційних можливостей: культурно-світоглядні та правові аспекти зоозахисних реалій України й Євросоюзу. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 337-354.

Метельова, Т.О. (2014) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей. Віче (22). с. 22-29.

Метельова, Т.О. (2014) Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції. Українознавчий альманах (16). с. 42-47.

Метельова, Т.О. (2014) Сучасний стан вивчення української традиційної культури: ціннісний аспект. Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство: Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб.наук. праць. с. 24-30.

Метельова, Т.О. (2014) Протестні рухи та феномен «Майдану» в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Трибуна (5-12). с. 35-39.

Метельова, Т.О. (2014) Історична еволюція відносин «особа-суспільство-держава» на європейському континенті. Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Досвід для України. Аналітична доповідь /А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева [та ін.]. с. 7-8.

Метельова, Т.О. (2014) Волошин О.А. Політика Росії щодо Співдружності Незалежних Держав. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Миклащук, І.М. (2014) Історична пам'ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 67-73.

Мироненко, П.В. (2014) Теоретичне підґрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (22). с. 395-400.

Мироненко, П.В. (2014) Форма правління: вектори політологічного аналізу. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К: «ІНТАС», Вип.73. с. 293-303.

Мироненко, П.В. (2014) Features of scrutinizing conceptual framework while comprehending the form of government agenda (Особенности рассмотрения понятийно-категорийного аппарата при осмыслении проблематики формы государственного правления). // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences. – Vol. 2 (3). – Issue: 18. с. 70-73. ISSN 2308-5258

Мудрієвська, І.І. (2014) Ключові аспекти розвитку процесу співробітництва України з країнами Вишеградської групи в галузі культури. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка,, Вип.1. (Ч.2). с. 157-163.

Мудрієвська, І.І. (2014) Сучасний стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в газовій сфері. // Зовнішні справи (№7). с. 16-19.

Мудрієвська, І.І. (2014) Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. (702). с. 214-220.

Мудрієвська, І.І. (2014) Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Часопис української історії (29). с. 85-90.

Мхитарян, Н.І. (2014) Країни Центральної Азії - мультицивілізаційний синтез моделей розвитку як автохтонний варіант регіональної сучасності / За заг. ред. д. і.н., проф. Гури B.K. Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 225-261.

Мхитарян, Н.І. (2014) Bодні проблеми Центральної Азії і можливості України щодо співпраці з країнами регіону у їх вирішенні / Bідп. ред. B.K Гура. Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 131-135.

Мітрофанова, О.О. (2014) Стратегічне партнерство Великої Британії зі США. Проблеми міжнародних відносин (8). с. 196-207.

Мітрофанова, О.О. (2014) Стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. (120). с. 84-93.

Олійник, О.М. (2014) Перспективи перетворення юаня на резервну валюту: виклики та можливості для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Ч. 1). с. 149-153.

Олійник, О.М. (2014) Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. Банківська справа (№ 11/1). с. 61-76.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення закордонних інвестицій і наданні закордонних кредитів: уроки для України. Український соціум (№ 4). с. 25-45.

Олійник, О.М. (2014) Основные направления экономической интеграции стран АСЕАН. Материалы 35 науч. конф. «Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, политика, культура» 14.11.2014 / Институт Востоковедения РАН. Москва., 2014. с. 22-25.

Олійник, О.М. (2014) Китайська мрія в контексті американо-китайського діалогу. Матеріали VIII наук. конф. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 14.11.2014 / Інститут Сходознавства ім. А.Ю. Кримського. с. 75-80.

Олійник, О.М. (2014) Реформування фінансової галузі Китаю в процесі ринкової трансформації економіки: уроки для України. Банківська справа (№ 11/1). с. 61-76.

Олійник, О.М. (2014) Зростання через інновації: досвід Китаю. Проблеми науки / Укртехінформ (№11-12). с. 53-60.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю щодо створення інноваційної системи. Проблеми науки / Укртехінформ (№ 7/8). с. 61-66.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю щодо фінансування науки та технологій. Проблеми науки / Укртехінформ (№ 4/5). с. 69-73.

Олійник, О.М. (2014) Співставчий аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в постбіполярну добу: принципи, цілі, досягнення / За загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць. с. 261-290.

Олійник, О.М. (2014) Китай - США: стратегічний та економічний діалог / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 110-113.

Олійник, О.М. (2014) Зовнішньополітична діяльність США в Східній Азії. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. (Випуск). с. 94-101.

Олійник, О.М. (2014) Реформування фінансової галузі Китаю у процесі ринкової трансформації економіки: уроки для України. Банківська справа, 11-12 (131). с. 13-26.

Орлова, Т.В. (2014) «Революція претензій» - нове явище в історії сучасного світу. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф. «День науки історичного факультету 2014». с. 51-53.

Орлова, Т.В. (2014) Особливості політичного розвитку Канади у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука. с. 350-358.

Орлова, Т.В. (2014) Нові світоглядні орієнтири у викладанні історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Матеріали ТС Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії / Міністерство освіти і науки України, Інститут держави і права ім. B.М. Корецького НАН України, Київс. с. 36-38.

Перга, Т.Ю. (2014) Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу //. Часопис української історії: КНУ імені Тараса Шевченка., Вип (29). с. 80-84.

Потєхін, О.В. (2014) "Президент проти нації 2010-2013" Частина 3. Інтеграція без інтеграції? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 30-35.

Потєхін, О.В. (2014) «Президент проти нації – 2010-2013» Частина 1. Загроза зростає. Хто винний? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№10). с. 20-25.

Потєхін, О.В. (2014) «Президент проти нації – 2010-2013» Частина 2. Партнери, союзники… Вороги?.. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ. с. 28-33.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2014) Тенденції зовнішньої політики України у 2013 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 29-56.

Пророченко, Н.О. (2014) Іран, Афганістан, Пакистан як історичні субкультури Ісламського світу / За загальною редакцією д. і. н. проф., Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць. с. 290-326.

Розумюк, В.М. (2014) Ідейне протистояння і соціальний конфлікт: марксистська інтерпретація. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 41-49.

Розумюк, В.М. (2014) Міфологія американського занепаду: США у трансформаціях сучасного світу. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки» (3).

Розумюк, В.М. (2014) Проблеми становлення нового світового порядку. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. Матеріали міжнародної наук. конф. / Відп. ред. В.К. Гура. с. 51-55.

Скаленко, О.К. (2014) Геній В.І. Вернадського в сучасній цивілізаційній системі. «Людина, екосфера та інформатизація світу». с. 1-12.

Скаленко, О.К. (2014) Globally systemic crisis of the transinformational civilization. Proceedings International Conference «Тransition to a new society», organized by: World Academy of Art and Science. ALL European Academies (ALLEA), European Academy of Sciences. с. 135-145.

Сльозко, О.О. (2014) Валютна глобалізація і регіоналізація в контексті геоекономічних трансформацій. Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: Материалы научно-практической конференции «Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве». с. 345.

Сльозко, О.О. (2014) Інноваційна діяльність у державах СНД - шлях до високотехноло-гічного розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. с. 89-95.

Сльозко, О.О. (2014) Реалізація шляхів подальшого ефективного розвитку країн Співдружності. Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції (частин). с. 112-116.

Сльозко, О.О. (2014) Глобальные финансы и трансформация культуры багатства. Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки». с. 78-95.

Сльозко, О.О. (2014) Європейський союз - Україна - Митний Союз: засади та перспективи партнерства. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 22-32.

Сльозко, О.О. (2014) Нові тенденції розвитку ТНК: фінансові та інноваційно-інвестиційні процеси в Україні. Інтелект XXI века (№ 3). с. 12-19.

Сльозко, О.О. (2014) Оцінка положень Угоди про Асоціацію України з ЄС на ринку фінансових послуг / відп. ред. Міщенко. Трансформація сучасної системи міжнародних економічних відносин та її вплив на розвиток туризму. Зб. наукових праць. с. 135-150.

Сльозко, О.О. (2014) Управление рисками ТНК при трансформации бизнеса. Сб. международной науково-практичной конференции «Информационная экономика в формате G-Global» Карагандинского государственного университета имени Е.А. Бекетова, Караганда (Казахстан)-2014. с. 67-69.

Сльозко, О.О. (2014) Opportunities for the development of industry in different regions of Ukraine: the impact of globalization. Regional development & globalization: Best practices / Election of scientific articles ERSA 54th Congress-Saint-Petersburg Russia. «Sborka»-2014. с. 45-47.

Сльозко, О.О. та Pelo, A. (2014) The electronic payments as a major factor for further economic development. Economics and Sociology, Vol. 7 (№ 3). с. 130-140.

Сльозко, О.О. та Кузнецова, Н. (2014) Світові ТНК: інвестування в інтелектуальну власність на прикладі IBM. Інтелект XXI века (№ 3). с. 34-42.

Сльозко, О.О. та Редзюк, Е.В. (2014) Влияние рынка ценных бумаг на потребительское поведение населения Украины. Інтелект 21 століття (№ 2). с. 71-78.

Солошенко, В.В. (2014) Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 114-124.

Солошенко, В.В. (2014) Солошенко В. В. Гендерна політика - складова цінностей об'єднаної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр./ кер. авт. кол. і науковий ред., д.і.н., професор А.І. Кудряченко, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ. Фенікс, 2014. С. 258-286. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр.. с. 258-286.

Солошенко, В.В. (2014) Die Rolle der Universitäten Universität von Heiligen Wladimyr und Mohyla Akademie in Kiew Ende 19. – erste Hälfte des 20 Jahrhunderts beim Wissenstransfer. Wissenstransfer und urbaner Raum. Formate, Modi und Akteure des Wissenstransfers in den Städten Ostmittelßund Osteuropas. Exposes der Teilnehmer/innen. Internationale und interdisziplinäre Frühjahrsakademie des Herder-Instituts (Marburg, 4–7 März 2014). с. 15.

Солошенко, В.В. (2014) Medialisierung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Medialisierung von sozialer Konflikte. Justus Liebig Universitaet Giessen. с. 27-28.

Солошенко, В.В. (2014) Солошенко В. В. Souveränisierung der Völker Russlands und zwischenstaatliche Beziehungen zwischen der Ukrainischen Volksrepublik und Finnland. Loyalität, Legitimität, Legität. Zerfalls-Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914-1921. Hg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier, Weisbaden, 2014. S. 86-94. Loyalität, Legitimität, Legität. Zerfalls-Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914-1921.. с. 86-94.

Солошенко, В.В. (2014) Східноєвропейська політика Федеративної Республіки Німеччина на початку XXI століття. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.), 2. с. 39-42.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2014) Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ. Формування взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева. с. 16-22.

Срібняк, І.В. (2014) Полонені та інтерновані вояки-українці в Австро-Угорщині та Німеччині під час Першої світової війни. Перша та Друга світові війни в історії людства (до 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої світової воєн). Монографія / Наук. ред. проф. С.С. Троян. с. 206-212.

Срібняк, І.В. (2014) Борис Грінченко і журнал «Киевская Старина»: обрії співробітництва. Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies, VIII. с. 55-61.

Срібняк, І.В. (2014) Інформаційна агенція «Рейтер»: виникнення, особливості розвитку, сучасний стан. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Зб. наук. праць (філол. науки) (№ 3). с. 65-69.

Срібняк, І.В. (2014) Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905–1945 рр.). Мовні і концептуальні картини світу (Вип.49). с. 290-294.

Срібняк, І.В. (2014) Національно-організаційна та культурно-просвітницька діяльність полонених українців у таборі Раштат (Німеччина) у 1915–1917 рр. Сіверянський літопис, № 6 (120). с. 309-324.

Срібняк, І.В. та Крошка, Я. (2014) Інформаційна агенція «Сіньхуа»: до історії створення та діяльності. Українська орієнталістика: Міждисциплінарний збірник наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Ун-ту Ланьчжоу, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія», Київ. нац. лінгв. ун-ту (7-8). с. 160-164.

Срібняк, І.В. та Ліпач, В. (2014) Державно-політична модернізація Туреччини після Першої світової війни (1918–1924 рр.). Вісник Чернігівсьнкого національного педагогічного університету. Серія: Історичні науки, В. 123 (№ 10). с. 203-207.

Срібняк, І.В. та Срібняк, М. (2014) Мистецькі осередки полонених українців у таборі Раштат (друга половина 1915–1916 рр.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія», Вип. 5 (123). с. 59-62.

Стельмах, В.О. (2014) Практики інституціоналізації та нормативно-правового забезпечення процесів політичної соціалізації молоді країн Вишеградської групи. Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету, Вип. 1. с. 113-120.

Ткаченко, І.В. (2014) Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 165-176.

Ткаченко, І.В. (2014) Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 165-175.

Ткаченко, В.М. (2014) Перша світова війна в нашому сьогоденні. Проблеми історії України XIX-початку XX ст. (23). с. 3-8.

Ткаченко, В.М. (2014) Украина: испытание Майданом. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (13). с. 111-136.

Ткаченко, В.М. (2014) Общность исторической судьбы: распалась связь времен. Политическая концептология (2). с. 120-138.

Ткаченко, В.М. (2014) Глобальне політичне пробудження: міленіуми Майдану. Вища освіта України. Тематичний випуск: Наука і вища освіта (1). с. 192-195.

Ткаченко, В.М. (2014) Україна: в пошуку ідентичності. Трибуна (1-4). с. 35-37.

Ткаченко, В.М. (2014) Україна і Росія: зруйновані мости? Україна дипломатична‑2014. Науковий щорічник (15). с. 388-408.

Ткаченко, В.М. (2014) Перша світова війна в нашому сьогоденні. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (23). с. 3-8.

Ткаченко, В.М. (2014) Велика вІйна 1914–1918 рр. і Україна. Український історичний журнал (2). с. 217-231.

Ткаченко, В.М. (2014) Рецензія на книгу «Велика війна 1914–1918 рр. і Україна: історичні нариси». Український історичній журнал (1). с. 277-291.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2014) «Гибридная война»: истоки и политические последствия. Україна, Європа, Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (14). с. 41-58.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2014) «Гибридная война»: истоки и политические последствия. Україна-Європа-Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (14). с. 41-57.

Толстов, С.В. (2014) Задачі головування, проблеми та інтереси України в СНД. Зовнішні справи (2). с. 9-14.

Толстов, С.В. (2014) Проблеми та пріоритети України в умовах кризи європейської безпеки. Зовнішні справи (2). с. 9-14.

Толстов, С.В. (2014) Напрями та динаміка інституціональних реформ у Європейському Союзі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (120). с. 27-36.

Толстов, С.В. (2014) Європейська безпека до і після Кримської кризи. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (24 квітня 2014 р.). Наук. видання. с. 41-52.

Толстов, С.В. (2014) Міжнародно-політичні аспекти української кризи: умови і перспективи врегулювання. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: зб. тез доповідей (9 жовтня 2014 року, м. Київ). с. 121-123.

Толстов, С.В. (2014) Українська криза в контексті міжнародно-політичних процесів. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст. Матеріали міжнародної конференції (9 жовтня 2014 року, м. Київ). с. 123-129.

Толстов, С.В. (2014) Позиционирование Украины в отношениях с ЕС, Россией и евразийскими интеграционными объединениями. Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. нayчн.-пpaкт. конф.. с. 125-131.

Фесенко, М.В. (2014) Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (120). с. 113-127.

Фесенко, М.В. (2014) Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку. Вісник Дипломатичної академії України (21). с. 105-111.

Фесенко, М.В. (2014) Проблеми центру та периферії у глобальному управлінні світ-системою. Вісник Маріупольського державного університету (11). с. 220-228.

Фощан, Я.І. (2014) Досвід та уроки розбудови сучасної Словенії як соціальної держави. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 9). с. 169-173.

Цапко, О.М. (2014) Мета і пріоритети реформування політичної системи України. Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації. Збірник матеріалів круглого столу. с. 90-94.

Цапко, О.М. (2014) Ідея помісної церкви у поглядах В. Липинського та А. Шептицького (за матеріалами листування). Віче (№ 3). с. 23-29.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Засади взаємовідносин України і Росії: Крим. Віче (6). с. 14-16.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Роздуми про політичне майбутнє України. Віче (1-2). с. 13-15.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Історія процесу перепідпорядкування Кримської області Україні. Віче (5). с. 9-11.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Ядерні гарантії Україні: лише на папері. Віче (7). с. 28-29.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Турция: фактор безопасности. Турецько-українські відносини ХХІ століття: кол. монографія. с. 312-335.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Роль ОБСЄ у формуванні громадянського суспільства в Україні/ упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський; за заг. ред. О.А. Корнієвського. Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.. с. 55-59.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європейська система безпеки: початок кінця? Зб. тез доповідей міжнар. конф: «Виклики європейській безпеці: український контекст». 09 жовтня 2014 р. с. 144-147.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європа. Безпека. Україна. Дипломатія. // Зовнішні справи, №10. с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Звідки пішла Новоросія? Історичний екскурс [Електронний ресурс]. // Зовнішні справи, №11. с. 48-51.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Безпекове сьогодення ЄС: перспективи України [Електронний ресурс]. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. с. 32-39.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Турецька Республіка початку ХХІ століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України). // Зовнішні справи. Історичні науки, №1. с. 22-27.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Безпека України=Безпека Чорномор’я=Безпека Європи=Безпека світу. // Зовнішні справи. – 31.03.14. [Електронний ресурс].

Чекаленко, Л.Д. (2014) Задачі Вишеграду: угорське головування // Співробітництво із країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України: аналіт. доп. (Сер. «Міжнародні відносини», вип. 1). – К.: НІСД. с. 89-96.

Чекаленко, Л.Д. (2014) З огляду на важкий економічний стан регіону. // Зовнішні справи. Історичні науки, №3. с. 38-41.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Украина-Россия: К вопросу о стратегическом партнерстве. // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М. с. 138-140.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Гуманітарне співробітництво України та Росії. // Зовнішні справи, №4. с. 30-35.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Формування громадянського суспільства в Республіці Польща (з точки зору українського контексту): Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2012 р.) / упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк. К.: НІСД. с. 341-343.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Europe. Security. Ukraine. Diplomacy [Електронний ресурс]. // Зовнішні справи, №10.

Чекаленко, Л.Д. (2014) European Values – Fundamental Principals of the European Integration. // Viche [Електронний ресурс].

Чекаленко, Л.Д. (2014) History of process of reattaching of the Crimean area of Ukraine [Електронний ресурс]. // Viche.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Principles of Ukraine-Russia Relations: Crimea [Електронний ресурс]. // Viche, №6.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Thoughts about political future of Ukraine. // Viche.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2014) Гуманітарний вимір відносин України та Росії. Віче (8). с. 23-27.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2014) Сприяння розв'язанню конфліктів на європейському континенті - одне з найважливіших завдань головування України в ОБСЄ. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 287-298.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2014) The Humanitarian Dimension of Ukraine – Russia Relations. // Віче (№8). с. 28-32.

Чорногор, Я.О. (2014) Наслідки придністровського конфлікту: регіональний контекст. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 305-309.

Швед, В.О. (2014) Ісламський чинник та «Арабська весна»: деякі аспекти взаємовпливу. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. с. 48-53.

Швед, В.О. (2014) Главные тенденции трансформации стратегического ландшафта арабского мира / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 33-40.

Швед, В.О. (2014) Ісламський чинник у боротьбі за збереження територіальної цілісності України та її докорінного реформування. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень (Вип. 5). с. 16-19.

Швед, В.О. (2014) Геополітичний контекст сучасних змін в Арабському світі. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики / МЗС України; Дипломатична академія при МЗС України: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. (м. Київ, 24 квітня 2014 р.). с. 67-74.

Швед, В.О. (2014) «Джихад по-українськи» - чому з’явилася ця фальшивка? Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма» (№ 19 (). с. 3.

Швед, В.О. (2014) Ісламський проект як підґрунтя феномену «Арабської весни»: головні актори, ключові моменти реалізації, провідні моделі / За заг. ред. В.К. Гури. Глобальна периферія у ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей. с. 148-164.

Швед, В.О. (2014) Ісламський світ в 2013 році: на лінії вогню. Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма» (№ 19 (). с. 3.

Шергін, С.О. (2014) Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? Зовнішні справи (5). с. 14-17.

Шергін, С.О. (2014) Цивілізаційні та інтеграційні фактори східноазійського регіоналізму. Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. с. 46-51.

Шергін, С.О. (2014) Східноазійський регіоналізм у контексті інтересів України: цілі, пріоритети, можливості та сценарії розвитку. Стратегія розвитку України (3). с. 56-71.

Шергін, С.О. (2014) Зовнішня політика та дипломатія України за умов глобалізації та регіоналізації. Україна дипломатична (15). с. 464-474.

Шергін, С.О. (2014) Foreign Policy and Diplomacy of Ukraine under Conditions of Globalization and Regionalzation. and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal (2). с. 8-17.

Шморгун, О.О. (2014) Системно-цивілізаційна типологія військових конфліктів у масштабі всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 59-67.

Шморгун, О.О. (2014) Етнонаціональний вимір антикризового розвитку та Україна. Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації. с. 262-280.

Шморгун, О.О. (2014) Всесвітньо-історична еволюція суспільної думки: синтез особливого та універсального (сенс буття як основа творчої креативності). Педагогічні інновації: ідеї реалії, перспективи: збірник наукових праць (1(12)). с. 112-129.

Шморгун, О.О. (2014) Теорія творчого процесу: соціологічно-синергетичний підхід. Синергетика і творчість. с. 281-297.

Ялі, М.Х. (2014) Військові кампанії США постбіполярної доби як чинник трансформації міжнародної системи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 196-203.

Ялі, М.Х. (2014) Парадигма глобалізації: основні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин (123). с. 62-73.

Розділ книги

Ільїн, В.В. (2014) Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття. In: Синергетика і освіта: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 43-69.

Ільїн, В.В. (2014) Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу. In: Синергетика і творчість: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 33-64.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI- XVII ст. та засадничих цінностей ЄС. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 104-119.

Зернецька, О.В. (2014) Вдосконалення стратегій державного управління системою медіа та ІКТ в Україні. In: Еволюція світ-системи глобалізму (страте- гічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаври- люк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 358-363.

Зернецька, О.В. (2014) Тенденції висвітлення глобальними та національними медіа сутності глобальної фінансово-економічної кризи. In: Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 59-66.

Кудряченко, А.І. (2014) Демократичні цінності в країнах Європи в контексті викликів глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс, с. 120-145.

Кудряченко, А.І. (2014) Культура взаємовідносин національних і наднаціональних інститутів в об’єднаній Європі. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 145-177.

Кудряченко, А.І. (2014) Geopolitische Konzeptionen der Umgestaltung Europas und die Entstehung der ukrainischen Staaten Ukrainische Volksrepublik (UNR) und Westukrainische Volksrepublik (ZUNR). In: Zerfalls, Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914–1921. Hg. Von Alfred Eisfeld und Konrad Maier. Wiesbaden, с. 95-116.

Метельова, Т.О. (2014) Криза політики мультикультуралізму як симптом гібридизації європейських цінностей. In: Українська культура ХХІ століття: Розмаїття. Взаємодія. Єдність: монографія / Наук. ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнєцова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 55-65.

Олійник, О.М. (2014) Модель розвитку економіки Китаю: досвід запобігання кризовим процесам. In: Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 45-50.

Олійник, О.М. (2014) Глобальні ризики в умовах трансформації світової фінансової системи. In: Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 78-84.

Сергійчук, В.І. та Татаренко, Н.О. та Шергін, С.О. (2014) Туреччина: фактор безпеки. In: Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія. Укр. Письменник, Київ, с. 101-114.

Скаленко, О.К. (2014) Глобальносистемна концепція антикризового світового і національного розвитку. In: Стратегія соціально-економічного розвитку України: Монографія. «Юрисконсульт», Київ, с. 100-111.

Сльозко, О.О. (2014) Концептуальні засади світової фінансової системи; Тенденції розвитку світової фінансової системи: реалії сучасності; Трансформаційні процеси світової фінансової системи. In: Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с., О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с., Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 3-86.

Солошенко, В.В. (2014) Souveränisierung der Völker Russlands und zwischenstaatliche Bеziehungen zwischen der Ukrainischen Volksrepublik und Finnland. In: Loyalität, Legitimität, Legalität. Zerfalls-Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914–1921. Hg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier. Wiesbaden, с. 86-94.

Ткаченко, І.В. (2014) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 372-387.

Чорногор, Я.О. (2014) Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 224-241. ISBN 978-966-136-171-2

Шергін, С.О. (2014) Парадигмальний аспект глобалізації міжнародних відносин. In: Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях: монографія. Центр вільної преси, Київ, с. 13-25.

Шморгун, О.О. (2014) Ціннісно-світоглядні виміри розвитку західної цивілізації за доби Нового часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 66-82.

Шморгун, О.О. (2014) Постекономічні цінності в контексті пошуку креативно-мобілізаційних мотивацій суспільного розвитку часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 82-104.

Шморгун, О.О. (2014) Взаємозв’язок соціалізації та обдарованості: системно-психологічний підхід. In: Синергетика і освіта / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 311-345.

Шморгун, О.О. (2014) Теорія творчого процесу: соціологічно-синергетичний підхід. In: Синергетика і творчість / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 281-294.

Монографія

Бондарець, М.В. (2014) Глобальна системна криза: характер, перспективи розвитку та соціально-економічні наслідки (С. 50–59), Новітні стратегії дер- жавного антикризового менеджменту транзитивних країн (С. 156– 164), Національна антикризова концепція модернізації України та стратегії її реалізації (С. 81–85). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, р.Н. Жангожа та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУК.

Білорус, О.Г. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2014) Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Інший. K.-W.: Universitet «Ukraina».

Вєтринський, І.М. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / [Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д. е. н., проф., академік О.Г. Білорус - С.329–341. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобаліза- ції (С. 39–50), Бюджетне реформування як складова антикризових стратегій Європейського Союзу (С. 164–177), Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС (С. 364–374). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д. е. н., проф., академік О.Г. БілорусК.: - КНЕУ.

Городня, Н.Д. (2014) Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.). Технічний звіт. К.: «Прінт-Сервіс».

Кудряченко, А.І. (2014) Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2014) Вступ (С. 4–6), Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ (С. 16–22 у співавторстві з В.В. Солошенко), Напрями оптимізації взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в Україні: з досвіду країн Центрально-Східної Європи (С. 44–49) // Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналіт. доп. / А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, Т.О. Метельова, І.М. Миклащук, І.С. Піляєв; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. Інший. Київ: Ін-т всесвіт. історії НАН України.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Метельова, Т.О. та Миклащук, І.М. та Піляєв, І.С. (2014) Взаємовідносин "особа - суспільство - держава" в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналіт. доповідь. Інший. Ін-т всесвіт. історії НАН України, Київ.

Мироненко, П.В. (2014) Форма правління: політичні трансформації на зламі століть : монографія / П. В. Мироненко. Інший. К. : ВЦ «Академія» ISBN 978-966-580-322-5.

Перга, Т.Ю. (2014) Глобальна екологічна політика та Україна: монографія. Робочий документ. видавець ПП Лисенко М.М.,, – Ніжин:.

Сльозко, О.О. (2014) Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД. Технічний звіт. К.: LAT & K.

Сльозко, О.О. та Міщенко, А. та Вакуленко, Є. (2014) Глобальні інноваційні стратегії ТНК - локомотив сучасної світової економіки. Технічний звіт. К.: LAT&K.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Редзюк, Є.В. та Саакадзе, Л.В. та Курило, О.В. (2014) Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: моно­графія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. Технічний звіт. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Ткаченко, В.М. (2014) Украина – не Россия: испытание Майданом. Технічний звіт. К.: Знания Украины.

Книга

Кудряченко, А.І., ed. (2014) Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка;. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» - K.: Фенікс. ISBN 978-966-136-196-5

Кудряченко, А.І. та Метельова, Т.О., eds. (2014) Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» - K.: Фенікс, Київ. ISBN 978-966-136-171-2

Кудряченко, А.І., ed. (2014) Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» - K.: Фенікс. ISBN 978-966-02-7652-9

Білорус, О.Г. та Гаврилюк, О.В. та Зернецька, О.В. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ. ISBN 978–966–483–959–1

Перга, Т.Ю. (2014) Глобальна екологічна політика та Україна. Видавець ПП Лисенко М.М., Ніжин. ISBN 978-617-640-147-6

Навчальний матеріал

Вітер, І.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна макроекономічна політика». [Навчальний матеріал]

Цей список був створений у Mon May 27 19:12:12 2024 CEST.