Елементи, в которих рік: Не зазначено

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: B | І | В | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш
Число елементів: 47.

B

Bilorus, O.G. Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Universitet “Ukraina”, Київ. ISBN 978-966-388-472-1

І

Ільїн, В.В. Картина на фоне битвы за Украину. С. Тигипко. Фонд стратегической культуры. (Неопублікований)

Ільїн, В.В. Перспективи філософії в контексті глобалізації. Тези Міжвузівської конференції. с. 11-13.

В

Васильєв, О.А. Нові тенденції в енергетичній політиці США. Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. -.

Вітер, І.І. Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності. Історичні та страте- гічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць.

Г

Гуцало, С.Є. Значення політичної та економічної інтеграції як фактора консолідації і мобілізації Арабського світу / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 5). с. 99-115.

Гуцало, С.Є. Ліга арабських держав - вісьова структура міжарабської інтеграції / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 65-71.

Д

Держалюк, М.С. Закарпатський край у нестримному прагненні до Української державності. Інститут всесвітньої історії НАН України.

Держалюк, М.С. Окупаційна політика Угорщини в Україні у роки Великої Вітчизняної війни. Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України.

Добровольська, А.Б. Досвід трансформації молдовського суспільства: протиріччя на шляху до політичної консолідації. Європейські історичні студії (№ 4). -.

З

Зеленько, Г.І. Запровадження механізмів для формування політично відповідальної влади призведе до якісних змін усіх сфер суспільства. Інтернет-видання: Діалог.иА.. -.

Зеленько, Г.І. Форми реалізації народовладдя у країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 74-92.

Зернецька, О.В. Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки. In: Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 177-185.

Зернецька, О.В. Експертні оцінки зовнішньої політики України у зарубіжних і вітчизняних медіа. In: Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Моногра- фія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. Наша культура і наука, Київ, с. 300-305.

Зернецька, О.В. Українсько-австралійські літературі зв’язки. In: Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті. Т. 3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу: Міжнародна колективна монографія / С. Єшич, О.В. Зернецька, М. Партрідж та ін. Наукова думка, Київ, с. 382-394.

К

Клименко, О.А. Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України. -.

Кудряченко, А.І. Європейський вибір України: виклики та перспективи. Віче (№16). с. 2-4.

Кудряченко, А.І. Національні інтереси та національна безпека. In: Політологія: підручник, реком. МОН України. К.: ВЦ «Академія», (1998, 2001), 2003., с. 437-463.

Кудряченко, А.І. Українсько-азербайджанські відносини та взаємодія двох держав як регіональних партнерів. Інтерв’ю азербайджанському нац. Телеканалу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1news.az/interview/ 20121222103402068.html#page999.

Кудряченко, А.І. Сучасна політична система України в контексті трансформаційних перетворень:. матеріали міжн. конф. «Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі», 8–9 лютого 2006 р. (м. Київ).. с. 224-229.

Кудряченко, А.І. Украина и новый мировой порядок 1990-х годов. Текст выступления на международной конференции по проблемам истории экономического развития на рубеже ХХ–ХХІ веков (г. Кейптаун) (выступление и страница с описанием сессии, участников и пдф-файлами выступлений). [Электронный ресурс].

М

Мудрієвська, І.І. Стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері. Емінак (2(3)). с. 65-72.

Мхитарян, Н.І. Енергетичні інтереси України та ЄС у Центральній Азії / за заг. ред. О.О. Воловича. Політика України у Чорноморсько-Каспійському регіоні у контексті стратегії Європейського Союзу від взаємодії до співпраці: Зб. матеріалів міжнарод. наук. конференції (Одеса, 17-18 липня 2008 р.) / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних д. с. 214-221.

Мхитарян, Н.І. Регіон Близького та Середнього Сходу у контексті інтеграційних устремлінь Турецької Республіки / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 158-169.

Мхитарян, Н.І. Європейська енергетична стратегія щодо Каспійсько-Центральноазійського регіону / Відп. ред. В.К. Гура. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Пріоритети суспільно-політичного розвитку країн Азії і Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка», м. Київ, 24 червня 2008 р. с. 71-81.

Мхитарян, Н.І. Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період. Антологія творчих досягнень (Вип. 3). с. 279-287.

Мхитарян, Н.І. Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 3). с. 189-216.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Мітрофанова, О.О. Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць (89(10)). с. 380-383.

Мітрофанова, О.О. Франція в контексті східноєвропейської безпеки (Україна, Росія,Польща). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. (10).

Мітрофанова, О.О. Ukraine: l’étranger très proche. Outre-terre (27). с. 275-286.

О

Олійник, О.М. Опыт Китая в сфере социально-экономической модернизации страны. Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской народной республикой: результаты, проблемы и перспективы: Мат. Межд. науч.-практ. конф., 28.05.2013 р. с. 74-78.

П

Пророченко, Н.О. Особенности адаптации исламского общества к мир-системным изменениям. Dialog / Интернет-издание, Центральная Азия, Казахстан. -.

Р

Рудяков, П.М. Историjа као роман. Београд, Завод за у^бенике и наставна сред­ства, 1998. Технічний звіт. НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Рудяков, П.М. Сеоба Срба у Русиjу у 18. веку. Службени лист Jугославиjе, 1995. Технічний звіт. НЕ ВИЗНАЧЕНО.

С

Скаленко, О.К. Аксиология глобализирующегося сознания – европейские историко-культурные ценности в глобализирующемся мировом пространстве (тезисы исследования). Контраст.

Солошенко, В.В. Солошенко В. В. Особливості мультикультурного розвитку країн Західної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр./ кер. авт. кол. і наук. ред., д.і.н., проф. А.І. Кудряченко, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ. Фенікс, 2014. С. 387-404. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр.. с. 387-404.

Солошенко, В.В. Солошенко В. В. Європейські інтеграційні процеси: науковий дискурс. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ. Дипломатична академія при МЗС України, 2017. С. 49-67. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія. с. 49-67.

Солошенко, В.В. та Matthias, Weber Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa.

Т

Толстов, С.В. Міжнародна система початку XXI століття. Зовнішні справи (9). с. 8-11.

Толстов, С.В. та Чорногор, Я.О. NATO-Ukraine Relations: trends and opportunities. Panorama of global security environment 2015–2016. с. 181-191.

Х

Хижняк, І.А. Другий етап «Держави всупереч»: уроки Євромайдану VS реалій об’єктивних історичних обставин //. Гілея.Історичні науки, філософські науки, політичні науки., Вип 85 ((№ 5).). с. 502-506.

Ц

Ціватий, В. Зовнішня політика України для світового українства: здобутки, дилеми, перспективи. Зовнішні справи.

Ч

Чекаленко, Л.Д. Східне партнерство: реальна перспектива чи заманлива відмова? Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23 квітня 2015 р.– К., 2015. с. 17-20.

Чекаленко, Л.Д. Історія Кримської області Україні. Конкретні історичні події щодо перепідпорядкування Криму УРСР. //Віче, №5. с. 11-15.

Ш

Шморгун, О.О. Стратегія розвитку української економіки: проблема системного моделювання. [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. Філософія і сьогодення. Наука і суспільство, № 9/10. с. 13-16.

Цей список був створений у Tue Jan 31 18:34:22 2023 CET.