Елементи, в яких автор: "Ільїн, В.В."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 218.

Ільїн, В.В. (2019) Концепт «картографії» в парадигмі геоекономічного простору: теоретико-методологічний аспект. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 179-191.

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. In: Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2017) Бути філософом – означає діяти. Наука і суспільство. с. 19-23.

Ільїн, В.В. (2017) Вступ. Цивілізаційний вектор України в соціальному просторі сучасності. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 2-5.

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2017) Феномен багатства в дилемі матеріального і духовного. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. с. 37-45.

Ільїн, В.В. (2017) Символическая власть и культурная политика как условие международной безопасности. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 104-117.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2016) Сучасність у рефлексіях культури мислення: методологічний аспект. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 119-125.

Ільїн, В.В. (2016) Инварианты новой методологии: предложения и альтернативы. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 21-26.

Ільїн, В.В. (2016) Человек в системе современного управления: цель, средство, функция. Філософія у вимірах ХХІ століття. с. 57-60.

Ільїн, В.В. (2016) Соціальний простір у вимірах стратегій сучасного мислення. Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів: матеріали Всеукраїнської науко- во-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р., м. Київ. с. 14-23.

Ільїн, В.В. (2016) «Аналитический нарратив» как метод познания социально-экономических процессов. Альманах «Філософські проблеми і гуманітарних наук (25). с. 20-25.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2015) Экономико-философская мысль современного мира. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Савельєв, В.Л. (2015) Критичне мислення як умова продуктивної освіти. Європейські педагогічні студії (5-6). с. 126-134.

Ільїн, В.В. (2015) Самоствердження особи за умов фінансового світу: інтелект як творчість. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 64-69.

Ільїн, В.В. (2015) Параметры философско-экономического мышления: современность и перспективы. Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток. с. 332-334.

Ільїн, В.В. (2015) Трансформации мышления в познании глобального мира. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2015) Від інтелекту до інтелектуальної власності: трансформації людини в «людський капітал». Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 104-111.

Ільїн, В.В. (2015) Методологическая культура современного мышления: познание и смысл. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості. с. 14-20.

Ільїн, В.В. (2015) Проблема «позитивного» і «нормативного» в економічній науці. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. с. 9-12.

Ільїн, В.В. (2014) Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття. In: Синергетика і освіта: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 43-69.

Ільїн, В.В. (2014) Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу. In: Синергетика і творчість: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 33-64.

Ільїн, В.В. (2014) Філософія освіти як проект «суспільства знань». Освіта: творчий процес чи соціальна технологія. с. 11-18.

Ільїн, В.В. (2014) Етос економіки в дискурсі метафізики: гносеологічний аспект. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 162-168.

Ільїн, В.В. (2014) Мораль, Істина, Бог: інтенції «філософії серця» Г. Сковороди. Філософія і богослов’я: на шляху діалогу: Матеріали ХХІ Харківських міжн. сковородинівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі (ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди», 26–27 вересня 2013 року). с. 130-140.

Ільїн, В.В. (2014) Способ мышления эпохи как условие познания социокультурной реальности. Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності. с. 8-15.

Ільїн, В.В. (2014) Синергійний зміст соціокультурного простору епохи «пост-»: методологічний аспект. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 8-11.

Ільїн, В.В. (2013) Философско-экономическое мышление: модус долженствования. In: Постреформизм и развитие: монография. Изд-во Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Ирпень, с. 295-299.

Ільїн, В.В. (2013) Постчеловек – образ новой идентичности. In: и ценности в эпоху глобализации. Наукова думка, Київ, с. 516-528.

Ільїн, В.В. (2013) Синергетика в сучасному соціокультурному процесі: редукція чи консенсус? Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетич- на парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 березня 2013 року, Київ. с. 10-13.

Ільїн, В.В. (2013) Українська філософська думка. Філософія. с. 128-175.

Ільїн, В.В. (2013) Деградация или мир постчеловека. Есть ли перспективы Софии? Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я. с. 25-30.

Ільїн, В.В. (2013) «Світ грошей» в культурі пізнання відкриття таємниці. Філосо- фія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 60-64.

Ільїн, В.В. (2013) Философия денег в гносеологическом контексте. Філософія у сучасному соціумі, 1. с. 133-135.

Ільїн, В.В. (2013) Модус ірраціонального в пізнанні смислів економічної реальності. Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 74-80.

Ільїн, В.В. (2013) Перспективи синергетики в освіті: методологічний аспект. Евристичний потенціал мислення людини в інформаційному світі. с. 11-17.

Ільїн, В.В. (2013) «Розум» чи «серце»? філософський вибір Г. Сковороди. Вертоградар української духовності: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої всебічному осмисленню постаті Г.С. Сковороди (ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди, 18 травня, 2013 року). с. 23-33.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2012) Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Інший. Педагогічна думка, Київ.

Ільїн, В.В. (2012) Интеллект как энергия самоутверждения. In: ХХІ век: интеллект-революция: монография. Издательско-информацион. центр Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Киев, с. 102-108.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2012) Книга, которую стоит читать. Экономическая теория. Научный журнал (1). с. 105-108.

Ільїн, В.В. (2012) Фінансова економіка як регулятор глобального розвитку. Філо- софія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 47-52.

Ільїн, В.В. (2012) Интеллект как творчество: энергия самоутверждения. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2). с. 86-93.

Ільїн, В.В. (2012) Фінансовий світ – формула соціального буття епохи глобалізму. Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект. с. 85-93.

Ільїн, В.В. (2012) Філософсько-економічне знання як перспектива актуалізації сучасного мислення. Альманах «Філософські проблеми гуманітарних наук» (21). с. 15-18.

Ільїн, В.В. (2012) Синергетика vs діалектика. Чи може синергетика визначити смисл історії і наукового пізнання? Синергетика і освіта. с. 28-37.

Ільїн, В.В. (2011) Магия денег: Монографія. Інший. УБД НБУ, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2011) Философия экономики. История. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. та Пролеєв, С.В. (2011) Влада: модус елітності. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива. Т-во «Знання» України, Київ, с. 61-126.

Ільїн, В.В. (2011) От «пост» к «прото»: тенденции развития финансового мира. In: Экономическая теория в XXI веке – 8 (15): Экономика модернизации: монография. Вузовская книга, Ростов н/Д, с. 48-54.

Ільїн, В.В. (2011) «Постчеловек» – образ новой идентичности. Софія. Культурологічний журнал (11). с. 3-13.

Ільїн, В.В. (2011) Непередбачуваність ціннісних трансформацій та варіанти стабільності суспільства. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура. Інститут обдарованої дитини НАПН України. с. 10-14.

Ільїн, В.В. (2011) Фінансова цивілізація в перспективах розвитку людини і суспільства. Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 16-24.

Ільїн, В.В. (2011) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. ВІСНИК Національного банку України (4). с. 60-64.

Ільїн, В.В. (2011) «Лингвистический капитал» в условиях глобализации. «Ідеологія в сучасному світі». с. 100-101.

Ільїн, В.В. та Ткаченко, Л.І. (2011) Григорій Сковорода як відповідь на виклик епохи. Шлях освіти. Наук.-методич. журнал (2). с. 44-47.

Ільїн, В.В. (2011) Нелинейность социокультурного развития в креативах синергетики. Синергетика і творчість. с. 12-19.

Ільїн, В.В. (2011) «Философия экономики» vs «философия хозяйства: тождество или различие? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка (131). с. 25-28.

Ільїн, В.В. (2010) Гроші і влада: проблема еліти. Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації (2). с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) Еліта постекономічного суспільства: суперечності і перспективи. Еліта, обдарованість, людиноцентризм. с. 8-13.

Ільїн, В.В. (2010) Человек постоянно живет в системе определенных мифов…. Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго. с. 3-4.

Ільїн, В.В. (2010) Фінансова цивілізація – формула соціального буття сучасної людини. Економіка. Суспільство. Влада. с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) Філософські смисли фінансового буття: про предмет «філософії економіки». Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 102-109.

Ільїн, В.В. (2010) Философия экономики: методологический аспект. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук.журн (2). с. 18-22.

Ільїн, В.В. (2010) Деньги или смысл? Філософія спілкування: Філософія, Психологія, Соціальна комунікація (3). с. 20-27.

Ільїн, В.В. (2010) Еліта «грошового ладу»: еліта чи псевдоеліта? Еліта і обдарова- ність: точки перетину. Інститут обдарованої дитини НАПН України. с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) От «пост» к «прото»: трансформации «денежного мира». Философия хозяйства (6). с. 20-28.

Ільїн, В.В. (2010) Епоха «пост»: людина в перспективі «нової духовності». Соціогуманітарні проблеми людини (5). с. 43-49.

Ільїн, В.В. (2010) Метафизика экономики. 2-е изд. испр. и допол. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. (2010) От «пост-» к «прото-»: кордоцентризм versus новой духовности. Г. Сковорода і сучасна моральна філософія. Збірник наукових статей. с. 127-137.

Ільїн, В.В. (2010) Філософія економіки versus філософія господарства? In: Філософія гро- шей в епоху фінансової цивілізації: Монографія. УБС НБУ, Київ, с. 211-217.

Ільїн, В.В. (2009) Етичні детермінації економічних відносин: добро і зло в контексті грошей. In: Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність біз- несу та економічна ефективність: монографія. УБС НБУ, Київ, с. 46-63.

Ільїн, В.В. (2009) Обраність обмеженості. Народний депутат (1-2). с. 28-32.

Ільїн, В.В. (2009) Потвори благодійництва, або приватизована довіра. Народний депутат (3). с. 50-52.

Ільїн, В.В. (2009) Історія грошей. Ескіз перший: виникнення. Народний депутат (3). с. 108-110.

Ільїн, В.В. (2009) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. Вісник НБУ (4). с. 68-71.

Ільїн, В.В. (2009) Інновація в парадигмі синергетичної методології. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ІІ Міжнародного бізнес-форуму. с. 12-14.

Ільїн, В.В. (2009) Елітність як відповідність викликам сучасності. Народний депутат (4). с. 48-51.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивна парадигма нової духовності. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету), 3. с. 93-94.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивний вимір соціокультурного буття. Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі. с. 85-86.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в контексті метафізичних смислів економізму та фінансизму. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 61-70.

Ільїн, В.В. (2009) Власть денег или денежная власть – элита финансовой цивилизации. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1). с. 172-178.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в українській освіті. 2000. Еженедельник (27). с. 1-4.

Ільїн, В.В. (2009) Імператив страху. Народний депутат (6). с. 22-26.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в новому вимірі. Народний депутат (6). с. 78-81.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в світі грошей. Філософська думка (2). с. 46-47.

Ільїн, В.В. (2009) Финансовый кризис как «перезагрузка» социально-экономических отношений. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (5). с. 139-144.

Ільїн, В.В. (2009) Управление в коллизиях деперсонализации: от личности к пост-человеку. Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 26-30.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза чи криза системи: чи є перспектива подолання? Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет фі- лософської рефлексії. с. 129-132.

Ільїн, В.В. (2009) Чи може націонал-більшовизм стати українською ідеєю? Народ- ний депутат (12). с. 34-38.

Ільїн, В.В. (2009) Інноваційна діяльність людини в умовах постіндустріалізму. Філософія людиноцентризму: методологія, теорія, практика. с. 9-13.

Ільїн, В.В. (2009) «Філео» – любов взаємна. Вісник Національного авіаційного уні- верситету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр (2). с. 20-23.

Ільїн, В.В. (2009) Філософія меркантилізму: монетарно-фінансові джерела меркантилізму. Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ» (2). с. 215-222.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2009) Метафизика экономики: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 97-104.

Ільїн, В.В. (2009) Трансформації методологічної свідомості: об’єкт, суб’єкт, істина. Творчість у філософії. Збірник наукових статей. с. 70-75.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації. Збірник наукових праць. Вип. 63. с. 75-85.

Ільїн, В.В. (2008) Власть и деньги. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2008) Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. (2008) Экономическое бытие как метафизическая реальность. In: Антология современной философии хозяйства. Магистр, Москва, с. 437-442.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт «інновації»: історія, сучасність, смисл. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. Педагогічна думка, Київ, с. 48-73.

Ільїн, В.В. (2008) Дух и ценности в эпоху постмодерна: финансовый вектор. In: Вековой поиск модели хозяйственного развития России. Волгоградское научное издательство, Волгоград, с. 160-170.

Ільїн, В.В. (2008) Влада, інтелект, мораль. Народний депутат (1). с. 88-91.

Ільїн, В.В. (2008) Об’єктивація сучасності: час і простір. Дні науки філософського факультету, 8. с. 34-36.

Ільїн, В.В. (2008) Інновація в контексті методу соціально-економічного пізнання. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Украї- ні: Матеріали бізнес-форуму. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2008) Постчеловек – реальность «денежного» строя. Россия как цивилизация денег. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2008) Возможен ли постмодерновый гуманизм? Философия хозяйства (2). с. 116-122.

Ільїн, В.В. (2008) Гроші в системі влади. Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 213-224.

Ільїн, В.В. (2008) Чи можлива метафізика економіки? Філософська думка. с. 213-224.

Ільїн, В.В. (2008) «Фінансовий лад» у соціальних ідентичностях постмодерну. Інституційний аналіз. Інституціональна трансформація соціального простору. с. 83-160.

Ільїн, В.В. (2008) Фінансовий універсум – формула соціального буття епохи. Інституціональний вектор економічного розвитку. с. 22-30.

Ільїн, В.В. (2008) Спокуси нової цивілізації: фінансовий контекст. Мандрівець (4). с. 6-9.

Ільїн, В.В. (2008) Инновационное мышление как способ постижения динамики мира. Философия хозяйства (3). с. 83-86.

Ільїн, В.В. (2008) Инновационное мышление – вызов современной эпохе. Экономическая теория в ХХІ веке – 7 (14): инновационная экономика. с. 22-25.

Ільїн, В.В. (2008) Праксеологический аспект гносеологической линии «Мате- риализма и эмпириокритицизма». «Матеріалізм і емпіріокрити- цизм» – шедевр світової філософської думки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 89-91.

Ільїн, В.В. (2008) Трансценденция денег в структурах постмодернистского мышле- ния. Философия хозяйства (3). с. 83-87.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт інновації в парадигмі синергетики. Вісник Національно- го авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. (2). с. 9-11.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. (2007) Модус інституціоналізму в системі інтелектуальних дискурсів економічного знання. In: Інституціональна парадигма цивілізаційно- го розвитку: У 4-х кн. КПУ, Запоріжжя, с. 61-88.

Ільїн, В.В. (2007) Магия силы денег. In: Экономическая теория в ХХI веке: Монография. – 6 (13): Деньги. Теис, Москва, с. 26-40.

Ільїн, В.В. (2007) Духовность в эпоху финансизма. In: Экономическая теория в ХХI веке: Монография. – 6 (13): Деньги. Теис, Москва, с. 88-92.

Ільїн, В.В. (2007) Нова духовність: людина в ситуації Постмодерну. Дні науки філо- софського факультету, 3. с. 52-54.

Ільїн, В.В. (2007) Чи існує антропологічна криза? Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності. с. 35-36.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші. Народний депутат (4). с. 74-77.

Ільїн, В.В. (2007) Магія грошей. Народний депутат (6). с. 54-55.

Ільїн, В.В. (2007) Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір відродження. Український світ (1-3). с. 41-45.

Ільїн, В.В. (2007) Інституціональна парадигма соціально-економічного розвитку. Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку: У 4-х кн., 1. с. 10-21.

Ільїн, В.В. (2007) Финансово-денежный смысл социального устройства современности: институциональный анализ. Інституціональні перетворення в суспільстві: Світовий досвід і українська реальність. с. 23-29.

Ільїн, В.В. (2007) Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір Відродження. І економічний форум українців сві- ту. Збірник доповідей. с. 12-16.

Ільїн, В.В. (2007) Інтелект, політика, влада. Український світ (4-6). с. 40-43.

Ільїн, В.В. (2007) Призначення і сенс буття людини в антропології Г. Сковороди. Колізії синтезу. Вісник Товариства Російської філософії при українському фонді (7). с. 386-393.

Ільїн, В.В. (2007) Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого. Постмодерновые реалии России. с. 124-125.

Ільїн, В.В. (2007) Магия денег. Философия хозяйства (4). с. 176-197.

Ільїн, В.В. (2007) Онтос духовного в контексте финансового вектора развития. Философия хозяйства (5). с. 58-64.

Ільїн, В.В. (2007) Вічна сила духовності. Бердник О. Вибрані твори. с. 4-14.

Ільїн, В.В. (2007) Смисл економічного знання в метафізиці С. Булгакова. Доля фі- лософії в сучасному світі (до Всесвітнього дня філософії ЮНЕСКО): Міжнародний науковий симпозіум (16–17 листопада 2006 року). с. 120-122.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші. Народний депутат (4). с. 74-77.

Ільїн, В.В. (2007) Kwestie aksjologii posmodernizmu: humanizm i duchowosc. Pograncze. Polska-Ukraina. Pocznik naukowy. с. 121-141.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2006) Метафізика економіки. Інший. «Знання», Київ.

Ільїн, В.В. (2006) Життя як синтез логічного та алогічного у філософії господарства С.М. Булгакова. In: С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття. Знання, Київ, с. 96-106.

Ільїн, В.В. (2006) Фінансова цивілізація: мораль, істина, смисл в сучасному суспільстві грошей. Час.ua. (7). с. 36-37.

Ільїн, В.В. (2006) «Третья природа» бытия человека: управление или програмированние? Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 116-120.

Ільїн, В.В. (2006) Суспільство і бюрократія. Народний депутат (10). с. 40-42.

Ільїн, В.В. (2006) Постлюдина. Перспективи гуманізму. Агора. Україна – регіональ- ний вимір (3). с. 119-126.

Ільїн, В.В. (2006) Деструкція чи трансформація: перспективи філософії. Філософські стратегії ХХІ століття. с. 24-31.

Ільїн, В.В. (2006) Метафізичний дискурс економічної теорії. Філософська думка (5). с. 127-143.

Ільїн, В.В. (2006) Іван Франко і Фрідріх Ніцше: дух і воля до боротьби. Книжковий клуб, 2. с. 88-89.

Ільїн, В.В. (2006) Сучасна цивілізація: фінансовий аспект розвитку. Соціальна ро- бота і сучасність: теорія та практика. с. 23-26.

Ільїн, В.В. (2006) Аморалізм догматизму в політиці. Наше время (4). с. 36-41.

Ільїн, В.В. (2006) Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження. Віс- ник Національного авіаційного університету. Філософія. Культуроло- гія: Збірник наукових праць (2). с. 13-17.

Ільїн, В.В. (2006) «Пересічна свідомість»: рудимент чи національна доля? Мандрівець (6). с. 4-9.

Ільїн, В.В. (2006) Інтелектуальна астенія, або «Що не робити». Український світ (1-6). с. 56-60.

Ільїн, В.В. (2006) Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження. Вісник національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наукових праць (2). с. 3-18.

Ільїн, В.В. (2006) Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 51-56.

Ільїн, В.В. (2006) «Mutosc do madosci: destrukcja czy transformacja?». Polska-Ukraina / POCRANICZE / Пограниччя. с. 47-64.

Ільїн, В.В. (2006) Інтелект contra пересічності: неможливість можливого. Український світ (1-6). с. 36-60.

Ільїн, В.В. (2005) Философия богатства: человек в мире денег. Інший. «Знання України», Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Апологія ірраціонального. Інший. Європейський університет, Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Духовність: антропологічний вимір. Глобальні тектонічні зру- шення: виклики та відгуки: Матер. Міжвід. наук.-теор. конф. с. 23-34.

Ільїн, В.В. (2005) Ірраціональний вибір України. Мандрівець (1). с. 5-11.

Ільїн, В.В. (2005) Феномен грошей в контексті «філософії господарства». Вісник КНТЕУ (1). с. 74-81.

Ільїн, В.В. (2005) Теологічний космізм С.Н. Булгакова як основа економічної антропології. Філософія космізму і сучасна авіація. с. 35-40.

Ільїн, В.В. (2005) Этические детерминанты экономической реальности. Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: Український досвід. с. 44-53.

Ільїн, В.В. (2005) Духовна реальність: суб’єктивний вимір творення смислів. Творчість і освіта у вимірах XXI століття. с. 26-32.

Ільїн, В.В. (2005) Софійність і пансофізм: метасмисли педагогічної концепції Я.А. Коменського. Polska. с. 43-52.

Ільїн, В.В. (2005) Духовність: темпоральна трансформація нових смислів. Міжна- родна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2005» (2). с. 12-18.

Ільїн, В.В. (2005) Раціональне суспільство: утопія чи реальність? Демократич- ні цінності, громадянське суспільство і держава. с. 85-98.

Ільїн, В.В. (2005) Легітимація розуму в соціальному управлінні. Сучасні проблеми управління. с. 68-69.

Ільїн, В.В. (2005) Авторитет моралі contra авторитаризму непрофесійності. Український світ (7-9). с. 8-11.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Философия денег. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Філософський аналіз онтичного статусу феномену грошей. Вісник КНТЕУ (1). с. 74-85.

Ільїн, В.В. (2004) Містика духовного: імперативи ірраціонального в раціональному. Філософська думка (2). с. 38-45.

Ільїн, В.В. (2004) Оприявлення гнозису «Я»: Апологія ірраціонального. Людина-Світ-Культура. с. 41-51.

Ільїн, В.В. (2004) Гносеологія містичного: дискурс ірраціонального в раціональному. Ukraine – Polsha – Lublin – Dzohobycz. с. 28-38.

Ільїн, В.В. (2003) Містичний досвід як елемент творчості. Творчість врятує світ / Ма- теріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції. с. 41-45.

Ільїн, В.В. та Смолін, І.В. (2003) Креативність концепту адаптації в сучасних корпоративних стратегіях (комунікативний аспект). Вісник КНТЕУ (2). с. 14-19.

Ільїн, В.В. (2003) «Інтелектуальна астенія»: егологічний дискурс в гуманістику Ренесансу. Вісник НТУУ «КПІ» (4). с. 41-49.

Ільїн, В.В. (2003) Індивідуальний вимір «ейдосу» історико-філософського концепту. Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія та історія філософії». с. 32-41.

Ільїн, В.В. (2003) Відкриття людини як інобуття логосу. Гуманітарні науки і сучас- ність (4). с. 51-60.

Ільїн, В.В. (2003) Оптимістичні виміри філософського дискурсу: можливості можливого. Філософська та соціологічна думка (5). с. 29-38.

Ільїн, В.В. (2003) Сумісність моральних інтенцій у кордоцентризмі Б. Паскаля і Г. Сковороди. Григорій Сковорода: ідейна спадщина і сучасність: Збірник наук. праць. с. 31-41.

Ільїн, В.В. (2003) Глобалістські виміри життєвого світу людини. Глобальний ви- клик сучасності: Зб. наук. праць. с. 18-26.

Ільїн, В.В. (2003) Раціональність як умова ціннісних вимірів формування особистості. Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Формування національних, загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 17-23.

Ільїн, В.В. (2003) Духовно-культурні умови суб’єктивного вибору індивіда. Тези міжрегіонального симпозіуму «Конкурентні стратегії України». с. 21-23.

Ільїн, В.В. (2003) Гуманітарні науки: суперечності, парадокси, перспективи. Тези на республіканському семінарі «Гуманітарні науки у системі підготовки менеджерів». 18–19 листопада. с. 34-37.

Ільїн, В.В. (2003) «Софійний гуманізм» в континуальності суперечностей ratio. Філософські обрії: Науково-теоретичний часопис (8). с. 36-43.

Ільїн, В.В. (2002) Діалог «Софії» і «Логосу» (феноменологія екзистенціально-персоналістських концепцій української антропології). Інший. Сталь.

Ільїн, В.В. (2002) Культура управління в умовах глобалізації. Досвід та перспективи соціальної роботи: Україна-Німеччина. с. 30-39.

Ільїн, В.В. (2002) Екзистенція добра у «філософії серця» П. Юркевича. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис (7). с. 28-36.

Ільїн, В.В. (2002) Національна ідея у вимірі інтелектуально-духовних детермінацій. Тези Міжнародної конференції: «Україна: національна ідея». с. 75-84.

Ільїн, В.В. (2002) Майбутнє філософського знання: імперативи духовного розвитку особистості. Вісник КНТЕУ (4). с. 94-102.

Ільїн, В.В. (2002) Інтенції «позитивного» екзистенціалізму у філософській творчості П. Юркевича. Український світ. – Спеціальний випуск. с. 35-41.

Ільїн, В.В. (2002) Модуси морального вибору у філософській концепції Г.С. Сковороди. Гуманітарні науки і сучасність: Зб. Наук. праць. с. 64-73.

Ільїн, В.В. (2002) Раціональність як умова ціннісних вимірів формування особистості. Тези міжнародної науково-практичної конференції: «Формування національних загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 36-40.

Ільїн, В.В. (2001) Персоналістський вимір «філософії освіти» Памфіла Юркевича (контамінаційна діалогіка монологу). Вища освіта України (1). с. 28-35.

Ільїн, В.В. (2001) Гуманістичний зміст історико-культурного буття філософського логосу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія (33). с. 44-52.

Ільїн, В.В. (2001) Проблема сенсу людського життя в плюралізмі філософських ідей ренесансного гуманізму. Вісник КНТЕУ (6).

Ільїн, В.В. (2001) Філософсько-антропологічний аналіз проблеми української національної самоідентифікації. Наукові записки національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (8). с. 38-44.

Ільїн, В.В. (2000) Кордоцентризм як антитеза тоталітаризму. Мультиверсум. Філософський альманах (11). с. 35-43.

Ільїн, В.В. (2000) Екзистенційно-персоналістські інтенції філософсько-естетичних поглядів Г.С. Сковороди. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: альманах. Зб. наукових праць КДЛУ. с. 188-195.

Ільїн, В.В. (2000) Поліфонія гуманістики українського філософського мислення. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис (3). с. 51-66.

Ільїн, В.В. (2000) Сократ і Сковорода: екзистенційний вимір гуманістичних інтенцій. Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Серія: «Філософія, еконо- міка» (4). с. 7-13.

Ільїн, В.В. (2000) Ренесанс і розвиток української гуманістики. Трибуна (3-4). с. 14-17.

Ільїн, В.В. (2000) Методологічні потенції антропології ренесансного гуманізму (історична ретроспекція). Мультиверсум. Філософський альманах (12). с. 178-187.

Ільїн, В.В. (2000) Ідея як основа формування кордоцентризму П.Д. Юркевича. Мультиверсум. Філософський альманах (13). с. 3-13.

Ільїн, В.В. (2000) Ірраціональні джерела гуманістичних інтенцій українського кордоцентризму (історико-філософський аспект). Мультиверсум. Філо- софський альманах (14). с. 166-167.

Ільїн, В.В. (2000) Феномен релігійності Б. Паскаля. Актуальні філософські та культу- рологічні проблеми сучасності: альманах. Зб. наукових праць КДЛУ. с. 218-225.

Ільїн, В.В. (2000) Свобода і тоталітаризм: філософський дискурс політичної історії. Нова політика (2). с. 54-58.

Ільїн, В.В. (2000) Культура і політика. Персонал (3). с. 38-43.

Ільїн, В.В. (2000) «Софійність» мислення як субстанційна основа «екзистенції серця» Г.С. Сковороди. Вісник КНТЕУ (3). с. 112-118.

Ільїн, В.В. (2000) Г. Сковорода та С. К’єркегор: дилема раціонального та ірраціонального у визначенні морального сенсу буття людини. Вісник Харківського національного університету. Серія: «Теорія культури та філософії науки» (456). с. 206-218.

Ільїн, В.В. (2000) Трансформація гуманізму в контексті української історико-філософської традиції (культурологічна інтроекція). Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). с. 11-16.

Ільїн, В.В. (2000) Християнська «цивілізація любові» (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля і Г. Сковороди). Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців (15). с. 3-12.

Ільїн, В.В. (2000) Виховання особистості в філософії освіти П.Д. Юркевича. Рідна школа (4). с. 14-18.

Ільїн, В.В. (2000) Трансцендентні пошуки морального сенсу людського буття. Sentetiae: Збірник наукових праць спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (2).

Ільїн, В.В. (2000) Любов до Бога та ідея Бога (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля та Г. Сковороди). На межі тисячоліть: християнство як феномен культури.

Ільїн, В.В. (2000) Християнсько-ірраціоналістичні тенденції розвитку філософ- сько-гуманістичної думки України (XVI–XVII ст.). Наукові записки ХВУ. Соціальна філософія, педагогіка, психологія (7). с. 25-34.

Ільїн, В.В. (1999) Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступеня сходження до істини). Інший. Сталь, Київ.

Ільїн, В.В. Картина на фоне битвы за Украину. С. Тигипко. Фонд стратегической культуры. (Неопублікований)

Ільїн, В.В. Перспективи філософії в контексті глобалізації. Тези Міжвузівської конференції. с. 11-13.

Цей список був створений у Tue Aug 9 00:08:44 2022 EEST.