Елементи, в которих рік: 2004

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Число елементів: 111.

І

Ільїн, В.В. (2004) Містика духовного: імперативи ірраціонального в раціональному. Філософська думка (2). с. 38-45.

Ільїн, В.В. (2004) Оприявлення гнозису «Я»: Апологія ірраціонального. Людина-Світ-Культура. с. 41-51.

Ільїн, В.В. (2004) Гносеологія містичного: дискурс ірраціонального в раціональному. Ukraine – Polsha – Lublin – Dzohobycz. с. 28-38.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Философия денег. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Філософський аналіз онтичного статусу феномену грошей. Вісник КНТЕУ (1). с. 74-85.

Б

Бессонова, М.М. (2004) Основні виміри проблем економічної інтеграції Канади з США (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.). Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал (9). с. 22-28.

Бондарець, М.В. (2004) Інноваційно-інтеграційні конкурентноспроможні стратегії розвитку ВПК розвинутих країн як фактор сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. (1). с. 131-134.

Бульвінський, А.Г. (2004) Московський інтеграційний проект 1654 р.: завдання та способи реалізації. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки (Вип. 1). с. 177-187.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня 2004 р.). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2004) Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658—1659 рр. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня). с. 49-54.

Бульвінський, А.Г. (2004) Зовнішньополітична доктрина Московської держави XV-XVП ст. та українська державна ідея доби пізнього Середньовіччя: причини концептуальної непорівнянності. Україна дипломатична (Вип. 5). с. 287-326.

Бульвінський, А.Г. (2004) Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство. Історія в школах України (№2). с. 34-37.

Бульвінський, А.Г. (2004) Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство. Історія в школах України (№ 2). с. 34-37.

Бульвінський, А.Г. (2004) Ідеологічні засади зовнішньополітичної доктрини Московської держави XV—XVII ст. та українська державна ідея доби Пізнього Середньовіччя: причини концептуальної неспівставності. Україна дипломатична (Вип.5). с. 287-326.

В

Вовк, В.М. (2004) Неореалізм і перспективи трансатлантичної солідарності. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип.29. с. 84-103.

Вітер, І.І. (2004) Україна в глобальному конкурентному середовищі. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України.. С 5167..

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси. Антологія творчих досягнень.. С. 125131..

Вітер, І.І. (2004) Підвищення конкурентоспроможності продукції як передумова інтеграції України в європейський економічний простір. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностран- ных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов.. С. 468469..

Вітер, І.І. (2004) Взаємовідносини України з глобальними фінансовими інститутами в контексті економічної безпеки. Актуальні проблеми міжна- родних відносин: Збірник наукових праць.. 200 с. С. 72.

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси //. Антологія творчих досягнень., Вип. 1 (– 319). с. 125-131.

Г

Городня, Н.Д. (2004) До питання про причини та винуватців Першої світової війни. Полікультуротворча діяльність: Збірник наукових праць (Вип.2). с. 123-128.

Гуцало, С.Є. (2004) Загальні фактори впливу на політичні системи арабських країн: між авторитаризмом і демократією. Круглий стіл: Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях / ІСЕМВ НАН України. с. 47-50.

Гуцало, С.Є. (2004) Проблема Мосула в контексте становления независимой Турецкой Республики. Турция в ХХ веке. с. 68-74.

Гуцало, С.Є. (2004) До питання про українсько-єгипетські культурні зв’язки. Політика і час (№ 10). с. 3-11.

Гуцало, С.Є. (2004) У східному варіанті. Парламентаризм в Єгипті. Політика і час (№ 3). с. 20-26.

Д

Деменко, О. Ф. (2004) Інтеграція – феномен міжнародних відносин ХХІ ст. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Серія: Політологія і етнологія. (25). с. 201-214.

Деменко, О. Ф. (2004) Процеси інтеграції сучасного світу. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (16). с. 184-193.

Деменко, О. Ф. (2004) Військові аспекти євроатлантичної інтеграції України. Людина і політика (4). с. 122-132.

Добровольська, А.Б. (2004) Науково-технічна політика в стратегії національного розвитку. Вісник Академії митної справи. (Вип. 2). с. 41-45.

Добровольська, А.Б. (2004) Тенденції постіндустріального розвитку та глобалізація інформаційного простору. Антологія творчих досягнень. с. 166-169.

Добровольська, А.Б. (2004) Національні пріоритети інтеграційної політики в контексті технологічного розвитку. Інституційні фактори оптимізації відкритої економіки: світовий досвід і українські перспективи / Мат-ли Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 27-30.

Добровольська, А.Б. (2004) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Стратегія економічного розвитку України (№ 3-4). с. 273-278.

З

Зеленько, Г.І. (2004) Подолання відчуження держави і суспільства в Україні як передумова розвитку громадянського суспільства. Кроки до громадянського суспільства. Науковий альманах. с. 178-183.

Зеленько, Г.І. (2004) Подолання політичного відчуження як умова формування громадянського суспільства в Україні. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 2). с. 247-263.

Зернецька, О.В. (2004) Феномен глобальної культури. Сучасна цивілізація, гуманітарний аспект: Зб. наукових праць. с. 108-111.

Зернецька, О.В. (2004) Глобальна культура і національний контекст. Держава. Право. Економіка. (1). с. 76-80.

Зернецька, О.В. (2004) У дзеркалі комунікативних процесів. Політика і час (12). с. 64-67.

Зернецька, О.В. (2004) Нові тенденції у сфері глобальної комунікації: впливи на економіку і політику й виникнення глобальної комунікаційної парадигми. Антологія творчих ідей. с. 98-101.

Зернецька, О.В. (2004) Філософія глобалістики. Політика і час (11). с. 67-75.

Зернецька, О.В. (2004) Університети як будівничі суспільства знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин (50(1)). с. 287-289.

Зернецька, О.В. (2004) Медіа-дипломатія. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т.2. с. 812.

Зернецька, О.В. (2004) Віртуальна дипломатія (С. 368), Дипломатія мережева (С. 381). Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т. 1.. с. 760.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Політичний дискурс: комунікативні стратегії інформаційної доби. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. (25). с. 90-96.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Чи прийме Палата нашу подяку? Дещо про мовний вишкіл британського парламенту. Віче. (9). с. 73-74.

К

Кудряченко, А.І. (2004) Панамериканізм, пангерманізм, панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. А-Я. Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. К.: Генеза, с. 457-459.

Кудряченко, А.І. (2004) Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів слухачами факультету підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ. [Навчальний матеріал]

Кудряченко, А.І. (2004) Менеджмент і правові принципи соціальної роботи у ФРН. Міжнародний семінар з практики соціальної роботи в Берліні. In: Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі. – Наук. зб. К.: МАУП, с. 221-227.

Кудряченко, А.І. (2004) Місце сучасної Європи в цивілізаційних процесах. Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. Збірник наук. праць. ІПіЕНД, журнал «Діалог. Історія, політика, економіка» (№5). с. 126-139.

Кудряченко, А.І. (2004) Стратегічний вибір України в умовах глобалізації. Держава. Право. Економіка. Науково-практичний журнал (№1). с. 104-109.

Кудряченко, А.І. (2004) Історичні традиції благодійництва греків України. Трибуна (№9-10). с. 36-38.

Кудряченко, А.І. (2004) Українсько-російські відносини в контексті міжнародних вимірів. Україна-Росія: пошук оптимальної моделі відносин. Матеріали міжнародної конференції, Київ, 19–20 квітня 2004 р. / Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки.. с. 47-48.

Кудряченко, А.І. (2004) Головні виміри соціальної держави сучасної ФРН. Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: наук. зб. – К.: МАУП. с. 228-242.

Кудряченко, А.І. (2004) Причини та наслідки Великого голоду в Україні 1932–1933 років у контексті аналізу тогочасних німецьких дипломатичних установ в Україні. Голодомор 1932–1933 років: основні дійові особи і механізм здійснення. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. – К.: МАУП. с. 88-95.

Кудряченко, А.І. (2004) Соціально-політичні виміри Голодомору в Україні 1932–1933 рр. за свідченнями тогочасних німецьких дипломатичних установ. Персонал (№1). с. 21-25.

Кудряченко, А.І. (2004) Ялтинська конференція 1945 року – погляд через десятиліття. Україна дипломатична (Вип.5). с. 143-158.

Кудряченко, А.І. (2004) Политико-правовое положение немцев Украины в 30-е годы ХХ столетия: декларации и реальность. Вопросы Германской истории. – Днепропетровск. с. 187-198.

Кудряченко, А.І. та Рудич, Ф.М. та Храмов, В.О. (2004) Геополітика: Підручник. МАУП, Київ. ISBN 966-608-381-7

Л

Лукаш, О.І. (2004) Особливості економічного розвитку Індії в умовах глобалізації / відп. ред. В.К. Гура. Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях країн Азії і Африки: перспективи та умови консенсусу: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 62-67.

М

Метельова, Т.О. (2004) «Антропологічна криза» як мода і як симптом. Вісник КНТУ (6). с. 28-36.

Метельова, Т.О. (2004) Революція постмодерну і постмодерн революції: естетичний виток етичного. Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигм?. с. 268.

Метельова, Т.О. (2004) Криза раціональности як симптом кризи системности. Sententiae: зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського то- вариства). № 1 / Вінницький нац. техн. ун-т; Укр. філософський фонд. с. 17-26.

Метельова, Т.О. (2004) До джерел світоглядних трансформацій: сфери вітальності та ейдетики. Сучасність (3). с. 92-96.

Метельова, Т.О. (2004) Філософія XX століття // Текст лекцій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. та Менжуліна, Л.Н. (2004) Світоглядно-антропологічні метаморфози людського буття в сучасній філософії: текст лекції з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. ден. і заоч. форм навч. та аспірантів / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Мхитарян, Н.І. (2004) Зовнішня політика Туреччини в глобальному і регіональному вимірі. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях: перспективи та умови консенсусу», Київ, 10-11 жовтня 2004   р. с. 28-35.

Мхитарян, Н.І. (2004) Консолидация тюркского мира в идеологии и политической практике официальной Анкары (ретроспективный анализ этапов). Центральная Азия и Кавказ (№ 5 (3). с. 151-156.

Мхитарян, Н.І. (2004) К вопросу о геополитическом измерении влияния турецкого фактора в Черноморско-Каспийском регионе. Турция в ХХ веке: сб. ст. с. 222-233.

Мхитарян, Н.І. (2004) К вопросу о геополитическом измерении влияния турецкого фактора в Черноморско-Каспийском регионе. Перспективи українсько-турецьких відносин у регіональному вимірі / Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє: Збірник наукових праць. с. 552-556.

Мітрофанова, О.О. (2004) Зовнішня політика та політика безпеки незалежної України. /Вибрані проблеми сучасної української зовнішньої політики і політики у сфері національної безпеки (1). с. 96-128.

О

Орлова, Т.В. (2004) Декабризм як спроба модернізації Росії: сучасний погляд на проблему. Історичний журнал (№ 8). с. 76-84.

Орлова, Т.В. (2004) Війни в історії ХХ століття. Історичний журнал (№ 1-2). с. 62-68.

П

Пророченко, Н.О. (2004) Проблеми еволюції арабської єдності в контексті політики США на Близькому Сході. Зб. наук. досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ (№ 28). с. 66-80.

Р

Розумюк, В.М. (2004) Теорія міжнародних відносин: шляхи еволюції та перспективи розвитку. Антологія творчих досягнень (Вип. 1). с. 199-206.

Розумюк, В.М. (2004) Ідеологічний вимір української євроінтеграції. Соціально-психологічний аспект. Євро-оптимізм та євро-песимізм в українській зовнішньополітичній риториці. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 10–11 листопада 2004 р. с. 39-42.

Розумюк, В.М. (2004) Теоретичні доктрини легітимації зовнішньої політики США: від історії «кінця ідеологій» до ідеології «кінця історії». Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип.29). с. 61-73.

С

Скаленко, О.К. (2004) Глобализация ХХІ: реалии и концепции. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації / Матеріали Другої Всесвітньої конференції в м. Києві, 23.05.2003р.. с. 147-155.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальна інформаційна концепція конкуренто-спроможного розвитку України. Глобальна конкуренція в умовах однополюсного глобалізму / Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції 10–11 жовтня 2004 року, м. Київ.. с. 38-42.

Скаленко, О.К. (2004) Глобалізаційні виміри інформаційної безпеки. Економічний часопис- ХХІ (1). с. 45-46.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (1). с. 115-122.

Скаленко, О.К. (2004) Системно-інформаційна методологія і теорія глобального соціального економічного процесу. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (1). с. 115-122.

Скаленко, О.К. (2004) Стратегічні основи інноваційної економіки (методологічні аспекти). Економіка промисловості (2). с. 14-29.

Скаленко, О.К. (2004) Основи суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (50). с. 39-42.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальна інформаційна стратегія України. Момент істини. Віче (9). с. 63-68.

Скаленко, О.К. (2004) Стратегічна інформаційна булава для українського уряду. Українознавство (1-2). с. 310-314.

Скаленко, О.К. (2004) Україна сучасна: проблеми системного розвитку. Вісті Українського гуманітарного університету. с. 37-41.

Скаленко, О.К. (2004) Сущность и проблемы информатизации социально- экономического развития в современных условиях. Информационное обеспечение науки и производства: м-ли конф. с. 111-117.

Солошенко, В.В. (2004) Діяльність Гете-Інституту в Україні у 90-ті роки XX століття. Актуальні проблеми слов’янознавства, 1. с. 299-304.

Срібняк, І.В. (2004) Поважна віха в український історіографії (Рец. на: Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій). Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі europejskіej – przeszłość і teraźnіejszość, № 2-3. с. 460-463.

Срібняк, І.В. (2004) Українці про союз 1920 р.: Передумови та наслідки підписання Варшавської угоди між УНР і Польщею (вибрані аспекти історіографії проблеми). Rzeczpospolіta Obojga Narodów і jej tradycje. Studіa і szkіce / Redakcja naukowa M. Wagner, J. Wojtasіk. с. 333-344.

Срібняк, І.В. та Палієнко, М.Г. (2004) Збереження документальних свідчень боротьби українського народу за соборність і державність в 1918–1921 рр. (біля витоків перших архівних колекцій в еміграції). Україна: від самостійності до соборності (22 січня 1918 р. – 22 січня 1919 р.) / Збірник ІПіЕНД. с. 215-226.

Т

Ткаченко, І.В. (2004) Газета «Рада» як джерело до історії видання ЛНВ у Києві (1907-1914). Студії з архівної справи та документознавства, Т. 12. с. 92-98.

Ткаченко, І.В. (2004) Видання українського народного тижневика «Засів» у Києві (1911-1912). Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 9. с. 29-45.

Толстов, С.В. (2004) Система міжнародних відносин: критерії оцінки і параметри функціонування. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (27). с. 162-187.

Толстов, С.В. (2004) Загальні критерії та методологічні виміри системи міжнародних відносин. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (29). с. 3-27.

Толстов, С.В. (2004) Система міжнародних відносин: внутрішні зв’язки та регулюючі механізми. Антологія творчих досягнень (1). с. 263-289.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2004) Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України (10). с. 346-358.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Важлива віха співробітництва (до завершення Року Росії в Україні). // Стратегічна панорама, №1. с. 51-56.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Посилення гуманітарного чинника в українсько-російських відносинах. // Стратегічна панорама, №2. с. 130-137.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Міжнародна конференція «Україна-Росія: пошук оптимальної моделі відносин». // Стратегічна панорама, №2. с. 162-168.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Україна і розширений ЄС: тенденції відносин. // Стратегічна панорама. с. 39-46.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури: наукова монографія. Інший. - К.: РНБО України. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, ДУС.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Політичний вимір українсько-російських відносин. // Україна-Росія: пошук оптимальної моделі відносин / Матеріали міжнар. наук. конф. 19–20 квітня 2004 р., м. Київ. – К.: НІПМБ, Фонд ім. Ф. Еберта. с. 43-45.

Чекаленко, Л.Д. (2004) Проблеми захисту прав українських громадян в РФ. // Україна-Росія: пошук оптимальної моделі відносин / Матеріали міжнар. наук. конф. 19–20 квітня 2004 р., м. Київ. – К.: НІПМБ, Фонд ім. Ф. Еберта. с. 98-102.

Чорногор, Я.О. (2004) Утворення Партії зелених у ФРН (кінець 1970-х – 1980-і роки). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (74). с. 40-43.

Ш

Швед, В.О. (2004) Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичного співтовариства. Стратегічна панорама (№ 4). с. 35-38.

Швед, В.О. (2004) Близькосхідна політика України у контексті сучасного геополітичного протиборства на Близькому Сході / За ред. А.С. Гальчинського. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 247-270.

Швед, В.О. (2004) Питання трансформації Великого Близького Сходу у сучасних геополітичних інтересах / За ред. Г.П. Балабанова. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 21-22 травня 2004 р. м. Київ. с. 67-83.

Шергін, С.О. (2004) Азійсько-Тихоокеанська дилема: асиметрична інтеграція та регіональна безпека. Політика і час (6). с. 30-42.

Шергін, С.О. (2004) Азійсько-Тихоокеанська дилема: асиметрична інтеграція та регіональна безпека. Політика і час (7-8). с. 115-122.

Шморгун, О.О. (2004) Результати наукового дослідження. Антологія творчих досягнень, Вип. 1. с. 61-68.

Шморгун, О.О. (2004) Оптимальна модель української влади в контексті порівняльного цивілізаційного аналізу. Вісник УВКР, № 10. с. 5-17.

Цей список був створений у Mon Jan 30 17:48:36 2023 CET.