Елементи, в яких автор: "Ільїн, В.В."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 218.

Стаття

Ільїн, В.В. (2019) Концепт «картографії» в парадигмі геоекономічного простору: теоретико-методологічний аспект. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 179-191.

Ільїн, В.В. (2017) Бути філософом – означає діяти. Наука і суспільство. с. 19-23.

Ільїн, В.В. (2017) Вступ. Цивілізаційний вектор України в соціальному просторі сучасності. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 2-5.

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2017) Феномен багатства в дилемі матеріального і духовного. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. с. 37-45.

Ільїн, В.В. (2017) Символическая власть и культурная политика как условие международной безопасности. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 104-117.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2016) Сучасність у рефлексіях культури мислення: методологічний аспект. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 119-125.

Ільїн, В.В. (2016) Инварианты новой методологии: предложения и альтернативы. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 21-26.

Ільїн, В.В. (2016) Человек в системе современного управления: цель, средство, функция. Філософія у вимірах ХХІ століття. с. 57-60.

Ільїн, В.В. (2016) Соціальний простір у вимірах стратегій сучасного мислення. Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів: матеріали Всеукраїнської науко- во-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р., м. Київ. с. 14-23.

Ільїн, В.В. (2016) «Аналитический нарратив» как метод познания социально-экономических процессов. Альманах «Філософські проблеми і гуманітарних наук (25). с. 20-25.

Ільїн, В.В. та Савельєв, В.Л. (2015) Критичне мислення як умова продуктивної освіти. Європейські педагогічні студії (5-6). с. 126-134.

Ільїн, В.В. (2015) Самоствердження особи за умов фінансового світу: інтелект як творчість. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 64-69.

Ільїн, В.В. (2015) Параметры философско-экономического мышления: современность и перспективы. Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток. с. 332-334.

Ільїн, В.В. (2015) Трансформации мышления в познании глобального мира. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2015) Від інтелекту до інтелектуальної власності: трансформації людини в «людський капітал». Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 104-111.

Ільїн, В.В. (2015) Методологическая культура современного мышления: познание и смысл. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості. с. 14-20.

Ільїн, В.В. (2015) Проблема «позитивного» і «нормативного» в економічній науці. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. с. 9-12.

Ільїн, В.В. (2014) Філософія освіти як проект «суспільства знань». Освіта: творчий процес чи соціальна технологія. с. 11-18.

Ільїн, В.В. (2014) Етос економіки в дискурсі метафізики: гносеологічний аспект. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 162-168.

Ільїн, В.В. (2014) Мораль, Істина, Бог: інтенції «філософії серця» Г. Сковороди. Філософія і богослов’я: на шляху діалогу: Матеріали ХХІ Харківських міжн. сковородинівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі (ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди», 26–27 вересня 2013 року). с. 130-140.

Ільїн, В.В. (2014) Способ мышления эпохи как условие познания социокультурной реальности. Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності. с. 8-15.

Ільїн, В.В. (2014) Синергійний зміст соціокультурного простору епохи «пост-»: методологічний аспект. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 8-11.

Ільїн, В.В. (2013) Синергетика в сучасному соціокультурному процесі: редукція чи консенсус? Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетич- на парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 березня 2013 року, Київ. с. 10-13.

Ільїн, В.В. (2013) Українська філософська думка. Філософія. с. 128-175.

Ільїн, В.В. (2013) Деградация или мир постчеловека. Есть ли перспективы Софии? Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я. с. 25-30.

Ільїн, В.В. (2013) «Світ грошей» в культурі пізнання відкриття таємниці. Філосо- фія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 60-64.

Ільїн, В.В. (2013) Философия денег в гносеологическом контексте. Філософія у сучасному соціумі, 1. с. 133-135.

Ільїн, В.В. (2013) Модус ірраціонального в пізнанні смислів економічної реальності. Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 74-80.

Ільїн, В.В. (2013) Перспективи синергетики в освіті: методологічний аспект. Евристичний потенціал мислення людини в інформаційному світі. с. 11-17.

Ільїн, В.В. (2013) «Розум» чи «серце»? філософський вибір Г. Сковороди. Вертоградар української духовності: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої всебічному осмисленню постаті Г.С. Сковороди (ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди, 18 травня, 2013 року). с. 23-33.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2012) Книга, которую стоит читать. Экономическая теория. Научный журнал (1). с. 105-108.

Ільїн, В.В. (2012) Фінансова економіка як регулятор глобального розвитку. Філо- софія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 47-52.

Ільїн, В.В. (2012) Интеллект как творчество: энергия самоутверждения. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2). с. 86-93.

Ільїн, В.В. (2012) Фінансовий світ – формула соціального буття епохи глобалізму. Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект. с. 85-93.

Ільїн, В.В. (2012) Філософсько-економічне знання як перспектива актуалізації сучасного мислення. Альманах «Філософські проблеми гуманітарних наук» (21). с. 15-18.

Ільїн, В.В. (2012) Синергетика vs діалектика. Чи може синергетика визначити смисл історії і наукового пізнання? Синергетика і освіта. с. 28-37.

Ільїн, В.В. (2011) «Постчеловек» – образ новой идентичности. Софія. Культурологічний журнал (11). с. 3-13.

Ільїн, В.В. (2011) Непередбачуваність ціннісних трансформацій та варіанти стабільності суспільства. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура. Інститут обдарованої дитини НАПН України. с. 10-14.

Ільїн, В.В. (2011) Фінансова цивілізація в перспективах розвитку людини і суспільства. Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 16-24.

Ільїн, В.В. (2011) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. ВІСНИК Національного банку України (4). с. 60-64.

Ільїн, В.В. (2011) «Лингвистический капитал» в условиях глобализации. «Ідеологія в сучасному світі». с. 100-101.

Ільїн, В.В. та Ткаченко, Л.І. (2011) Григорій Сковорода як відповідь на виклик епохи. Шлях освіти. Наук.-методич. журнал (2). с. 44-47.

Ільїн, В.В. (2011) Нелинейность социокультурного развития в креативах синергетики. Синергетика і творчість. с. 12-19.

Ільїн, В.В. (2011) «Философия экономики» vs «философия хозяйства: тождество или различие? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка (131). с. 25-28.

Ільїн, В.В. (2010) Гроші і влада: проблема еліти. Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації (2). с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) Еліта постекономічного суспільства: суперечності і перспективи. Еліта, обдарованість, людиноцентризм. с. 8-13.

Ільїн, В.В. (2010) Человек постоянно живет в системе определенных мифов…. Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго. с. 3-4.

Ільїн, В.В. (2010) Фінансова цивілізація – формула соціального буття сучасної людини. Економіка. Суспільство. Влада. с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) Філософські смисли фінансового буття: про предмет «філософії економіки». Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 102-109.

Ільїн, В.В. (2010) Философия экономики: методологический аспект. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук.журн (2). с. 18-22.

Ільїн, В.В. (2010) Деньги или смысл? Філософія спілкування: Філософія, Психологія, Соціальна комунікація (3). с. 20-27.

Ільїн, В.В. (2010) Еліта «грошового ладу»: еліта чи псевдоеліта? Еліта і обдарова- ність: точки перетину. Інститут обдарованої дитини НАПН України. с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) От «пост» к «прото»: трансформации «денежного мира». Философия хозяйства (6). с. 20-28.

Ільїн, В.В. (2010) Епоха «пост»: людина в перспективі «нової духовності». Соціогуманітарні проблеми людини (5). с. 43-49.

Ільїн, В.В. (2010) От «пост-» к «прото-»: кордоцентризм versus новой духовности. Г. Сковорода і сучасна моральна філософія. Збірник наукових статей. с. 127-137.

Ільїн, В.В. (2009) Обраність обмеженості. Народний депутат (1-2). с. 28-32.

Ільїн, В.В. (2009) Потвори благодійництва, або приватизована довіра. Народний депутат (3). с. 50-52.

Ільїн, В.В. (2009) Історія грошей. Ескіз перший: виникнення. Народний депутат (3). с. 108-110.

Ільїн, В.В. (2009) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. Вісник НБУ (4). с. 68-71.

Ільїн, В.В. (2009) Інновація в парадигмі синергетичної методології. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ІІ Міжнародного бізнес-форуму. с. 12-14.

Ільїн, В.В. (2009) Елітність як відповідність викликам сучасності. Народний депутат (4). с. 48-51.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивна парадигма нової духовності. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету), 3. с. 93-94.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивний вимір соціокультурного буття. Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі. с. 85-86.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в контексті метафізичних смислів економізму та фінансизму. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 61-70.

Ільїн, В.В. (2009) Власть денег или денежная власть – элита финансовой цивилизации. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1). с. 172-178.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в українській освіті. 2000. Еженедельник (27). с. 1-4.

Ільїн, В.В. (2009) Імператив страху. Народний депутат (6). с. 22-26.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в новому вимірі. Народний депутат (6). с. 78-81.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в світі грошей. Філософська думка (2). с. 46-47.

Ільїн, В.В. (2009) Финансовый кризис как «перезагрузка» социально-экономических отношений. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (5). с. 139-144.

Ільїн, В.В. (2009) Управление в коллизиях деперсонализации: от личности к пост-человеку. Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 26-30.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза чи криза системи: чи є перспектива подолання? Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет фі- лософської рефлексії. с. 129-132.

Ільїн, В.В. (2009) Чи може націонал-більшовизм стати українською ідеєю? Народ- ний депутат (12). с. 34-38.

Ільїн, В.В. (2009) Інноваційна діяльність людини в умовах постіндустріалізму. Філософія людиноцентризму: методологія, теорія, практика. с. 9-13.

Ільїн, В.В. (2009) «Філео» – любов взаємна. Вісник Національного авіаційного уні- верситету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр (2). с. 20-23.

Ільїн, В.В. (2009) Філософія меркантилізму: монетарно-фінансові джерела меркантилізму. Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ» (2). с. 215-222.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2009) Метафизика экономики: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 97-104.

Ільїн, В.В. (2009) Трансформації методологічної свідомості: об’єкт, суб’єкт, істина. Творчість у філософії. Збірник наукових статей. с. 70-75.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації. Збірник наукових праць. Вип. 63. с. 75-85.

Ільїн, В.В. (2008) Влада, інтелект, мораль. Народний депутат (1). с. 88-91.

Ільїн, В.В. (2008) Об’єктивація сучасності: час і простір. Дні науки філософського факультету, 8. с. 34-36.

Ільїн, В.В. (2008) Інновація в контексті методу соціально-економічного пізнання. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Украї- ні: Матеріали бізнес-форуму. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2008) Постчеловек – реальность «денежного» строя. Россия как цивилизация денег. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2008) Возможен ли постмодерновый гуманизм? Философия хозяйства (2). с. 116-122.

Ільїн, В.В. (2008) Гроші в системі влади. Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 213-224.

Ільїн, В.В. (2008) Чи можлива метафізика економіки? Філософська думка. с. 213-224.

Ільїн, В.В. (2008) «Фінансовий лад» у соціальних ідентичностях постмодерну. Інституційний аналіз. Інституціональна трансформація соціального простору. с. 83-160.

Ільїн, В.В. (2008) Фінансовий універсум – формула соціального буття епохи. Інституціональний вектор економічного розвитку. с. 22-30.

Ільїн, В.В. (2008) Спокуси нової цивілізації: фінансовий контекст. Мандрівець (4). с. 6-9.

Ільїн, В.В. (2008) Инновационное мышление как способ постижения динамики мира. Философия хозяйства (3). с. 83-86.

Ільїн, В.В. (2008) Инновационное мышление – вызов современной эпохе. Экономическая теория в ХХІ веке – 7 (14): инновационная экономика. с. 22-25.

Ільїн, В.В. (2008) Праксеологический аспект гносеологической линии «Мате- риализма и эмпириокритицизма». «Матеріалізм і емпіріокрити- цизм» – шедевр світової філософської думки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 89-91.

Ільїн, В.В. (2008) Трансценденция денег в структурах постмодернистского мышле- ния. Философия хозяйства (3). с. 83-87.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт інновації в парадигмі синергетики. Вісник Національно- го авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. (2). с. 9-11.

Ільїн, В.В. (2007) Нова духовність: людина в ситуації Постмодерну. Дні науки філо- софського факультету, 3. с. 52-54.

Ільїн, В.В. (2007) Чи існує антропологічна криза? Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності. с. 35-36.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші. Народний депутат (4). с. 74-77.

Ільїн, В.В. (2007) Магія грошей. Народний депутат (6). с. 54-55.

Ільїн, В.В. (2007) Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір відродження. Український світ (1-3). с. 41-45.

Ільїн, В.В. (2007) Інституціональна парадигма соціально-економічного розвитку. Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку: У 4-х кн., 1. с. 10-21.

Ільїн, В.В. (2007) Финансово-денежный смысл социального устройства современности: институциональный анализ. Інституціональні перетворення в суспільстві: Світовий досвід і українська реальність. с. 23-29.

Ільїн, В.В. (2007) Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір Відродження. І економічний форум українців сві- ту. Збірник доповідей. с. 12-16.

Ільїн, В.В. (2007) Інтелект, політика, влада. Український світ (4-6). с. 40-43.

Ільїн, В.В. (2007) Призначення і сенс буття людини в антропології Г. Сковороди. Колізії синтезу. Вісник Товариства Російської філософії при українському фонді (7). с. 386-393.

Ільїн, В.В. (2007) Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого. Постмодерновые реалии России. с. 124-125.

Ільїн, В.В. (2007) Магия денег. Философия хозяйства (4). с. 176-197.

Ільїн, В.В. (2007) Онтос духовного в контексте финансового вектора развития. Философия хозяйства (5). с. 58-64.

Ільїн, В.В. (2007) Вічна сила духовності. Бердник О. Вибрані твори. с. 4-14.

Ільїн, В.В. (2007) Смисл економічного знання в метафізиці С. Булгакова. Доля фі- лософії в сучасному світі (до Всесвітнього дня філософії ЮНЕСКО): Міжнародний науковий симпозіум (16–17 листопада 2006 року). с. 120-122.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші. Народний депутат (4). с. 74-77.

Ільїн, В.В. (2007) Kwestie aksjologii posmodernizmu: humanizm i duchowosc. Pograncze. Polska-Ukraina. Pocznik naukowy. с. 121-141.

Ільїн, В.В. (2006) Фінансова цивілізація: мораль, істина, смисл в сучасному суспільстві грошей. Час.ua. (7). с. 36-37.

Ільїн, В.В. (2006) «Третья природа» бытия человека: управление или програмированние? Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 116-120.

Ільїн, В.В. (2006) Суспільство і бюрократія. Народний депутат (10). с. 40-42.

Ільїн, В.В. (2006) Постлюдина. Перспективи гуманізму. Агора. Україна – регіональ- ний вимір (3). с. 119-126.

Ільїн, В.В. (2006) Деструкція чи трансформація: перспективи філософії. Філософські стратегії ХХІ століття. с. 24-31.

Ільїн, В.В. (2006) Метафізичний дискурс економічної теорії. Філософська думка (5). с. 127-143.

Ільїн, В.В. (2006) Іван Франко і Фрідріх Ніцше: дух і воля до боротьби. Книжковий клуб, 2. с. 88-89.

Ільїн, В.В. (2006) Сучасна цивілізація: фінансовий аспект розвитку. Соціальна ро- бота і сучасність: теорія та практика. с. 23-26.

Ільїн, В.В. (2006) Аморалізм догматизму в політиці. Наше время (4). с. 36-41.

Ільїн, В.В. (2006) Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження. Віс- ник Національного авіаційного університету. Філософія. Культуроло- гія: Збірник наукових праць (2). с. 13-17.

Ільїн, В.В. (2006) «Пересічна свідомість»: рудимент чи національна доля? Мандрівець (6). с. 4-9.

Ільїн, В.В. (2006) Інтелектуальна астенія, або «Що не робити». Український світ (1-6). с. 56-60.

Ільїн, В.В. (2006) Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження. Вісник національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наукових праць (2). с. 3-18.

Ільїн, В.В. (2006) Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 51-56.

Ільїн, В.В. (2006) «Mutosc do madosci: destrukcja czy transformacja?». Polska-Ukraina / POCRANICZE / Пограниччя. с. 47-64.

Ільїн, В.В. (2006) Інтелект contra пересічності: неможливість можливого. Український світ (1-6). с. 36-60.

Ільїн, В.В. (2005) Духовність: антропологічний вимір. Глобальні тектонічні зру- шення: виклики та відгуки: Матер. Міжвід. наук.-теор. конф. с. 23-34.

Ільїн, В.В. (2005) Ірраціональний вибір України. Мандрівець (1). с. 5-11.

Ільїн, В.В. (2005) Феномен грошей в контексті «філософії господарства». Вісник КНТЕУ (1). с. 74-81.

Ільїн, В.В. (2005) Теологічний космізм С.Н. Булгакова як основа економічної антропології. Філософія космізму і сучасна авіація. с. 35-40.

Ільїн, В.В. (2005) Этические детерминанты экономической реальности. Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: Український досвід. с. 44-53.

Ільїн, В.В. (2005) Духовна реальність: суб’єктивний вимір творення смислів. Творчість і освіта у вимірах XXI століття. с. 26-32.

Ільїн, В.В. (2005) Софійність і пансофізм: метасмисли педагогічної концепції Я.А. Коменського. Polska. с. 43-52.

Ільїн, В.В. (2005) Духовність: темпоральна трансформація нових смислів. Міжна- родна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2005» (2). с. 12-18.

Ільїн, В.В. (2005) Раціональне суспільство: утопія чи реальність? Демократич- ні цінності, громадянське суспільство і держава. с. 85-98.

Ільїн, В.В. (2005) Легітимація розуму в соціальному управлінні. Сучасні проблеми управління. с. 68-69.

Ільїн, В.В. (2005) Авторитет моралі contra авторитаризму непрофесійності. Український світ (7-9). с. 8-11.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Філософський аналіз онтичного статусу феномену грошей. Вісник КНТЕУ (1). с. 74-85.

Ільїн, В.В. (2004) Містика духовного: імперативи ірраціонального в раціональному. Філософська думка (2). с. 38-45.

Ільїн, В.В. (2004) Оприявлення гнозису «Я»: Апологія ірраціонального. Людина-Світ-Культура. с. 41-51.

Ільїн, В.В. (2004) Гносеологія містичного: дискурс ірраціонального в раціональному. Ukraine – Polsha – Lublin – Dzohobycz. с. 28-38.

Ільїн, В.В. (2003) Містичний досвід як елемент творчості. Творчість врятує світ / Ма- теріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції. с. 41-45.

Ільїн, В.В. та Смолін, І.В. (2003) Креативність концепту адаптації в сучасних корпоративних стратегіях (комунікативний аспект). Вісник КНТЕУ (2). с. 14-19.

Ільїн, В.В. (2003) «Інтелектуальна астенія»: егологічний дискурс в гуманістику Ренесансу. Вісник НТУУ «КПІ» (4). с. 41-49.

Ільїн, В.В. (2003) Індивідуальний вимір «ейдосу» історико-філософського концепту. Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія та історія філософії». с. 32-41.

Ільїн, В.В. (2003) Відкриття людини як інобуття логосу. Гуманітарні науки і сучас- ність (4). с. 51-60.

Ільїн, В.В. (2003) Оптимістичні виміри філософського дискурсу: можливості можливого. Філософська та соціологічна думка (5). с. 29-38.

Ільїн, В.В. (2003) Сумісність моральних інтенцій у кордоцентризмі Б. Паскаля і Г. Сковороди. Григорій Сковорода: ідейна спадщина і сучасність: Збірник наук. праць. с. 31-41.

Ільїн, В.В. (2003) Глобалістські виміри життєвого світу людини. Глобальний ви- клик сучасності: Зб. наук. праць. с. 18-26.

Ільїн, В.В. (2003) Раціональність як умова ціннісних вимірів формування особистості. Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Формування національних, загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 17-23.

Ільїн, В.В. (2003) Духовно-культурні умови суб’єктивного вибору індивіда. Тези міжрегіонального симпозіуму «Конкурентні стратегії України». с. 21-23.

Ільїн, В.В. (2003) Гуманітарні науки: суперечності, парадокси, перспективи. Тези на республіканському семінарі «Гуманітарні науки у системі підготовки менеджерів». 18–19 листопада. с. 34-37.

Ільїн, В.В. (2003) «Софійний гуманізм» в континуальності суперечностей ratio. Філософські обрії: Науково-теоретичний часопис (8). с. 36-43.

Ільїн, В.В. (2002) Культура управління в умовах глобалізації. Досвід та перспективи соціальної роботи: Україна-Німеччина. с. 30-39.

Ільїн, В.В. (2002) Екзистенція добра у «філософії серця» П. Юркевича. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис (7). с. 28-36.

Ільїн, В.В. (2002) Національна ідея у вимірі інтелектуально-духовних детермінацій. Тези Міжнародної конференції: «Україна: національна ідея». с. 75-84.

Ільїн, В.В. (2002) Майбутнє філософського знання: імперативи духовного розвитку особистості. Вісник КНТЕУ (4). с. 94-102.

Ільїн, В.В. (2002) Інтенції «позитивного» екзистенціалізму у філософській творчості П. Юркевича. Український світ. – Спеціальний випуск. с. 35-41.

Ільїн, В.В. (2002) Модуси морального вибору у філософській концепції Г.С. Сковороди. Гуманітарні науки і сучасність: Зб. Наук. праць. с. 64-73.

Ільїн, В.В. (2002) Раціональність як умова ціннісних вимірів формування особистості. Тези міжнародної науково-практичної конференції: «Формування національних загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 36-40.

Ільїн, В.В. (2001) Персоналістський вимір «філософії освіти» Памфіла Юркевича (контамінаційна діалогіка монологу). Вища освіта України (1). с. 28-35.

Ільїн, В.В. (2001) Гуманістичний зміст історико-культурного буття філософського логосу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія (33). с. 44-52.

Ільїн, В.В. (2001) Проблема сенсу людського життя в плюралізмі філософських ідей ренесансного гуманізму. Вісник КНТЕУ (6).

Ільїн, В.В. (2001) Філософсько-антропологічний аналіз проблеми української національної самоідентифікації. Наукові записки національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (8). с. 38-44.

Ільїн, В.В. (2000) Кордоцентризм як антитеза тоталітаризму. Мультиверсум. Філософський альманах (11). с. 35-43.

Ільїн, В.В. (2000) Екзистенційно-персоналістські інтенції філософсько-естетичних поглядів Г.С. Сковороди. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: альманах. Зб. наукових праць КДЛУ. с. 188-195.

Ільїн, В.В. (2000) Поліфонія гуманістики українського філософського мислення. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис (3). с. 51-66.

Ільїн, В.В. (2000) Сократ і Сковорода: екзистенційний вимір гуманістичних інтенцій. Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Серія: «Філософія, еконо- міка» (4). с. 7-13.

Ільїн, В.В. (2000) Ренесанс і розвиток української гуманістики. Трибуна (3-4). с. 14-17.

Ільїн, В.В. (2000) Методологічні потенції антропології ренесансного гуманізму (історична ретроспекція). Мультиверсум. Філософський альманах (12). с. 178-187.

Ільїн, В.В. (2000) Ідея як основа формування кордоцентризму П.Д. Юркевича. Мультиверсум. Філософський альманах (13). с. 3-13.

Ільїн, В.В. (2000) Ірраціональні джерела гуманістичних інтенцій українського кордоцентризму (історико-філософський аспект). Мультиверсум. Філо- софський альманах (14). с. 166-167.

Ільїн, В.В. (2000) Феномен релігійності Б. Паскаля. Актуальні філософські та культу- рологічні проблеми сучасності: альманах. Зб. наукових праць КДЛУ. с. 218-225.

Ільїн, В.В. (2000) Свобода і тоталітаризм: філософський дискурс політичної історії. Нова політика (2). с. 54-58.

Ільїн, В.В. (2000) Культура і політика. Персонал (3). с. 38-43.

Ільїн, В.В. (2000) «Софійність» мислення як субстанційна основа «екзистенції серця» Г.С. Сковороди. Вісник КНТЕУ (3). с. 112-118.

Ільїн, В.В. (2000) Г. Сковорода та С. К’єркегор: дилема раціонального та ірраціонального у визначенні морального сенсу буття людини. Вісник Харківського національного університету. Серія: «Теорія культури та філософії науки» (456). с. 206-218.

Ільїн, В.В. (2000) Трансформація гуманізму в контексті української історико-філософської традиції (культурологічна інтроекція). Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). с. 11-16.

Ільїн, В.В. (2000) Християнська «цивілізація любові» (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля і Г. Сковороди). Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців (15). с. 3-12.

Ільїн, В.В. (2000) Виховання особистості в філософії освіти П.Д. Юркевича. Рідна школа (4). с. 14-18.

Ільїн, В.В. (2000) Трансцендентні пошуки морального сенсу людського буття. Sentetiae: Збірник наукових праць спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (2).

Ільїн, В.В. (2000) Любов до Бога та ідея Бога (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля та Г. Сковороди). На межі тисячоліть: християнство як феномен культури.

Ільїн, В.В. (2000) Християнсько-ірраціоналістичні тенденції розвитку філософ- сько-гуманістичної думки України (XVI–XVII ст.). Наукові записки ХВУ. Соціальна філософія, педагогіка, психологія (7). с. 25-34.

Ільїн, В.В. Картина на фоне битвы за Украину. С. Тигипко. Фонд стратегической культуры. (Неопублікований)

Ільїн, В.В. Перспективи філософії в контексті глобалізації. Тези Міжвузівської конференції. с. 11-13.

Розділ книги

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. In: Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2014) Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття. In: Синергетика і освіта: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 43-69.

Ільїн, В.В. (2014) Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу. In: Синергетика і творчість: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 33-64.

Ільїн, В.В. (2013) Философско-экономическое мышление: модус долженствования. In: Постреформизм и развитие: монография. Изд-во Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Ирпень, с. 295-299.

Ільїн, В.В. (2013) Постчеловек – образ новой идентичности. In: и ценности в эпоху глобализации. Наукова думка, Київ, с. 516-528.

Ільїн, В.В. (2012) Интеллект как энергия самоутверждения. In: ХХІ век: интеллект-революция: монография. Издательско-информацион. центр Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Киев, с. 102-108.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. та Пролеєв, С.В. (2011) Влада: модус елітності. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива. Т-во «Знання» України, Київ, с. 61-126.

Ільїн, В.В. (2011) От «пост» к «прото»: тенденции развития финансового мира. In: Экономическая теория в XXI веке – 8 (15): Экономика модернизации: монография. Вузовская книга, Ростов н/Д, с. 48-54.

Ільїн, В.В. (2010) Філософія економіки versus філософія господарства? In: Філософія гро- шей в епоху фінансової цивілізації: Монографія. УБС НБУ, Київ, с. 211-217.

Ільїн, В.В. (2009) Етичні детермінації економічних відносин: добро і зло в контексті грошей. In: Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність біз- несу та економічна ефективність: монографія. УБС НБУ, Київ, с. 46-63.

Ільїн, В.В. (2008) Экономическое бытие как метафизическая реальность. In: Антология современной философии хозяйства. Магистр, Москва, с. 437-442.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт «інновації»: історія, сучасність, смисл. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. Педагогічна думка, Київ, с. 48-73.

Ільїн, В.В. (2008) Дух и ценности в эпоху постмодерна: финансовый вектор. In: Вековой поиск модели хозяйственного развития России. Волгоградское научное издательство, Волгоград, с. 160-170.

Ільїн, В.В. (2007) Модус інституціоналізму в системі інтелектуальних дискурсів економічного знання. In: Інституціональна парадигма цивілізаційно- го розвитку: У 4-х кн. КПУ, Запоріжжя, с. 61-88.

Ільїн, В.В. (2007) Магия силы денег. In: Экономическая теория в ХХI веке: Монография. – 6 (13): Деньги. Теис, Москва, с. 26-40.

Ільїн, В.В. (2007) Духовность в эпоху финансизма. In: Экономическая теория в ХХI веке: Монография. – 6 (13): Деньги. Теис, Москва, с. 88-92.

Ільїн, В.В. (2006) Життя як синтез логічного та алогічного у філософії господарства С.М. Булгакова. In: С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття. Знання, Київ, с. 96-106.

Монографія

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2015) Экономико-философская мысль современного мира. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2012) Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Інший. Педагогічна думка, Київ.

Ільїн, В.В. (2011) Магия денег: Монографія. Інший. УБД НБУ, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2011) Философия экономики. История. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. (2010) Метафизика экономики. 2-е изд. испр. и допол. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. (2008) Власть и деньги. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2008) Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2006) Метафізика економіки. Інший. «Знання», Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Философия богатства: человек в мире денег. Інший. «Знання України», Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Апологія ірраціонального. Інший. Європейський університет, Київ.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Философия денег. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. (2002) Діалог «Софії» і «Логосу» (феноменологія екзистенціально-персоналістських концепцій української антропології). Інший. Сталь.

Ільїн, В.В. (1999) Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступеня сходження до істини). Інший. Сталь, Київ.

Цей список був створений у Sat Jun 25 02:42:54 2022 EEST.