Елементи, в яких тема: "Україна у світі"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: C | G | M | P | S | Z | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 769.

C

Chekalenko, L.D. (2018) Lessons from Ukraine’s Crisis. European political and law discourse, 5 (2). с. 37-41.

G

Gorodnia, N.D. (2020) The Post-Great War Settlement of 1919 and Ukraine. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin] (15). с. 104-116.

M

Mitrofanova, O.O. (2023) Avec l’Union européenne, un rapprochement qui s’accélère (Україна: зближення з Європейським Союзом, яке пришвидшується). Questions internationales (118). с. 58-60.

Mitrofanova, O.O. (2023) La guerre de la Russie contre l’Ukraine, un tournant dans les relations internationales ? (Війна Росії проти України, зміна у міжнародних відносинах?). Annuaire français de relations internationales 2023, XXIV. с. 31-47.

P

Poshedin, O.I. та Hrebeniuk, M. Ukrainian-Russian relations after the collapse of the Soviet Union. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique. -.

S

Sribniak, I.V. та Palienko, M. (2022) Sport w obozowej codzienności internowanych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (Strzałkowo-Kalisz-Szczypiorno) 1921-1922. Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej, IХ. с. 117-128.

Sribniak, I.V. та Paliіenko, M. (2023) Placówki oświatowe w obozie internowanych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Szczypiornie w latach 1922-1923. Na podstawie obozowego czasopisma “Ukraiński Surmacz”. Polonia Maior Orientalis. Studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej, Х. с. 115-125.

Sribnyak, I.V. та Yakovenko, N. (2022) Charitable activities of the Young Men’s Christian Association in the camps of interned Ukrainian soldiers in Poland, 1921. Емінак: науковий щоквартальник (2(38)). с. 77-88.

Sribnyak, I.V. та Yakovenko, N. (2022) The Process of Transition of the UPR Army Soldiers Interned in Poland to Civil Status and their Emigration to Czechoslovakia and France, the 1920s. Pamięć i sprawiedliwość. с. 138-159.

Z

Zernetska, O.V. та Zernetskiy, P. (2021) Comparative historic analyses of national discourses of Australia and Ukraine. Synopsis. -.

Zernetska, O.V. та Zernetskiy, P. (2023) Nation in representation of its significant personalities: Comparative historic analyses of national discourses of Australia and Ukraine. Discourse linguistics and beyond. Volume 6: Research Values & Foci in a Changing World (special multilanguage volume). с. 31-40.

І

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. In: Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2017) Вступ. Цивілізаційний вектор України в соціальному просторі сучасності. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 2-5.

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2005) Ірраціональний вибір України. Мандрівець (1). с. 5-11.

Ільїн, В.В. (2018) Українська філософська думка. In: Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол.авт.; за ред. Л.В. Губерського. – Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. Харків: Фоліо, 2018, с. 25-128.

Ілюк, Т.В. (2017) Греція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 430-454. ISBN 978-966-136-473-7

Б

Бессонова, М.М. (2017) Іспанія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 455-478. ISBN 978-966-136-473-7

Бессонова, М.М. (2016) Основні прояви канадської допомоги Україні у контексті подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Збірник наукових праць. с. 79-86.

Бессонова, М.М. (2014) Канадознавство у незалежній Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (Дніпродзержинськ, 11–12 квітня 2014 р.). с. 57-59.

Бессонова, М.М. (2012) Антиамериканські гасла під час виборчих кампаній у незалежній Україні. Гілея (63). с. 113-117.

Бессонова, М.М. (2011) Міжнародні інтерпретації подій «холодної війни»: участь Запоріжжя в інтернаціональному науковому проекті. Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення «холодної війни»: 20 років потому: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2–4 листопада 2011 р.). с. 8-12.

Бессонова, М.М. (2010) Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США та Україна в період завершення Холодної війни. Науковий вісник Дипломатичної академії (16). с. 307-317.

Бессонова, М.М. (2009) Між Сходом та Заходом: регіональні особливості зовнішньополітичних уподобань в Україні. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (27). с. 256-263.

Бессонова, М.М. (2008) Україна між Росією і Заходом: зовнішньополітичні уподобання українців. «Україна-НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України» Матеріали інформаційно-просвітницького семінару «Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України». с. 41-42.

Бессонова, М.М. (2007) Україна між Сходом та Заходом: спроба узагальнень зовнішньополітичного контексту. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». V міжнародна конференція. Тези доповідей. (Київ, 8–10 листопада, 2007 р.). с. 36.

Бессонова, М.М. (2001) Канада – США та Україна – Росія: спроба порівняльного аналізу. "Розвиток демократії в Україні". Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). с. 15-28.

Бессонова, М.М. (1996) Деятельность украинских общественных организаций в США в к. ХІХ – нач. ХХ в. Международные отношения и проблемы государственного строительства в странах Европы и Америки. Межвузовский сборник научных трудов. с. 53-58.

Бессонова, М.М. (1996) Становлення українських громадських організацій як втілення зв’язку між народами Старого та Нового світу. Міжнародні зв’язки народів Європи. Матеріали наукової конференції 1–2 листопада 1996 року. с. 25-26.

Бессонова, М.М. (1996) Українська еміграція: культурні втрати чи надбання. Культурологічний вісник (3). с. 30-33.

Бессонова, М.М. (2006) Зовнішньополітичні уподобання на парламентських виборах в Україні 2006 року. Збірка публікацій. «Розвиток демократії і демократична освіта в Україні». IV міжнародна конференція. (Ялта, 28– 30 вересня 2006 р.). с. 395-399.

Бессонова, М.М. (1996) Изменение положения украинцев в структуре профессиональной занятости США (70-е ХІХ – 80-е ХХ в.). Хронограф‑96. Збірка тез з проблем всесвітньої історії. с. 17-18.

Бессонова, М.М. (2013) The East European Vector of the U.S. Foreign Policy in the Second half of the XX century: the Ukrainian Context. Науковий вісник Дипломатичної академії, 1 (20). с. 232-243.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2012) Холодна війна в історичній пам’яті України: локальний вимір на прикладі Запоріжжя. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Холодна війна 1946–1991 рр.: причини, перебіг, наслідки», Луганський національний університет, 22 лютого 2012. с. 4-8.

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами-членами СНД. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; НАН України, Інститут європейських досліджень. с. 356-382.

Богданович, І.І. (2010) Проблеми стимулювання науково-технічної кооперації України і ЄС. In: Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти. Монографія / За ред. Є.В. Бевзюка, О.О. Гріна. Вид. Закарпатського ДУ, Ужгород, с. 176-184.

Богданович, І.І. (2010) Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. Університет «Україна», Київ, с. 275-287.

Богданович, І.І. (2009) Економічні виміри євроінтеграції України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 351-360.

Богданович, І.І. (2011) Головні виміри відносин України з сусідніми державами-членами СНД. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; НАН України, Інститут європейських досліджень. К.: Фенікс, с. 356-382.

Богданович, І.І. (2010) Зовнішньоекономічні чинники євроінтеграції України /. І. Богданович //Віче. -, № (20). с. 5-8.

Бондарець, М.В. (2011) Стратегія бюджетного реформування, її роль у стабілізації державних фінансів та механізми забезпечення у середньо та довгостроковому періодах. Робочий документ. Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Ін- ститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. – К.: ІСЕМВ НАН України – С. 8–22..

Бондарець, М.В. (2017) Неоіндустріалізація як стратегія соціально-економічної модернізації економіки України. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред.. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 117-133.

Бондарець, М.В. (2016) Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.політ.н., проф. О.В. Зернецької / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 110-118.

Бондарець, М.В. (2014) Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформування. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка., 19 (3/1). с. 48-52.

Бондарець, М.В. (2012) Оцінка досягнення показників сталого розвитку в Україні за допомогою індексів. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(71)). с. 51-67.

Бондарець, М.В. (2011) Методологічні підходи до оцінки сталого розвитку в Україні. Антологія творчих досягнень. (6). с. 79-82.

Бондарець, М.В. (2007) Глобальна конкурентоспроможність України у світовому рейтингу. Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць (14). с. 26-31.

Бондарець, М.В. (2005) Інноваційні та інтеграційні стратегії реформування ОПК України. Антологія творчих досягнень. (2). с. 117-120.

Бондарець, М.В. (2003) Концептуальні засади реформування ОПК України. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (39). с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2000) Оцінка проведення конверсії в Україні: проблеми та перспективи. Економіка промисловості (3(9)). с. 22-27.

Бондарець, М.В. (2000) Досвід конверсії у США та перспективи його використання в Україні. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (26). с. 60-66.

Бондарець, М.В. (2018) Соціально-культурна ідентичність України в контексті цивілізаційного підходу. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 56-63.

Бондарець, М.В. (2023) Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць (99). с. 33-38.

Бульвінський, А.Г. (2014) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 222-233.

Бульвінський, А.Г. (2011) Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. - Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, 19 травня 2011 р.). с. 81-84.

Бульвінський, А.Г. (2010) Новий політичний курс В.Януковича та російські стратегічні інтереси. Віче (№20). с. 8-12.

Бульвінський, А.Г. (2017) Монако. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 293-301. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Франція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 361-383. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Швейцарія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 384-402. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Сан-Маріно. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 555-562. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2019) Роль України в процесах трансформації пострадянського простору. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 121-146.

Бульвінський, А.Г. (2008) Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. Технічний звіт. К.: Парламентське видавництво.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV - XIX ст. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 95-110.

Бульвінський, А.Г. (2009) Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV—XIX ст. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. с. 95-110.

Бульвінський, А.Г. (2002) Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. Український археографічний щорічник. Нова серія (Вип.7). с. 84-96.

Бульвінський, А.Г. (2004) Ідеологічні засади зовнішньополітичної доктрини Московської держави XV—XVII ст. та українська державна ідея доби Пізнього Середньовіччя: причини концептуальної неспівставності. Україна дипломатична (Вип.5). с. 287-326.

Бульвінський, А.Г. та Вознюк, П.Ф. (2020) Український фактор на пострадянському просторі. In: Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020, с. 217-25.

Бульвінський, А.Г. та Врадій, О.С. (2015) Основні механізми та способи взаємодії міжнародних організацій з ОГС в Україні. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 213-224.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Данія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 30-48. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Срібняк, І.В. (2017) Італія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 479-517. ISBN 978-966-136-473-7

Біловус, Л.І. (2017) Світовий Конгрес Українців на шпальтах української діаспори США (після 1991 р.) - напрями роботи для збереження національної ідентичності. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 197-209.

Білоконь, О.С. (2015) Українсько- китайська дипломатія в контексті постсоціалістичної трансформації: історична персоналістика як досвід новітньої історії. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 498-501.

Білоконь, О.С. (2016) Періодизація українсько-китайських гуманітарних відносин: суть та особливості етапів / відп. наук. ред: О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 165-180.

Білоконь, О.С. (2015) Особливості сучасного етапу розвитку українсько-китайських наукових зв’язків / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;. с. 100-108.

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і національна стратегія України: монографія. Інший. К.: Просвіта.

В

Васильєв, О.А. (2014) Електроенергетичний комплекс України як основа економізації зовнішньої політики. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 233-240.

Васильєв, О.А. (2016) Науково-технічне співробітництво України з державами євроатлантичного регіону / За заг. ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб. н. п. с. 79-88.

Васильєв, О.А. (2014) Співробітництво України і НАТО у науково-технічній сфері. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: матеріали міжн. конф., 9 жовтня 2014 р. с. 19-21.

Васильєв, О.А. (2018) Роль науки в модернізації Китаю: уроки для України. In: Україна - Китай - 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях»: монографія / кер. авт. колективу і науковий редактор О.М.Олійник. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 328-355.

Вишневська, І.Г. (2018) Олександр Шульгин і становлення української дипломатії. Наука і суспільство (7/8). с. 59-67.

Вовк, В.М. (2003) Україна на шляху до євроатлантичних структур. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Відповідальний редактор Камінський Є.Є., Вип.24. с. 45-52.

Вовк, В.М. (1999) Демократичні цінності та авторитарна традиція: масова свідомість в Україні посттоталітарної доби. Збірник статей.

Вовк, В.М. (1998) Соціокультурні фактори формування масових умонастроїв в Україні. Політична думка, №1. с. 40-50.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 121-129.

Вєтринський, І.М. (2016) Російська агресія проти України та її вплив на регіональну безпеку: геостратегічний контекст. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 101-113.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 121-130.

Вєтринський, І.М. (2015) Геополітичні передумови російської агресії проти України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (99). с. 316-320.

Вєтринський, І.М. (2014) Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (84). с. 471-475.

Вєтринський, І.М. (2014) Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (85). с. 304-309.

Вєтринський, І.М. (2014) Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. (75). с. 421-432.

Вєтринський, І.М. (2013) Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (79). с. 270-273.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 106-113.

Вітер, І.І. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України». [Навчальний матеріал]

Вітер, І.І. (2017) Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 134-145.

Вітер, І.І. (1998) Відносини України з міжнародними економічними організаціями. Економічний часопис.. 46 (у співавторстві з І.Ю. Сущинською)..

Вітер, І.І. (1997) Коментар до проекту Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб». Економічний часопис.. С. 4647..

Вітер, І.І. (1996) Приватизація як передумова становлення і розвитку ринкових відносин в Україні. Економічний часопис.. С. 1417..

Вітер, І.І. (1996) Очередная «порция» международной помощи. Закон и Бизнес.. С. 4..

Вітер, І.І. (1994) Машиностроение Украины: состояние развития. Организация и регулирование экономики. Межведомственный научный сборник.. С. 5764 (в соавторстве с Горосовой С.В.)..

Вітер, І.І. (1994) Внешнеэкономические связи Украины: обмен продукцией машиностроения. Организация и регулирование экономики. Межве- домственный научный сборник.. С. 100110 (в соавторстве с Пашутой Н.Т.)..

Вітер, І.І. (1992) Современный уровень развития черной металлургии Украины и ее выход на мировой рынок. Хозяйственный механизм формиро- вания рыночных отношений. Сб. науч. трудов НИИ Минэкономики.. 159 (в соавторстве с Федоренко И.Н.)..

Вітер, І.І. (1992) Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов. Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы / Моногра- фия. Под ред. Г.П. Лузина.. 137..

Вітер, І.І. (1990) Некоторые задачи управления финансами в условиях хозяйственной самостоятельности предприятий. Состояние и перспективы ин- форматизации в республике: Сб. науч. тр.. 115 (в соавторстве с Шокуном В.В.)..

Вітер, І.І. (1990) Экономический рост и некоторые особенности его ресурсного обеспечения. Планирование материальных ресурсов и ресурсосбе- режение. Сб. науч. тр.. 51 (в соавторстве с Витером В.И.)..

Вітер, І.І. (2004) Україна в глобальному конкурентному середовищі. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С 5167..

Вітер, І.І. (2004) Підвищення конкурентоспроможності продукції як передумова інтеграції України в європейський економічний простір. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностран- ных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов.. С. 468469..

Вітер, І.І. (2004) Взаємовідносини України з глобальними фінансовими інститутами в контексті економічної безпеки. Актуальні проблеми міжна- родних відносин: Збірник наукових праць.. 200 с. С. 72.

Вітер, І.І. (2003) Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України як передумова її європейської інтеграції. Економіка промис- ловості.. 19..

Вітер, І.І. (2002) Політика європейської інтеграції України в контексті глобалістики. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 190 с. С. 62.

Вітер, І.І. (2009) Європейський вектор соціальної політики України. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С. 4657 (у співавторстві з В.І. Вітером)..

Вітер, І.І. (2009) Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С. 7887..

Вітер, І.І. (2009) Євроінтеграційна стратегія України за умов глобальної модернізації. Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збір- ник.. С. 279287..

Вітер, І.І. (2005) Європейські економічні інтеграційні процеси та їх вплив на економіку України. Антологія творчих досягнень.. С. 94101..

Вітер, І.І. Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності. Історичні та страте- гічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.. 113..

Вітер, І.І. (2016) Європейські цінності: духовна, моральна та історична спадщина народів Європи (до дня Європи в Україні). Зовнішні справи.. 7 (у співавторстві з О.В. Зернецькою)..

Вітер, І.І. (2013) Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.. С. 2027..

Вітер, І.І. (2012) Україна в системі глобального туризму. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць.. С. 1628. Реформування бюджетного процесу в Євросоюзі в світлі Лісабон- ської угоди.

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобаліза- ції (С. 39–50), Бюджетне реформування як складова антикризових стратегій Європейського Союзу (С. 164–177), Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС (С. 364–374). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д. е. н., проф., академік О.Г. БілорусК.: - КНЕУ.

Вітер, І.І. (2011) Модифікація глобальних стратегій ЄС в умовах світової фінансової кризи (С. 99–106), Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір (С. 230–237), Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі (С. 336–343). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Біло- рус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. (0030) Ukraine in the global competitive space. Proceeding of the International Conference of Applied Economics (27. 779..

Вітер, І.І. (2010) Ukraine in the global competitive space. Journal of European economy.. р. 407426..

Г

Годлюк, А.М. (2015) Відносини НАТО – УКРАЇНА: еволюція партнерства. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. с. 120-126.

Годлюк, А.М. (2008) Україна в зовнішній політиці США на сучасному етапі: глобальний контекст. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць., 2 (78). с. 30-35.

Городня, Н.Д. (2017) Причини міжнародної «української кризи» у західному науковому дискурсі / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (Вип.19). с. 264-274.

Городня, Н.Д. (2015) «Українська криза»: міжнародний контекст. Будуємо нову Україну: Збірник конференції 26-27 листопада 2014 р., м. Київ. с. 348-358.

Городня, Н.Д. (2015) «Українська криза» і проблема реформування ради безпеки ООН. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-й річниці заснування ООН «Сильна ООН - кращий світ». м. Київ, 22 жовтня 2015 р.: Збірник доповідей. с. 30-33.

Городня, Н.Д. (2014) Україна і криза міжнародного порядку / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: Збірник тез доповідей (9 жовтня 2014 року, м. Київ). с. 31-34.

Городня, Н.Д. (2010) Східна Азія та Україна в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 94-106.

Городня, Н.Д. (1999) Боротьба за міжнародне визнання України по закінченні Першої світової війни. Історія України (№ 18 (). с. 2-4.

Городня, Н.Д. (1997) Україна в системі міжнародних відносин за часів Центральної Ради. Історія України (№ 42). с. 1-3.

Городня, Н.Д. (2009) Місце України в сучасному глобалізованому світі. In: Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. К.: Дух і Літера, с. 387-402.

Городня, Н.Д. (2016) Для чого Америці підтримувати Україну? Американська історія і політика (№ 2). с. 70-77.

Городня, Н.Д. (2001) Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників. Людина і політика (№ 3). с. 13-32.

Городня, Н.Д. (2018) Чинники формування історичної пам'яті сучасної української молоді. Історичні і політологічні дослідження. Спеціальний випуск. Трансформації історичної пам'яті. с. 28-33.

Городня, Н.Д. (2018) Зміни у міжнародній системі ХХІ століття: що вони означають для України? Збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. с. 25-32.

Городня, Н.Д. (2011) Роль держави в піднесенні країн Східної Азії: уроки для України. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, №1 (9).

Городня, Н.Д. (2015) Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 - на початку 1918 рр. «Європейські історичні студії» (Вип.2). с. 161-176.

Городня, Н.Д. (2006) Зовнішньополітичні фактори поразки української національної державності 1917-1920 рр.: критичний аналіз. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 8). с. 4-7.

Городня, Н.Д. (2003) Україна в політиці Британії (1917-1920). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 6). с. 93-96.

Городня, Н.Д. (1994) Позиція західних держав (США, Англії, Франції) щодо державності України (листопад 1918 - квітень 1919 року). Питання нової та новітньої історії: Збірник наукових статей (Вип. 4). с. 120-130.

Городня, Н.Д. (1995) Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року. Політика і час (№ 11). с. 75-80.

Городня, Н.Д. (1999) 1919 рік: УНР в пошуках міжнародної підтримки / Відп. ред.: С. Кульчицький, В. Даниленко. Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія: ХХ століття / Міжнародна асоціація україністів; (Ч. 2). с. 290-296.

Городня, Н.Д. (2016) Політика США щодо України за президентства Дж. Г.У. Буша (1989-1993 рр.). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 3). с. 24-29.

Городня, Н.Д. (2018) Major Features of the 21st Century International System from Ukraine’s Perspective. Modern Geopolitics as a Challenge for International Security. с. 13-21.

Городня, Н.Д. (2016) «Ukraine Crisis»: a View from Kyiv. Evropsky filozoficky a historicky diskurz = Європейський філософський та історичний дискурс, Vol. 2 (Is. 3). с. 46-51.

Городня, Н.Д. та Гончар, Б.М. (2003) Великі держави та Україна по закінченні Першої світової війни. Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини (Вип.2). с. 78-93.

Городня, Н.Д. та Гончар, Б.М. (2000) Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 - квітень 1919 рр.). Український історичний журнал (№ 2). с. 47-57.

Городня, Н.Д. та Даниленко, А. та Нгуен, Кван Туан (2012) Українсько-в’єтнамські відносини: стан та перспективи. Технічний звіт. Ханой: В’єтнамська академія соціальних наук.

Гуменюк, Б.І. (2017) Кіпр. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 518-530. ISBN 978-966-136-473-7

Гуцало, С.Є. (2016) Київська Русь-Україна і країни Північного Кавказу і арабського світу: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах незалежності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу», м. Біла Церква, 20 жовтня 2016 р. с. 54-60.

Гуцало, С.Є. (2016) Субсахарська Африка та Арабський світ: перспективи та динаміка взаємовідносин / від. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнарод. наук. конф. / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-41.

Гуцало, С.Є. (2007) Україна і Ліга Арабських Держав: історія взаємин, сучасний стан відносин, перспективи взаємовигідного співробітництва. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин / Інститут історії НАН України. с. 46-53.

Гуцало, С.Є. (2003) Україна і Арабський Схід: історія взаємовідносин. Дивослово. Щомісячний науково-методичний журнал Міносвіти і науки України (№ 11). с. 34-40.

Гуцало, С.Є. (2003) Україна і Арабський Схід: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах Незалежності. Вип. 12. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.: Міжвід. зб. наук. праць / Інститут історії України НАНУ. с. 54-60.

Гуцало, С.Є. (1994) Украина и Ближний Восток в контексте истории и будущего. Национальные интересы России, Украины и Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке: материалы научной конференции. с. 184-188.

Д

ДУ, "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2016) Глобальні трансформаційні процеси у країнах Субсахарської Африки: виклики та можливості для України (за матеріалами міжнародної наукової конференції). Зовнішні справи (№6). с. 8-9.

Дацків, І.Б. (2017) Особливості україно-британських дипломатичних відносин у період Української Революції (1917-1921 рр.). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 156-170.

Деменко, О.Ф. (2004) Військові аспекти євроатлантичної інтеграції України. Людина і політика (4). с. 122-132.

Деменко, О.Ф. (2008) Чи допоможе Україні нейтральний статус гарантувати власну безпеку у ХХІ столітті. Вісник Національної академії оборони України (1(5)). с. 127-130.

Деменко, О.Ф. (2008) Миротворча діяльність України як важливий фактор реалізації національних інтересів у сфері безпеки. Вісник Національної академії оборони України (2(6)). с. 140-143.

Деменко, О.Ф. (2017) Україна у сучасному середовищі міжнародної безпеки. Інтернет-портал «Відкриті очі».

Деменко, О.Ф. (2018) Стан та перспективи розвитку зовнішньої політики України в умовах протидії російській агресії. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць (1(49)). с. 170-176.

Деменко, О.Ф. (2004) Українська геополітика ХХІ ст.: євразійство чи євроінтеграція... Людина і політика. (№1). с. 73-82.

Деменко, О.Ф. (2006) Місце України в НАТО. In: Матеріали опитування експертів, К.: Центр «Демократичні ініціативи».

Деменко, О.Ф. (2005) Розділ 2.4. Військовий напрям євроатлантичної інтеграції України. In: Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми: монографія. «Юридична думка», с. 248-268.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2008) Чи може Україна бути нейтральною державою. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу: «Україна в євроінтеграційних процесах», 23-24 лютого 2008 року, Київ.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. (2012) Стабілізуючий вплив європейської інтеграції на державний розвиток України. Проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін. (4). с. 247-258.

Деменко, О.Ф. та Калениченко, Р.А. та Бараннік, В.А. (2007) Європейська та євроатлантична інтеграція України як важливий фактор демократизації українського суспільства. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу: «Україна в євроінтеграційних процесах», Київський міжнародний університет, 2007..

Деменко, О.Ф. та Лобанов, А.А. (2013) Європейська інтеграція України: проблеми та перспективи реалізації інституційного та адміністративного потенціалу. Вісник Національного університету оборони України. (5 (36)). с. 354-357.

Деменко, О.Ф. та Пошедін, О.І. (2005) Діяльність кафедри міжнародних відносин та євроатлантичної інтеграції щодо формування у слухачів позитивного ставлення до вступу України в НАТО. In: Євроатлантична інтеграція України: формування у особового складу Збройних Сил України позитивного ставлення до НАТО: Науково-методичний збірник за матеріалами науково-методичної конференції, Київ, 24 листопада 2005 р..

Деменко, О.Ф. та Пунда, Ю.В. та Козинець, І.П. (2018) Основи зовнішньої політики України : підручник. Інший. К. : НУОУ ім. Івана Черняховського.

Добровольська, А.Б. (2005) Міжнародне співробітництво України у сфері інновацій і комерціалізації технологій та фактори його активізації. Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. (Вип.1). с. 114-118.

Добровольська, А.Б. (1995) Деякі аспекти щодо включення України в Європейську туристичну систему. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Україна - Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономічної діяльності та перспективи співробітництва». с. 63-65.

Дудко, І.Д. (2017) Андорра. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 403-408. ISBN 978-966-136-473-7

Дудко, І.Д. (2017) Мальта. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 531-540. ISBN 978-966-136-473-7

З

Зеленько, Г.І. (2006) Україна - Вишеградська група: випробування євроадаптацією. Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць., Т. IV. с. 352-363.

Зеленько, Г.І. (2000) Україна - Польща: політико-владні структури в умовах модернізації. Людина і політика (№ 2). с. 28-34.

Зеленько, Г.І. (2000) Україна - Польща: від суспільних рухів до партійних систем. Наукові записки ІПІЕНД НАН України. (Випуск). с. 302-311.

Зеленько, Г.І. (1999) Україна - Польща; модернізація політичних структур: порівняльний аналіз / Редкол.: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. с. 267-275.

Зеленько, Г.І. (2002) Українсько-польські відносини у новітній період. In: Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: МАУП, с. 220-254.

Зеленько, Г.І. (2022) Траєкторія розвитку українсько-польських відносин у посткомуністичний період. Люблінський трикутник: Польща, Литва, Україна. In: Центр Східної Європи Університету Марії Складовської-Кюрі. НЕ ВИЗНАЧЕНО, -.

Зеленько, Г.І. (2019) Екзогенні стимули процесів демократизації в Україні: зміст і наслідки зовнішніх впливів у політичному розвитку країни. Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні: збірник наукових праць / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. с. 8-39.

Зеленько, Г.І. (2005) Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi post- komunistickej transformacie. In: Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Monografie a Studie. Polackova Z. (ed.). Bratislava: Vydavatelstvo SAV, с. 449-454.

Зеленько, Г.І. (2013) Ukraine and the Visegrad Group Countries: Cooperation within the Framework of Eastern Partnership and the Political Realities in Ukraine. In: Is Visegrad still a Central European «Trade Mark»? Ed. By Juraj Marusiak et al. Bratislava: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, с. 153-165.

Зернецька, О.В. (2014) Вдосконалення стратегій державного управління системою медіа та ІКТ в Україні. In: Еволюція світ-системи глобалізму (страте- гічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаври- люк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 358-363.

Зернецька, О.В. Експертні оцінки зовнішньої політики України у зарубіжних і вітчизняних медіа. In: Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Моногра- фія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. Наша культура і наука, Київ, с. 300-305.

Зернецька, О.В. (1990) Українці в Австралії. Українці в Європі. In: Українці в світі: колективна монографія / О.В. Зернецька, В.П. Трощинський та ін. К.: Наукова думка, с. 25-38.

Зернецька, О.В. Українсько-австралійські літературі зв’язки. In: Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті. Т. 3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу: Міжнародна колективна монографія / С. Єшич, О.В. Зернецька, М. Партрідж та ін. Наукова думка, Київ, с. 382-394.

Зернецька, О.В. (2016) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації суспільства: висновки для України. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 27-30.

Зернецька, О.В. (2014) Справа державної безпеки (нотатки з парламентських слухань «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні». UA Foreign affairs (6). с. 14-17.

Зернецька, О.В. (2014) Формування антикризових програм менеджменту медіа та ІКТ в Україні в період глобальної кризи. Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей. Міжнародна наукова конференція. с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2012) Медіа-система України в транзитивний період. Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. О.Г. Білорус.. с. 20-25.

Зернецька, О.В. (2011) Компаративний аналіз конкурентоспроможності медіа та ІКТ транзитивних країн (Російська Федерація та Україна) у глобальному контексті. Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць (2(67)). с. 26-35.

Зернецька, О.В. (2010) Національні антикризові стратегії та громадське телерадіомовлення. Економічний часопис-ХХІ (3-4). с. 38-41.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Экономика Украины (5). с. 85-89.

Зернецька, О.В. (2009) Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса. Перший амбасадор України О.Г. Білорус. Вчений, дипломат, політик.. с. 130-135.

Зернецька, О.В. (2002) Зовнішня політика України в аналітиці вітчизняних і зарубіжних медіа. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. (38(1)). с. 157-161.

Зернецька, О.В. (1997) Теле- і відео піратство та національне телебачення. Всесвіт (8-9). с. 142-144.

Зернецька, О.В. (1996) Аби догодити великому божеству громадської думи. Медіа дипломатія і зовнішня політика. Політика і час (10). с. 53-59.

Зернецька, О.В. (1996) Глобальні аспекти теле-, відео- піратство і проблеми розвитку національного телебачення. Ефір і закон. Випуск перший: На прицілі телепіратства. с. 40-46.

Зернецька, О.В. (1995) Чи потрібне Україні громадське телебачення?: Інтерв’ю. Книга, теле, відео (6(1)).

Зернецька, О.В. (1992) Дмитро Нитченко: Життя навпіл. Патріарх першої генерації українців в Австралії. Всесвіт (5-6). с. 168-171.

Зернецька, О.В. (1991) Українське поселення в Австралії. Зарубежный мир (21).

Зернецька, О.В. (1991) Вивчення української мови як рідної у Великобританії. Зарубежный мир (21). с. 8-12.

Зернецька, О.В. (1986) И. Франко – первый на Украине исследователь и переводчик австралийской литературы. Иван Франко и мировая культура: Тезисы докладов международного симпозиума. с. 224-225.

Зернецька, О.В. (1983) Перший перекладач австралійської літератури на Україні. Всесвіт (5). с. 151-152.

Зернецька, О.В. (1982) Шекспір і ми. Літературна Україна (42). с. 7.

Зернецька, О.В. (2017) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації сучасних суспільств: висновки для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 55-57.

Зернецька, О.В. (2001) Виступ на «Круглому столі» журналу «Політична думка», присв. 10-річчю незалежності України. Політична думка (4). с. 23-28.

Зернецька, О.В. (1984) Відзначення 170-річчя М.В. Гоголя. Радянське літературознавство (8). с. 74.

Зернецька, О.В. (1994) Broadcasting Reform in Ukraine. Media Development, XL (1). с. 32-34.

Зернецька, О.В. (1996) The Current State of the Ukrainian Media. Paper Presented to Post-Soviet Media in Transition Symposium (February 2–5, 1996). с. 9-14.

Зернецька, О.В. (1994) Democracy and Television in Ukraine. Turbulent Europe. Conflict, Identity and Culture Presentation on Pan-European Conference. с. 14-18.

Зернецька, О.В. (1994) Democracy and Television in Ukraine. Turbulent Europe. Conf lict, Identity and Culture. Presentation on Pan-European Conference. с. 14-17.

Зернецька, О.В. (1996) Democratic Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine. Shifting Centres. Paper Presented to General Assembley and 20 Scientific Conference of International Association of Media and Communication Research (18–24 August, 1996). с. 134-137.

Зернецька, О.В. (1991) Doyen of Ukrainian Literature in Australia. Ukraine (11). с. 51-53.

Зернецька, О.В. (1997) The Main Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine. Paper Presented to the Central European University Conference. с. 12-17.

Зернецька, О.В. (1992) Mass Media в Україні. Проблеми та перспективи вивчення. Вісник Академії наук України (12). с. 86-89.

Зернецька, О.В. (1996) Ukraine: Public Service Broadcasting Between State and Market. In: Public Broadcasting for the 21st Century: Academic Research Monograph Ed.by Mark Raboy. Luton: John Libbey Media University of Luton Press, с. 195-211.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. In: Сhanging International Order in North-East Asia and Communications Policies. Vol. 29 / Ed. by Hyejn-Dew Kang. Seoul: Seoul National University Communication Research Institute. NANAM Publishing House, с. 35-44.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. Seoul National University, Communication Research Institute (29). с. 35-44.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П. (2022) Нація в репрезентації своїх знакових суб'єктів: Порівняльне дослідження національних дискурсів України і Австралії. Discourse Linguisics and Beyond. / Edited by Martyna Król-Kumor. Volume 6: Research Values & Foci in a Changing World (special multilanguage volume). с. 24-30.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2021) Компаративний історичний аналіз національних дискурсів Австралії і України. Values and Foci of Discourse Research in a Changing World. Discourse Linguistics and Beyond, 6. -.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2023) Нація в репрезентації своїх знакових суб’єктів: Порівняльне дослідження національних дискурсів України і Австралії. Discourse linguistics and beyond. Volume 6: Research Values & Foci in a Changing World (special multilanguage volume). с. 24-30.

К

Клименко, О.А. (2002) Деякі проблеми України в контексті європейського інтегрування. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 8-14.

Корольов, Г.О. (2017) Слов'янська федерація і "Вільна спілка", або українські дебати про федералізм у "Довгому ХІХ ст.". Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 87-100.

Кривонос, Р.А. (2017) Норвегія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 147-167. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Швеція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 188-208. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Бельгія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 236-264. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2007) Зовнішньополітичні виклики сучасної України. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (4(5)). с. 172-177.

Кудряченко, А.І. (2008) Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (3). с. 132-141.

Кудряченко, А.І. (2006) Геополітичні виклики сучасної України. Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. (1). с. 167-174.

Кудряченко, А.І. (2010) Європейський вибір України: сучасний етап реалізації курсу. In: Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, Київ.

Кудряченко, А.І. (2011) Геополітичні виміри поступу України в глобалізованому світі: виклики і перспективи. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 10-17.

Кудряченко, А.І. (2009) Євроатлантичний поступ України та її відносини з Росією. Україна дипломатична. с. 772-786.

Кудряченко, А.І. (2010) Ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України. Матеріали науково-прак. конференції: «Концепція правової держа- ви у світлі Декларації про державний суверенітет і Конституції Укра- їни». Частина І // Віче (№16). с. 9-12.

Кудряченко, А.І. (2017) Австрія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 209-235. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. Європейський вибір України: виклики та перспективи. Віче (№16). с. 2-4.

Кудряченко, А.І. (2017) Ліхтенштейн. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 265-277. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Люксембург. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 278-292. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2010) Европейский выбор Украины: достижения и перспективы. Cyisineu: Revista de Filosofie, Sociologie si Stinte Politice (№4). с. 105-115.

Кудряченко, А.І. (2008) Дипломатична еліта, її вплив на визначення зовнішньої політики України. Політичний менеджмент. Спецвипуск. с. 27-35.

Кудряченко, А.І. (2009) Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.15). с. 147-154.

Кудряченко, А.І. (2011) Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Інститут європейських досліджень. Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2010) Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. Інший. К.: Університет «Україна».

Кудряченко, А.І. (2009) Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2017) Українсько-німецькі відносини в контексті глобальних змін на рубежі ХХ–ХХІ століть. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 340-365.

Кудряченко, А.І. (2011) Карпатська Україна у геополітичній грі держав континенту. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. К.: Фенікс, с. 299-314.

Кудряченко, А.І. (2009) Стратегічні засади входження України до європейського простору. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 315-330.

Кудряченко, А.І. (2002) Нові виміри українсько-німецьких відносин у контексті глобальних зрушень на континенті. In: Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / За ред. Ф.М. Рудича; М.І. Михальченка, Р.В. Балабана, А.І. Кудряченка. К.: МАУП, с. 324-344.

Кудряченко, А.І. (2002) Сучасне і майбутнє місце та роль України в глобальному політичному і економічному просторі. In: Глобалізація і безпека розвитку / О.Білорус, Д.Лук’яненко, М.Гончаренко, В.Зленко, О.Зернецька, А.Кудряченко, Ю.Мацейко, В.Новицький, Ю.Пахомов [та ін.]; кер.авт.кол. і наук. ред.: О.Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. К.: КНЕУ, с. 737-760.

Кудряченко, А.І. (2001) Геополітичне сходження України: проблеми, сучасний стан і перспективи. In: Проблеми та перспективи української реформації: [Кол. моногр.] / Г.В. Щокін, В.І. Куценко, М.Ф. Головатий та ін.; [За заг. ред. М.Ф. Головатого, Г.В. Щокіна]. К.: МАУП, с. 181-198.

Кудряченко, А.І. (2016) Входження України у сучасний геополітичний простір. Енциклопедія «Політична наука в Україні», Т.2. с. 650-675.

Кудряченко, А.І. (2014) Єврорегіон «Слобожанщина». Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах., Т.3. с. 28-29.

Кудряченко, А.І. (1997) Колонізація України, Панамериканізм, Пангерманізм, Панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. С. 161, 238–239. К..

Кудряченко, А.І. (1995) Колонізація, заселення та наступне освоєння земель України. In: Ен- циклопедія українознавства. ІІ доповнюючий том. Париж-Нью-Йорк- Мюнхен, с. 120-124.

Кудряченко, А.І. (2002) Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Рудича Ф.М.: Навч. підручник для студентів вищих закладів освіти. Інший. К.: Парламентське вид-во.

Кудряченко, А.І. (2006) Особливості становлення громадянського суспільства в Україні, Громадянські організація і влада: проблеми взаємодії, Форми реалізації громадянських ініціатив, Інтернет і нові форми суспільних відносин. In: Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі: навчально-методичний посібник / За ред. Бебика В.; Бортніков В., Дегтярьова Л., Кудряченко А. С. 77–93, 110–125, 214–221. К.: ІКЦ «Леста».

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичні засади незалежної України. In: Порівняльний аналіз політичних структур України і Австрії / За заг. ред. Ф.М. Рудича; Балабан Р.В., Кудряченко А.І. та ін. Львів, с. 264-275.

Кудряченко, А.І. (2016) Многотрудный путь Украины в евроантлантическое пространство. Збірник наук. праць Європейський університет. Міжнародні євро- пейські читання. с. 57-69.

Кудряченко, А.І. (2016) Виміри загроз та напрями розв’язання сучасних так званих української та корейської криз: компаративний (порівняльний) аналіз. Тези доповідей Міжнародного науково-практичного форуму «Україна і Корея в конфліктогенному світі». с. 6-10.

Кудряченко, А.І. (2016) Інтерв’ю з питань зовнішньополітичного профілю України на сучасному етапі (з директором Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктором історичних наук, проф. А.І. Кудряченко). «Бінтел» (№3).

Кудряченко, А.І. (2016) Головні напрямки політики України щодо входження в сучасний геополітичний простір. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal (№3(11)).

Кудряченко, А.І. (2014) Украина-Македония: двусторонние отношения в контексте демократических перемен в Европе. Сборник науч. работ.. с. 1-25.

Кудряченко, А.І. (2013) Вітчизняна дипломатія і формування зовнішньополітичного курсу держави: політологічний дискурс. Актуальні проблеми міжнародних відносин., №112. с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2013) Виклики і перспективи поступу України в епоху глобалізації. Тези доповіді міжн. наук.-практ. конф. «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики», Дипломатична академія України при МЗС України, 18 квітня 2013 року.. с. 60-65.

Кудряченко, А.І. (2012) Мультикультурализм и вызовы национальной идентичности Украины. Материалы Бакинского международного гуманитарного форума 4–5 октября 2012 г.. с. 420-428.

Кудряченко, А.І. (2012) Інтеграція і регіоналізація світо-господарських відносин у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Передмова. Інтеграційні процеси в сучасному світі: Регіональні виміри: Збірник наук. праць.. с. 7-8.

Кудряченко, А.І. Українсько-азербайджанські відносини та взаємодія двох держав як регіональних партнерів. Інтерв’ю азербайджанському нац. Телеканалу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1news.az/interview/ 20121222103402068.html#page999.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії авторів Халаджи В.В., Яковенко Н.Л. «Європейська політика сусідства: роль та місце України». Європейська політика сусідства: роль та місце України. – К.: Науковий світ. с. 6-12.

Кудряченко, А.І. (2011) Геополітичні виміри поступу України в глобальному світі: виклики і перспективи. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів / за заг. ред. дир. Ін-ту європ. дослідж. НАН України д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка; Укр. центр політ. менеджменту. – К.: Фенікс. с. 10-17.

Кудряченко, А.І. (2011) Інтеграційні процеси в сучасній Європі та зміцнення цивілізаційної ідентичності України. Матеріали міжнародної конференції: Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності. с. 31-38.

Кудряченко, А.І. (2010) Україна і Вишеградська четвірка: стан та перспективи співпраці. Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин: мат. Міжн. конф. «Україна і Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин», Ужгород 13–14 травня 2010 р. в рамках проекту SUREC (Братислава). с. 37-53.

Кудряченко, А.І. (2010) Європейський вибір України: необхідність, реалії і перспектива. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 15. – К.. с. 147-154.

Кудряченко, А.І. (2009) Наиболее рационален для Украины украиноцентричный статус. Україна і Росія: момент істини. «Круглий стіл» з провідними вітчизняними суспільствознавцями з приводу взаємин України і Російської Федерації. – К.. с. 53-61.

Кудряченко, А.І. (2009) Сучасні виклики євроатлантичної інтеграції України в контексті її відносин з Російською Федерацією. Современный мировой порядок и интеграционн. процессы на постсоветском пространстве. Материалы международной науч. конфер-и. Крым, Ялта. Ливадийский дворец-музей, 5–9 февраля 2008 г. – Симферополь. с. 146-156.

Кудряченко, А.І. (2006) Геополітичні дилеми України. Україна дипломатична. Ви- пуск VІІ. с. 502-523.

Кудряченко, А.І. Сучасна політична система України в контексті трансформаційних перетворень:. матеріали міжн. конф. «Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі», 8–9 лютого 2006 р. (м. Київ).. с. 224-229.

Кудряченко, А.І. (2005) Непрості пошуки власного місця в Європі та світі. Віче (№1). с. 76-79.

Кудряченко, А.І. (2004) Стратегічний вибір України в умовах глобалізації. Держава. Право. Економіка. Науково-практичний журнал (№1). с. 104-109.

Кудряченко, А.І. (2003) Європейські перспективи України в епоху глобалізації. Трибуна (№5-6). с. 28-33.

Кудряченко, А.І. (2003) Європейська стратегія України в добу глобалізації. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації. – К.: МАУП. с. 241-249.

Кудряченко, А.І. (2002) Геополітичне сходження України. Президент (№9). с. 42-49.

Кудряченко, А.І. (2002) Проблемы геополитического утверждения Украины: современное состояние и перспективы. Діалог цивілізацій: Нові принципи організації світу: Збірник наукових праць. – К.: МАУП. с. 149-156.

Кудряченко, А.І. (1997) Україна в сучасному геополітичному просторі. Генеза (№1). с. 202-209.

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичний профіль України. Спостерігач (№26). с. 17-23.

Кудряченко, А.І. (1996) Зовнішньополітичні засади незалежності України. Віче (№8). с. 133-144.

Кудряченко, А.І. (1994) Україна-Німеччина: можливості невичерпні, інтерес обопільний. Віче. с. 147-153.

Кудряченко, А.І. (1994) Попри всі негаразди. До розвитку українсько-німецьких економічних стосунків. Політика і час (№9). с. 30-33.

Кудряченко, А.І. (1993) Між двома полюсами. Деякі питання взаємовідносин України, Польщі, Росії і Німеччини. Політика і час (№3). с. 19-25.

Кудряченко, А.І. (1993) Україна і Німеччина: вектор співдії. Віче. с. 149-157.

Кудряченко, А.І. (1992) Українсько-німецькі зв’язки минулого, сьогодення та перспективи на майбутнє. Інформаційний бюлетень № 2. Комітет науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при АН України. с. 10-15.

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-81.

Кудряченко, А.І. (2019) Карпатська Україна у планах гітлерівської Німеччини. International Historical Journal RUSIN (57). с. 271-293.

Кудряченко, А.І. (2019) Дипломатична підтримка України Європейським Союзом на сучасному етапі. Матеріали ХХІУ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України в контексті світових політичних процесів», 1 (27). с. 141-146.

Кудряченко, А.І. (2022) Яку шкоду заподіяв російський агресор вітчизняним місцям пам’яті про Голокост, здійснюючи ракетні обстріли України, та чи мало це міжнародний резонанс? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн., Кн.2. с. 1452-1454.

Кудряченко, А.І. (2022) Які об’єкти єврейської культури й місця пам’яті жертв Голокосту на Харківщині зазнали руйнувань російськими окупантами? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн., Кн.2. с. 1455-1456.

Кудряченко, А.І. (2022) Якими є міжнародні виміри Російсько-української війни? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн., Кн.2. с. 1459-1462.

Кудряченко, А.І. (2022) Чи існує колективна відповідальність російського суспільства за нинішню загарбницьку війну проти України та чи доцільно проводити паралелі між сучасною Росією і нацистською Німеччиною? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. (Кн.2). с. 1463-1465.

Кудряченко, А.І. (2023) Російсько – українська війна: зміни у ставленні уряду Німеччини та громадянського суспільства. Україна дипломатична, XXIV. с. 164-178.

Кудряченко, А.І. (2018) Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні засади розвитку України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року) / А.І. Кудряченко //. Вісник Національної академії наук України, №3. с. 13-18.

Кудряченко, А.І. (2013) Украина в планах Наполеона в войне 1812 года. Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії: збірник наукових праць. с. 185-196.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Дацківа І.Б. «Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918–1924 рр. в контексті світової політики» / Заг. наукова редакція. Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918– 1924 рр. в контексті світової політики. – Тернопіль. с. 7-20.

Кудряченко, А.І. (2016) Ялтинська (Кримська) 1945 року конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 4-15.

Кудряченко, А.І. Украина и новый мировой порядок 1990-х годов. Текст выступления на международной конференции по проблемам истории экономического развития на рубеже ХХ–ХХІ веков (г. Кейптаун) (выступление и страница с описанием сессии, участников и пдф-файлами выступлений). [Электронный ресурс].

Кудряченко, А.І. (2010) Звіт про виконання наукових досліджень за темою «Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності» протягом 2010 р. відповідно до державної цільової програми «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України». Трибуна.

Кудряченко, А.І. (2022) Які пам’ятки історії чи символи для єврейського народу зазнали ушкоджень під час російського нападу на Україну в 2022 р.? ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн., Кн.2. с. 1457-1458.

Кудряченко, А.І. (1996) Aussenpolitische Prinzipien der unabhängigen Ukraine. In: Vergleichende Analyse der politischen Strukturen Österreiches und der Ukraine. Hrg. von Elisabeth Hoffer und Felix Rudytsch. Lemberg, с. 276-287.

Кудряченко, А.І. (2020) Der Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918 mit Russland und der sog. Brotfrieden vom 19. Februar 1918 mit der Ukraine Die vergessenen Frieden: 100 Jahre später in den Blickpunkt gerückt Herausgegeben von Gilbert H. Die vergessenen Frieden: 100 Jahre später in den Blickpunkt gerückt, 14. с. 175-192.

Кудряченко, А.І. (1994) Deutsche in der Ukraine: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In: In: Chancen in Osteuropa und die Folgen für Deutschland. Leipzig: Einzelne Ausgang., с. 83-103.

Кудряченко, А.І. (2018) Die Ukraine auf schwierigen Weg nach Europa. Schriftenreihe Baltische Seminare. Band 25. Ein Jahrhundert Ost – West – Beziehungen. Zum 100. Geburtstag von Boris Meissne, 25. с. 183-204.

Кудряченко, А.І. (2023) Інтерв'ю Директора ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Кудряченка Андрія Івановича провідній австрійській газеті «Kronen Zeitung». Історик України: «Путін щодня показує, що хоче нас знищити». Випуск газети від 07 січня 2023 року. Prof. Andrij Kudrjatschenko, ist seit 2012 Direktor des Instituts für Weltgeschichte der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine. Ukraine-Historiker: «Putin zeigt jeden Tag, dass er vernichten will». Ukraine-Krieg 07.01.2023. In: Випуск газети від 07 січня 2023 року..

Кудряченко, А.І. (2010) Ukraine and the Visegrad Four: Gurrent Status and Prospects for Cooperation. Ukraine and the Visegrad Four: Towrads a Mutually Beneficial Relationship. – Bratislava. с. 37-53.

Кудряченко, А.І. (2016) Ukraine and the Visegrad four: current status and prospects for cooperation. Meunchen. [Electronic resource]. http://www.collegiumcarolinum. de/fileadmin/Veranstaltungen/BohemistenTreffen_Exposes/Exposes_ 2016/2016–18Kudriachenko_UkraineandtheVisegradFour.pdf.

Кудряченко, А.І. та Грабарчук, Г.О. (1994) Україна й Німеччина – двосторонні відносини на початку 90-х років. Інший. К.: Товариство «Знання» України.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. (2011) Стан та перспективи співпраці України з країнами Бенілюксу. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж.. с. 419-440.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. (2011) Стан та перспективи співпраці України з країнами Бенілюксу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія]. Фенікс, с. 419-440.

Кудряченко, А.І. та Потєхін, О.В. (2017) Політика нерозповсюдження ядерної зброї: історія та сучасність. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. (№1(3)). с. 81-108.

Кудряченко, А.І. та Припік, Є.О. (2020) Ukraine & China: opportunities for development are inexhaustible and the interest is mutual. Схід (4(168)). с. 59-65.

Кудряченко, А.І. та Припік, Є.О. (2020) Vietnam’s foreign policy and its Ukrainian aspect in the context of the historical and political processes of modern time. Схід (2(166)).

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Німеччина. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 323-360. ISBN 978-966-136-473-7

Л

Лукаш, О.І. (2014) З історії розвитку українсько-індійських зв’язків / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. 2-ге вид., доповн. та уточ, Bип. І. с. 75-86.

Лукаш, О.І. (2016) Індія в Русі неприєднання: історія і сучасність / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. 2-ге вид., доповн. та уточ.; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів, Bип. І. с. 41-62.

Лукаш, О.І. (2007) Індія і Китай у глобальних процесах сучасності і Україна / Відп. ред. Л.О. Лещенко. Дослідження світової політики: збірник наукових праць., Вип. 3. с. 18-28.

Лукаш, О.І. (2007) Україна в контексті азійського глобалізму. Україна в глобалізованому світі: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. с. 85-89.

Лукаш, О.І. (2002) Українсько-індійські відносини. Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск третій / Дипломатична академія при МЗС України. с. 596-608.

Лукаш, О.І. (1995) Українсько-китайські відносини: минуле, сучасне, майбутнє. Китай - Україна: шляхи до співробітництва, 1995: Матеріали міжнародної наукової конференції / Академія суспільних наук КНР. с. 123-128.

Лукаш, О.І. (1988) Українсько-індійські зв’язки в галузі науки і техніки. Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн (Вип. 1). с. 71-78.

Лукаш, О.І. (1981) Вклад Украины в дело ликвидации неграмотности в афро-азиатских странах. По Советской Украине (№ 9). с. 53-57.

Лукаш, О.І. (1999) 50 років: Розвиток індійського суспільства та українсько-індійських зв’язків. Тези Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції індологів, присвяченої 50-річчю Республіки Індія, 24 січня 2000 року / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Націона. с. 5-7.

Лукаш, О.І. (1993) Indo-Ukrainian Relations and its International Significance. Indian Quarterly (A journal of International Affairs, ICWA), Vol. 3. с. 17-24.

Лукаш, О.І. та Полюк, С. (1982) Участь Української РСР у співробітництві Радянського Союзу з Індією (70-80-ті рр.). Український історичний журнал (№ 3). с. 101-108.

Лукаш, О.І. та Рачек, Д.Р. (2012) Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність. Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць., Вип. 4. с. 259-274.

Лукаш, О.І. та Рубель, К.В. (1995) Украинско-индийские отношения и их международное значение. Украина в международных отношениях и мировых связях конца ХХ ст.: Сборник научных статей / КВИУС. с. 120-134.

М

Мартинов, А.Ю. (2017) Португалія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 541-554. ISBN 978-966-136-473-7

Мельник, І.С. (2017) Проблеми розвитку африканістики в Україні (короткий історіографічний огляд). Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф.. с. 113-124.

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання громадської організації “Академія політичних наук” (№2-3). с. 215-238.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 409-429. ISBN 978-966-136-473-7

Метельова, Т.О. (2014) «Інший» як мірило інтеграційних можливостей: культурно-світоглядні та правові аспекти зоозахисних реалій України й Євросоюзу. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 337-354.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентифікація в Українському та європейському вимірах. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 118-129.

Метельова, Т.О. (2009) Європа на обрії: стан та перспективи співробітництва Україна – ЄС. Віче (16). с. 12-13.

Метельова, Т.О. (1994) Місце України в загальнолюдській спільності. Розбудова держави (6). с. 58-63.

Метельова, Т.О. (2017) Чернобыль: историческая травма и иррациональный страх (украинская специфика преодоления. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 275-293.

Метельова, Т.О. (2017) Etnos jak środowisko i jak konstrukt: za i przeciw. Social and human sciences. Polish-ukrainian scientific journal (3(15)).

Мироненко, П.В. (2014) Теоретичне підґрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (22). с. 395-400.

Мироненко, П.В. (2013) Визначальні проблеми і перспективи розвитку форми правління України. Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. (4). с. 147-157.

Мироненко, П.В. (2013) Політархія як форма державного правління. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. (12). с. 35-41.

Мироненко, П.В. (2011) Форма державного правління як концептуальна і практична проблема: досвід України. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.52. с. 219-228.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. (2012) Основи вітчизняного парламентаризму: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / за заг. ред. В.А. Гошовської // Авторський колектив: В.А. Гошовська, К.К. Баранцева, М.М. Газізов, В.М. Гурієвська, Ю.Г. Кальниш, Н.Б. Ларіна, М.М. Логунова, П.В. Мироненко, О.В. Соснін, Т.В. Федорів. К.:НАДУ.

Мирончук, А.С. (2018) Євроінтеграційні прагнення України і вітчизняна наукова діаспора. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 109-121.

Мирончук, О.А. та Мирончук, А.С. (2018) Провінція Шаньдун КНР у науково-технічному співробітництві Національної академії наук України: сучасний стан та напрямки взаємовигідної співпраці. In: Україна - Китай - 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях»: монографія / кер. авт. колективу і науковий редактор О.М.Олійник. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 305-321.

Мирончук, О.А. та Мирончук, А.С. (2017) Агентство передових оборонних дослідницьких проектів США (DARPA) в системі міжнародного наукового обміну: новий досвід та потенційні можливості для української наукової спільноти. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 76-85.

Мудрієвська, І.І. (2016) Зовнішньоекономічні відносини України з Королівством Саудівська Аравія. Київські історичні студії (2). с. 89-95.

Мудрієвська, І.І. Стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері. Емінак (2(3)). с. 65-72.

Мудрієвська, І.І. (2017) Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини (19). с. 157-165.

Мудрієвська, І.І. (2014) Ключові аспекти розвитку процесу співробітництва України з країнами Вишеградської групи в галузі культури. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка,, Вип.1. (Ч.2). с. 157-163.

Мудрієвська, І.І. (2014) Сучасний стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в газовій сфері. // Зовнішні справи (№7). с. 16-19.

Мудрієвська, І.І. (2012) Транскордонне співробітництво України з державами Вишеградської групи на сучасному етапі. // Історичні та політологічні дослідження. – 2012 (№2(50)). с. 358-367.

Мудрієвська, І.І. (2014) Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. (702). с. 214-220.

Мудрієвська, І.І. (2013) Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (Вип.37). 191 -195.

Мудрієвська, І.І. (2012) Політичний вимір співробітництва України із Словацькою Республікою у 1993-2011 рр. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 94-97.

Мудрієвська, І.І. (2013) Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993–2011 рр.). Вісник Прикарпатського університету (23-24). с. 453-460.

Мудрієвська, І.І. (2013) Співробітництво України і держав вишеградської групи у форматі В4+1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. (Вип.1.). с. 43-44.

Мудрієвська, І.І. (2014) Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Часопис української історії (29). с. 85-90.

Мудрієвська, І.І. (2013) Hlavné smery ukrajinsko-slovenskej spolupráce v rokoch 1993–2011: úspechy a nádeje. // 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / a kol. Miroslav Londák, Slavomír Michálek. – Bratislava: VEDA, vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied,. с. 494-507.

Мхитарян, Н.І. (2010) И Брюссель и Москва важные партнеры для Украины. Аналітика.

Мхитарян, Н.І. (2011) Чи набудуть українсько-турецькі відносини статусу стратегічних? Зовнішні справи (№ 5). с. 38-41.

Мхитарян, Н.І. (2011) Українсько-турецькі відносини (сучасний етап). Східний світ (№ 1). с. 74-77.

Мхитарян, Н.І. (2010) Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною. Трибуна (№ 1-2). с. 32-35.

Мхитарян, Н.І. (2006) Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС. Діалог. -.

Мхитарян, Н.І. (2006) Стратегія розвитку українсько-турецьких відносин у контексті пріоритетних завдань української держави / за ред. М.О. Воротнюк. Одеса: Фенікс., с. 14-22.

Мхитарян, Н.І. (2006) Україна і Туреччина: на шляху до нової якості співпраці. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 87-113.

Мхитарян, Н.І. (2005) Стратегія розвитку українсько-турецьких відносин у контексті пріоритетних завдань сучасного зовнішньополітичного курсу України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 590-600.

Мхитарян, Н.І. (2001) Україна - Туреччина: Чорноморське економічне співробітництво. Трибуна (№ 7-8). с. 30-32.

Мхитарян, Н.І. (1997) Туреччина і Україна в рамках регіонального співробітництва. Вісник Київського Університету. Міжнародні відносини. с. 94-96.

Мхитарян, Н.І. (1997) Україна і Туреччина в рамках ЧЕС. Політика і час (№ 4). с. 42-46.

Мхитарян, Н.І. (1997) ЧЕС і відносини України з державами Закавказзя. Нова політика (№ 3). с. 39-45.

Мхитарян, Н.І. (1997) Роль Турции в Черноморском регионе, украинско-турецкие отношения, вероятные интересы Анкары в Крыму. Материалы семинара «Межнациональные отношения в Крыму: внешние факторы риска». Киев, 13-14 октября 1997 г. с. 9-12.

Мхитарян, Н.І. (1996) Украина и некоторые страны Северной Африки. Материалы международной конференции «Реформы в условиях переходной экономики» (Теория и практика стран СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки), Киев, 13-15 декабря 1995 г. с. 178-182.

Мхитарян, Н.І. (2008) Україна та Туреччина: шлях до Євросоюзу. К.: Фенікс., с. 272-285.

Мхитарян, Н.І. (1997) О работе Посольства УНР в Турции в 1918-1920 гг. Украина-Турция (№ 1). с. 10.

Мхитарян, Н.І. (2012) До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року / Гол. ред. Хамрай О.О. Сходознавство: Збірник наукових праць (№ 59). с. 148-163.

Мхитарян, Н.І. (1996) Turkish-Ukrainian relation. Eurasian Studies, Vol. 3 (№ 2). с. 2-13.

Мхитарян, Н.І. (2010) Ukrayna di§ politikasinin oncelikleri Ukrayna-Turkiye ili§kileri. Degi§en karadeniz jeopolitiginde. Turkiye-Ukrayna ili§kileri: Di§ politika ve Siyaset - 1. /Yayina Yazirlayanlar: Ilyas Kamalov, Hasan Kanbolat/. с. 10-16.

Мінасян, Р.А. (2019) Участь України у переговорному процесі ЄЕП у 2003–2004 рр. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 65-69.

Мітрофанова, О.О. (2015) Українська дилема та французькі цінності. Зовнішні справи (3). с. 28-32.

Мітрофанова, О.О. (2015) Трансатлантичне стратегічне партнерство і криза в Україні. Європейські історичні студії (1). с. 178-189. ISSN 2524-048Х

Мітрофанова, О.О. (2013) Україна та її дипломатія в контексті впливу союзів. Дослідження світової політики (3 (64)). с. 127-134.

Мітрофанова, О.О. (2011) Вплив концепцій зовнішньої та безпекової політики на дипломатію України. Міжнародні відносини: теорія і практика (1). с. 98-104.

Мітрофанова, О.О. (2007) Україна та ЄС: урядовий єврооптимізм у теорії, нагальність єврореалізму в практиці. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (9). с. 310-320.

Мітрофанова, О.О. (2006) Периферизація та французько-українські відносини. Дослідження світової політики. (35). с. 45-56.

Мітрофанова, О.О. (2006) Українська „помаранчева революція” і Франція. Політичний менеджмент (2(17)). с. 148-155.

Мітрофанова, О.О. (2005) Євроінтеграційний курс України в західних вимірах. Дослідження світової політики (31). с. 31-42.

Мітрофанова, О.О. (2004) Зовнішня політика та політика безпеки незалежної України. /Вибрані проблеми сучасної української зовнішньої політики і політики у сфері національної безпеки (1). с. 96-128.

Мітрофанова, О.О. (2001) Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному просторі. Людина і політика (1). с. 69-74.

Мітрофанова, О.О. (2016) Скандальний фільм «Україна: маски революції» у контексті інформаційної війни. Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР (4 (43)). с. 16-19.

Мітрофанова, О.О. (2016) «Виклики» стратегічному партнерству України та Польщі в контексті глобальних трансформацій європейської безпеки. Зовнішні справи (5). с. 48-53.

Мітрофанова, О.О. (2019) Україна-Польща: від стратегічного партнерства до тактичної невизначеності. In: Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці: Монографія / [В. Балюк, М. Дорошко, В. Копійка та ін.] ; наук. ред. В. Балюк, М. Дорошко. Київ : Ніка-Центр, Люблін : Видавництво УМКС, 2019, с. 140-145.

Мітрофанова, О.О. (2020) Позиція Французької Республіки щодо російсько-українського збройного конфлікту впродовж 2014–2019 рр. In: Україна в історії Європи ХІХ — початку ХХІ ст.: історичні нариси. Монографія. За. ред. чл.-кор. НАН України С.В. Віднянського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020, с. 770-785.

Мітрофанова, О.О. (2006) Les conséquences de la «révolution Orange» sur la politique extérieure de l’Ukraine. Centre Thucydide.

Мітрофанова, О.О. Ukraine: l’étranger très proche. Outre-terre (27). с. 275-286.

Мітрофанова, О.О. та Плюшар, Ж.Ж. (2023) Українська діаспора в Північній Америці та дослідження історії України на початку 1990-Х рр. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. с. 126-129.

О

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення закордонних інвестицій і наданні закордонних кредитів: уроки для України. Український соціум (№ 4). с. 25-45.

Олійник, О.М. (2015) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України. Вісник Національного банку України (6(232)). с. 40-47.

Олійник, О.М. (2022) Institutional Capacity of the Euro-Atlantic Security System in the Conditions of Russia’s Military Aggression Against Ukraine. The war in Ukraine and international security.

Олійник, О.М. (2012) Ukraine’s Integration into European Security Research Programmes: Key to a More Secure Europe. In: Correlation Between Human Factors and the Prevention of Disasters / Edit by David L. Barry, Wilhelm G. Coldewey, Dieter W.G. Reimer, Dmytro V. Rudacov. Amsterdam, с. 32-40.

Орлова, Т.В. (2021) Україна в європейському цивілізаційному вимірі: курс лекцій. Інший. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М..

Орлова, Т.В. (2020) Актуальність курсу публічної історії для університетської освіти України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (146). с. 37-40.

Островська, О.О. (2016) Проблеми ядерної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 130-138.

П

Павлюченко, О.В. (2017) Робота дипломатичних представництв України в умовах військового стану. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 149-155.

Перга, Т.Ю. (2014) Глобальна екологічна політика та Україна. Видавець ПП Лисенко М.М., Ніжин. ISBN 978-617-640-147-6

Перга, Т.Ю. (2016) Увековечивание памяти о героях Второй мировой войны в Украине //. Никто не забыт, ничто не забыто: сб. науч. материалов.: (к 70-летию Победы над милитаристской Японией и победы и окончания Второй мировой войны) / сост. Я.П. Безлепкин, А.В. Берянев, А.П. Соловьянов; редкол. В.А. Данилович [и др.].–Минск: Колорград,. с. 82-194.

Перга, Т.Ю. (2014) Глобальна екологічна політика та Україна: монографія. Робочий документ. видавець ПП Лисенко М.М.,, – Ніжин:.

Перга, Т.Ю. (2020) Видатні українські художники в Австралії: Василь Цибульський. Українська біографістика (18). с. 259-268.

Перга, Т.Ю. (2021) Вплив Першої та Другої світових війн на переселення українців до Австралії. Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 212-218.

Перга, Т.Ю. (2021) Енциклопедії української діаспори в Австралії. Енциклопедистика в історії та культурі України (до 30-річчя проголошення незалежності України) / за заг. ред. А.М. Киридон. -.

Перга, Т.Ю. (2020) Перші українці в Австралії. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голов. с. 251-256.

Перга, Т.Ю. (2020) Рецепція наслідків аварії на ЧАЕС українськими емігрантами Німеччини. Народна творчість і етнологія (2). с. 94-99.

Перга, Т.Ю. (2020) Національно-патріотичне виховання української молоді у лавах СУМ в Канаді і Австралії (1950-1960-ті рр.). Американська історія і політика (8). с. 57-66.

Перга, Т.Ю. (2013) Потенціал державно-приватного партнерства у вирішенні екологічних проблем України:матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Транзитивна система глобалізму в умовах глобальної кризи», м. Київ, 20 червня 2013 р. / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології,. Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб».– К.: ІСЕМВ НАН України. с. 78-82.

Перга, Т.Ю. та Перга, Ю.М. (2021) Вивчення закордонного досвіду і технологій утилізації сміття в Українській РСР у 1920-х – на початку 1930-х років. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: історичні науки (4). -.

Погорєлова, І.С. (2017) Ірландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 71-86. ISBN 978-966-136-473-7

Потєхін, О.В. (2016) Ядерне роззброєння України у контексті її відносин з США та РФ. АГОРА (Вип.16). с. 16-19.

Потєхін, О.В. (2016) Україна у безпечній цілісній Європі без розподільчих ліній. АГОРА (Вип.17). с. 21-26.

Потєхін, О.В. (2016) Фактор ядерного стримування у військово-політичній стратегії НАТО та Україна. Віче (№3).

Потєхін, О.В. (2016) Політика США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та Україна. Американська історія та політика (№ 1). с. 100-108.

Потєхін, О.В. (2016) Незастосування ядерної зброї у військово-політичній стратегії США та Україна. Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 132-152.

Потєхін, О.В. (2015) Фактор США у мережевій системі сучасного світу: український вимір. Гуманітарні студії.. с. 206-214.

Потєхін, О.В. (2012) Українсько-американські відносини в контексті проблем сучасної зовнішньої політики України. Агора (Вип.11). с. 68-78.

Потєхін, О.В. (1997) Зовнішньополітичний вибір як фактор політичної боротьби в Україні. Політична думка (№ 3). с. 109-111.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів Частина 1. Набуття суб’єктності за часів Революції та війни. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (№1). с. 38-43.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів. Частина 2. Друзі пізнаються в біді, чи не так? Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (№2). с. 46-51.

Потєхін, О.В. (2015) Зовнішня політика та міжнародне становище України у 2014 році — очима експертів. Частина 3. Імперативи інтеграції. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (№3). с. 18-23.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів:2015. – Ч.3.– Непевні очікування інтеграції. Зовнішні справи (№ 4). с. 14-19.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів: 2015.– Ч. 1. – Загрози та здатність їм протистояти. Зовнішні справи. (№ 2). с. 6-11.

Потєхін, О.В. (2016) Зовнішня політика та міжнародне становище України очима експертів:2015.– Ч.2.– Ворог, друзі, байдужі. Зовнішні справи. (№ 3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. (2016) Україна в зовнішньополітичній доктрині 45-го Президента США. Зовнішні справи (№6). с. 22-25.

Потєхін, О.В. (2017) Врятувати ліберальну демократію: стримування путінської Росії (Рецензія на книгу Девіда Креймера «Back to Containment: Dealing with Putin’s Regime»). Агора (19-20). с. 70-74.

Потєхін, О.В. (1998) Features of Ukraine’s foreign policy. Studia Diplomatica, Vol.LI (№ 6). с. 37-56.

Потєхін, О.В. та Бессонова, М.М. (2018) Ukrainian Attitudes toward the United States during the Russian Military Intervention. JOURNAL OF SOVIET AND POST-SOVIET POLITICS AND SOCIETY, Vol. 4 (№ 1). с. 119-144.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2007) Тенденції зовнішньої політики України у 2007 році. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 23-40.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2009) Тенденції зовнішньої політики України у 2008 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 45-68.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2010) Основні тенденції зовнішньої політики України у 2009 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 51-76.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2011) Тенденції зовнішньої політики України у 2010 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця. с. 25-54.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2012) Тенденції зовнішньої політики України у 2011 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця. с. 31-57.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2013) Тенденції зовнішньої політики України у 2012 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети.. с. 19-47.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2014) Тенденції зовнішньої політики України у 2013 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 29-56.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2015) Тенденції зовнішньої політики України у 2014 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – Щорічник / Ред. Г. Перепелиця.. с. 37-62.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2016) Тенденції зовнішньої політики України у 2015 р. Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети.. с. 35-60.

Потєхін, О.В. та Тодоров, І.Я. (2011) Trends in Ukraine’s Foreign Policy in 2009–2010. Foreign Policy of Ukraine: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities / Ed. by G.M. Perepelytsia.. с. 9-42.

Потєхін, О.В. та Шульга, М. та Бойко, Н. та Парохонська, О. та Шульга, Т. (1998) Правляча еліта сучасної України: Аналітична доповідь №10. Вісник НАН України.

Потєхін, О.В. та Ялі, М.Х. (2012) Відносини України зі Сполученими Штатами Америки. Зовнішня політика України‑2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник / Під ред. Г. Перепелиці.. с. 306-315.

Пошедін, О.І. (2023) Декомунізації і дерусифікація в контексті формування української загальнонаціональної ідентичності. «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан та перспективи»: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2023 р.). с. 159-162.

Піляєв, І.С. (2017) Ісландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 87-105. ISBN 978-966-136-473-7

Піляєв, І.С. (2017) Фінляндія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 168-187. ISBN 978-966-136-473-7

Р

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. та Ткаченко, І.В. (2017) Консолідація суспільства в країнах Вишеградської четвірки в постсоціалістичний період: досвід для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 24-27.

С

Сафар’янс, Є.В. (2019) Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин: автореф. дис. на здобуття науков. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02. «всесвітня історія» / Інститут історії України НАН України. Інший. К..

Сафар’янс, Є.В. (2020) Позиція Австрійської Республіки щодо російсько-українського збройного конфлікту впродовж 2014–2019 рр. In: Україна в історії Європи ХІХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. Монографія. / За. ред. С.В. Віднянського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020, с. 785-802.

Сергійчук, В.І. та Татаренко, Н.О. та Шергін, С.О. (2014) Туреччина: фактор безпеки. In: Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: монографія. Укр. Письменник, Київ, с. 101-114.

Скаленко, О.К. (2010) Українське економічне диво в контексті глобальної інформатизації світу. In: Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: Монографія. ВЦ «Академія», Київ, с. 301-305.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальносистемні виміри витоків та незалежного розвитку «пострадянської» України. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (2). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (2010) Сучасні інформаційні війни і глобально системний захист національних інтересів України. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (59). с. 144-158.

Скаленко, О.К. та Дрозденко, В.В. (1996) Проблеми входження України до Європейського Союзу. Розбудова держави (2). с. 31-33.

Сльозко, О.О. (2015) Market of Financial Services Between Ukraine and EU. In: Global economy issues and changes of post-crisis developed. Monograph. Technology Education Institute of Western Machedonia, Grees, с. 34-58.

Солошенко, В.В. (2017) Нідерланди. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 302-322. ISBN 978-966-136-473-7

Солошенко, В.В. (2011) Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи. Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» (11). с. 118-121.

Солошенко, В.В. (2009) Солошенко В. В. Політика зближення України з Європейським Союзом (погляд із Німеччини). Віче. 2009. №22. С. 22-25. Віче (22). с. 22-25.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Роль міжнародних європейських організацій у розбудові демократії і громадянського суспільства в Україні. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 353-358. Україна: контекст світових подій. с. 353-358.

Солошенко, В.В. (2014) Souveränisierung der Völker Russlands und zwischenstaatliche Bеziehungen zwischen der Ukrainischen Volksrepublik und Finnland. In: Loyalität, Legitimität, Legalität. Zerfalls-Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914–1921. Hg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier. Wiesbaden, с. 86-94.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. та Метельова, Т.О. (2017) Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь. К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Солошенко, В.В. та Чекаленко, Л.Д. (2016) Наукова концептуалізація євроінтегаційного курсу України. In: Енциклопедії «Політична наука в Україні». ІІ том. К., ІПЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ,, с. 675-687.

Срібняк, І.В. (2019) Привласнення найціннішого… (або як архівні зібрання Української Бібліотеки імені Симона Петлюри опинились у Москві). In: Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. Warszawa-Toruń: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra 2019, с. 175-180.

Срібняк, І.В. (2020) Спроби використання полонених українців табору Раштат (Німеччина) для дестабілізації запілля Російської армії в Україні під час Першої світової війни. Київські історичні студії: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; ред. кол. В. Щербак та ін. (1 (10)). с. 26-32.

Срібняк, І.В. (2020) Громада полонених вояків-українців царської армії у таборі Вецляр, Німеччина (вересень 1915 – грудень 1916 рр.): за матеріалами ЦДАВО України. Емінак: науковий щоквартальник (3 (31)). с. 217-233.

Срібняк, І.В. (2022) Освітній рух у таборі полонених вояків-українців Фрайштадт, Австро-Угорщина, 1915-1917 рр. Освітологічний дискурс, 37 (2). с. 29-54.

Срібняк, І.В. (2020) «…Із зароблених грошей від щирого серця жертвую на сиріт…»: харитативна допомога полоненим українцям з табору Раштат (Німеччина) і благодійність таборян (1915-1918 рр.). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія, політологія (27). с. 46-56.

Срібняк, І.В. (2021) Особливості проведення національно-просвітницької роботи у таборі полонених українців Вецляр, Німеччина (червень 1916 – лютий 1917 рр.). Освітологічний дискурс, 32 (2). с. 16-28.

Срібняк, І.В. (2020) Документи НАФ України як джерело з історії розвитку українського національного руху в таборах полонених офіцерів російської армії в Австро-Угорщині, 1917 – перша половина 1918 рр. Архіви України (3 (324). с. 88-109.

Срібняк, І.В. (2023) Товариство «Просвітна громада ім. Михайла Драгоманова» у таборі полонених українців Вецляр, Німеччина, 1917 – початок 1918 рр. (за матеріалами часопису «Громадська Думка»). Освітологічний дискурс (3 (42)). с. 7-22.

Срібняк, І.В. (2018) Військова співпраця УНР та Польської Республіки у другій половині 1919-1920 рр.: організаційно-мобілізаційний аспект. Польсько-українська військова співпраця протягом історії. Матеріали конференції.. с. 151-176.

Срібняк, І.В. (2018) Непоказна звитяга (кілька епізодів з життя поручника Армії УНР, лікаря Христини Скачківської-Сушко, 1919-1925 рр.). Наше життя, LXXV (1). с. 13-16.

Срібняк, І.В. (2020) З історії діяльності української військової дипломатії в Польщі у другій половині 1920 року (за документами Центрального військового архіву Польщі. Архіви України (2 (323). с. 86-102.

Срібняк, І.В. (2018) «Всі ми живемо надією, що вернемо на Вкраїну…» (становище інтернованих вояків-українців у таборі Александрів Куявський, Польща, взимку 1920-1921 рр.). Сумська старовина (LІІ). с. 5-18.

Срібняк, І.В. (2018) Особливості соціалізації вояків-українців армії УНР після їх переходу на цивільний стан (середина 1920-х рр.). ScienceRise: Scientific Journal, 10(51). с. 10-13.

Срібняк, І.В. (2022) Організація Генеральним штабом Армії УНР освітньої роботи в таборах інтернованих вояків-українців у Польщі, 1921 р. Освітологічний дискурс, 36 (1). с. 1-18.

Срібняк, І.В. (2018) «Не гнийте в бараках, творіть життя тут, на цьому маленькому місті, огородженому дротами…» повсякдення інтернованих вояків-українців у Александрові (Польща) у висвітленні таборової періодики, 1921 р. Європейські історичні студії: науковий журнал (10). с. 217-252.

Срібняк, І.В. (2018) «…За право вільно жити і працювати в рідній хаті» (українська еміграційна громада в Ченстохові, Польща у 1921 р.). Evropský filozofický a historický diskurz, 4 (2). с. 24-31.

Срібняк, І.В. (2023) На захисті інтересів інтернованої Армії УНР (маловідомі сторінки діяльності української військової дипломатії у Польщі, 1921 р.). Архіви України (2 (335). с. 131-149.

Срібняк, І.В. (2018) Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща (перша половина 1921 р.): моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації. Емінак: науковий щоквартальник, 2 (1(21)). с. 42-49.

Срібняк, І.В. (2020) Військово-фахова та загальна освіта інтернованого вояцтва Армії УНР в таборі Стшалково, Польща (серпень 1921 – 1922 рр.): особливості проведення. Європейські історичні студії: науковий журнал (16). с. 155-169.

Срібняк, І.В. (2020) Український аматорський театр у таборі інтернованих Військ УНР Стшалково, Польща, очима театральних критиків, серпень 1921 – липень 1922 рр. (за матеріалами часопису «Промінь»). Синопсис: текст, контекст, медіа, 26 (2). с. 48-60.

Срібняк, І.В. (2018) Інтимний вимір жіночого повсякдення в таборах інтернованих вояків-українців у Польщі (1921-1922 рр.). Український історичний журнал (5). с. 46-57.

Срібняк, І.В. (2018) Створення та діяльність Електротехнічної школи у таборі інтернованих Військ УНР (Каліш, Польща, 1921-1922 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 2 (3(23)). с. 41-45.

Срібняк, І.В. (2020) Діяльність освітніх закладів у таборі інтернованих вояків Армії УНР Каліш (1921-1924 рр.). Facta Simonidis (1 (13)). с. 143-161.

Срібняк, І.В. (2019) Інтернована Армія УНР у Польщі (1921-1924 рр.): «блиск і злидні» історіографічного доробку польських та українських дослідників за останню чверть століття. In: Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. Warszawa-Toruń: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra 2019, с. 243-258.

Срібняк, І.В. (2018) «Біда дивиться зі всіх закутків, а злидні плодяться з кожною секундою…» (допомогово-харитативна діяльність «Союзу українок» у таборі Щипіорно, Польща навесні 1922 р.). Наше життя, LXXV (7-8). с. 7-8.

Срібняк, І.В. (2018) «Ганебна пропозиція повернутися до Батьківщини…»: оголошення більшовицькою дипломатією амністій в таборі інтернованих вояків-українців Каліш, Польша (1922 р.). Європейські історичні студії: науковий журнал (11). с. 241-253.

Срібняк, І.В. (2018) Діяльність «Товариства допомоги для української шкільної молоді в таборах інтернованих в Польщі» (Каліш-Щипіорно) восени 1923 – навесні 1924 рр. Європейські історичні студії: науковий журнал (9). с. 145-166.

Срібняк, І.В. (2018) «Splendeurs et misères…» українського генерала (громадсько-політична діяльність Миколи Шаповала у Франції, 1925-1948 рр.). Evropský filozofický a historický diskurz, 4 (1). с. 6-13.

Срібняк, І.В. (2018) Генерал В.Павленко vs міністра О.Ковалевського: спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за матеріалами ЦДАВО України та ZNiO). Емінак: науковий щоквартальник, 2 (2(22)). с. 40-45.

Срібняк, І.В. та Антонишин, А. (2021) Футбол як чільна складова спортивного дозвілля інтернованих вояків Української галицької армії в Чехословаччині (1919-1922 рр.). Теорія і методика фізичного виховання і спорту (3). с. 89-95.

Срібняк, І.В. та Голоско, С. (2019) Видавнича діяльність полонених вояків-українців у таборах Раштат і Вецляр, Німеччина (1915-1917 рр.). In: Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. Warszawa-Toruń: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra 2019, с. 187-193.

Срібняк, І.В. та Голоско, С. (2021) Часопис «Розсвіт» як ретранслятор думок і прагнень полонених українців табору Раштат у Німеччині: 1916-1917 рр. Київські історичні студії (1 (12)). с. 6-13.

Срібняк, І.В. та Гринь, Д. (2023) Звіти делегацій СВУ як джерело для вивчення специфіки міжнаціональних відносин та умов перебування полонених царської армії у Австро-Угорщині, 1915 р. Київські історичні студії (1 (16)). с. 27-34.

Срібняк, І.В. та Гринь, Д. (2023) Український парамілітарний рух у таборі Вецляр, Німеччина, 1916 – перша половина 1918 рр. (за матеріалами таборової преси). Європейські історичні студії (26). с. 84-103.

Срібняк, І.В. та Гринь, Д. (2023) Національно-виховна місія часопису «Громадська Думка» у таборі полонених українців Вецляр, Німеччина (1917 – початок 1918 рр.). Український інформаційний простір (2(12)). с. 225-250.

Срібняк, І.В. та Мартьянова, Я. та Хлєбіна, А. (2022) «Український Скиталець» (Ліберець-Йозефов-Відень), 1920–23 рр.: до історії видання часопису. Україна модерна (31). с. 142-152.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2020) Книжковий рух у таборах полонених вояків-українців у Німеччині під час Першої світової війни. Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (25). с. 163-175.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2022) З історії кооперативного руху в таборі полонених українців Вецляр, Німеччина: створення та діяльність спілки «Чайня» (грудень 1915 – 1916 рр.). Київські історичні студії (1 (14)). с. 30-38.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2021) Книжковий рух у таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-Угорщина), 1915-1918 рр. Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (27). с. 181-192.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2018) Уенерівська конспірація в Бессарабії: створення підпільних структур та їх організаційно-бойова діяльність на півдні України (1921 р.). Rusin: International Historical Journal, 53 (3). с. 254-274.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2022) Повсякдення інтернованих вояків Армії УНР у таборах Стшалково і Каліш, Польща, крізь призму публікацій журналу «Наша Зоря» (1921–1923 рр.). Український інформаційний простір (1 (9)). с. 209-232.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2021) Спільна юнацька школа Армії УНР на завершальному етапі діяльності в Польщі (1922–1924 рр.). Європейські історичні студії (20). с. 124-143.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М. (2018) Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53). Етнічна історія народів Європи (54). с. 127-140.

Срібняк, І.В. та Попенко, Я. (2019) Діяльність військового відділу Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії, 1920 р. (за матеріалами CAW). Rusin: International Historical Journal, 57. с. 157-178.

Срібняк, І.В. та Сидоренко, Н. (2023) Видавниче товариство імені Бориса Грінченка в таборі Вецляр, Німеччина (кінець 1915 – початок 1917 рр.): до історії створення та діяльності. Український інформаційний простір (11). с. 221-237.

Срібняк, І.В. та Срібняк, М. (2020) Український аматорський театр у таборі полонених українців Вецляр, Німеччина (осінь 1915 – зима 1917 рр.). Європейські історичні студії: науковий журнал (17). с. 108-154.

Срібняк, І.В. та Хлєбіна, А. (2023) «Культурно-Просвітній Кружок» у таборі інтернованих вояків УГА Йозефов, ЧСР (1921-1922 рр.): організаційно-освітній напрям діяльності. Європейські історичні студії (24). с. 83-98.

Срібняк, І.В. та Чубата, М. (2018) Історіографічні та порівняльно-правові аспекти державотворчих процесів в Українській Народній Республіці та Білоруській Народній Республіці. Rocznik Centrum Studiów Białoruskich / Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў (4). с. 32-43.

Срібняк, І.В. та Шатило, В.А. (2020) Военнопленные русины в итальянских лагерях: правовое положение, условия содержания, культурно-национальная самоорганизация (1919 – первое полугодие 1920 гг.). Rusin: International Historical Journal, 59. с. 130-153.

Срібняк, І.В. та Шнайдер, В. (2020) Формування світогляду полонених українців засобами друкованого слова: національно-виховна місія часопису «Просвітній Листок» у таборі Вецляр, Німеччина (1916 р.). Синопсис: текст, контекст, медіа, 26 (3). с. 90-97.

Стельмах, С.П. (2023) Zeitenwende в «Республіці страху». Німеччина і російсько-українська війна. Інший. Київ: Видавництво «Горобець».

Т

Ткаченко, І.В. (2012) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 121-124.

Ткаченко, І.В. (2013) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 312-319.

Ткаченко, І.В. (2013) Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип. 4. с. 260-271.

Ткаченко, І.В. (2013) Розвиток взаємин України та Чеської республіки після здобуття незалежності та їх перспективи в ХХІ столітті. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип. 5. с. 372-384.

Ткаченко, І.В. та Калінічева, Г.І. та Максаков, Г.А. (2011) Стратегеми взаємин України з країнами Вишеградської групи. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. Колективна монографія за ред. Кудряченка А.І. К.: Фенікс, с. 383-418.

Ткаченко, В.М. (2016) Виклик незалежності. Національне інформаційне агентство УКРІНФОРМ.

Ткаченко, В.М. (2016) Україна: виклики зовнішньої залежності. Національне інформаційне агентство УКРІНФОРМ.

Ткаченко, В.М. (2013) Феномен "внутренней колонизации” в украино-российских отношениях (исторический аспект). Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини (12). с. 50-62.

Ткаченко, В.М. (1998) Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). Український історичний журнал (2). с. 142-145.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна на марші. In: Почесні імена України – еліти держави. К.: Видавництво «Логос України», с. 10-47.

Ткаченко, В.М. (2010) Україна: «переформатування» історичної пам’яті. In: Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді. К.: Педагогічна думка, с. 45-91.

Ткаченко, В.М. (2009) Солідаризм: європейський досвід суспільної консолідації для України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 477-496.

Ткаченко, В.М. (2017) Росія: прощання з ілюзією. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (2-3,6). с. 158-182.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна: «час війні й час миру». Український історичний журнал (1). с. 135-157.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна і фашизація Росії: по той бік толерантності. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1(5)). с. 43-86.

Ткаченко, В.М. (2017) Національна ідентичність і безпека України. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014), 1. с. 186-192.

Ткаченко, В.М. (2016) Українська національна ідея: час війни і час миру. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій», 4. с. 96-127.

Ткаченко, В.М. (2015) Україна: війна і «русский мир». Україна-Європа-Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини, 2 (16). с. 43-69.

Ткаченко, В.М. (2014) Україна: в пошуку ідентичності. Трибуна (1-4). с. 35-37.

Ткаченко, В.М. (2013) «Проработка прошлого»: украинской правый радикализм в европейском контексте. Политическая концептология (3). с. 101-115.

Ткаченко, В.М. (2013) «Опрацювання минулого»: український правий радикалізм в загальноєвропейському контексті. Нова парадигма (114). с. 145-165.

Ткаченко, В.М. (2009) До Європи: «латиноамериканським шляхом». Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи. Інститут європейських досліджень НАН України. Матеріали «круглого столу». Частина І. с. 19-22.

Ткаченко, В.М. (2009) Історичні знання в контексті політизації історії та історизації політики (компетентнісний підхід). Вища освіта (2). с. 13-27.

Ткаченко, В.М. (2009) Україна: в зоні «подвійної периферії»? Український центр політичного менеджменту. [Електронний ресурс].

Ткаченко, В.М. (2009) Млосна зваба євроінтеграції. Сучасна українська політика: політика і політики про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива / Заг. наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: Український центр політичного менеджменту. с. 228-238.

Ткаченко, В.М. (2007) Україна: проблеми національної ідентичності. Політичний менеджмент (3). с. 19-37.

Ткаченко, В.М. (2007) Проблеми національної ідентичності в громадській свідомості та освітньому процесі України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 то- мах. / Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи. с. 57-73.

Ткаченко, В.М. (2010) Суверенная бюрократия Украины: в зоне двойной периферии. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. (Москва) (2). с. 80-88.

Ткаченко, В.М. (2022) «Україна – Росія: на рубежі геополітичного розлому». Інший. Видавництво ПОЛІТІЯ.

Ткаченко, В.М. (2012) О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности: взгляд с Украины. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (10). с. 149-168.

Ткаченко, В.М. (1996) Конверсія національної свідомості (С. 84–85), Національна ідея: проблеми міфологізації (С. 99–100), Самопізнання людини і самопізнання нації (С. 135), Державність (С. 293–294), Перспективи утвердження молодої української держави (С. 345–346), Безкласове суспільство: радянський підхід (С. 443–444), Лад (С. 527–528), Універсальна держава (С. 638–639), Криза імперської самосвідомості (С. 704–705). Мала енциклопедія етнодержавознавства.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна: Quo Vadis? – Куди йдемо? Керівництво. К.: Видавництво Логос Україна.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) Realpolitik: глобальные истоки кризиса в Украине. Науковий вісник дипломатичної академії наук. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Серія «політичні науки», 2 (22). с. 10-25.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (1998) Україна в контексті ґлобалізму. Технічний звіт. К.: Видавничий центр «ДрУк».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Україна в контексті світ-системного аналізу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. К.: Фенікс, с. 492-518.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликом глобалізму. Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя наукового закладу. – К.: Алерта. с. 78-92.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2008) Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого. Політичний менеджмент (3). с. 51-61.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження). 2-ге видання, доповнене. Технічний звіт. К.: Товариство «Знання» України.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (1996) Україна: альтернативи поступу (Критика історичного досвіду). Технічний звіт. К.: Фірма «ARK-UKRAINE».

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 1. – Критика історичного досвіду. Технічний звіт. К.: Промінь.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. та Табачник, Д. (2003) Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2. – Десятиліття суспільної трансформації. Технічний звіт. К.: Промінь.

Ткаченко, В.М. та Реєнт, О. (1995) Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки). Технічний звіт. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Ткаченко, В.М. та Реєнт, О. та Головатюк, В. (1995) Україна: проблеми самоорганізації (начерки новітньої доби). Технічний звіт. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Толстов, С.В. (2017) Україна в процесах європейської інтеграції: статус, проблеми, тенденції. In: // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ, с. 275-312.

Толстов, С.В. (2016) Еволюція зовнішньополітичної концепції України в контексті європейської безпеки. Науковий вісник Дипломатичної академії України, 1 (23). с. 10-24.

Толстов, С.В. (2016) Нові тенденції у відносинах України і НАТО. Бінтел: журнал геополітичної аналітики (1). с. 10-18.

Толстов, С.В. (2015) Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири. Віче (4). с. 11-15.

Толстов, С.В. (2015) Параметри та критерії оновленої моделі міжнародної безпеки України. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. с. 16-23.

Толстов, С.В. (2015) Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Міжнародні відносини (1). с. 16-21.

Толстов, С.В. (2014) Задачі головування, проблеми та інтереси України в СНД. Зовнішні справи (2). с. 9-14.

Толстов, С.В. (2014) Проблеми та пріоритети України в умовах кризи європейської безпеки. Зовнішні справи (2). с. 9-14.

Толстов, С.В. (2014) Європейська безпека до і після Кримської кризи. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (24 квітня 2014 р.). Наук. видання. с. 41-52.

Толстов, С.В. (2014) Українська криза в контексті міжнародно-політичних процесів. Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст. Матеріали міжнародної конференції (9 жовтня 2014 року, м. Київ). с. 123-129.

Толстов, С.В. (2014) Позиционирование Украины в отношениях с ЕС, Россией и евразийскими интеграционными объединениями. Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. нayчн.-пpaкт. конф.. с. 125-131.

Толстов, С.В. (2013) Определение и реализация общих интересов Украины и Китайской Народной Республики. Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой: результаты, проблемы, перспективы. с. 49-54.

Толстов, С.В. (2010) Украина: международная жизнь. Центральная Евразия. с. 439-449.

Толстов, С.В. (2010) Українсько-російський діалог: від пошуку форми до визначення змісту. Зовнішні справи (7-8). с. 10-14.

Толстов, С.В. (2008) Україна і Росія: новий ракурс. Зовнішні справи (3). с. 23-27.

Толстов, С.В. (2008) Українсько-російські суперечності. Зовнішні справи (5). с. 9-13.

Толстов, С.В. (2008) Проблема партнерства у відносинах між Україною та Російською Федерацією: двосторонній і багатосторонній контекст українсько-російських відносин. Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: Історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин: [Зб. наук. ст.]. с. 173-182.

Толстов, С.В. (2007) Украина, Россия, ЕС: тенденции, проблемы и перспективы взаимодействия. Україна та Росія в політичному просторі «єдиної Європи». Матеріали міжнародної конференції (Київ, 22 жовтня 2007 р.). с. 87-106.

Толстов, С.В. (2005) Внешнеполитический курс Украины после «оранжевой революции». Центральная Азия и Кавказ (Стокгольм) (5). с. 99-111.

Толстов, С.В. (1999) Україна в євроатлантичних відносинах: досвід пристосування. Політична думка (3). с. 73-86.

Толстов, С.В. (1997) Зовнішньополітична дилема: ставлення України до перспектив розширення НАТО. Студії політичного центру «Ґенеза» (1). с. 36-38.

Толстов, С.В. (1997) Україна-НАТО: нові проблеми і тенденції співпраці. Визвольний шлях, 8. с. 913-919.

Толстов, С.В. (1996) Трансатлантичні перспективи зовнішньої політики України. Генеза (1). с. 208-215.

Толстов, С.В. (2022) Яку роль у підвищенні обороноздатності України відіграє іноземна військова допомога? In: За ідентичність і незалежність. Війна Росії проти України: історичні передумови та геополітичні реалії / Упорядники Г. Боряк, О. Ясь. У двох кн. Кн. 1. Київ : ТОВ видавництво «Кліо», 2022, с. 207-212.

Толстов, С.В. (2015) Суспільно-політичні процеси та вектори змін у сучасній міжнародній системі (С. 15–24), Проекти та діяльність ОБСЄ в Україні (С. 232–252). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності.

Толстов, С.В. (1999) Die Ukraine und die OSZE. OSZE-Jahrbuch 1999. с. 121-142.

Толстов, С.В. (1994) Security of Ukraine in the Disarmament process: Uncertainties and Opportunities. Security, Disarmament and Confidence-building in the CIS Context. с. 97-100.

Толстов, С.В. (2007) Ukraina – Unia Europejska. Politologia i Stosunki Miedzynarodowe (2). с. 291-298.

Толстов, С.В. (1999) The Ukraine and the OSCE. OSCE Yearbook 1999. с. 105-123.

Толстов, С.В. (1995) Ukraine’s Foreign Policy: Course Correction or Change in Priorities. The Ukrainian Review, 42 (1). с. 3-12.

Толстов, С.В. та Чорногор, Я.О. NATO-Ukraine Relations: trends and opportunities. Panorama of global security environment 2015–2016. с. 181-191.

Ф

Фощан, Я.І. (2018) Донбас у повістці денній Організації Об’єднаних Націй. Virtus: Scientific Journal (27). с. 129-133.

Фощан, Я.І. (2015) Роль USAID у розбудові громадянського суспільства в Україні / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 252-259.

Фощан, Я.І. та Васильців, О.О. (2019) Український Схід на порядку денному ООН і Ради Європи. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 52-58.

Х

Хижняк, І.А. (2013) Держава всупереч: імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності //. Гілея. Історичні науки, філософські науки, політичні науки.–, Вип 78 ((№ 11)). с. 357-360.

Хижняк, І.А. (2016) Український вимір «гібридної» модернізації і неопатримоніальної демократії у геополітичному регіоні «Omnes et singulos». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 128-147.

Хижняк, І.А. Другий етап «Держави всупереч»: уроки Євромайдану VS реалій об’єктивних історичних обставин //. Гілея.Історичні науки, філософські науки, політичні науки., Вип 85 ((№ 5).). с. 502-506.

Хижняк, І.А. (2018) «Від «навіки разом» до «omnes et singulos» (разом і окремо). Україна у системному протистоянні глобальних полюсів сили»: монографія. Інший. К.: Саміт – Книга.

Ц

Цапко, О.М. (2018) Українсько-китайські відносини на сучасному етапі. In: Україна - Китай - 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях»: монографія / кер. авт. колективу і науковий редактор О.М.Олійник. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 217-233.

Цапко, О.М. (2020) Нова хвиля примусового переселення українців-«остарбайтерів» у післявоєнний період. Народна творчість та етнологія (1). с. 76-81.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2009) Нові виклики європейської та євроатлантичної інтеграції як застереження для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (2). с. 211-218.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Україна в ООН: відстоювання Незалежності. Науковий вісник Дипломатичної академії України (22). с. 30-36.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Україна перед вибором. Науковий вісник Дипломатичної академії України (17). с. 52-56.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Без незалежної України не було б незалежної Польщі. Науковий вісник Дипломатичної академії України (15). с. 139-146.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Про просування кандидатури України на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН. Віче (19-20). с. 19.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Зовнішньополітичні виклики Україні. Науковий вісник Дипломатичної академії України (13). с. 56-59.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України (10). с. 346-358.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип.23). с. 218-236.

Чекаленко, Л.Д. (1997) Влияние регионализма на формирование внешней политики Украины. Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 кн.: Кн.1. Центральная Азия и Кавказ. с. 179-193.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Україна – США: дилеми стратегічного партнерства. Зовнішні справи (№6). с. 19-21.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Безпека України: конструктивне сьогодення. Зовнішні справи. (3). с. 16-19.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Фактори європейської ідентичності у світлі ситуації в Україні. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн Латиноамериканського регіону. Зб. наук. праць. – К.: ДУ «Інститут сесвітньої історії НАН України». с. 71-78. ISSN 978-966-02-7989-6

Чекаленко, Л.Д. Східне партнерство: реальна перспектива чи заманлива відмова? Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23 квітня 2015 р.– К., 2015. с. 17-20.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Зазіхання на суверенітет. // Військо України (№12). с. 36-41.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Українсько-російські відносини: чи можлива співпраця із загарбником? // Зовнішні справи (№4). с. 12-15.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Відносини України і Туркменістану: політичний і економічний досвід. //Зовнішні справи.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європа. Безпека. Україна. Дипломатія. // Зовнішні справи, №10. с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Безпекове сьогодення ЄС: перспективи України [Електронний ресурс]. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. с. 32-39.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Безпека України=Безпека Чорномор’я=Безпека Європи=Безпека світу. // Зовнішні справи. – 31.03.14. [Електронний ресурс].

Чекаленко, Л.Д. (2014) Гуманітарне співробітництво України та Росії. // Зовнішні справи, №4. с. 30-35.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Безпека України – складова європейської безпеки. // Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип112 (Ч.1). с. 55-59.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Роздуми про політичне майбутнє України. // Віче, №12. с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Україна в колі еволюційних процесів розвитку. // Зовнішні справи, №12. с. 21-23.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Міжнародні організації як засіб захисту суверенітету: досвід України. // Дослідження світової політики: [зб. наук. праць], Вип.3 (60). с. 44-59.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Україна – США: від проектів до реалій. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць], Вип107 (Ч.ІІ.). с. 103-112.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Україна – Росія в постбіполярному світі. // Зовнішні справи, №5. с. 14-19.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Україна в європейському безпековому просторі. // Зовнішні справи, №10. с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Україна і Республіка Польща: від історичних стереотипів до стратегічного партнерства. // Зовнішні справи, №3-4. с. 26-31.

Чекаленко, Л.Д. (2010) ООН у політиці України: реалії сучасності. // Зовнішні справи, №5-6. с. 24-28.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Україна в ООН: історичний екскурс. ООН у політиці України: реалії сучасності // Зовнішні справи, №5-6. с. 24-28.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Світ і Україна очима російських учених і майбутніх дипломатів. // Зовнішні справи, №7-8. с. 54-57.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Гуманітарний фактор у відносинах України і Росії. // Вестник научной информации: Российско-украинские отношения. Украина в условиях мирового экономического кризиса, №1. с. 107-124.

Чекаленко, Л.Д. (2009) ЄС – Україна: енергетична залежність. // Віче [Електронний ресурс], №18. с. 11-13.

Чекаленко, Л.Д. (2009) На роздоріжжі відносин України – ЄС. // Зовнішні справи, №4-5. с. 49-52.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Основи і принципи зовнішньої політики України (рос. мовою). // Journal of Russian Studies (Російські дослідження). с. 17-54.

Чекаленко, Л.Д. (2009) Європейська трійка в політиці України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип.85 (Ч.1.). с. 23-25.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Зовнішньополітичний вибір України. Куди рухатися далі? // Персонал, №2. с. 18-23.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Складний вибір Україна-НАТО. // Персонал, №4. с. 22-27.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Україна-Росія: проблемне питання «стратегічного» партнерства. // Магістеріум: Політичні студії, Вип.31. с. 85-90.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Основы и принципы внешней политики Украины. // Journal of Russian studies Vestnik instituta rossii, №8. с. 17-54.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Українські проекти на пострадянському просторі. // Персонал, №4. с. 10-17.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Євразійські економічні й політичні структури та Україна. // Персонал, №6. с. 6-14.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Чи сформувала Україна власну систему безпеки? // Персонал, №8. с. 18-24.

Чекаленко, Л.Д. (2007) Зовнішня політика України: теорія і практика. // Персонал, №11-12. с. 21-27.

Чекаленко, Л.Д. (2006) Україна — Росія: проблемні питання «стратегічного» партнерства. // Персонал, №4. с. 30-35.

Чекаленко, Л.Д. (2006) Складний шлях перетворення України на парламентсько-президентську республіку. // Персонал, №8. с. 22-26.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Важлива віха співробітництва (до завершення Року Росії в Україні). // Стратегічна панорама, №1. с. 51-56.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Міжнародна конференція «Україна-Росія: пошук оптимальної моделі відносин». // Стратегічна панорама, №2. с. 162-168.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Україна і розширений ЄС: тенденції відносин. // Стратегічна панорама. с. 39-46.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Правовий захист кордонів України як проблема національної безпеки (українсько-румунський кордон). // Стратегічна панорама, №1. с. 118-123.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Польський варіант європейського вибору України. // Європа. Журнал Польського Інституту міжнародних справ, Т.3 (№1(6)). с. 185-195.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Українсько-польські відносини: сучасний стан. // Науковий вісник Дипломатичної академії України при МЗС України, Вип.9. с. 148-155.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Україна-Польща: нові тенденції взаємовідносин. // Стратегічна панорама, №3-4. с. 69-73.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Проблемні питання українсько-російських відносин. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр. КНУ ім. Тараса Шевченка, Вип.32 (Ч.ІІ). с. 109-118.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Трагізм української нації очима польської еліти. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, №2. с. 261-270.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Українсько-польські відносини наприкінці ХХ ст. // Нова політика, №4 (18). с. 13-17.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Україна і українці в зовнішній політиці Польщі. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. с. 261-270. ISSN 2307-3144

Чекаленко, Л.Д. (1994) Трагізм української нації в польських концепціях. // Відродження, №6. с. 16-19.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Полонізація українських земель: про походження стереотипів. // Українська діаспора. Рік III. НАН України, №5. с. 12-18.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Українське пограниччя: українське питання в польській політиці. // Людина і світ, №9. с. 18-21.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українська діаспора в Польщі. // Український історичний журнал, №10/11. с. 54-63.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Чи з’єднуючись з Європою можна зберегти національне обличчя? // Наше слово, №49. с. 2.

Чекаленко, Л.Д. (1991) Украинцы в Польше: проблемы адаптации. // Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы, №21. с. 93-98.

Чекаленко, Л.Д. (1991) Українці Польщі. // Трибуна, №7. с. 26-27.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Україна і Росія в реалізації нових інтеграційних проектів у рамках СНД // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 47-51.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури: наукова монографія. Інший. - К.: РНБО України. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, ДУС.

Чекаленко, Л.Д. (2018) Україна – Індія: еволюція відносин. Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні.. с. 206-207.

Чекаленко, Л.Д. (2020) Закордонні українці: автохтонність як джерело збереження ідентичності. Народна творчість та етнологія (1). с. 5-13.

Чекаленко, Л.Д. (2021) Примусова міграція в СРСР як джерело формування української діаспори. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Історичні науки, 32 (71 (2). с. 65-70.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Глобалізаційні процеси в світі і завдання зовнішньої політики України // Зовнішня політика України: сучасний стан та перспективи зміцнення / Матеріали круглого столу Верховної Ради України 12 листопада 2003 р. – К.: ВРУ. с. 21.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Україна: проблеми регіональної безпеки у Центрально-Східній Європі // Україна-Європа / Матеріали наукової конференції, 12–13 вересня 1994 р., м. Київ. – К.: Фонд «Відродження». с. 6-8.

Чекаленко, Л.Д. (1997) Деякі питання розвитку українсько-польських відносин // Матеріали Міжнародної наукової конференції, 15 вересня 1997 р., м. Люблін, Республіка Польща. – Люблін: Люблінський університет ім. Склодовської-Кюрі. с. 12-13.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українська освіта у Польщі // Українознавство на сучасному етапі / Матеріали респ. наук. конф., 15–16 березня 1992 р. – К.: Вид-во Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. с. 8-9.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Політичний вимір українсько-російських відносин. // Україна-Росія: пошук оптимальної моделі відносин / Матеріали міжнар. наук. конф. 19–20 квітня 2004 р., м. Київ. – К.: НІПМБ, Фонд ім. Ф. Еберта. с. 43-45.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Європейська місія України – 2013: тези круглого столу. // Зовнішні справи, №4. с. 16.

Чекаленко, Л.Д. (2016) 22 грудня – День Дипломата. Зовнішні справи (10).

Чекаленко, Л.Д. (1994) Шанс на виживання // Україна-Росія-Німеччина: нові реалії / Матеріали Міжнар. наук. конф., 27–29 жовтня 1993 р., Київ. . – К.: Ґенеза. с. 18-20.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українське питання в польській політиці міжвоєнного часу // Польща-Україна: історична спадщина і суспільна свідомість / Матеріали Міжнародної наукової конференції, 29–31 травня 1992 р., м. Кам’янець-Подільський. Інститут суспільних наук, Інститут історії України АН УРСР. – К.: Ін-т історії АН УРСР. с. 14-16.

Чекаленко, Л.Д. (2020) Euro-Atlantic choice of Ukraine. The 1st International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” (March 29-31, 2020). с. 315-320.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Europe. Security. Ukraine. Diplomacy [Електронний ресурс]. // Зовнішні справи, №10.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Foreign policy of Ukraine / Ed. by Tsivatyi V.G. MFA of Ukraine. Інший. – K.: LAT&K.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Principles of Ukraine-Russia Relations: Crimea [Електронний ресурс]. // Viche, №6.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Szkola ukrainska w Przemyslu. // Рrzemyski Dzwony, №12. с. 5-8.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Thoughts about political future of Ukraine. // Viche.

Чекаленко, Л.Д. (2003) The protection of rights of Ukrainian workers and national trade unions. // The Truth. Theoretical magazine of the Union of Fourth International, №34. с. 87-90.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Недієздатність держави, як геополітичний виклик. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право (1). с. 308-312.

Чекаленко, Л.Д. та Дорошко, М.С. (2017) Структурні перетворення пострадянського простору: виклики для України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 140-157.

Чекаленко, Л.Д. та Попова, Д.О. (2010) Безпека України - європейська складова світової безпеки. Науковий вісник Дипломатичної академії України (16). с. 13-16.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2016) Євроінтеграційна діяльність України через призму реалізації програми Східного партнерства: інституціональний та іміджевий аспекти. Науковий вісник Дипломатичної академії України (23). с. 4-12.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2014) Сприяння розв'язанню конфліктів на європейському континенті - одне з найважливіших завдань головування України в ОБСЄ. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 287-298.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2016) Безпековий вимір зовнішньої політики України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.Матеріали Міжнар. наук-прак конф ІМВ КНУ Тараса Шевченка, Ч.I. – К. с. 47-50.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2014) The Humanitarian Dimension of Ukraine – Russia Relations. // Віче (№8). с. 28-32.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В.Г. (2013) Головування України в ОБСЄ: пошук прийнятних рішень (політико-правовий контекст). // Європейське право, №1-2. с. 169-184.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В.Г. (2013) Сприяння розв’язанню конфліктів на Європейському континенті – одне з найважливіших завдань головування України в ОБСЄ. // Право, №7. с. 16-25.

Чорногор, Я.О. (2011) Енергетична політика Європейського Союзу: місце України. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 134-140.

Чорногор, Я.О. (2017) Естонія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 49-70. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Латвія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 106-126. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Литва. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 127-146. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2009) Україна та країни Балтії: розвиток партнерства. In: Україна в Євро- пі: пошуки спільного майбутнього: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 261-271. ISBN 978-966-651-774-9

Чорногор, Я.О. (2011) Миротворча діяльність України: здобутки та перспективи. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. Фенікс, Київ, Україна, с. 603-615. ISBN 978-966-651-941-5

Чорногор, Я.О. (2022) Закордонне українство. Українська призма: Зовнішня політика 2021. Аналітичне дослідження. ГО «Рада зовнішньої політики «Українська призма», Фонд ім. Ф.  Еберта. с. 309-313.

Чорногор, Я.О. (2009) Російсько-український газовийконфлікт в січні 2009 р. в контексті енергетичної безпеки сучасної Європи. Дослідження світової політики (49). с. 251-262.

Чорногор, Я.О. та Врадій, О.С. (2009) Енергетична безпека сучасної Європи. Віче (20). с. 14-16.

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Історія утвердження ідеї об'єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і України: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: монографія. Університет «Україна», Київ, Україна, с. 43-54. ISBN 978-966-388-331-1

Ш

Швед, В.О. (2015) Близькосхідна політика України: нові виклики. газета День.

Швед, В.О. (2009) Украина - Исламский мир: время формирования стратегического партнерства. Украина - Исламский мир (№ 3). с. 20-25.

Швед, В.О. (2007) Азійський напрям зовнішньої політики України / За ред. Ю.Г. Рубана. Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь. с. 196-202.

Швед, В.О. (2003) Близькосхідні пріоритети зовнішньої політики України / За ред. А.С. Гальчинського. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 62-78.

Швед, В.О. (2002) Ісламський чинник та забезпечення національних інтересів України. Стратегічна панорама (№ 3). с. 46-47.

Швед, В.О. (2009) Пріоритетні питання зовнішньої політики України на Близькому і Середньому Сході. In: Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД, с. 624-628.

Швед, В.О. (2008) Стратегічні пріоритети співробітництва України з країнами Близького та Середнього Сходу. In: Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД, с. 618-630.

Швед, В.О. (2007) Стратегічні завдання сучасної політики України на Близькому і Середньому Сході. In: Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД, с. 444-455.

Швед, В.О. (2006) Стратегічні пріоритети Української держави на близькому і Середньому Сході. In: Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. - 2006: Монографія / За ред. О.С. Власюка. К.: НІСД, с. 521-535.

Швед, В.О. (2013) Сучасні тенденції розвитку "Арабського пробудження" та їх вплив на реалізацію зовнішньоекономічної стратегії України на Африканському континенті. Зовнішні справи. (11). с. 52-53.

Швед, В.О. (2002) The Islamic Factor and Ukraine’s Strategic Interests. Central Asia and the Caucasus (№ 5 (7). с. 127-131.

Шергін, С.О. (2009) Розвиток теорії міжнародних відносин і світової політики в Україні. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 30-52.

Шергін, С.О. (2009) Концептуально-праксєологічні аспекті глобалізаційного розвитку. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 104-122.

Шергін, С.О. (2009) Рушійні сили азійсько-тихоокеанського регіоналізму. In: Глобалізація і сучасний міжнародний процес. Університет «Україна», Київ, с. 381-405.

Шергін, С.О. (2007) Вплив глобальних і регіональних тенденцій на зовнішню політику України. In: Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Стилос, Київ, с. 9-30.

Шергін, С.О. (2016) Геополітична ідентифікація України: ретроспектива та реальність. Зовнішні справи (4). с. 9-13.

Шергін, С.О. (2015) Україна – Туркменістан: співробітництво в контексті зовнішньополітичних пріоритетів. Зовнішні справи (3). с. 24-27.

Шергін, С.О. (2014) Східноазійський регіоналізм у контексті інтересів України: цілі, пріоритети, можливості та сценарії розвитку. Стратегія розвитку України (3). с. 56-71.

Шергін, С.О. (2014) Зовнішня політика та дипломатія України за умов глобалізації та регіоналізації. Україна дипломатична (15). с. 464-474.

Шергін, С.О. (2012) Геополітичні пріоритети України та Росії в контексті неоєвразійської парадигми розвитку. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 287-292.

Шергін, С.О. (2011) Три різних країни однієї Азії: країни АСЕАН у фокусі уваги України. Зовнішні справи (4). с. 16-21.

Шергін, С.О. (2010) Трансформація геополітичної ідентичності України в контексті українсько-російських відносин. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (29). с. 258-265.

Шергін, С.О. (2010) Геополітична ідентичність України в умовах глобалізації. Освіта регіону (2). с. 81-86.

Шергін, С.О. (2003) Евразийская проблематика в системе подготовки украинского дипломата. Проблемы подготовки дипломатов России и Украины. с. 104-108.

Шергін, С.О. (2001) Індикатор глобальних змін: Україна і Південно-Східна Азія в ХХІ ст. Політика і час (4). с. 25-34.

Шергін, С.О. (2014) Foreign Policy and Diplomacy of Ukraine under Conditions of Globalization and Regionalzation. and Human Sciences. Polish-Ukrainian Scientific Journal (2). с. 8-17.

Шергін, С.О. та Космина, В. та Чекаленко, Л.Д. (2017) Азійсько-Тихоокеанський регіоналізм: концептуальні моделі та сучасна практика. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ, с. 68-108.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї у сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 98-105.

Шморгун, О.О. (1994) Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). Технічний звіт. К.: Фундація Ольжича.

Шморгун, О.О. (2013) Євроатлантичні моделі президенталізму і демократизація української влади: політологічний вимір. In: США і світ ХХ століття / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. К.: Центр вільної преси, с. 315-331.

Шморгун, О.О. (2010) Концептуальні проблеми розвитку України: європейський та загальноцивілізаційний виміри. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Кер. авт. кол. А.І. Кудряченко. – НАН України, Ін-т європ. дослідж. К.: Ун-т «Україна», с. 205-221.

Шморгун, О.О. (2010) Солідаристсько-корпоративна парадигма антикризового розвитку України. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Кер. авт. кол. А.І. Кудряченко. – НАН України, Ін-т європ. дослідж. К.: Ун-т «Україна», с. 389-403.

Шморгун, О.О. (2009) Досвід становлення європейської демократії і формування моделі політичної влади в Україні. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Кер. авт. кол. і наук. ред. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 510-521.

Шморгун, О.О. (2008) Інноваційна стратегія побудови політичної влади в Україні. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія / За ред. В.Г. Кременя. К.: Педагогічна думка, с. 305-417.

Шморгун, О.О. (2016) Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (2). с. 30-49.

Шморгун, О.О. (2016) Фактор ядерної зброї в сучасній геополітиці та Україна. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу. с. 98-105.

Шморгун, О.О. (2016) Українсько-російська комбінація на світовій геополітичній шахівниці. Віче (7-8). с. 53-55.

Шморгун, О.О. (2014) Етнонаціональний вимір антикризового розвитку та Україна. Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації. с. 262-280.

Шморгун, О.О. (2012) Цивілізаційна ідентичність України у цивілізаційному вимірі. Наукові та освітянські методології на практики (5). с. 50-69.

Шморгун, О.О. (2012) Проблема створення спільного комунікативно-цивілізаційного простору між Україною і ЄС. Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 234-248.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір української національної ідентичності в ракурсі євроінтеграційного майбутнього. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 260-265.

Шморгун, О.О. (2009) Європейський досвід розвитку сучасної демократії в Україні. Віче (16). с. 5-8.

Шморгун, О.О. (2009) Зміна загальносвітової геостратегічної парадигми як фактор формування антикризового потенціалу України. Збірн. наук. праць (63). с. 104-124.

Шморгун, О.О. (2009) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризикованими економіками. с. 117-125.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір національної ідентичності та євроінтеграційна стратегія України. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 135-168.

Шморгун, О.О. (2010) Еліта та інтелігенція: проблема формування лідерського політичного потенціалу України. Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 квітня 2010 р.: Шості шинкаруківські читання. с. 15-24.

Шморгун, О.О. (2009) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: матер. IV Міжвід. Наук.-тер. конф.. с. 117-126.

Шморгун, О.О. (2008) Фінансова складова потенційних антикризових заходів в Україні. Матеріали конференції «Світова фінансова криза». с. 23-26.

Шморгун, О.О. Стратегія розвитку української економіки: проблема системного моделювання. [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2004) Оптимальна модель української влади в контексті порівняльного цивілізаційного аналізу. Вісник УВКР, № 10. с. 5-17.

Шморгун, О.О. (2002) Інтелектуальні корені українського солідаризму. Перехід IV, Вип. 9. с. 33-36.

Шморгун, О.О. (1999) Яка модель влади потрібна для України? Розбудова держави (7/12). с. 3-18.

Шморгун, О.О. (2020) Євроінтеграційний курс України: перспективи і застереження. Зовнішні справи (4). с. 12-19.

Я

Ялі, М.Х. (2013) Інформаційна політика Російської Федерації щодо України на початку ХХІ ст. Актуальні проблеми міжнародних відносин (114). с. 15-20.

Цей список був створений у Wed Jul 17 21:38:38 2024 CEST.