Елементи, в яких тема: "Теорія та методологія всесвітньої історії"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 1419.

І

Іванов, Д.І. (2019) Ставлення основних політичних партій до участі Великої Британії у війнах та конфліктах. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 311-315.

Ільїн, В.В. (2008) Власть и деньги. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Философия богатства: человек в мире денег. Інший. «Знання України», Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Апологія ірраціонального. Інший. Європейський університет, Київ.

Ільїн, В.В. (2002) Діалог «Софії» і «Логосу» (феноменологія екзистенціально-персоналістських концепцій української антропології). Інший. Сталь.

Ільїн, В.В. (1999) Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступеня сходження до істини). Інший. Сталь, Київ.

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. In: Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2014) Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття. In: Синергетика і освіта: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 43-69.

Ільїн, В.В. (2014) Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу. In: Синергетика і творчість: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 33-64.

Ільїн, В.В. (2013) Философско-экономическое мышление: модус долженствования. In: Постреформизм и развитие: монография. Изд-во Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Ирпень, с. 295-299.

Ільїн, В.В. (2013) Постчеловек – образ новой идентичности. In: и ценности в эпоху глобализации. Наукова думка, Київ, с. 516-528.

Ільїн, В.В. (2011) От «пост» к «прото»: тенденции развития финансового мира. In: Экономическая теория в XXI веке – 8 (15): Экономика модернизации: монография. Вузовская книга, Ростов н/Д, с. 48-54.

Ільїн, В.В. (2009) Етичні детермінації економічних відносин: добро і зло в контексті грошей. In: Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність біз- несу та економічна ефективність: монографія. УБС НБУ, Київ, с. 46-63.

Ільїн, В.В. (2008) Экономическое бытие как метафизическая реальность. In: Антология современной философии хозяйства. Магистр, Москва, с. 437-442.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт «інновації»: історія, сучасність, смисл. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. Педагогічна думка, Київ, с. 48-73.

Ільїн, В.В. (2008) Дух и ценности в эпоху постмодерна: финансовый вектор. In: Вековой поиск модели хозяйственного развития России. Волгоградское научное издательство, Волгоград, с. 160-170.

Ільїн, В.В. (2007) Модус інституціоналізму в системі інтелектуальних дискурсів економічного знання. In: Інституціональна парадигма цивілізаційно- го розвитку: У 4-х кн. КПУ, Запоріжжя, с. 61-88.

Ільїн, В.В. (2017) Бути філософом – означає діяти. Наука і суспільство. с. 19-23.

Ільїн, В.В. (2016) Инварианты новой методологии: предложения и альтернативы. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 21-26.

Ільїн, В.В. (2016) «Аналитический нарратив» как метод познания социально-экономических процессов. Альманах «Філософські проблеми і гуманітарних наук (25). с. 20-25.

Ільїн, В.В. (2015) Методологическая культура современного мышления: познание и смысл. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості. с. 14-20.

Ільїн, В.В. (2015) Проблема «позитивного» і «нормативного» в економічній науці. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. с. 9-12.

Ільїн, В.В. (2009) Філософія меркантилізму: монетарно-фінансові джерела меркантилізму. Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ» (2). с. 215-222.

Ільїн, В.В. (2019) Концепт «картографії» в парадигмі геоекономічного простору: теоретико-методологічний аспект. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 179-191.

Ільїн, В.В. (2010) Метафизика экономики. 2-е изд. испр. и допол. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. (2010) Філософія економіки versus філософія господарства? In: Філософія гро- шей в епоху фінансової цивілізації: Монографія. УБС НБУ, Київ, с. 211-217.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2015) Экономико-философская мысль современного мира. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2011) Философия экономики. История. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2008) Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. Інший. Знання, Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2006) Метафізика економіки. Інший. «Знання», Київ.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2012) Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Інший. Педагогічна думка, Київ.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. та Пролеєв, С.В. (2011) Влада: модус елітності. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива. Т-во «Знання» України, Київ, с. 61-126.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Философия денег. Інший. Книга, Київ.

А

Аулін, О.А. (2012) Формування міфологічних систем у контексті мусульманського державотворення. Сучасна українська політика (Вип. 2). с. 310-316.

Аулін, О.А. (2011) Основні атрибути соціальної міфотворчості мусульманських еліт. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 82-90.

Аулін, О.А. (2011) Своєрідність сучасної міфотворчості ісламських еліт у контексті соціальної дії / Гол. ред. Лях В.В. Мультіверсум. Філософський альманах (Вип. 2). с. 44-54.

Аулін, О.А. (2011) Сучасна міфотворчість іноземних мусульманських еліт у соціокультурній сфері України. Сучасна українська політика (Вип. 2). с. 386-394.

Аулін, О.А. (2010) Соціокультурні парадигми модернізації ісламського світу. Українське релігієзнавство. Спецвипуск (2010-1). с. 77-84.

Аулін, О.А. (2009) Специфіка соціальної міфотворчості сучасних мусульманських еліт. Людина. Світ. Суспільство: Матеріали доп. та виступів (Ч. VII). с. 73-74.

Аулін, О.А. (2009) Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Вип.25). с. 273-279.

Аулін, О.А. (2016) Післямова: тенденції і перспективи. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 374-379.

Аулін, О.А. (2016) Хізб ут-Тахрір в Україні. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 154-155.

Аулін, О.А. (2015) ІДІЛ як медіа вірус. In: Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. Львів.: Манускріпт, с. 34-40.

Б

Бессонова, М.М. (2016) Про спадкоємність в Історії: від студентки Олександра Михайловича Мальованого до його наступниці у викладанні Історії Стародавнього світу. Артист за кафедрою: Збірник пам’яті професора Олександра Мальованого. с. 29-32.

Бессонова, М.М. (2014) Канадознавство у незалежній Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (Дніпродзержинськ, 11–12 квітня 2014 р.). с. 57-59.

Бессонова, М.М. (2011) Сучасний стан канадознавчих студій в Україні. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.): у 2-х частинах, 2. с. 111-113.

Бессонова, М.М. (2019) Іспанський досвід подолання диктатури та подальших успішних перетворень. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 82-88.

Бессонова, М.М. (2019) Специфіка сучасних інтеграційних процесів у північноамериканському регіоні: перегляд угоди про НАФТА. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 271-276.

Бессонова, М.М. (2017) 25-річчя Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». Scriptorium nostrum (2). с. 498-501.

Богданович, І.І. (2009) Економічні виміри євроінтеграції України. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 351-360.

Богданович, І.І. (2010) Проблеми стимулювання науково-технічної кооперації України і ЄС. In: Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти. Монографія / За ред. Є.В. Бевзюка, О.О. Гріна. Ужгород: Вид. Закарпатського ДУ, с. 176-184.

Богданович, І.І. (2019) Білорусь: національний шлях розвитку та його здобутки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 364-370.

Богданович, І.І. (2019) Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Білорусь: специфіка державної підтримки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 370-375.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 90-96.

Бондарець, М.В. (2016) Стратегії неоіндустріальної трансформації економіки розвинутих країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (14). с. 42-45.

Бондарець, М.В. (2015) Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів країн СНД. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і спів- робітництва в міжнародних відносинах. Зб. н. пр. / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова.. с. 146-151.

Бондарець, М.В. (2015) Особливості розвитку інноваційних процесів провідних і транзитивних країн в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. (7). с. 15-19.

Бондарець, М.В. (2015) Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн. Глобальні та національні проблеми економіки. (4). с. 46-49.

Бондарець, М.В. (2012) Теоретико-методологічні та практичні аспекти регулювання стратегії бюджетного реформування. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (4(73)). с. 50-60.

Бондарець, М.В. (2011) Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України (2(67)). с. 99-110.

Бондарець, М.В. (2008) Соціально-економічні імперативи сталого розвитку в умовах глобальної модернізації. Антологія творчих досягнень (4). с. 109-113.

Бондарець, М.В. (2004) Інноваційно-інтеграційні конкурентноспроможні стратегії розвитку ВПК розвинутих країн як фактор сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. (1). с. 131-134.

Бондарець, М.В. (2014) Глобальна системна криза: характер, перспективи розвитку та соціально-економічні наслідки (С. 50–59), Новітні стратегії дер- жавного антикризового менеджменту транзитивних країн (С. 156– 164), Національна антикризова концепція модернізації України та стратегії її реалізації (С. 81–85). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, р.Н. Жангожа та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУК.

Бондарець, М.В. (2011) Вплив глобальної і регіональної інтеграції на параметри сталого розвитку (С. 81–85), Сучасні національні та глобальні конкуренто- спроможні моделі сталого розвитку в контексті глобальних викликів (С. 207–211), Особливості розвитку сучасного етапу світової глобальної кризи, її вплив на Україну та напрями мінімізації наслідків (С. 321–329). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ.

Бульвінський, А.Г. (2014) Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. с. 130-157.

Бульвінський, А.Г. (2016) Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії. Проблеми всесвітньої історії (№ 2). с. 49-71.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм та проблема модернізації Росії: історія питання. Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції, м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-х частинах (Ч. 3). с. 13-17.

Бульвінський, А.Г. (2015) Сибірський сепаратизм: причини появи і сучасний стан. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (Вип 1.). с. 199-207.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації в Росії: історія та сучасний дискурс. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (Вип. 2). с. 163-178.

Бульвінський, А.Г. (2015) Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 73-85.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах (Ч. 2). с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2013) Проблеми модернізації в Росії на сучасному етапі. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ТС всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах (Ч. 2). с. 7-11.

Бульвінський, А.Г. (2014) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 222-232.

Бульвінський, А.Г. (2013) Витоки української державної ідеї. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць (№ 1). с. 10-19.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проблеми партійної системи сучасної України. Політичний менеджмент (№ 4-5). с. 97-114.

Бульвінський, А.Г. (2012) Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні / за загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 191-208.

Бульвінський, А.Г. (2011) Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 52-61.

Бульвінський, А.Г. (2010) Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси. Віче (№ 20). с. 8-12.

Бульвінський, А.Г. (2010) Актуалізація в РФ теми боротьби з «переглядом» історії Великої Вітчизняної війни. «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции. (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17-21 февраля 2010 г.): Сборник научных статей. с. 318-329.

Бульвінський, А.Г. (2009) Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення. Віче (№ 18). с. 14-17.

Бульвінський, А.Г. (2009) Чи впав Берлінський мур у ставленні європейських політиків до України. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Європейська перспектива. с. 255-261.

Бульвінський, А.Г. (2002) Правосуб’єктність Війська Запорозького у відносинах із сусідніми державами: спроба концептуального осмислення. Людина і політика (№ 4). с. 147-157.

Бульвінський, А.Г. (2017) Перспективи розвитку Росії у контексті екстрактивної державно-політичної традиції. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 154-174.

Бульвінський, А.Г. (2019) Сценарії еволюції пострадянського простору у контексті європейського та євразійського інтеграційних процесів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 340-342.

Бульвінський, А.Г. (2019) Концептуальне бачення пострадянського простору у російських стратегічних документах: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 342-347.

Бульвінський, А.Г. (2015) Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. ХІХ - початок ХХ ст. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки» (№ 1(3)). с. 5-12.

Бульвінський, А.Г. (1995) Історичні передумови українсько-московської війни 1658-1659 рр. у загальноєвропейському контексті. Ноосфера (№ 1). с. 29-32.

Бульвінський, А.Г. (2009) Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року. Воєнна історія (№ 3 (4). с. 52-62.

Бульвінський, А.Г. (2015) Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до пострадянських часів. Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки» (№ 1 (3). с. 13-23.

Бульвінський, А.Г. (2012) Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 311-327.

Бульвінський, А.Г. (2004) Зовнішньополітична доктрина Московської держави XV-XVП ст. та українська державна ідея доби пізнього Середньовіччя: причини концептуальної непорівнянності. Україна дипломатична (Вип. 5). с. 287-326.

Бульвінський, А.Г. (2004) Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство. Історія в школах України (№ 2). с. 34-37.

Бульвінський, А.Г. (2002) Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку. Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. 4). с. 62-70.

Бульвінський, А.Г. та Борисенко, В.Й. та Візер, С.О. (2006) Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. Технічний звіт. К.: Видавництво «Старий світ».

Білорус, О.Г. (2016) Глобальна ринкова неоконвергенція: генезис та закономірності еволюції. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-13.

Білорус, О.Г. (2016) Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія. Інший. К.: Ун-т «Україна».

Білорус, О.Г. (2003) Экономическая система глобализма: монография. Інший. К.: КНЭУ.

Білорус, О.Г. (2002) Глобализация и безопасность развития. науч. ред. О.Г. Белорус; НАН Украины, Инт мировой экономики и междунар. отношений, Киев. нац. экон. ун-т.. с. 789.

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і безпека розвитку. Інший. К..

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і національна стратегія України: монографія. Інший. К.: Просвіта.

Білорус, О.Г. (2009) Глобальна продовольча безпека: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. (2015) Фінансова глобалізація і євроінтеграція: монографія за ред. О.Г. Білоруса, Т.І. Єфименко;. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. (2007) Глобальний конкурентний простір: монографія. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2008) Глобальное конкурентное пространство: монография. Робочий документ. рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус; Гос. высш. учеб. заведение «Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана», Ин-т мировой экономики и междунар. от- ношений НАН Украины, Междунар. ассоц. «Украина-Римский клуб», Междунар. ин-т глобалистики., К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (1998) Глобальні трансформації і стратегії розвитку. Робочий документ. НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин К..

Білорус, О.Г. (2014) Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Інший. K.-W.: Universitet «Ukraina».

Білорус, О.Г. (2001) Global Transition and Realities: monograph. Робочий документ. K., Warsaw.

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2007) Розвиток процесів глобалізації в постіндустріальну епоху: монографія. Робочий документ. К.: ННЦ «Ін-т аграр. Економіки».

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2005) Глобальна перспектива і сталий розвиток: Моногр. Робочий документ. Ін-т світ. еко- номіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. –К.: МАУП.

Білорус, О.Г. та Саблук, П.Т. та Власов, В.І. (2008) Глобалізація і продовольство: моногр. Робочий документ. К.: ННУ «Ін-т аграр. економіки».

В

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Проблеми соціально-політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 117-122.

Васильєв, О.А. Нові тенденції в енергетичній політиці США. Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. -.

Васильєв, О.А. (2016) Основні тенденції і проблеми модернізації провідних країн світу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. 34-41 с.

Васильєв, О.А. (2016) Країна без науки - країна без майбутнього. Зовнішні справи (№ 11). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на суспільно-політичну трансформацію Казахстану. Зовнішні справи (№ 1). с. 52-55.

Васильєв, О.А. (2016) Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України / За заг. редакцією д. політ. н., проф. Зернецької О.В. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: зб. наук. пр. с. 55-62.

Васильєв, О.А. (2016) Особливості суспільно-політичної модернізації Казахстану / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 157-164.

Васильєв, О.А. (2016) Регіональноінтеграційні чинники соціально-політичної трансформації: порівняльний досвід Союзної держави Росії і Білорусі та ОДЕР-ГУАМ / За заг. ред. к. і.н, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: зб. наук. пр. с. 237-252.

Васильєв, О.А. (2015) Проблеми і перспективи соціально-політичної трансформації інтеграційного об’єднання Росії і Білорусі. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: зб. наук. пр. с. 373-379.

Васильєв, О.А. (2015) Ядерна енергетика Франції - найпотужніший механізм безпеки. Зовнішні справи (№ 2). с. 31-35.

Васильєв, О.А. (2014) Проблеми трансформації інтеграційного об’єднання РФ і Білорусі. Зовнішні справи (№ 7). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2014) Розвиток виробничих сил, науки і техніки як головний фактор, що визначає соціально-політичну трансформацію сучасних держав. Зовнішні справи (№ 9). с. 44-47.

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток експортного потенціалу як складова модернізації зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішні справи (№ 4). с. 36-39.

Васильєв, О.А. (2013) Модернізація зовнішньоекономічної діяльності України з урахуванням впливу ресурсних та екологічних обмежень в умовах переходу до сталого розвитку. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: зб. матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції (Київ, 20 червня 2013 р.). с. 26-28.

Васильєв, О.А. (2013) Розвиток електроенергетичного комплексу як основа підвищення експортного потенціалу та економізації зовнішньої політики України. Зовнішні справи (№ 11). с. 48-51.

Васильєв, О.А. (2013) Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України в паливно-енергетичній сфері на засадах сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: [зб. наук. пр.] (Вип. 1). с. 3-12.

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як детермінанта сталого розвитку України. Зовнішні справи (№ 6). с. 47-49.

Васильєв, О.А. (2012) Глобальні проблеми еконології. Зовнішні справи (№ 5). с. 50-55.

Васильєв, О.А. (2012) Вплив трансформації світової економічної системи на розвиток паливно-енергетичної галузі економіки країн-членів ЄС. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 травня 2012 р.). с. 10-12.

Васильєв, О.А. (2012) Побудова соціальної ринкової економіки як основа стратегії модернізації національного господарства України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. пр. (Вип. 1). с. 3-15.

Васильєв, О.А. (2012) Модернізація як головний фактор сталого розвитку України. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті сталого розвитку: зб. матеріалів наукової конференції (Київ, 18 жовтня 2012 р.). с. 8-10.

Васильєв, О.А. (2009) Роль вітчизняної науки та високих технологій у входженні України до європейського інтеграційного простору. Віче (№ 16). с. 14-16.

Васильєв, О.А. (2009) Роль міжнародного науково-технічного співробітництва в економізації зовнішньополітичної діяльності. Збірник наукових праць: (Вип. 6). с. 50-63.

Васильєв, О.А. (2008) Роль національної науки і високих технологій в економізації зовнішньої політики України: матер. міжн. наук.-прак. конф. ДА України при МЗС України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії, (Київ, 6 червня 2007 р.). с. 246-263.

Васильєв, О.А. (2007) Глобалізація атомної енергетики. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення», 24 квітня 2007 року, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2007. с. 33-42.

Васильєв, О.А. (2017) Вплив науково-технологічного чинника на модернізацію Росії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 174-184.

Васильєв, О.А. (2017) Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 221-236.

Васильєв, О.А. (2015) Енергетична політика Франції. In: Французька модель державності: політичний економічний, соціальний і правовий аспекти: монографія / О.Г. Бабенко, О.А. Васильєв, С.В. Віднянський, М.М. Гнатовський, Н.М. Грущинська; ред.: Н.О. Татаренко, С.С. Троян, О.І. Шаповалова. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 97-124.

Васильєв, О.А. (2017) Стан ядерної енергетики України – загроза національній безпеці. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 233-243.

Васильєв, О.А. (2019) Перспективи Росії, США і Китаю бути глобальними лідерами. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 250-256.

Васильєв, О.А. (2019) Фактори інноваційного та постіндустріального розвитку у процесах трансформації країн пострадянського простору. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 357-364.

Васильєв, О.А. (2016) Country without science is a country without a future (For example, Russia and China). UA Foreign Affairs (№ 3). -.

Васильєв, О.А. (2017) Science is the basis for a country’s modernization. Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 24, серія «Політичні науки». с. 137-142.

Вишневська, І.Г. (2014) Анализ американской стратегии сдерживания и привлечения Китая. Moldoscopie (1 (64)). с. 130-146. ISSN 1812-2566

Вишневська, І.Г. (2013) Ексергетичні «козирі» – шлях до виграшу. Зовнішні справи (6). с. 42-48.

Вишневська, І.Г. (2012) Стратегічне моделювання американсько-китайських відносинах за умов глобальної трансформації світу. Актуальні проблеми міжнародних відносин (107(2)). с. 67-71.

Вишневська, І.Г. (2012) Гра… За ігровим столом – США та КНР. Зовнішні справи (7). с. 36-41.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 1). Зовнішні справи (1). с. 38-43.

Вишневська, І.Г. (2012) Виграш… За гральним столом – США та КНР (Частина 1). Зовнішні справи (11). с. 42-46.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 2). Зовнішні справи (2). с. 24-28.

Вишневська, І.Г. (2012) Виграш… За гральним столом – США та КНР (Частина 2). Зовнішні справи (12). с. 43-48.

Вишневська, І.Г. (2014) Неканонічна стратегія (Частина 3). Зовнішні справи (3). с. 54-57.

Вовк, В.М. (2015) Парадигма стратегічного партнерства та воєнні доктрини. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За ред. С.В. Толстова. с. 39-43.

Вовк, В.М. (2013) Стратегія національної безпеки як чинник міжнародної політики. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 2 (63). с. 123-128.

Вовк, В.М. (2012) Стратегія національної безпеки і переформатований реалізм. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 3 (60). с. 133-140.

Вовк, В.М. (2012) США та Росія: перспективи політики «перезавантаження». Актуальні проблеми міжнародних відносин, Ч. 1 (107). с. 152-156.

Вовк, В.М. (2011) Глобалізаційні процеси та національний інтерес у трансатлантичному просторі. Теоретичний вимір. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 4 (57). с. 42-49.

Вовк, В.М. (2010) Перспективи реалізму на міжнародній арені. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 2 (51). с. 8-17.

Вовк, В.М. (2009) Регіональні виміри глобальних стратегій (Україна, Росія, США). Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008 р. Матеріали міжвід. наук.-практ. конф. с. 42-51.

Вовк, В.М. (2011) Національний інтерес і проблема інформаційної безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин, Ч. 1 (102). с. 155-158.

Вовк, В.М. (2008) Сучасні глобальні стратегії: баланс сил, альтернативи міжнародного розвитку та історична спадщина. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Відп. ред. Камінський Є.Є., Вип.44. с. 156-170.

Вовк, В.М. (2004) Неореалізм і перспективи трансатлантичної солідарності. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип.29. с. 84-103.

Вовк, В.М. (2006) Зовнішня політика та громадська думка. Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. Камінський Є.Є.. с. 102-108.

Вовк, В.М. (2005) Сучасні виклики державам трансатлантичного регіону. Антологія творчих досягнень. Відповідальний редактор акад. НАН України Ю.М. Пахомов. с. 340-345.

Вовк, В.М. (2003) Франція та США: регіональна гегемонія і трансатлантичне суперництво. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип.23. – Відповідальний редактор Камінський Є.Є.. с. 74-84.

Вовк, В.М. (2003) Мовна політика і національне самопочуття. Якість життя в Україні: час жити і час виживати: Збірник матеріалів круглого столу.

Вовк, В.М. (2000) Фактор громадської думки у виробленні зовнішньополітичних стратегій. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип. № 13. – Головний редактор Лещенко Л.О.. с. 82-85.

Вовк, В.М. (1995) Монологізм свідомості та політичне мовлення. Політична думка (№ 2-3). с. 21-26.

Вовк, В.М. (1992) Политический дискурс в переходный период. Материалы международной конференции.

Вовк, В.М. (2019) Стратегія ядерної безпеки і реалізм: український вимір. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вовк, В.М. (2020) Історична пам’ять і політична ідентичність. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 102-113.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2009) За лаштунками основного закону (Ідентичність і конституційний процес). Філософські діалоги: Зб. наук. праць., Вип. 3. с. 77-89.

Вовк, В.М. та Білий, О.В. (2007) Панування реалістичного порядку. Критика, № 7–8. с. 2-4.

Вєтринський, І.М. (2017) Базові пріоритети й стратегічні імперативи формування національних геополітичних стратегій. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць за заг. ред. О.В. Зернецької К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 154-163.

Вєтринський, І.М. (2016) Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (110). с. 329-332.

Вєтринський, І.М. (2016) Вплив геополітичних процесів на процес трансформації сучасного світового порядку. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. с. 141-150.

Вєтринський, І.М. (2016) Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 121-130.

Вєтринський, І.М. (2016) Особливості формування стратегії національного розвитку для транзитивних країн: геополітичний контекст. Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. (113). с. 317-321.

Вєтринський, І.М. (2015) До питання про концептуальні засади дослідження геополітики. Віче (22). с. 6-10.

Вєтринський, І.М. (2018) До питання про місце й роль геополітики в процесі розвитку цивілізацій. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 102-108.

Вєтринський, І.М. (2017) Особливості кореляції геополітичної стратегії зі стратегією національного розвитку для транзитивних країн. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 117-128.

Вєтринський, І.М. (2019) Трансформація Європейського Союзу: передумови і перспективи. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 226-230.

Вєтринський, І.М. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / [Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д. е. н., проф., академік О.Г. Білорус - С.329–341. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Вєтринський, І.М. та Потєхін, О.В. (2017) Скромна привабливість російської «м’якої» сили у часи «гібридної» війни. Бібліотека інституту Кеннана: наукові рецензії. Агора (№18). с. 126-130.

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку Європейського Союзу. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 71-79.

Вітер, І.І. (2016) Економічна складова національної безпеки України. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 106-113.

Вітер, І.І. (2018) Розвиток вчень про цивілізацію в європейській науці. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-102.

Вітер, І.І. (2019) Соціально-економічний розвиток транзитивних країн в умовах глобальної інтеграції. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 77-87.

Вітер, І.І. (2019) Європейські цінності та їх еволюція за умов глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 217-226.

Вітер, І.І. (2020) Соціальна політика Австралії на початку ХХ сторіччя. Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 25-26 травня 2020 року.. с. 5-7.

Вітер, І.І. (2020) Історичні передумови соціального розвитку Австралії у ХХ сторіччі. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. в 2-х тт., 1. с. 186-189.

Вітер, І.І. (2002) Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку. Вісник Тернопільської академії народного господарства.. С. 3038..

Вітер, І.І. (2002) Проблеми інтеграції України в систему нової глобальної економіки. Світова цивілізація і міжнародні відносини.. 74..

Вітер, І.І. (2005) Цивілізаційна парадигма у сучасній глобалістиці. Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: Матер. Третьої Всесвіт. Конф. Київ, 28 трав. 2004 р.. 136..

Вітер, І.І. (2005) Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 228с. С. 61.

Вітер, І.І. (2004) Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси. Антологія творчих досягнень.. С. 125131..

Вітер, І.І. (2002) Глобалістика – наука ХХІ століття. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 190 с. С. 87.

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки.. С. 199219..

Вітер, І.І. (2014) Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.. 43..

Вітер, І.І. (2010) Модернізаційні трансформації та їх вплив на євроінтеграційні перспективи транзитивних економік. Антологія творчих досягнень.. С. 156168..

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales.. 72..

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2018) Презентація монографії О.В.Зернецької «Глобальна комунікація». Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-181.

Г

Горовий, В.М. (2018) Бібліотечнитй аспект розвитку інформаційної культури сьогодення. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 165-170.

Городня, Н.Д. (2015) Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;. с. 19-25.

Городня, Н.Д. (2013) Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових. Дослідження світової політики (Вип. 1). с. 137-155.

Городня, Н.Д. (2008) Проблема енергетичної безпеки країн в умовах глобалізації. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 137-144.

Городня, Н.Д. (2007) Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 238-266.

Городня, Н.Д. (2007) Схід в глобалізаційних процесах сучасності. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип.3). с. 269-279.

Городня, Н.Д. (2006) Японія в глобалізаційних процесах сучасності. Соціокультурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням та залученням: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. Київ, 16 березня 2006 р. с. 46-51.

Городня, Н.Д. (2006) Специфіка суспільно-економічної моделі Японії та її еволюції в умовах глобалізації. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 198-219.

Городня, Н.Д. (2006) Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Вип. 6). с. 38-45.

Городня, Н.Д. (2005) Особливості економічної модернізації Китаю та Індії в умовах глобалізації. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 161-183.

Городня, Н.Д. (2005) Економічні реформи Китаю та Індії в умовах глобалізації: порівняльний аналіз. Особливості сучасного стану глобалізації в контексті проблем поточного розвитку країн Азії та Африки: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. Київ, 13-14 грудня 2005 р. с. 55-72.

Городня, Н.Д. (2011) Роль держави в піднесенні країн Східної Азії: уроки для України. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, №1 (9).

Городня, Н.Д. (2001) Шахтарський рух в Україні 90-х років ХХ ст. як об’єкт політологічних досліджень. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип.7 (Вип.7). с. 31-36.

Городня, Н.Д. (2009) Globalization: Emergence and Evolution. Global South. SEPHIS e-magazine, Vol. 5 (№ 2). с. 12-16.

Городня, Н.Д. (2016) Transformation of the post-Сold War international system: trends and prospects. In: Rozwoj spolecznosci mi^dzynarodowej: przeszlosc oraz nowe wyzwania / Ed.R. Kordonski, O. Struk, J. Rucinski. Lwow, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. - Olsztyn, с. 15-22.

Городня, Н.Д. та Бессонова, М.М. (2017) Особливості судової системи США. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України (2014-2017 рр.). с. 474-481.

Гуцало, С.Є. (2017) Субсахарська Африка і арабський світ: перспективи та динаміка відносин / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 47-58.

Гуцало, С.Є. (2014) Ліга арабських держав - між інтеграцією і сомалізацією. «Гілея. Науковий вісник». (Збірник наукових праць) (Вип. 8). с. 379-386.

Гуцало, С.Є. (2011) Ліга арабських держав - вісьова структура міжарабської інтеграції / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 1). с. 110-128.

Гуцало, С.Є. (2011) Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі: причини і наслідки. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції 21 вересня 2011 р. с. 98-111.

Гуцало, С.Є. (2010) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу. Антологія творчих досягнень. с. 89-96.

Гуцало, С.Є. Значення політичної та економічної інтеграції як фактора консолідації і мобілізації Арабського світу / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 5). с. 99-115.

Гуцало, С.Є. Ліга арабських держав - вісьова структура міжарабської інтеграції / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 65-71.

Гуцало, С.Є. (2009) До питання про особливості політичної та економічної інтеграції Арабського світу в умовах глобальної економічної кризи. Антологія творчих досягнень. с. 48-54.

Гуцало, С.Є. (2009) Витоки, закономірності та визначальні ознаки арабоцентризму: інституційне оформлення інтеграційних тенденцій в Арабському світі у другій половині ХХ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 89-99.

Гуцало, С.Є. (2008) Реалії стратегій економічного і соціального розвитку арабських країн в умовах викликів сучасності (на прикладі Саудівської Аравії). Антологія творчих досягнень. с. 56-69.

Гуцало, С.Є. (2007) Історичні та ідеологічні передумови, задачі інтеграційних процесів на Арабському Сході в умовах біполярного світу / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 44-58.

Гуцало, С.Є. (2007) Проблеми соціально-економічного розвитку Єгипту в сучасних історичних умовах. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Вип. 6). с. 123-131.

Гуцало, С.Є. (2005) Інтеграційні процеси в Арабському світі: від витоків до перспектив подальшого розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 44-58.

Гуцало, С.Є. (2005) Про перспективи розвитку ситуації навколо Іраку. Україна в системі міжнародних відносин в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної наукової конференції 9 лютого 2005 р. с. 97-106.

Гуцало, С.Є. (2005) Армійська верхівка в процесі розвитку суспільства в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 59-64.

Гуцало, С.Є. (2005) Інтеграційні процеси в Арабському світі: генезис феномену, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 86-94.

Гуцало, С.Є. (2005) Процеси інтеграції в Північній Африці / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 3). с. 24-38.

Гуцало, С.Є. (2004) Загальні фактори впливу на політичні системи арабських країн: між авторитаризмом і демократією. Круглий стіл: Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях / ІСЕМВ НАН України. с. 47-50.

Гуцало, С.Є. (2004) Проблема Мосула в контексте становления независимой Турецкой Республики. Турция в ХХ веке. с. 68-74.

Гуцало, С.Є. (2004) У східному варіанті. Парламентаризм в Єгипті. Політика і час (№ 3). с. 20-26.

Гуцало, С.Є. (2003) Глобалізація, країни, що розвиваються, і проблеми реформування теорії та практики діяльності провідних міжнародних фінансових організацій / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 2). с. 90-110.

Гуцало, С.Є. (2003) Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 67-72.

Гуцало, С.Є. (2003) Проблеми розвитку арабських країн в сучасних історичних умовах (на прикладі Саудівської Аравії, Єгипту, Марокко) / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 120-136.

Гуцало, С.Є. (1994) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІІ-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1993) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІ-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1993) Нафтова ріка в Україну? Про що свідчать тверезі розрахунки. Політика і час (№ 6). с. 9-14.

Гуцало, С.Є. (1993) Проблема Єрусалима в діяльності Ліги арабських держав (ЛАД). Вісник міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (№ 1). с. 102-112.

Гуцало, С.Є. (1993) Еритрейський прецедент. Політика і час (№ 7). с. 39-42.

Гуцало, С.Є. (1991) О роли генерального секретаря Лиги арабских государств в межарабских взаимоотношениях. Проблемы урегулирования региональных конфликтов, КГУ, 1990 / Депонировано в Институте научной информации по общественным наукам (№ 4385). -.

Гуцало, С.Є. (1993) Наукові семінари Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського. Повідомлення Переклад Тауфіка Кезми опису подорожі Патріарха Макарія Антіохійського Східний Світ (№ 2). с. 177-179.

Гуцало, С.Є. (1990) Ліга арабських держав і повстання палестинців на окупованих Ізраїлем територіях. Український історичний журнал (№ 6). с. 88-97.

Гуцало, С.Є. (2008) Ведущие международные финансовые организации и развивающиеся страны. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 178-186.

Гуцало, С.Є. (2008) Арабский мир в контексте глобальных процессов современности. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 186-196.

Гуцало, С.Є. (2019) Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, складові міжнародного врегулювання. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 322-332.

Гуцало, С.Є. (1990) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969-1989). Материалы выездной сессии Научного Совета АН СССР по проблемам развития стран Африки, Киев, 24-27.05.1989. с. 186-191.

Гуцало, С.Є. (1989) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969-1989). V Всесоюзная конференция африканистов «Новое мышление и Африка», Москва, 14-16 ноября 1989 г. / Институт Африки АН СССР: Тезисы докладов и научных сообщений. Международные отношения стран Африки. (Вып. I). с. 58-60.

Гуцало, С.Є. (1989) Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования ирано-иракского конфликта (1980-1988). V Всесоюзная школа молодых востоковедов / Институт востоковедения АН СССР: Тезисы, Том II. с. 89-92.

Гуцало, С.Є. (1995) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до IV-річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1996) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до V-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Гуцало, С.Є. (1997) Матеріали про історію українсько-арабських відносин до VI-ї річниці Незалежності України (арабською мовою). Аль-Аграм. -.

Д

Данилець, В.Л. (2019) «Холодна війна» і енергетична криза: етапи та фактори. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 299-311.

Данилець, В.Л. (2019) Питання енергетичної безпеки в політиці адміністрації Р. Ніксона. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 62-66.

Деменко, О. Ф. (2008) Інтеграційні процеси як феномен сучасних міжнародних відносин. Європейські перспективи (4). с. 26-32.

Деменко, О. Ф. (2016) Напрями трансформації відносин України та провідних центрів сили в сучасному середовищі безпеки. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету України імені Івана Черняховського (1(33)). 72 -80.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 59-67.

Деменко, О.Ф. (2019) Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 37-43.

Джига, Т.В. (2018) Еволюція ідеї відкритого урядування. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 159-164.

Добровольська, А.Б. (2017) Теоретитчні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн потсрадянського простору / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 125-133.

Добровольська, А.Б. (2016) Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги. Збірник «Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного університету», Том 2 (Вип. 4). с. 209-218.

Добровольська, А.Б. (2016) Проблеми політичної консолідації нації в умовах етнічної неоднорідності: досвід Молдови. Філософія та політологія в контексті сучасної культури (третій).

Добровольська, А.Б. (2016) Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 235-248.

Добровольська, А.Б. Досвід трансформації молдовського суспільства: протиріччя на шляху до політичної консолідації. Європейські історичні студії (№ 4). -.

Добровольська, А.Б. (2016) Придністровське питання у контексті сучасної системи безпеки на пострадянському просторі. Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у ХХ - ХХІ ст.: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 125-137.

Добровольська, А.Б. (2016) Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: Збірник наукових праць / Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-193.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційно-комунікаційні технології у політичних процесах сучасного світу: європейська практика розвитку електронної демократії. Проблемы науки (№ 9-10). с. 48-55.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 337-350.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Політична трансформація «нестабільних» держав: проблеми і протиріччя перехідного періоду в Молдові. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23 грудня 2015 р., Київ). с. 66-70.

Добровольська, А.Б. (2015) Придністровський конфлікт: нові реалії перерозподілу впливу на пострадянському просторі. Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Житомир, 22 травня 2015 р.). с. 175-177.

Добровольська, А.Б. (2015) ІКТ як фактор еволюції інформаційного простору: виклик для транзитивних країн. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 5 березня 2015 р.). с. 16-22.

Добровольська, А.Б. (2015) Глобалізація як джерело та чинник суспільно-політичної трансформації: національні реалії. Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 лютого 2015 р.). с. 9-11.

Добровольська, А.Б. (2015) Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн. Науковий вісник Дипломатичної академії України, серія «Політичні науки» (Вип. 2). с. 61-73.

Добровольська, А.Б. (2015) Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду. Європейські історичні студії. -.

Добровольська, А.Б. (2012) Європейська практика електронної демократії: досвід для України. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 листопада 2014 р.).У 2-х частинах (Ч. 1). с. 57-61.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив постіндустріальних тенденцій глобалізації на процеси соціальної трансформації та глобальної диференціації. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014 р.). с. 55-58.

Добровольська, А.Б. (2014) Інноваційний чинник в стратегії модернізації України. Проблемы науки (№ 7-8). с. 48-50.

Добровольська, А.Б. (2014) Вплив глобальних трансформаційних викликів на процес соціально-політичної модернізації України. Еволюція світового розвитку: Глобальні виклики і глобальна дипломатія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 грудня 2014 р.). с. 51-55.

Добровольська, А.Б. (2013) Науково-технічний чинник в контексті завдань модернізації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 21-28.

Добровольська, А.Б. (2012) Туризм як чинник та складова сталого розвитку. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 12-16.

Добровольська, А.Б. (2012) Імперативи сталого розвитку як фактор трансформації зовнішньоекономічної діяльності України. Дослідження міжнародної економіки: зб. наук, праць. (Вип. 2). с. 67-71.

Добровольська, А.Б. (2011) Технологічний аспект проблем національного розвитку. Антологія творчих досягнень: зб. наук. праць. (Вип. 6). с. 107-111.

Добровольська, А.Б. (2010) Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту. зб. наук. праць. (Вип. 5). с. 76-89.

Добровольська, А.Б. (2010) Інформаційний аспект проблем національного росту. Антологія творчих досягнень (Випуск). с. 389-394.

Добровольська, А.Б. (2009) Глобалізація: проблеми та протиріччя світового розвитку. Збірник наукових праць. (Вип. 6). с. 50-54.

Добровольська, А.Б. (2008) Проблеми екологізації розвитку національної репродуктивної системи. Антологія творчих досягнень ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 290-295.

Добровольська, А.Б. (2007) Глобалізація та проблеми ресурсозабезпечення. Антологія творчих досягнень. с. 141-146.

Добровольська, А.Б. (2007) Обмін послугами: проблеми термінологічної однозначності та класифікаційні схеми. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 3-13.

Добровольська, А.Б. (2007) Проблеми ресурсозабезпечення та екологізації економічного розвитку. Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення: Матер. Міжвід. наук. конф. с. 43-50.

Добровольська, А.Б. (2007) Імідж держави в контексті соціально-економічних та стратегічних інтересів. Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 88-96.

Добровольська, А.Б. (2006) Україна в глобальному інформаційному просторі: перспективи та застереження. Стратегія розвитку України (№ 2-4). с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2006) Членству України в СОТ уже немає альтернативи, однак «квиток» може подорожчати. Віче (№ 5-6). с. 57-58.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Економічний часопис (№ 9-10). с. 52-53.

Добровольська, А.Б. (2005) Інформаційно-технологічний ринок: національні тенденції, проблеми і перспективи. Стратегія розвитку України (№ 1). с. 100-108.

Добровольська, А.Б. (2005) Глобалізація: проблеми та досвід країн наздоганяючого розвитку. Україна - В’єтнам: проблеми і перспективи співробітництва / Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 листопада 2005 р. с. 20-24.

Добровольська, А.Б. (2005) Тенденції розвитку інформаційного простору в контексті глобалізації. Збірник наукових праць. (Вип. 4). с. 35-45.

Добровольська, А.Б. (2005) Новий тип економічного розвитку. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 80-88.

Добровольська, А.Б. (2004) Науково-технічна політика в стратегії національного розвитку. Вісник Академії митної справи. (Вип. 2). с. 41-45.

Добровольська, А.Б. (2004) Тенденції постіндустріального розвитку та глобалізація інформаційного простору. Антологія творчих досягнень. с. 166-169.

Добровольська, А.Б. (2004) Національні пріоритети інтеграційної політики в контексті технологічного розвитку. Інституційні фактори оптимізації відкритої економіки: світовий досвід і українські перспективи / Мат-ли Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 27-30.

Добровольська, А.Б. (2004) Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку. Стратегія економічного розвитку України (№ 3-4). с. 273-278.

Добровольська, А.Б. (2002) Туристичний бізнес в контексті розширення ЄС. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами міжнародної наукової конференції. с. 55-56.

Добровольська, А.Б. (2002) Технологічна складова стратегії розвитку національних економік та шляхи її зміцнення. Зб. наук. праць. (Вип. 3). с. 97-100.

Добровольська, А.Б. (2001) Національна торговельна політика: стратегія в секторі послуг. Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами IX міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 46-50.

Добровольська, А.Б. (2000) Проблеми конкурентоспроможності національної економіки в науково-технічній сфері. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 226-229.

Добровольська, А.Б. (1997) Послуги в міжнародній торговельній діяльності: перспективи країн із перехідною економікою в контексті наслідків Уругвайського раунду ГАТТ/СОТ. Збірник праць вчених (Вип.10). с. 29-32.

Добровольська, А.Б. (1996) Потенціал міжнародного туризму та деякі аспекти щодо його реалізації в Україні. Збірник наукових праць молодих вчених (Вип. 3). с. 26-27.

Добровольська, А.Б. (1995) Активізація міжнародного туризму в Україні на основі розвитку вільних економічних зон. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах» (Ч. 1). с. 5-8.

Добровольська, А.Б. (1995) Специфіка торгівлі послугами в системі міжнародного обміну. Проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин. с. 31-36.

Добровольська, А.Б. (1995) Міжнародний туризм: тенденції розвитку національного ринку. Збірник наукових праць молодих вчених (Вип.2). с. 27-32.

Добровольська, А.Б. (2017) Протиріччя на шляху до політичної консолідації Молдови: геополітичний чинник. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 136-153.

Добровольська, А.Б. (2011) Загальні закономірності та специфічні особливості бюджетних реформ у зарубіжних країнах. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України: монографія / під заг. ред. Л.П. Гальперіна; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ: ІСЕМВ НАН України, с. 60-77.

Добровольська, А.Б. (2006) Міжнародний ринок туристських послуг: потенціал і тенденції участі В’єтнаму у міжнародному обміні. In: Отношения между Вьетнамом и Украиной: достижения и перспективы / Под ред. В.Е. Новицкого. К.: Аристей, с. 67-76.

Добровольська, А.Б. (2018) Концептуальні підходи до трансформаційних та інтеграційних процесів у суспільних науках. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-24.

Добровольська, А.Б. (2020) Теоретичні підходи до інтеграційних процесів у суспільних науках. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 35-50.

Добровольська, А.Б. (2019) Реалії інтеграційних процесів на пострадянському просторі в умовах глобальних трансформацій. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 347-351.

Добровольська, А.Б. (2019) Результати парламентських виборів 2019 р. в Республіці Молдова: тенденції трансформації суспільно-політичного середовища. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 375-379.

Добровольська, А.Б. (2019) Парламентські вибори 2019 р. в Республіці Молдова: формування коаліції та результати роботи нового уряду. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 379-385.

Добровольська, А.Б. та Білорус, О.Г. та Сіденко, В.Р. (2001) Удосконалення механізмів реалізації науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту України. Економіка промисловості (№ 4 (1). с. 30-39.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2007) СОТ: надії й тривоги позаду. Економічний часопис (№ 3-4). с. 34-35.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Знання - нова парадигма прогресу України. Зовнішня торгівля та економіка (№ 5 (2). с. 16-19.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2006) Концепція нового інноваційного устрою. Економічний часопис (№ 5-6). с. 28-30.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Об’єктивні передумови зміни економічної парадигми розвитку України. Економічний часопис (№ 11-1). с. 26-28.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Чи потрібна партія для захисту української науки? Віче (№ 5 (1). с. 71-76.

Добровольська, А.Б. та Біляцький, С.Д. (2005) Інтелекту нації потрібен канал впливу на владу. Зб. наук. нраць. (Вип. 4). с. 34-40.

Добровольська, А.Б. та Дрозденко, В.В. (2001) Науково-технічний аспект розвитку національних економік. Стратегія економічного розвитку України (№ 10 (). с. 133-143.

Добровольська, А.Б. та Ярова, Н.В. (2005) Технопарки України як механізм стимулювання інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. (Вип. 4). с. 33-46.

Ж

Жангожа, Р.Н. (2018) Исследовать мир за пределами эмпирического ощущения реальности во всей его универсальной полноте и многообразии. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 23-32.

Жангожа, Р.Н. (2019) Транзит власти в Казахстане - альтернативы без альтернативы. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 202-212.

З

Зеленько, Г.І. (2017) Роль екзогенних факторів у політичних трансформаціях посткомуністичних країн (на прикладі Республіки Польща). Україна - Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. с. 86-88.

Зеленько, Г.І. (2016) Влияние реализации «Минских соглашений» на социально-политические процессы в Центрально-Восточной Европе. Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии соц.-полит. взаимодействия: белорус. политология: многообразие в единстве: материалы VII междунар. науч.-практ. конфер., Гродно, 5-6 мая 2016 г. В 2 ч. (Ч. 2). с. 175-177.

Зеленько, Г.І. (2015) Про стан і тенденції розвитку політичних партій. Національна безпека і оборона. Центра Разумкова (№ 6). с. 77-78.

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні передумови формування політичної опозиції в країнах ЦСЄ. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 2). с. 64-83.

Зеленько, Г.І. (2015) Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації / За заг. ред. д. філ. н., проф. Рудякова П.М. - Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 407-417.

Зеленько, Г.І. Запровадження механізмів для формування політично відповідальної влади призведе до якісних змін усіх сфер суспільства. Інтернет-видання: Діалог.иА.. -.

Зеленько, Г.І. (2014) Политический кризис в Украине: предпосылки и содержание / Гл. Ред. В.Н. Ватыль. Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. Белорусская политология: многообразие в единстве: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 15-16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1/ ГрГУ им. Я. Купалы (Ч. 1). с. 174-181.

Зеленько, Г.І. (2014) Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн / Відп. ред. О.В. Бабкіна. Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (Серія). с. 49-61.

Зеленько, Г.І. (2013) Факторы и катализаторы трансформации политического класса в странах Центральной и Восточной Европы. Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал та ін. с. 256-277.

Зеленько, Г.І. (2013) Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 1). с. 41-51.

Зеленько, Г.І. (2013) Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К (Вип. 5). с. 275-289.

Зеленько, Г.І. (2013) Суспільна солідарність в Україні в контексті функціональності політичних інститутів: формальність і реальність. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie trzece. с. 280-289.

Зеленько, Г.І. (2013) Особенности политического проектирования в современной Украине / отв.ред. А.П. Логунов; Минобрнауки России, Российский гос. гуманитарный университет; Российская ассоциация политической науки. Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций: материалы Х Междунар. науч. Конфер., Москва, РГГУ, 31 октября - 1 ноября 2013 г.: в 2 ч (Ч. 2). с. 334-343.

Зеленько, Г.І. (2012) Політична динаміка в країнах ЦСЄ в умовах кризи євроадаптаційних процесів. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 49-57.

Зеленько, Г.І. (2012) Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика. Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. с. 205-220.

Зеленько, Г.І. (2012) Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. с. 137-152.

Зеленько, Г.І. (2012) «Институциональные ловушки» в политической практике постсоветских государств (на примере Украины). Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы. Москва, 22-24 ноября 2012 г. с. 191-192.

Зеленько, Г.І. Форми реалізації народовладдя у країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 74-92.

Зеленько, Г.І. (2011) Яка виборча система потрібна Україні? / наук. ред. А.М. Круглашов. Політологічні та соціологічні студії: Т.Х. Виборчі процеси в Україні та постсоціалістичних країнах: зб. Наук. праць. с. 61-73.

Зеленько, Г.І. (2011) Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах. Revista de filozofie, sociologie si stinte politice (№ 2). с. 139-152.

Зеленько, Г.І. (2011) Роль телеологічних конституцій у перехідних суспільствах. Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів 5-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 23-25.

Зеленько, Г.І. (2011) Антиномії процесів консолідації демократії в країнах Центрально-Східної Європи. Політичний менеджмент (№ 5). с. 174-182.

Зеленько, Г.І. (2011) Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні? Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 3). с. 57-71.

Зеленько, Г.І. (2010) Фактори формування політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України (Вип. 1). с. 164-176.

Зеленько, Г.І. (2010) Методологія порівняльних досліджень. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (Серія). с. 184-189.

Зеленько, Г.І. (2010) Трансформація політичних режимів у країнах Вишеградської групи. Політичний менеджмент. Спецвипуск. с. 85-93.

Зеленько, Г.І. (2009) Без пропорційного представництва «важкі суспільства» стали б неможливими суспільствами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Серія). с. 39-43.

Зеленько, Г.І. (2009) Основні принципи організаційного оформлення політичної партії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін (Серія). с. 8-17.

Зеленько, Г.І. (2009) Роль екзогенних факторів в процесах оновлення політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. с. 117-127.

Зеленько, Г.І. (2008) Європейські контексти українсько-польської співпраці. Ukrainica Polonica. с. 197-204.

Зеленько, Г.І. (2007) «Постпомаранчева Україна»: перетворити політичні зміни у політичний розвиток / Заг.ред. та упор. Ю. Шаповала. У кольорах «помаранчевої революції». с. 155-170.

Зеленько, Г.І. (2007) Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 191-205.

Зеленько, Г.І. (2007) Індивідуалізація політики як ознака кризи політичних інститутів: на досвіді країн Центрально-Східної Європи. Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 129-143.

Зеленько, Г.І. (2007) Вплив політики «розвиненого соціалізму» на процеси становлення громадянського суспільства (на прикладі країн ЦСЄ та України). Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (Вип. 2). с. 286-299.

Зеленько, Г.І. (2007) Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи: дилема раціональності і легітимності. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. с. 97-108.

Зеленько, Г.І. (2007) Взаємозалежність фаз демократизації і становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Вип. 1). с. 86-100.

Зеленько, Г.І. (2006) Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй., Т. 2. с. 253-267.

Зеленько, Г.І. (2006) Виборча система як інструмент формування громадянського суспільства у постсоціалістичних суспільствах. Нова парадигма. Спецвипуск. с. 125-132.

Зеленько, Г.І. (2006) Політико-правові механізми інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи). Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України / Курасівські читання, кн. 2 (Вип. 3). с. 92-105.

Зеленько, Г.І. (2006) Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. с. 136-146.

Зеленько, Г.І. (2005) Політична участь і громадська самоорганізація в Україні: не втратити б шанс. Матеріали науково-практичної конференції.. с. 87-96.

Зеленько, Г.І. (2005) Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході. Політика і час (№ 2). с. 38-47.

Зеленько, Г.І. (2005) «Оксамитові революції» як спосіб ротації влади. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. с. 60-71.

Зеленько, Г.І. (2005) Прогностичний ефект нового виборчого законодавства в Україні. Віче (№ 11). с. 16-21.

Зеленько, Г.І. (2004) Подолання відчуження держави і суспільства в Україні як передумова розвитку громадянського суспільства. Кроки до громадянського суспільства. Науковий альманах. с. 178-183.

Зеленько, Г.І. (2004) Подолання політичного відчуження як умова формування громадянського суспільства в Україні. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 2). с. 247-263.

Зеленько, Г.І. (2003) Держава і суспільство в Україні: як подолати взаємне відчуження? Наукові записки КУТЕП (Вип. 3). с. 131-139.

Зеленько, Г.І. (2003) Проблема інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах. Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. с. 285-290.

Зеленько, Г.І. (2002) Перспективи громадянського суспільства в Україні. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 2). с. 69-77.

Зеленько, Г.І. (2002) Форми інтеракції держави і громадянського суспільства в Україні. Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах. с. 24-31.

Зеленько, Г.І. (2002) Владна модель України як фактор нестабільності. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. с. 68-74.

Зеленько, Г.І. (2001) «Польський сценарій» для України крізь призму функціонування органів місцевого самоврядування. Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Випуск). с. 130-140.

Зеленько, Г.І. (2001) Історичні детермінанти формування громадянського суспільства в Україні. Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. с. 33-34.

Зеленько, Г.І. (2000) Особливості становлення партійних систем в умовах модернізації (на прикладі України та Польщі). Геополітичне майбутнє України. Матеріали «круглого столу». с. 60-66.

Зеленько, Г.І. (1999) Політична модернізація в Польщі: досвід для України. Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. с. 122-125.

Зеленько, Г.І. (1998) Порівняльна політологія: науковий напрям чи метод дослідження? Наукові записки ІПІЕНД НАН України (Вип. 5). с. 196-204.

Зеленько, Г.І. (2007) «Політична матриця» громадянського суспільства на прикладі України та країн Вишеградської групи. Технічний звіт. К.: Знання України.

Зеленько, Г.І. (2003) «Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України. Технічний звіт. К.: Крити­ка.

Зеленько, Г.І. (2017) Концепція «третьої хвилі» демократизації і пострадянський простір. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 18-32.

Зеленько, Г.І. (2017) Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 76-92.

Зеленько, Г.І. (2016) Дослідження інституту президентства у вітчизняних політологічних дослідженнях. In: Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етно- нац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парлам. вид-во, с. 142-171.

Зеленько, Г.І. (2016) Інститут парламентаризму у дослідженнях вітчизняних політологів. In: Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етно- нац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парлам. вид-во, с. 172-206.

Зеленько, Г.І. (2016) Лінії соціально-політичних розмежувань в країнах Центрально-Східної Європи. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / За заг.ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України., с. 363-371.

Зеленько, Г.І. (2013) Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів політичної модернізації в країнах Центрально-Східної Європи. In: Політико-ідеоло- гічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД, с. 288-330.

Зеленько, Г.І. (2013) Проблема парламентських відносин між владною більшістю та опозицією. In: Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д. і.н. О.М. Майбороди. К.: ІПіЕНД, с. 73-78.

Зеленько, Г.І. (2012) Проблемы формирования и функционирования политического класса в странах Центральной и Восточной Европы. In: Политический класс в современном обществе / Под. ред. О. Гаман-Голутвиной. М.: РОС- СПЭН, с. 281-300.

Зеленько, Г.І. (2011) Режимна трансформація в країнах ЦСЄ. In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія / За ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 333-370.

Зеленько, Г.І. (2010) Політичний клас у країнах Центральної і Східної Європи (на прикладі держав Вишеградської групи). In: Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське вид-во, с. 289-330.

Зеленько, Г.І. (2009) Становлення інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні. In: Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П.П. Кононенко. К., ННДІУ., с. 83-91.

Зеленько, Г.І. (2008) Політичне лідерство та лідери постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи. In: Політика в особах: політичне лідерство на пост- соціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / Ф.М. Рудич [та ін.]; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. К.: Парламентське видавництво, с. 321-342.

Зеленько, Г.І. (2008) Державна влада і суспільна самоорганізація. In: Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред. В.М. Литвин. К.: Ніка-Центр, с. 855-869.

Зеленько, Г.І. (2006) Громадянське суспільство в країнах Центрально-Східної Європи. In: Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, с. 284-318.

Зеленько, Г.І. (2010) Діяльність Верховної ради І скликання (1990-1994). In: Історія українського парламентаризму: У 3-х т. Т. І-ІІІ / Ред. рада: В.М. Литвин (голова ред. ради), В.О. Зайчук, В.Б. Яловий; Ін-т історії НАН України. К.: Дніпро, с. 480-499.

Зеленько, Г.І. (2008) Проблемы функционирования органов государственной власти в Украине после конституционной реформы 2004 г. Revista de filozofie, sociologie si stinte politice (№ 2). с. 117-122.

Зеленько, Г.І. (2010) If Vishegrad Group will has on the West that it earns on the East? Ukraine, between integration and partnership.. с. 205-216.

Зеленько, Г.І. (2015) «Institutional traps» in political system of post-communist countries (Ukraine experience). Текст виступу на 23-му Всесвітньому конгресі політологів (Монреаль, Канада). Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки (Вип. 1). с. 3-10.

Зеленько, Г.І. (2005) Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi postkomunistickej transformacie. Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Polackova, Zuzana (ed.). с. 449-454.

Зеленько, Г.І. (2011) Ukraina - Grupa Wyszegradska: Proba Euroadaptacq. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie pierwsze.. с. 149-152.

Зеленько, Г.І. (2015) Ukraine: living in a new way with old rules? NewEurope, Брюссель, Бельгія, 30 червня 2015 р. -.

Зеленько, Г.І. (2016) The impact of Minsk agreement on socio-politic situation in East-Central Europe Countries. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки (Вип. 2). с. 39-41.

Зеленько, Г.І. та Анікін, В.І. (2011) Громадські організації як структури громадянського суспільства (на прикладі Молдови). Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова (Вип. 6). с. 40-47.

Зеленько, Г.І. та Матушенко, О. (2012) Rola elit politicznych i systemow wyborczych w procesach democratyzacji spoleczenstw postcomunistycznych panstw Europy Srodkowo-Wschodniej. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie druge.. с. 46-56.

Зеленько, Г.І. та Рудич, Ф.М. (2001) Трансформація, модернізація чи лімітроф Європи? Трибуна (№ 11-1). с. 25-26.

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В.Зернецької. Керівництво. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2016) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. Інший. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація: монографія. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (1999) Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: Монографія. Інший. Освіта, Київ.

Зернецька, О.В. (2011) Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкуренто- спроможності у сферах медіа та ІКТ. In: Глобальна корпоративна систе- ма: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 140-152.

Зернецька, О.В. (2011) Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зер- нецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 263-274.

Зернецька, О.В. (2011) Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі для України. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Бі- лорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 361-372.

Зернецька, О.В. (2008) Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации. In: Глобальное конкурентное пространство: монография / Научный редактор О.Г. Белорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2007) Проблеми конкурентного розвитку системи глобальної комунікації. In: Глобальний конкурентний простір: монографія / Наук. редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 630-666.

Зернецька, О.В. (2000) Процессы и проблемы глобальной трансформации и социализации индустрии массовой коммуникации. In: Глобальные трансформации и стратегии развития: монография / Под ред. О.Г. Белоруса. Орияне, Київ, с. 344-361.

Зернецька, О.В. (1998) Современные информационные технологии и политический дискурс. In: Методология исследования политического дискурса: монографія. Минск, Минск, с. 171-178.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація як стратегічний імператив модернізації провідних країн. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць за заг. ред. О.В. Зернецької.. с. 52-61.

Зернецька, О.В. (2017) Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив). UA Foreign Affairs (7). с. 40-44.

Зернецька, О.В. (2016) До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки. Проблеми всесвітньої історії, 1. с. 183-198.

Зернецька, О.В. (2015) Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація і безпека розвиту в умовах глобалізації". UA Foreign Affairs (12). с. 53-55.

Зернецька, О.В. (2014) Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток. Зовнішні справи (1). с. 48-51.

Зернецька, О.В. (2014) Право на комунікацію в глобалізованому світі. UA Foreign Аffairs (9). с. 38-43.

Зернецька, О.В. (2014) Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів у сфері глобального управління комунікацією. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (2 (70)). с. 195-216.

Зернецька, О.В. (2012) Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа-конгломератів. Політичний менеджмент (4-5). с. 55-56.

Зернецька, О.В. (2007) Головні актори у сфері глобального управління комунікацією: трансформація функцій та статусів. Політика і час (2). с. 45-48.

Зернецька, О.В. (2004) Філософія глобалістики. Політика і час (11). с. 67-75.

Зернецька, О.В. (2004) Медіа-дипломатія. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т.2. с. 812.

Зернецька, О.В. (2017) Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ.

Зернецька, О.В. (2019) Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 54-59.

Зернецька, О.В. (2019) Історичний досвід політики пам’яті у Великій Британії: орієнтири для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 145-151.

Зернецька, О.В. (2019) Роль комунікаційних технологій у трансформації цінностей в добу глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 316-322.

Зернецька, О.В. (2020) Роль британських глобальних і національних телерадіокомпаній та онлайн-ресурсів у підтримці та розвитку історичної пам’яті. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 195-203.

Зернецька, О.В. (2019) Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 24-28.

Зернецька, О.В. (2017) Роль соціальних медіа у президентських виборах в США 2016 року. Зовнішні справи.

Зернецька, О.В. (2017) Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Інший. «РИВШ», Минск.

К

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської Республіки: уроки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 88-94.

Кириченко, О.В. (2019) Латвійська Республіка в повоєнний час як точка перетину геополітичних інтересів великих держав. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 272-284.

Кириченко, О.В. (2019) Посткомуністична трансформація Латвійської республіки: уроки для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 57-62.

Клименко, О.А. (2017) Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 77-82.

Клименко, О.А. (2016) Китайсько-індійські відносини в контексті трансформаційних політико-економічних процесів сучасності / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 82-103.

Клименко, О.А. (2016) Інтеграційні процеси на африканському континенті: спроби регіональної взаємодії / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 55-60.

Клименко, О.А. (2015) Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць [ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»]. Серія «Політичні науки» (№ 2 (4). с. 46-55.

Клименко, О.А. (2015) Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу / За заг. ред. проф. Рудякова П.М. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: Збірник наукових праць / НАН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 168-178.

Клименко, О.А. (2015) Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії. Віче. Журнал Верховної Ради України (№ 6 (3). с. 12-16.

Клименко, О.А. (2014) Некомерційні організації та політико-економічні зміни доби глобалізації / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей (18 грудня 2014 р., м. Київ). с. 67-69.

Клименко, О.А. (2013) Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (Вип. 6). с. 67-80.

Клименко, О.А. (2013) Ефективність некомерційних організацій у розвинених демократичних країнах. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: Зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ): Національний інститут стратегічних досліджень / Упоряд. В.. с. 103-112.

Клименко, О.А. (2013) Осмислення кастового питання в Індії: деякі аспекти. Політологічний вісник: Збірник наукових праць. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 7). с. 552-562.

Клименко, О.А. (2012) Ключові передумови політичних процесів в Індії / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 124-135.

Клименко, О.А. Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України. -.

Клименко, О.А. (2012) Тенденції й особливості політико-економічних змін Індії. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (№ 3 (6). с. 159-167.

Клименко, О.А. (2012) Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії / Наук. ред. Канцелярук Б.І. та ін. Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. Праць (Вип.5). с. 152-165.

Клименко, О.А. (2011) Можливості та перспективи державних та недержавних акторів в умовах посткризової глобалізації. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ імені Тараса Шевченка (Вип. 5). с. 412-421.

Клименко, О.А. (2009) Глобальні проблеми і потенціали корпоративної соціальної відповідальності бізнесу для їх вирішення / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 94-104.

Клименко, О.А. (2007) Глобальні проблеми сьогодення: сутність та можливі шляхи розв’язання в діяльності неурядових організацій. Політологічний вісник: Збірник наукових праць (№ 29). с. 321-335.

Клименко, О.А. (2006) Опозиційна діяльність організацій громадянського суспільства щодо створення НАФТА (соціальна та асоціальна природа впливу НУО). Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ 21 грудня 2006 р.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 120-133.

Клименко, О.А. (2006) Сучасна освіта перед викликами глобалізації. Досвід країн Європи. Матеріали Другої міжнародної конференції «Розвиток європейських студій в Україні: проблеми та перспективи», 20-21 квітня 2006 р., м. Донецьк Бюлетень європейських студій (№ 4 (2). с. 8-16.

Клименко, О.А. (2005) Неурядові організації в ініціативах НАФТА: нове слово в інтеграційній політиці. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 346-353.

Клименко, О.А. (2003) Демократизація міжнародного співробітництва в діяльності польських неурядових організацій. Україна - Польща: історія і сучасність. Збірник наукових статей і спогадів пам’яті П.М. Калениченка; Інститут історії України НАН України; Історіографічні дослідження в Україні (Вип. 1). с. 59-69.

Клименко, О.А. (2003) Транскордонне співробітництво польських неурядових організацій. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 38-50.

Клименко, О.А. (2002) Екологічний контекст європейського інтегрування: уроки для країн з перехідною економікою. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 33-41.

Клименко, О.А. (2001) Європейський шлях до спільної зовнішньої та оборонної політики. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 38-43.

Клименко, О.А. (2001) Активність організацій «третього сектору» в діяльності партій демократичного спрямування. Політологічний вісник. КДНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 8). с. 191-197.

Клименко, О.А. (2000) Єдина європейська валюта в контексті дебатів німецької політичної еліти. Нова політика (№ 5 (3). с. 2-5.

Клименко, О.А. (2000) Неурядові організації в ООН: деякі аспекти співробітництва. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 21-25.

Клименко, О.А. (2000) Антикризове управління чи антикризове реагування. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 1). с. 79-83.

Клименко, О.А. (1999) Євросоюз: інтеграційне сьогодення. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 8). с. 26-31.

Клименко, О.А. (1998) «Політичний процес» в сучасній політичній думці. Дослідження світової політики (Вип. 3). с. 61-65.

Клименко, О.А. (2012) Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / За заг. Ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України (Вип.18). с. 110-114.

Клименко, О.А. (2005) Партії та неурядові організації в політиці лібералізації торгівлі НАФТА / Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України; Наук. ред. С.В. Толстов. – К.: Науковий світ. [Навчальний матеріал]

Коваль, О.М. та Кулініч, М.Ю. та Майстренко, А.А. та Срібняк, І.В. (2009) Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд. Технічний звіт. Держкомархів України, УНДІАСД, Київ.

Кононенко, С.В. (2012) Держава у світовій політиці: державність, націоналізм, суверенність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 59-62.

Кудряченко, А.І. (2016) Системна історія зовнішньої політики і дипломатії ХХ-ХХІ століть: міжнародно-політичний та інституціональний виміри. Зовнішні справи (1). с. 58-60.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики Всесвітньої історії у сучасній Україні. Украінський історичний журнал (1). с. 180-194.

Кудряченко, А.І. (2016) Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 12-23.

Кудряченко, А.І. (2017) Современные подходы к изучению всемирной истории в Украине. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 79-91.

Кудряченко, А.І. (2012) Зовнішньополітичні погляди і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського. Матеріали круглого столу в ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 53-62.

Кудряченко, А.І. (2010) Політичні режими у країнах Західної Європи: загальне і особливе. Політичний менеджмент. Спецвипуск.. с. 62-72.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у країнах Західної Європи. Наукові записки (№1(51)). с. 51-73.

Кудряченко, А.І. (2010) Взаємодія національних і наднаціональних інститутів об’єднаної Європи. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакці- єю А.І. Кудряченка // Колективна монографія. Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Університет «Україна», с. 75-94.

Кудряченко, А.І. (2009) Лісабонська програма Євросоюзу – реалістична відповідь на сучасні виклики. Трибуна (№9-10). с. 42-43.

Кудряченко, А.І. (2007) Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. Інший. К.: НІСД.

Кудряченко, А.І. (2016) Федеративна Республіка Німеччини: демократична модель взаємодії альтернативних суб’єктів політики. In: Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 382-413.

Кудряченко, А.І. (1988) Молодежь на рубежах научно-технического прогресса. Наглядное пособие. Политиздат Украины. Інший. Киев.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у державах розвиненої демократії (на прикладі Західної Європи). In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія; за ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 371-397.

Кудряченко, А.І. (2011) Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи на зламі ХХ–ХХІ століть. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. К.: Фенікс, с. 56-75.

Кудряченко, А.І. (2005) Абсентеїзм; Бабеф (Гракх) Франсуа; Бабувізм; Бернштейн; Бланкізм; Брандт Віллі; Вебер Макс; Верифікація; Географія політична; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Грамота вірча; Декларація; Декларація прав національностей України; Декларація про державний суверенітет України; Делімітація кордону; Демаркація кордону; Демарш; Денонсація; Дипломат; Дипломатичне право; Дипломатичний корпус; Дипломатичні переговори; Дипломатичні представництва; Дипломатичні привілеї та імунітети; Дипломатія; Договір у політиці; Договір міжнародний; Договір про утворення СРСР; Договір суспільний; Дуаєн дипломатичного корпусу; Дюверже Моріс; Екстрадиція; Ембарго; Енгельс Фрідріх; Єврокомунізм; Європеїзм; Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); Європейська інтеграція; Європейське Економічне Співтовариство (ЄЕС); Європейський парламент; Європейського дому ідея; Євроцентризм; Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі; Зовнішня політика; Зовнішньоекономічна політика; Ідеальполітика; Ідея європейська; Імпічмент; Імплементація; Імунітет дипломатичний; Інтеграція політична; Історизм; Історицизм; Історична школа права; Історія політична; Кампанелла Томмазо; Канцлерська демократія; Коаліція; Коаліція антигітлерівська; Колонізація України; Контент-аналіз; Криза влади; Криза політична; Культ особи; Ленінізм; Маблі Габріель; Марксизм; Міжнародні відносини; Модус вівенді; Мор Томас; Морелі; Народна дипломатія; Нейтралізація; Нейтралітет; Нейтралітет збройний; Об’єднання Німеччини; Організації міжнародні; Організація Об’єднаних Націй (ООН); Панамериканізм; Пангерманізм; Панісламізм; Панславізм; Парламентарій; Парламентська процедура; Персона грата; Персона нон грата; Політолог; Посол; Президент; Прем’єр-міністр; Пролонгація; Соціалізм; Сталін; Статус-кво; Україна-Європа (відносини); Фашизм; Федералізм; Штреземан; Шуба Олексій Васильович. In: Політологічний словник: Навчальний посібник для вузів / М.Ф. Головатий, О.В. Антонюк, В.П. Горбатенко, О.Д. Авдєєнко. К.: МАУП.

Кудряченко, А.І. (2004) Панамериканізм, пангерманізм, панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. А-Я. Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. К.: Генеза, с. 457-459.

Кудряченко, А.І. (1997) Колонізація України, Панамериканізм, Пангерманізм, Панславізм. In: Політологічний енциклопедичний словник. С. 161, 238–239. К..

Кудряченко, А.І. (1998) Політологія: Посібник для студентів вузів / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, А.І. Кудряченко. Інший. Київ: «Академія».

Кудряченко, А.І. (2008) Партійно-політична система і громадянське суспільство сучасної Німеччини. In: Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рек. МОН України / Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Кудряченко А.І., Ганжуров Ю.С. та ін. К.: Либідь, с. 344-367.

Кудряченко, А.І. Національні інтереси та національна безпека. In: Політологія: підручник, реком. МОН України. К.: ВЦ «Академія», (1998, 2001), 2003., с. 437-463.

Кудряченко, А.І. (2004) Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів слухачами факультету підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ. [Навчальний матеріал]

Кудряченко, А.І. (2004) Менеджмент і правові принципи соціальної роботи у ФРН. Міжнародний семінар з практики соціальної роботи в Берліні. In: Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі. – Наук. зб. К.: МАУП, с. 221-227.

Кудряченко, А.І. (1997) Основи політології. In: Методичні матеріали та рекомендації до вивчення вузівського курсу. К.: Педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова.

Кудряченко, А.І. (1989) Актуальные вопросы социально-экономического развития европейских социалистических стран. Научно-аналитический обзор периодических изданий. Інший. К.: АН УССР. – Препринт.

Кудряченко, А.І. (1989) Комплексная программа научно-технического прогресса стран-членов СЭВ – основа нового этапа сотрудничества: Научно-аналитический обзор литературы. Інший. К.: ВНІСН АН УРСР. 2 части..

Кудряченко, А.І. (1989) Научная информация – развитию общественных наук: состояние и перспективы: научно-аналитический обзор. Інший. К.: ВНІСН АН УРСР.

Кудряченко, А.І. (1988) Повышая отдачу научного поиска. Інший. К.: Товариство «Знання» УРСР.

Кудряченко, А.І. (2016) Слово редактора. Проблеми всесвітньої історії (№1). с. 9-12.

Кудряченко, А.І. (2016) Виміри загроз та напрями розв’язання сучасних так званих української та корейської криз: компаративний (порівняльний) аналіз. Тези доповідей Міжнародного науково-практичного форуму «Україна і Корея в конфліктогенному світі». с. 6-10.

Кудряченко, А.І. (2015) Передмова. Перша світова війна та її наслідки для світу. Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від почат- ку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною ре- дакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. с. 12-13.

Кудряченко, А.І. (2014) Іслам в сучасній Європі та Україні: виклики, сучасний стан та перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 21. Частина ІІ. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. с. 64-70.

Кудряченко, А.І. (2012) Інтеграція і регіоналізація світо-господарських відносин у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Передмова. Інтеграційні процеси в сучасному світі: Регіональні виміри: Збірник наук. праць.. 7-8-9-18.

Кудряченко, А.І. (2011) Дослідження з проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Український історичний журнал (№1). с. 180-195.

Кудряченко, А.І. (2010) Предисловие к монографии Гулиева А.Д. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография.

Кудряченко, А.І. (2006) Проблеми ефективності державного управління та місцевого самоврядування. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-107.

Кудряченко, А.І. (2006) Інститут президентства у сучасній політичній системі України. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки‑2006. с. 76-81.

Кудряченко, А.І. (2020) Політика «подолання минулого» у Федеративній Республіці Німеччина. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 56-75.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Дацківа І.Б. «Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918–1924 рр. в контексті світової політики» / Заг. наукова редакція. Зовнішньополітична діяльність дипломатії українських державних формувань 1918– 1924 рр. в контексті світової політики. – Тернопіль. с. 7-20.

Кудряченко, А.І. (2011) Українська історіографія Ялтинської (Кримської) конференції 1945 р. Матеріали міжнародної конференції. – Сімферополь. с. 1-25.

Кудряченко, А.І. (2012) Передмова до монографії Давидович Л.Я. «Політика Республіки Індія до країн пострадянського простору (1991–2004 рр.)». Заг. наукова редакція // Політика Республіки Індія до країн пострадянського простору (1991–2004 рр.). – Тернопіль. с. 5-17.

Кудряченко, А.І. (2006) Політологія. Підручник. 3-є видання, перероблене, доповнене. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. Інший. К.: ВЦ «Академія».

Кудряченко, А.І. (2011) Quan hệ Việt Nam-Ukraine lịch sử, hiện trạng và triển vọng: kỷ yếu hội thảo quốc tế = Vietnam-Ukraine relations: history, situation and prospects: intern. workshop. Viện khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Âu; gs. ts. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên). – Há Nội: Nhà xuất bản từ điến Bách khoa. с. 305-327.

Кудряченко, А.І. та Cолошенко, В.В. (2019) Подолання об’єднаною Німеччиною нацистського і комуністичного тоталітарного спадку. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 28-37.

Кудряченко, А.І. та Грабарчук, Г.О. (1989) Горизонты сотрудничества. К 40-летию СЭВ. Інший. К.: Товариство «Знання» УРСР.

Кудряченко, А.І. та Кривонос, Р.А. та Солошенко, В.В. (2019) Скандинавська модель: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 42-49.

Кудряченко, А.І. та Мартинов, А.Ю. (2019) Португалія: від диктатури Салазара до успішної країни Європейського Союзу. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 39-42.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Передмова. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський., Т.1. с. 5-8.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Федеративна Республіка Німеччина: досвід повоєнного піднесення. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 31-39.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Становлення та розвиток політики «подолання минулого» в національній пам’яті Федеративної Республіки Німеччина. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 118-129.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2019) Подолання об’єднаною Німеччиною нацистського і комуністичного тоталітарного спадку. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 129-139.

Л

Лакішик, Д.М. (2019) Консолідуючий потенціал політики пам’яті у скандинавських країнах та можливості його застосування в Україні. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 175-180.

Лакішик, Д.М. та Швед, В.О. (2019) Протидія світової спільноти анексії Криму й війні на Донбасі: форми, напрями, перспективи. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 412-419.

Латенко, В.С. (2019) Перша хвиля деколонізації у Субсахарській Африці (1960-1963). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 80-83.

Лукаш, О.І. (2007) Індія: специфіка процесів глобалізації (порівняльний аналіз з Китаєм). Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів, 5-6 червня 2007 року (До 60-річчя незалежності Індії та року Індії в Україні) / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Респуб. с. 3-5.

Лукаш, О.І. (2007) Региональная политика Индии в условиях глобализации на рубеже ХХ - ХХІ в. Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной конференции / РАН, Институт востоковедения РАН. Культурный центр им. Дж. Неру. Посольство Индии в РФ. с. 382-399.

Лукаш, О.І. (2005) Особливості конкурентоспроможності й сталого розвитку Індії та Китаю / За ред. чл.- кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.- кор. НАН України Ворони В.М. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, 24 червня 2005 року / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна. с. 177-182.

Лукаш, О.І. (2004) Особливості економічного розвитку Індії в умовах глобалізації / відп. ред. В.К. Гура. Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях країн Азії і Африки: перспективи та умови консенсусу: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 62-67.

Лукаш, О.І. (2003) Индия и особенности процесса регионализации в Южной Азии. ICANAS XXXVII: International Congress of Asian and North African Studies. Abstracts, Vol. 3. с. 804-806.

Лукаш, О.І. (2001) Перша Всеукраїнська науково-практична конференція індологів. Східний світ. The World of the Orient (1.2000). с. 167-168.

Лукаш, О.І. (1987) Сприяння Української РСР країнам, що розвиваються, в підготовці кадрів для індустріалізації. Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн (Вип. 1). с. 88-95.

Лукаш, О.І. (2008) Индия на пути реформ и модернизации во второй половине ХХ в. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 382-394.

Лукаш, О.І. (2008) Результаты модернизации и особенности социально-экономического развития Индии в конце ХХ - начале ХХІ вв. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 394-405.

Лукаш, О.І. (2008) Региональная политика Индии в контексте новых тенденций в Южной Азии. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 405-417.

Лукаш, О.І. (1999) Республіка Індія - 50 років: підсумки та перспективи розвитку. ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Прицака / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. с. 39-40.

Лукаш, О.І. (1990) Украинская ССР в связях Советского Союза с развивающимися стра­нами (60-е - 80-е годы). Технічний звіт. К.: «Наукова думка».

Лукаш, О.І. (2017) Сучасна Індія: погляд з України (до 70-річчя незалежності Індії). Технічний звіт. К.: LАТ&К».

Лукаш, О.І. (1998) Bнешняя политика Индии в 90-е годы: новые тенденции. In: Oчерки политического и социально-экономического развития стран Bосто- ка. К.: «Крещатик», с. 265-297.

Лукаш, О.І. (2009) Провідні тенденції азійської глобалізації: Chindia / Відп ред. О.Г. Білорус. Збірник наукових праць., Вип. 6. с. 108-121.

Лукаш, О.І. (2005) Indian Economy, 2005. India Newsletter. Issue № 2 (August 2005) / Embassy of India in Ukraine. с. 6-10.

Лукаш, О.І. (1998) Issues of the Cultural Development of India and the World Civilization. Foreign Affairs Reports / Indian Council of World Affairs, New-Delhi, Vol. X (№ 2). с. 5-8.

Лукаш, О.І. (1995) Індія (Union of Indian States). Енциклопедія української діяспори, Австралія-Азія-Африка / НАН України, Наукове Товариство ім. Шевченка, Том 4. B6-B7.

Лукаш, О.І. та Поліха, І.З. (1996) «Некласична складова» АТР. Південна Азія: нові реалії і перспективи регіонального співробітництва. Політика і час (№ 4). с. 28-34.

Лукаш, О.І. та Седнєв, В.В. (1994) АТР сьогодні: погляд з Києва. Політика і час (№ 8). с. 47-53.

Лущак, В.В. (2019) Г. Уоллес та проблема повоєнного врегулювання міжнародного контролю за ядерною зброєю. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».. с. 60-65.

М

Метельова, Т.О. (2002) Людина в історії: пошук системних закономірностей. Українська книга, Київ. ISBN 966-743-391-9

Метельова, Т.О. (2017) Философские проблемы исторического дискурса. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 21-32.

Метельова, Т.О. (2017) Философские проблемы исторического дискурса. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. Минск: «РИВШ», с. 21-31.

Метельова, Т.О. (2014) Криза політики мультикультуралізму як симптом гібридизації європейських цінностей. In: Українська культура ХХІ століття: Розмаїття. Взаємодія. Єдність: монографія / Наук. ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнєцова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 55-65.

Метельова, Т.О. (2014) Цінності як основа формування соціальної системи та критерій цивілізаційного поступу. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 18-44.

Метельова, Т.О. (2014) Ціннісні імперативи взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 178-201.

Метельова, Т.О. (2012) Правове забезпечення державної культурної політики. In: Українська культура: дискурси і дискусії XXI століття: монографія / Наук. Ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнецова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 95-105.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація як категорія культурно-цивілізаційного аналізу. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Університет «Україна», с. 11-24.

Метельова, Т.О. (2003) Проблема типологізації суспільств: текст лекції з дисципліни «Соціологія» для студ. усіх спец. ден. та заоч. форми навч. / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2002) Філософія європейського Середньовіччя: архетипи та аксіологеми (проблематика, етапи розвитку, місце у світовому контексті): текст лекцій з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. денної і заочної форм навч. та аспірантів / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2014) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей. Віче (22). с. 22-29.

Метельова, Т.О. (2013) Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізації. Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12–13 квітня 2013 р., Острог), 1 (11). с. 12-26.

Метельова, Т.О. (2013) Громадянське суспільство в глобалізованому світі: трансформації і перспективи. Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. Журн. (1). с. 272-278.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема і як конституанта: ретроспектива і перспектива в контексті ідентифікацій. Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст): матер. II Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С.С. Возняк. с. 110-113.

Метельова, Т.О. (2013) Засади українського державотворення: інваріанти і варіативність ціннісних систем. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / за загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 25-35.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема в контексті ідентифікацій. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки (27(276). с. 43-49.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки. Серія «Філософія» (11). с. 222-232.

Метельова, Т.О. (2012) Взаємозв’язок типів комунікації та систем цінностей в контексті проблеми мультикультуралізму: ретроспектива і перспектива. Діалог культур у просторі полікультурного світу: Зб. матеріалів на- ук.-теор. конф., Київ, 9–10 листопада 2012 р.. с. 200-209.

Метельова, Т.О. (2012) Феномен «Іншого» в структурі комунікації: проблема людини. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки (15). с. 48-55.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи традиційних культур у сучасному світі в контексті «кризи мультикультуралізму». Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб. наук. праць [редкол.: С.М. Садовенко – голова редкол., упор., відп. за вип.; З.О. Босик – упор., відп. ред.], Київ, 23–24 жовтня 2012 р.. с. 74-80.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Типи комунікації та інтеграційні можливості суспільства. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 276-301.

Метельова, Т.О. (2012) Комунікативні зміни в глобалізованому світі: індивідуалізація проти уніфікації. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. (спец. вип.) (18). с. 151-157.

Метельова, Т.О. (2011) Ідеологія солідаризму: реанімація пройденого чи спроба «імплементації» європейських цінностей в український ґрунт? Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 203-218.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентичність в Україні: ціннісно-світоглядне підґрунтя регіонального поділу. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.).. с. 125-127.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація і культура: контроверза чи спільний родовід? Віче (22). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (2010) Культурний простір доби глобалізації: від персонажів до архетипів. Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки»: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції та методичні рекомендації. с. 207-2014.

Метельова, Т.О. (2010) Культура глобалізованого світу: на шляхах збереження плюралізму. Передмова до монографії З.О. Босик «Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини». с. 2-12.

Метельова, Т.О. (2009) Падіння Берлінського муру: семіотичні наслідки. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 80-88.

Метельова, Т.О. (2007) Національні культури в контексті глобалізації: особистісний вимір, традиції і новації. V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва: «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації». с. 317-321.

Метельова, Т.О. (2006) Агенти впливу і вплив агентів. Народний депутат (1). с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2006) Концепт «творчої уяви». Філософська думка (6). с. 11-21.

Метельова, Т.О. (2006) Конститутивна роль аксіологем у формуванні особистості. Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец (4). с. 13-19.

Метельова, Т.О. (2006) Феномен сакрально-ціннісного та його роль у конституюванні людського буття. Актуальні проблеми історії, теорії та практики худо ньої культури. Збірник наукових праць. Випуск XVII. с. 19-32.

Метельова, Т.О. (2005) Кантівські візії крізь призму сучасної філософії: проблема людиномірности буття. Sententiae: зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Вип. 13 (2) / Вінницький нац. техн. ун-т, Український філос. фонд. с. 92-102.

Метельова, Т.О. (2005) Феномен ціннісного як джерело культурного буття людини. Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. Наук.-практ. конф., Київ, 22–23 грудня 2005 р., 1. с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2004) «Антропологічна криза» як мода і як симптом. Вісник КНТУ (6). с. 28-36.

Метельова, Т.О. (2004) До джерел світоглядних трансформацій: сфери вітальності та ейдетики. Сучасність (3). с. 92-96.

Метельова, Т.О. (2003) Містком філософської рефлексії. Філософська думка (1). с. 156-160.

Метельова, Т.О. (2003) Елейський складник діаматівської матерії та сучасної об’єктивної реальності. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (12). с. 23-29.

Метельова, Т.О. (2003) Логічний сонет декалогу. Мультиверсум (32). с. 131-137.

Метельова, Т.О. (2003) Від біполярності до мультиверсуму. Філософська думка (5). с. 102-117.

Метельова, Т.О. (2003) Драма і тріумф філософії Маркса. Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (13). с. 34-48.

Метельова, Т.О. (2003) Історія філософії як її шлях до власного світу. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (філософія, політологія). с. 67-68.

Метельова, Т.О. (1998) Логіка виникнення і магія творення. Генеза (1-2). с. 27-39.

Метельова, Т.О. (1998) Ігрове семінарське заняття з філософії як метод засвоєння архетипів хронотопу культури. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних закладах шляхом використання комп’ютерної техніки, технічних засобів і методів активного навчання». с. 23-24.

Метельова, Т.О. (2019) Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 67-75.

Метельова, Т.О. (2019) Італійська трансформаційна модель і складові гармонізації регіональних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 75-81.

Метельова, Т.О. (2019) Політика пам’яті як інструмент національної консолідації: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 158-165.

Метельова, Т.О. (2019) Трансформація політики пам’яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 165-175.

Метельова, Т.О. (2019) Боротьба з регіональним сепаратизмом в Італії: здобутки й уроки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 277-293.

Метельова, Т.О. (2020) Формування загальнонаціональної єдності засобами політики пам’яті в Італії: досвід для України. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 136-155.

Метельова, Т.О. (2019) Великий китайський шлях реформ: стратегія Ден Сяопіна та результати її реалізації. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 43-50.

Метельова, Т.О. (2017) Громадянська ідентичність у плюралістичному суспільстві. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 187-202.

Метельова, Т.О. (1999) Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 6.050100 «Економіка» напряму 0501 «Економіка і підприємництво»; 6.050200 «Менеджмент» напряму 0502 «Менеджмент»; 6.091700 «Технологія харчових та хлібопекарських виробництв» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (1998) Соціологія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та плани семінарських занять для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050107 «Економіка підприємств», 7.050202 «Менеджмент у виробничій сфері», 7.092501 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» заочної форми навчання. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. (2016) System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values (Система цінностей як чинник суспільної трансформації: цінності базові та екзистенційні). Гілея: науковий вісник (115). с. 210-216.

Метельова, Т.О. (2004) Філософія XX століття // Текст лекцій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. та Менжуліна, Л.Н. (2004) Світоглядно-антропологічні метаморфози людського буття в сучасній філософії: текст лекції з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. ден. і заоч. форм навч. та аспірантів / Національний ун-т харчових технологій. [Навчальний матеріал]

Миклащук, І.М. (2013) Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща. Віче (20). с. 16-19.

Миклащук, І.М. (2016) Изучение исторической памяти в учебном процессе. Материалы IХ Международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы» в УО "Гродненский государственный аграрный университет" (Республика Беларусь). с. 43-46.

Миклащук, І.М. (2012) Проблема сприйняття часу у філософській та науковій літературі. Мультиверсум. Філософський альманах (Вип. 2). с. 182-191.

Миклащук, І.М. (2011) Формирование политической культуры граждан средствами политического образования. Материалы IV Международной научно-методической конференции (12–15 мая 2011 г.). с. 94-98.

Миклащук, І.М. (2011) Особливості становлення держави-нації в Україні. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Концепт реальності у філософії, літературі й науці» (24–25 лютого 2011 р.). с. 42-43.

Миклащук, І.М. (2019) Шлях Північної Македонії до демократії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 94-100.

Мироненко, П.В. (2016) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (1). с. 29-33.

Мироненко, П.В. (2016) Форма правління як концептуальна і прикладна проблема. Суспільно-�політичні процеси. Науково-�популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (3). с. 11-60.

Мироненко, П.В. (2017) Діяльність та розпад парламентських коаліцій. // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук», 1(5). с. 219-262.

Мироненко, П.В. (2014) Форма правління: вектори політологічного аналізу. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К: «ІНТАС», Вип.73. с. 293-303.

Мироненко, П.В. (2013) Восточноевропейская модель демократизации форм государственного правления. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение», 2(11) (Ч.1.). с. 154-160.

Мироненко, П.В. (2013) Закономерности и расхождение форм государственного правления на постсоветском политическом пространстве. // Человек. Сообщество. Управление. Научно-информационный журнал, Вып.2. с. 16-26.

Мироненко, П.В. (2013) К вопросу о гибритных формах правления в современном мире. // Вопросы управления, Вып.3 (5). с. 43-48. ISSN 2304-3369

Мироненко, П.В. (2013) Трансформація форми державного правління у сучасній Білорусі. // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, Вип.29. с. 179-190. ISSN 1810-5270

Мироненко, П.В. (2013) Класифікація форми державного правління: базові напрями переосмислення класичних підходів. // Творче об’єднання «Нова парадигма» (118). с. 125-135.

Мироненко, П.В. (2013) Параметри для визначення форми державного правління як дослідницька проблема. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (62). с. 448-454.

Мироненко, П.В. (2012) До проблеми становлення форми державного правління Російської Федерації. // Сучасна українська політика (27). с. 186-194.

Мироненко, П.В. (2012) Особливості співставлення понять «форма правління» та «демократизація». // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.57. с. 567-573.

Мироненко, П.В. (2011) Форма державного правління як концептуальна і практична проблема: досвід України. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.52. с. 219-228.

Мироненко, П.В. (2011) Процес змін форми правління в Україні: основні чинники і результати. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.51. с. 696-702.

Мироненко, П.В. (2011) Осмислення поняття «форма державного правління» в контексті сучасних політичних трансформацій. // Сучасна українська політика, Вип.23. с. 193-202.

Мироненко, П.В. (2011) Проблема класифікаційних критеріїв типологізації форми правління. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.53. с. 146-155.

Мироненко, П.В. (2011) Провідні напрями аналізу проблематики сутності форми правління. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал, №3. с. 192-197.

Мироненко, П.В. (2011) Аргументи на користь монархічної форми правління: історія і сучасність. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип.55. с. 374-383.

Мироненко, П.В. (2011) Роль політичної стратегії і тактики у функціонуванні системи державного управління. // Сучасна українська політика, Вип.25. с. 193-202.

Мироненко, П.В. (2008) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Вип.42. с. 57-67.

Мироненко, П.В. (2010) Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності. // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження», 28.05.2010. – (у співавторстві з Гошовською В.А.), Т.2. с. 276-278.

Мироненко, П.В. (2014) Features of scrutinizing conceptual framework while comprehending the form of government agenda (Особенности рассмотрения понятийно-категорийного аппарата при осмыслении проблематики формы государственного правления). // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences. – Vol. 2 (3). – Issue: 18. с. 70-73. ISSN 2308-5258

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. (2012) Основи вітчизняного парламентаризму: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / за заг. ред. В.А. Гошовської // Авторський колектив: В.А. Гошовська, К.К. Баранцева, М.М. Газізов, В.М. Гурієвська, Ю.Г. Кальниш, Н.Б. Ларіна, М.М. Логунова, П.В. Мироненко, О.В. Соснін, Т.В. Федорів. К.:НАДУ.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Газізов, М.М. та Босак, О.З. (2010) Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч. посібник. К.: НАДУ.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Гурієвська, В.А. та Газізов, М.М. (2010) Аналіз державної політики та прийняття рішень парламентом України у здійсненні конституційних функцій: науково-дослідна робота. К.: НАДУ.

Мироненко, П.В. та Гошовська, В.А. та Протасова, Н.Г. та Газізов, М.М. (2010) Парламентаризм та парламентська діяльність: словник-довідник / уклад.: В.А. Гошовська, Н.Г. Протасова, М.М. Газізов, та ін.: за загальною редакцією д. політ. н., проф. В.А. Гошовської. К.: НАДУ.

Мироненко, П.В. та Лакішик, Д.М. (2017) Рецензія на монографію «Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами: Монографія» / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 488 с. // Проблеми всесвітньої історії, №1 (3). с. 212-218.

Мироненко, П.В. та Мартинюк, В.Л. (2016) Аналітична довідка щодо діяльності проросійських неурядових організацій в Україні (станом на 1 грудня 2015 року). // Політичні інститути та процеси, Вип.1. с. 88-93.

Мирончук, О.А. (2018) Європейська асоціація організаторів науково-популярних заходів (EUSEA): новий досвід і нові можливості для популяризації науки у глобалізованому світі. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 149-158.

Мудрієвська, І.І. (2016) Зовнішньоекономічні відносини України з Королівством Саудівська Аравія. Київські історичні студії (2). с. 89-95.

Мудрієвська, І.І. Стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері. Емінак (2(3)). с. 65-72.

Мудрієвська, І.І. (2017) Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Об’єднаними Арабськими Еміратами. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини (19). с. 157-165.

Мудрієвська, І.І. (2017) Ставлення Королівства Саудівська Аравія до ядерної програми Ісламської Республіки Іран. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014). – Торунь – Київ: Міжнародний науково-світній консорціум імені Люсьєна Февра, 1. с. 133-137.

Мудрієвська, І.І. (2020) Політика пам’яті як чинник формування національної ідентичності в Об’єднаних Арабських Еміратах. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 156-171.

Мудрієвська, І.І. (2014) Розвиток політичного співробітництва України з Угорською республікою (1991 - 2011 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. (702). с. 214-220.

Мудрієвська, І.І. (2013) Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (Вип.37). 191 -195.

Мудрієвська, І.І. (2013) Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993–2011 рр.). Вісник Прикарпатського університету (23-24). с. 453-460.

Мудрієвська, І.І. (2013) Співробітництво України і держав вишеградської групи у форматі В4+1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. (Вип.1.). с. 43-44.

Мудрієвська, І.І. (2014) Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Часопис української історії (29). с. 85-90.

Мхитарян, Н.І. (2012) Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини. Стратегічні пріоритети (№ 1). с. 177-182.

Мхитарян, Н.І. (2009) Особливості трансформації соціально-економічних систем країн Центральної Азії в постбіполярний період: визначальні характеристики / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 4). с. 166-178.

Мхитарян, Н.І. (2009) Водні проблеми та їхній вплив на регіональну безпеку Центральної Азії / Відп. ред. В.К. Гура. Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах: Матер. Між від. наук.-теорет. конф. с. 90-95.

Мхитарян, Н.І. Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період. Антологія творчих досягнень (Вип. 3). с. 279-287.

Мхитарян, Н.І. Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 3). с. 189-216.

Мхитарян, Н.І. (2007) Інтеграційні процеси на теренах Центральної Азії і роль Казахстану у її розбудові / Відп. ред. В.К. Гура. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Третій світ» на початку ХХІ століття: глобальні виклики та внутрішні перетворення», м. Київ, 15 травня 2007 р. с. 55-64.

Мхитарян, Н.І. (2007) До питання про Чорноморсько-Близькосхідний вимір глобальних викликів та регіональних інтересів / Відп. ред. В.А. Смолій. Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Збірник наукових праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича. с. 284-288.

Мхитарян, Н.І. (2005) Посилення ісламського чинника у внутрішньополітичному житті Туреччини і його вплив на зовнішню політику країни в глобальному і регіональному вимірі. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 95-124.

Мхитарян, Н.І. (2005) Головні пріоритети сучасної політики Туреччини на пострадянському просторі. Трибуна (№ 3-4). с. 28-31.

Мхитарян, Н.І. (2005) Шлях Туреччини до Євросоюзу у контексті євроінтеграційних прагнень України. Стратегічна панорама (№ 1-2). с. 63-66.

Мхитарян, Н.І. (2005) Євроінтеграційний досвід Туреччини: уроки для України. Трибуна (№ 1-2). с. 21-25.

Мхитарян, Н.І. (2003) Україна і Організація Чорноморського економічного співробітництва: десять років взаємин. Україна дипломатична. с. 587-595.

Мхитарян, Н.І. (2003) Каспийско-Черноморское измерение глобальных вызовов и региональных интересов: взгляд из Украины. Материалы международной конференции «Взаимоотношения и сотрудничество стран побережья Каспийского моря», г. Мазандаран, Иран, 19-20 октября 2003 г. с. 25-38.

Мхитарян, Н.І. (2002) Про країну, яка може повести діалог між західним і мусульманським світом (внутрішній чинник та спрямованість зовнішньополітичних намірів Туреччини на пострадянському просторі). Трибуна (№ 11-1). с. 30-32.

Мхитарян, Н.І. (2001) Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів в Чорноморському регіоні. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 37-50.

Мхитарян, Н.І. (2000) Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів у Чорноморському регіоні. Нова політика (№ 6). с. 63-66.

Мхитарян, Н.І. (2000) Потенціал Організації чорноморського економічного співробітництва у галузі безпеки і економічного співробітництва. Матеріали міжнародної конференції «Україна - Туреччина: безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні». Київ, 10-11 квітня 2000 р. с. 144-146.

Мхитарян, Н.І. (1998) Українсько-турецький чинник в Чорноморському регіоні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Геополітичне майбутнє України», Київ, 19-20 березня 1998 р. с. 102-104.

Мхитарян, Н.І. (1996) ЧЕС: шляхи співробітництва. Спостерігач (№ 28). с. 34-37.

Мхитарян, Н.І. (1995) Жити з сусідами у злагоді. Політика і час (№ 7). с. 62-70.

Мхитарян, Н.І. (2010) Каспійсько-Центральноазійський регіон. In: Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / За заг. ред. А.В. Єрмолаєва. К.: НІСД., с. 436-440.

Мхитарян, Н.І. (2009) Реалізація стратегічних інтересів України у Каспійсько-Централь- ноазійському регіоні. In: Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За редакцією кандидата технічних наук, Заслуженого журналіста України Ю.Г. Рубана. К.: Національний інститут стратегічних досліджень., с. 617-624.

Мхитарян, Н.І. (2008) Європейська енергетична стратегія у контексті реалізації національних інтересів України. In: Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД., с. 630-642.

Мхитарян, Н.І. (2007) Стратегічні інтереси України в Каспійсько-Центральноазійському регіоні. In: Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. К.: НІСД., с. 455-464.

Мхитарян, Н.І. (2008) Актуальні проблеми забезпечення стратегічних цілей України у Центральноазійському регіоні. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки: монографія / B.O. Швед [та ін.]; за ред. B.O. Шведа. К.: НІСД., с. 86-101.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Мхитарян, Н.І. (2019) Модернізаційні перетворення у Туреччині та шляхи становлення її регіональним лідером. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 100-109.

Мхитарян, Н.І. (2012) До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року / Гол. ред. Хамрай О.О. Сходознавство: Збірник наукових праць (№ 59). с. 148-163.

Мхитарян, Н.І. (2014) Bодні проблеми Центральної Азії і можливості України щодо співпраці з країнами регіону у їх вирішенні / Bідп. ред. B.K Гура. Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 131-135.

Мітрофанова, О.О. Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць (89(10)). с. 380-383.

О

Олійник, О.М. (2016) Розвиток дипломатичних відносин між КНР та ЄС: етапи, характеристика та уроки для України. Дипломатія і зовнішня політика: моделі, інститути, інструменти (історична ретроспектива і сьогодення) / Матеріали міжнародної наукової конференції 28.07.2016 / Дипломатична академія України. с. 56-59.

Олійник, О.М. (2016) Механізм фінансування енергетичних інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні. Банківська справа (№ 3). с. 83-98.

Олійник, О.М. (2016) Інструменти економічної дипломатії уряду Китаю в контексті стратегії глобалізації та «йти назовні». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27.05.2016 / Дипломатична академія України. с. 123-127.

Олійник, О.М. (2016) Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження. Банківська справа (№ 2 (1). с. 69-86.

Олійник, О.М. (2015) Механізм реалізації стратегії партнерства Китаєм. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23.12.2015 / Дипломатична академія України. с. 155-157.

Олійник, О.М. (2018) Стан та перспективи розвитку енергетичної галузі Китаю: перспективи співпраці для України. УКРАЇНА — КИТАЙ — 25 РОКІВ СПІВРОБІТНИЦТВА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». с. 271-281.

Олійник, О.М. (2014) Перспективи перетворення юаня на резервну валюту: виклики та можливості для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Ч. 1). с. 149-153.

Олійник, О.М. (2015) Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. Банківська справа (№ 6 (1). с. 59-81.

Олійник, О.М. (2015) Стратегія «глобалізації» як напрямок посилення міжнародної приступності Китаю на світових ринках. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник (№ 1). с. 133-139.

Олійник, О.М. (2015) «Зелений розвиток» як інструмент інноваційної політики Китаю. Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки» (№ 4-5). с. 22-30.

Олійник, О.М. (2015) Периферійна дипломатія як інструмент захисту національних інтересів Китаю. Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18.03.2015 / Дипломатична академія України. с. 215-217.

Олійник, О.М. (2015) Концепція нейтралітету як вектор зовнішньоекономічної політики Туркменістану. Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12.03.2015 / Дипломатична академія України. с. 57-61.

Олійник, О.М. (2015) Заходи валютної політики Китаю в посткризовий період. Вісник Національного банку України (№ 1). с. 63-68.

Олійник, О.М. (2014) Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України. Банківська справа (№ 11/1). с. 61-76.

Олійник, О.М. (2014) Основные направления экономической интеграции стран АСЕАН. Материалы 35 науч. конф. «Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, политика, культура» 14.11.2014 / Институт Востоковедения РАН. Москва., 2014. с. 22-25.

Олійник, О.М. (2014) Реформування фінансової галузі Китаю в процесі ринкової трансформації економіки: уроки для України. Банківська справа (№ 11/1). с. 61-76.

Олійник, О.М. (2014) Зростання через інновації: досвід Китаю. Проблеми науки / Укртехінформ (№11-12). с. 53-60.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю щодо створення інноваційної системи. Проблеми науки / Укртехінформ (№ 7/8). с. 61-66.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю щодо фінансування науки та технологій. Проблеми науки / Укртехінформ (№ 4/5). с. 69-73.

Олійник, О.М. (2014) Співставчий аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в постбіполярну добу: принципи, цілі, досягнення / За загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць. с. 261-290.

Олійник, О.М. Опыт Китая в сфере социально-экономической модернизации страны. Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской народной республикой: результаты, проблемы и перспективы: Мат. Межд. науч.-практ. конф., 28.05.2013 р. с. 74-78.

Олійник, О.М. (2013) Стан та розвиток фондового ринку Китаю в післякризовий період. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. К.: ІСЕМВ НАН України (Випуск). с. 156-167.

Олійник, О.М. (2013) Глобальні ризики для світової фінансової стабілізації в умовах трансформації / відп. ред. О.В. Плотніков. Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. с. 22-30.

Олійник, О.М. (2013) Теоретичні засади зеленого розвитку. Експертно-аналітичний бюлетень ІСЕМВ НАН України (№ 10 (). с. 55-67.

Олійник, О.М. (2013) Важливість інноваційної політики на прикладі країн членах ОЕСР / відп. ред. О.Г. Білорус. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матер. міжнар. наук.-теорет. конф. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2012) Досвід Китаю щодо модернізація зовнішньоекономічної діяльності. Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті концепції сталого розвитку / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція, 18.10.2012 р. с. 53-57.

Олійник, О.М. (2012) Проблеми в створенні оптимального валютного простору ЄС / відп. ред. О.В. Плотніков. Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. с. 44-48.

Олійник, О.М. (2010) Роль банків Китаю в програмі економічних реформ та фінансування високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 14-17.

Олійник, О.М. (2010) Банківська політика уряду Китаю в умовах фінансової кризи. Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збір. стат. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 61-68.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. с. 12-15.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в залученні венчурного капіталу в сферу високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 13-23.

Олійник, О.М. (2009) Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий / Материалы Международной научно-практической конференции. с. 75-78.

Олійник, О.М. (2009) Світова фінансова криза та її вплив на економіки країн, що розвиваються / Відп. ред. О.В. Плотніков. Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матер. міжвід. наук.-теорет. конф. с. 142-150.

Олійник, О.М. (2008) Досвід Китаю щодо капіталізації банків країни. Світові процеси капіталізації: економічний, політичний, соціальний аспект: мат. міжвід. наук.-теорет. конф., 15.04.2008 р. с. 57-61.

Олійник, О.М. (1997) Реформа банківської системи КНР. Банківська справа (№ 2). с. 61-76.

Олійник, О.М. (1997) Правові аспекти реформи банківської реформи в КНР. Фінанси України (№ 6). с. 38-42.

Олійник, О.М. (1996) Реформа податкової системи КНР. Фінанси України (№ 12). с. 80-84.

Олійник, О.М. (2006) Банківські кредитні картки. Фінанси України (№ 11). с. 68-79.

Олійник, О.М. (1995) Реформа банківської справи в КНР. Збір. наук. праць ІСЕМВ НАНУ.. с. 1-5.

Олійник, О.М. (2017) Зовнішньоекономічна та валютно-кредитна політика Китаю в контексті глобальних трансформацій та перспективи економічно-фінансового співробітництва України і Китаю. In: Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України; ред. Т.П. Богдан. Київ, с. 297-343.

Олійник, О.М. (2014) Глобальні ризики в умовах трансформації світової фінансової системи. In: Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 78-84.

Олійник, О.М. (2014) Модель розвитку економіки Китаю: досвід запобігання кризовим процесам. In: Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 45-50.

Олійник, О.М. (2015) Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України. Вісник Національного банку України (№ 6(23). с. 40-47.

Олійник, О.М. (2017) Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю: уроки для України. Економічна теорія (№ 1). с. 94-105.

Олійник, О.М. (2012) Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року). Дослідження міжнародної економіки. Зб. наук. праць. ІСЕМВ НАНУ (№ 4 (7). с. 135-142.

Олійник, О.М. (2012) Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року). Матер. VI Конф. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Інститут сходознавства ім. Кримського НАН України. Київ, 2012. с. 57-69.

Олійник, О.М. (2009) Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід). Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Збірник статей / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. с. 52-57.

Олійник, О.М. (2013) Communication technologies of Ukraine. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 423-425.

Олійник, О.М. (2013) Improving education. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 440-443.

Олійник, О.М. (2013) Peculiarities of the economic, geographical and geopolitical position. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 357-359.

Олійник, О.М. (2011) Research in the area of Security. Brochure «Ukrainian science and technology today». с. 116-123.

Олійник, О.М. (2013) The production potential. In: Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv. Kaunas - Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, с. 425-427.

Орлова, Т.В. (2017) Гендерні аспекти російської агресії проти України. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№ 1(3)). с. 158-165.

Орлова, Т.В. (2017) Генерації і революції сучасного світу. Зовнішні справи (№ 1). с. 31-33.

Орлова, Т.В. (2017) Новітні підходи до викладання історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання: Збірник матеріалів VIII міжвузівського семінару, 19 січня 2017 р., м. Харків. с. 179-180.

Орлова, Т.В. (2016) Введення гендерного компоненту - нагальна потреба реформування української системи вищої освіти. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17 листопада 2016 р. (Частин). с. 206-208.

Орлова, Т.В. (2016) Г абітус, війна і роль суспільствознавців у консолідації українства. Українознавчий альманах. (Вип. 1). с. 174-178.

Орлова, Т.В. (2016) Освіта і професія у світлі українських реалій. Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація: Зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2016 р., Мукачево. с. 165-168.

Орлова, Т.В. (2016) Російська бідність з точки зору історії ментальностей. Етнічна історія народів Європи (Вип. 4). с. 120-131.

Орлова, Т.В. (2016) Русские и игра с точки зрения исторической психологии. Studia Linguistica: Зб. наук. праць (Вип. 9). с. 480-486.

Орлова, Т.В. (2016) Особливості модернізаційних процесів у сучасному В’єтнамі. Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Зб. наук. праць. с. 155-163.

Орлова, Т.В. (2016) Віддзеркалення ідей американських суспільствознавців у реаліях і перспективах України. Сторінки історії: зб. наук. праць (Вип. 4). с. 165-174.

Орлова, Т.В. (2016) Формування уявлень про місце і роль України у сучасному світі в процесі викладання навчальної дисципліни «Всесвітня історія». Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі: Матеріали VIII міжвузівського науково-методологічного семінару (м. Київ, 18 грудня 2015 р.). с. 50-55.

Орлова, Т.В. (2016) Причини краху радянської моделі розвитку в країнах Східної Європи. Крах радянської імперії: анатомія катастрофи: Міжнар. наук. конф. «Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст., присвячена 25-й річниці розпаду СРСР 21-22 квітня 2016 р. Ніжинський державний університет і. с. 113-122.

Орлова, Т.В. (2016) Російська бідність і Україна. Зовнішні справи (№ 2). с. 12-15.

Орлова, Т.В. (2016) Історичні уроки Сполучених Штатів Америки для України. Чверть століття українсько-американської дружби: досвід, гідний майбутнього. Зб. матеріалів Ш американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13 квітня 2016 р.). с. 256-264.

Орлова, Т.В. (2016) Розвал СРСР і сучасна Росія: історичні паралелі. Емінак (№ 1 (1). с. 112-120.

Орлова, Т.В. (2014) «Революція претензій» - нове явище в історії сучасного світу. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали наук.-практ. конф. «День науки історичного факультету 2014». с. 51-53.

Орлова, Т.В. (2014) Особливості політичного розвитку Канади у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука. с. 350-358.

Орлова, Т.В. (2014) Нові світоглядні орієнтири у викладанні історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Матеріали ТС Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії / Міністерство освіти і науки України, Інститут держави і права ім. B.М. Корецького НАН України, Київс. с. 36-38.

Орлова, Т.В. (2013) Конфесійний чинник у внутрішній і зовнішній політиці сучасної Індонезії. Дні науки історичного факультету: Матеріали VI Міжнар. наук. конф. молодих вчених 24 квітня 2013 р. У 8 частинах (Вип. V). с. 52-53.

Орлова, Т.В. (2013) Політичні процеси у посткомуністичних країнах Європи. Вища школа (№ 6). с. 36-48.

Орлова, Т.В. (2013) Курс «Сучасна політична історія країн світу» - важлива складова підготовки майбутніх фахівців. Вища школа (№ 5). с. 72-85.

Орлова, Т.В. (2013) Вивчення сучасної політичної історії країн світу - важливий напрямок підготовки майбутніх міжнародників, політологів, юристів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 46-47.

Орлова, Т.В. (2013) Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть. Гілея (Вип. 7). с. 430-432.

Орлова, Т.В. (2013) Виявлення нетрадиційної теорії розвитку у модернізаційних процесах сучасного В’єтнаму. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету - 2013». с. 62-64.

Орлова, Т.В. (2012) Основні тенденції політичного розвитку світу на сучасному етапі. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки (Вип. С). с. 252-262.

Орлова, Т.В. (2012) Скандинавські країни: втілення «лівої» ідеї в королівствах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 46-49.

Орлова, Т.В. (2012) ПАР: «Африканський ренесанс» у деклараціях і реаліях. Вісник ДАКККіМ (Вип. 3). с. 206-210.

Орлова, Т.В. (2012) Особливості соціально-економічної політики країн Європейського Союзу на сучасному етапі. Часопис української історії (Вип. 2). с. 111-116.

Орлова, Т.В. (2012) Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад. Гілея (Вип. 6). с. 213-218.

Орлова, Т.В. (2012) Шведська модель соціально-економічного розвитку: сутність і сучасні виклики. Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених у 7-х частинах (Вип. V). с. 34-36.

Орлова, Т.В. (2011) Історія дитинства - новий напрямок соціальної історії України. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 138-144.

Орлова, Т.В. (2011) Вестернізація Туреччини: історія і сучасність. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 171-176.

Орлова, Т.В. (2007) Актуальні проблеми соціальної історії. Історичний журнал (№ 2). с. 106-114.

Орлова, Т.В. (2005) Соціальні наслідки Другої світової війни для сучасної України. Проблеми історії України: Матеріали конф., присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом (Київ, 13 квітня 2005 р.). с. 7-10.

Орлова, Т.В. (2005) Особенности исторического пути России в зеркале декабристского движения. 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. (Вып. V). с. 120-133.

Орлова, Т.В. (2004) Декабризм як спроба модернізації Росії: сучасний погляд на проблему. Історичний журнал (№ 8). с. 76-84.

Орлова, Т.В. (2003) Віддзеркалення специфіки російської історії в русі декабристів. Вісник Київ. ун-ту. Серія «Історія» (Вип. 6). с. 51-55.

Орлова, Т.В. (2001) До питання про історичну роль науки в радянському суспільстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 5). с. 12-15.

Орлова, Т.В. (2016) Росія: вчора, сьогодні, завтра? Технічний звіт. К.: Логос.

Орлова, Т.В. (2018) Історичні засади та геополітичні підходи російської політики щодо пострадянського простору. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 94-101.

Орлова, Т.В. (2012) Змінювання орієнтацій країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи на міжнародній арені (кінець 1980-х-2000-і роки). Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Дні науки історичного факультету 2012». Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів. с. 67-70.

Орлова, Т.В. (2016) Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars. Американська історія та політика (№ 1). с. 94-100.

Орлова, Т.В. (2016) Synergetics and changing the classical university at the current development stage. Матеріали українсько-польської міжнар. наук. конф. «Класичний університет у контексті викликів епохи (м. Київ, 22-23 вересня 2016 р.). с. 171-172.

П

Перга, Т.Ю. (2015) Экологическая неоконвергенция: от теории к практике //. Świat Idei i Polityki.–, Том (14). с. 283-305.

Перга, Т.Ю. (2017) Екологічна модернізація: витоки та головні напрями розвитку. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 146-154.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні аспекти атомної енергетики в контексті проблем безпеки. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-70.

Перга, Т.Ю. (2019) Досвід країн Європейського Союзу у впровадженні екологічної освіти в систему початкової і загальної середньої освіти. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 230-234.

Потєхін, О.В та Фесенко, М.В. (2019) Формування державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 8-26.

Потєхін, О.В. (2016) Ялтинсько-потсдамська система, "холодна війна" та спроба її реінкарнації. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 77-91.

Потєхін, О.В. (2017) Побудовано на піску: про засади теорії політичного реалізму. Зовнішні справи (№9). с. 16-21.

Потєхін, О.В. (2017) Війна як продовження зовнішньої політики: апологетика і критика поглядів Карла фон Клаузевіца. Зовнішні справи (№8). с. 25-27.

Потєхін, О.В. (2010) Нейтралітет і позаблоковість: про альтернативи військово-політичному союзу. ЄвроАтлантика, № 3.. с. 6-16.

Потєхін, О.В. (2010) Геополітична стабільність і конкурентоспроможність держави. Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн / Зб. під ред. О.Г. Білоруса. с. 73-81.

Потєхін, О.В. (2008) США: неоімперія чи недоімперія? Дослідження світової політики (№ 43). с. 90-101.

Потєхін, О.В. (2008) Глобалізація проти імперії: безпековий аспект. Глобальна модернізація і сталий розвиток / Зб. під ред. О.Г. Білоруса.. с. 56-68.

Потєхін, О.В. (1988) Восточная Европа и проблемы генезиса «холодной войны». Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы (№ 15). с. 25-35.

Потєхін, О.В. (1987) Некоторые аспекты милитаризации внешней политики США. Милитаризм и современное общество / Под ред. Г.А. Арбатова.. с. 62-68.

Потєхін, О.В. (1977) Безработица молодежи в США. Вестник КМО СССР. с. 22-30.

Потєхін, О.В. (1976) Спадщина американської революції і сучасна молодь США. Український історичний журнал. (№ 8). с. 92-98.

Потєхін, О.В. (1976) Урядові програми підготовки кадрів в США і молодь. Історичні дослідження (№ 2). с. 72-76.

Потєхін, О.В. (1975) Молодежь в профсоюзах США. Вестник КМО СССР (№ 9). с. 25-34.

Потєхін, О.В. (1975) Соціально-економічні аспекти становища американської молоді в умовах НТР. Історичні дослідження (№ 1). с. 147-160.

Потєхін, О.В. (1971) В.І. Ленін і перші радянські публікації таємних угод царського та тимчасового урядів. Вісник КДУ. Серія Історія, Вип.13 (№ 2). с. 64-66.

Потєхін, О.В. (1987) Конституція 1787 р. і сучасна зовнішня політика США. Український історичний журнал (№ 9). с. 114-123. ISSN 0130-5247

Потєхін, О.В. (1988) Антикоммунизм – основа формирования политики США в отношении Восточной Европы: 1945–1946 гг. Вестн. КГУ (№27). с. 8-13.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 2. Стримування. Зовнішні справи (№2).

Потєхін, О.В. (1999) Нова Європа на порозі 3-го тисячоліття. Дух і літера (№ 5–6). с. 99-101.

Потєхін, О.В. (2017) НАТО і європейська стабільність Частина 3. Ядерне стримування. Зовнішні справи (№3). с. 10-15.

Потєхін, О.В. (2017) Про дві споріднені ідеoлогеми, ворожі демократії: антисемітизм та антиамериканізм. Агора. (19-20). с. 54-61.

Потєхін, О.В. та Клименко, Ю.А. (2011) Вплив дилеми оборона-напад у рейнській й мюнхенській кризах та гіпотетичний союз як засіб стабілізації в Європі напередодні Другої світової війни. Вісник Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці., № 1–2 (21-22). с. 45-59.

Потєхін, О.В. та Петерс, І.А. (1983) Научно-техническая интеллигенция славянских стран: пути формирования, источники пополнения и место в социальной структуре социалистического общества. Труды IX международного съезда славистов. с. 156-167.

Потєхін, О.В. та Савєльєв, В.А. (1988) США: идеалы конституции и реалии внешней политики. Дипломатический вестник: 1987.. с. 165-176.

Потєхін, О.В. та Тимошенко, А.Г. (1980) Проблемы молодежи США в политике правящих буржуазных партий. Социальная природа буржуазных партий в современном капиталистическом мире / Ред. А.Н. Шлепаков.. с. 60-90.

Потєхін, О.В. та Фесенко, М.В. (2019) Зовнішньополітичні умови та особливості формування державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 202-206.

Пророченко, Н.О. (2017) Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. с. 59-68.

Пророченко, Н.О. Особенности адаптации исламского общества к мир-системным изменениям. Dialog / Интернет-издание, Центральная Азия, Казахстан. -.

Пророченко, Н.О. (2016) Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субса-харської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 41-48.

Пророченко, Н.О. (2016) Проблеми і перспективи розвитку Афганістану в контексті протиріч між внутрішньодержавними центрами сили / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 229-246.

Пророченко, Н.О. (2016) Іранський досвід модернізації: суспільно-політичний вимір / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць - ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 163-173.

Пророченко, Н.О. (2015) Політична еліта Ірану: досвід поєднання традиції і сучасності у формуванні курсу суспільно-політичного розвитку. «Аль-Калям». Збірка наукових праць УЦІД. Бібліотека ісламознавства. с. 93-109.

Пророченко, Н.О. (2011) Іслам як фактор адаптації арабських суспільств до процесів глобальної трансформації / Відп. ред. В.К. Гура. «Світ у ХХІ ст.: Південь-Північ у вимірах перспектив глобального співіснування». Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 28-34.

Пророченко, Н.О. (2007) Особливості розвитку країн Арабського Сходу в постбіполярний період: суспільно-економічний аспект / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 114-132.

Пророченко, Н.О. (2006) Особливості формування політичних систем в країнах Арабського Сходу в постбіполярний період. Дослідж. світ. політики: зб. наук. пр (Вип. 3). с. 29-45.

Пророченко, Н.О. (2006) Доктрина ісламської економіки і спроби її реалізації на сучасному етапі. Українська орієнталістика: Міждисциплінарний сходознавчий збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету. с. 111-116.

Пророченко, Н.О. (2005) Політичний іслам у країнах Північної Африки. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 23-38.

Пророченко, Н.О. (2005) Монархії Арабського Сходу: традиціоналізація сучасності. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць (Вип. 3). с. 68-81.

Пророченко, Н.О. (2005) Розвиток країн Арабського Сходу в контексті світ-системних змін. Антологія творчих досягнень (Вип. 2). с. 388-396.

Пророченко, Н.О. (2004) Проблеми еволюції арабської єдності в контексті політики США на Близькому Сході. Зб. наук. досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ (№ 28). с. 66-80.

Пророченко, Н.О. (2003) Сила ісламських традицій. Політичні традиції і демократія у державах Аравійського півострова. Політика і час (№ 8). с. 62-68.

Пророченко, Н.О. (2002) Чому зростає «Халіфорнія»? Політичний іслам і сучасність. Політика і час (№ 11). с. 46-53.

Пророченко, Н.О. (2001) Взаємовплив внутрішньої та зовнішньої політики країн регіону Перської затоки в подоланні соціальних криз та регіональних конфліктів. Дослідження світової політики. Зб. наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин (№ 14). с. 23-37.

Пророченко, Н.О. (2001) Самої нафти вже не досить. Країни Аравійського півострова: економіка, суспільство і проблема регіональної інтеграції. Політика і час (№ 7). с. 78-85.

Пророченко, Н.О. (1998) Политическая практика современного исламского фундаменталистского движения в регионе Ближнего и Среднего Востока. Очерки политического и социально-економического развития стран Востока. с. 56-93.

Пророченко, Н.О. (1995) У замкнутому колі. Деякі аспекти політичної практики ісламських фундаменталістів. Політика і час (№ 2). с. 69-73.

Пророченко, Н.О. (1995) Терористи чи захисники віри? Ісламський фундаменталізм в етичних вимірах. Політика і час (№ 9). с. 64-69.

Пророченко, Н.О. (2017) Проблеми і перспективи розвитку Ірану, Афганістану, Пакистану в контексті внутрішньодержавної еволюції та регіональних процесів. In: Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, с. 214-247.

Пророченко, Н.О. (2015) Ісламська держава: соціальний аспект феномену. In: Ісламська держава: генезис і нові тренди = Исламское государство: генезис и новые тренды = Islamic state: genesis and new trends /під ред. Салаха З., Аулі- на О.А. - Громад. орг. «Араб. Дім», Громад. орг. «Укр. центр ісламознав- ства». Львів: Манускрипт, с. 20-25.

Пророченко, Н.О. (2008) Проблемы арабского единства в контексте политики США. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: Наукова думка, с. 196-206.

Пророченко, Н.О. (2008) Страны Персидского залива: между традиционными противоречиями, микрогегемонизмом и перспективой консолидации в контексте глобальных вызовов современности. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: Наукова думка, с. 216-233.

Р

Розумюк, В.М. (2014) Ідейне протистояння і соціальний конфлікт: марксистська інтерпретація. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 41-49.

Розумюк, В.М. (2016) Основні напрями теоретичної рефлексії проблем ядерної безпеки. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України". с. 67-73.

Розумюк, В.М. (2017) Статус «молодшого брата» в історії східної дипломатії. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1(3)). с. 52-62.

Розумюк, В.М. (2017) Проблема формування національної держави: теоретичний аспект. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940–2014), 1. с. 192-209.

Розумюк, В.М. (2015) Громадянське суспільство і зовнішня політика. Віче (2(382)). с. 7-11.

Розумюк, В.М. (2009) Індоктринація псевдоісторією: модифікація свідомості засобами освіти. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.49). с. 114-122.

Розумюк, В.М. (2013) Доктрина «кінця ідеології». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (64)). с. 64-72.

Розумюк, В.М. (2012) Національна ідентичність і національна держава. Державотворчі процеси в сучасних міжнародних відносинах: матер. міжвід. наук.-теорет. конф. м. Київ, 29.11.12. с. 15-21.

Розумюк, В.М. (2012) Євразійство як ідейно-теоретичне підґрунтя інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 124-130.

Розумюк, В.М. (2012) Шляхи історичної еволюції інституту національної держави. Всесвітня історія очима українських істориків. Збірник наукових статей. с. 229-240.

Розумюк, В.М. (2011) Проблеми ідеології в «соціології знання» К. Мангейма. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (3 (56)). с. 179-198.

Розумюк, В.М. (2011) «Реабілітація» ідеології: В. Ленін, Г. Лукач та А. Грамші. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (2 (55)). с. 91-103.

Розумюк, В.М. (2004) Теорія міжнародних відносин: шляхи еволюції та перспективи розвитку. Антологія творчих досягнень (Вип. 1). с. 199-206.

Розумюк, В.М. (2011) Нація і національна держава. Антологія творчих досягнень (Вип. 6). с. 239-247.

Розумюк, В.М. (2009) Регіональний розкол України: реальність міфу. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.44). с. 221-229.

Розумюк, В.М. (2009) Доктрина національного інтересу. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Є. Новицький. с. 277-289.

Розумюк, В.М. (2008) Ідеологічний конфлікт у суспільстві: марксистська інтерпретація. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр. (Підсерія «Курасівські читання») (Вип.42). с. 96-106.

Розумюк, В.М. (2008) Культурно-расові аспекти доктрини націонал-соціалізму. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Зб. наук. пр (Вип.40). с. 246-258.

Розумюк, В.М. (2006) Марксистська концепція феномену «ідеології». Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.35). с. 3-15.

Розумюк, В.М. (2006) Кінець ідеологій? Політологічний вісник. Збірник наукових праць (Вип.22). с. 50-59.

Розумюк, В.М. (2006) Історична динаміка трансформації концепції «революційної війни» в ідеології наукового комунізму. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (№ 18). с. 179-184.

Розумюк, В.М. (2006) Міф тоталітарної «ідеократії». Наукові записки / Курасівські читання-2005. Серія «Політологія і етнологія», Кн. 2 (Вип.30). с. 206-216.

Розумюк, В.М. (2000) Тоталітаризм – шлях до розуміння. Розвиток концепцій. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 196-201.

Розумюк, В.М. (2019) Основні напрями теоретичної рефлексії проблеми нерозповсюдження ядерної зброї. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 9-26.

Розумюк, В.М. (2019) Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки й прорахунки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 180-187.

Розумюк, В.М. (2019) Балканський досвід інтеграції окупованих територій і проблема державного будівництва. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 310-316.

Розумюк, В.М. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 7-13.

Розумюк, В.М. (2019) Подолання сепаратистських тенденцій як загрози євроатлантичному вектору України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 198-217.

Розумюк, В.М. (2009) Ідеологічна індоктринація історичною освітою: політична доцільність vs. історичної науки. Гуманітарні науки (№ 1). с. 170-176.

Розумюк, В.М. (2009) «Привнесена свідомість» пролетаріату: марксисти vs. К. Маркс. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип.48). с. 111-120.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 24-31.

Розумюк, В.М. та Васильців, О.О. (2019) Подолання сепаратистських тенденцій як загрози євроатлантичному вектору України. In: Шляхи і напрями забезпечення євроатлантичного вектора розвитку України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С. В. Толстов, В. В. Солошенко, О. В. Потєхін, П. М. Рудяков, [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 57-75.

Розумюк, В.М. та Кононенко, С.В. та Беззуб'як, М. (2005) Злиденність елітаризму. Стратегія розвитку України (№ 6). с. 31-43.

Розумюк, В.М. та Трубайчук, А. (1998) Що таке тоталітаризм? Пам'ять століть (№ 6). с. 16-29.

Романенко, О.В. (2019) Особливості формування національної ідентичності Австралії. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 29-32.

Руднічук, А.А. (2019) Значення інформаційних технологій для дослідження історії Середньовіччя. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 107-111.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного Киева (цивилизационно-языковой аспект). Przeszrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. с. 209-222.

Рудяков, П.М. (2013) Альтернативи оновлення ідентичності на шляху до Європи. Інформаційний простір: українські реалії: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 19 грудня 2012 р. с. 65-72.

Рудяков, П.М. (2012) Боротьба канонічної церкви проти розколів і смути: досвід Сербії (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). У зб.: Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. с. 163-174.

Рудяков, П.М. (2003) «В службу и вечное подданство.». Родина (№ 10). с. 50-51.

Рудяков, П.М. (2001) К вопросу об эволюции понятия «Восточный вопрос» в связи со сменой исторических эпох (вторая половина ХІХ-ХХ вв.). В кн.: Европа и Источно питаке (1878-1923). с. 581-594.

Рудяков, П.М. (2001) Досвід «югославської кризи» та його можливе використання Україною. Геополітика (№ 3). с. 1-5.

Рудяков, П.М. (1999) Крок уперед чи крок назад? Українська думка (Лондон, газета), 1999-25 листопада (четвер). -.

Рудяков, П.М. (1997) Хорватия после выборов: в ожидании побед или накануне разочарований? Подтекст, 27 серпня - 2 вересня (№ 26-2). с. 38-42.

Рудяков, П.М. (2000) Новые «стены» в Европе. Обозреватель (Москва) (№ 2). с. 32-35.

Рудяков, П.М. (1998) К вопросу о структуре и уровнях межцивилизационных отношений. Сусрет или сукоб цивилизациjа на Балкану.. с. 451-458.

Рудяков, П.М. (1996) Крок вперед чи крок назад? Політика і час (№ 11). с. 53-57.

Рудяков, П.М. (1996) До і після Маастрихту. Політика і час (№ 7). с. 41-45.

Рудяков, П.М. (2017) Проблеми та особливості реалізації національних модернізаційних проектів у пострадянських і постсоціалістичних країнах. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 93-111.

Рудяков, П.М. (2018) Засади та критерії оцінки пострадянської трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 24-35.

Рудяков, П.М. (2019) Основні напрями подолання суперечностей у позиції ЄС щодо інтеграції України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 206-211.

Рудяков, П.М. (2019) Трансформаційні процеси у країнах Західних Балкан: здобутки і втрати. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 266-271.

Рудяков, П.М. (2000) «Балканська криза» (1991-2001): характер, особливості, наслідки. Політична думка (№ 4). с. 77-88.

Рудяков, П.М. (2013) Сербская литературно-критическая мысль 60-80-х гг. ХХ века в украинской рецепции. В сборнике научных трудов Института литературы и искусства Сербской Академии наук и искусств. с. 89-101.

Рудяков, П.М. (1994) The Dismemberment of Yugoslavia a Redivision of Europe. Political Thought, 1994 (№ 3). с. 219-223.

Рудяков, П.М. (1999) New «Walls» in Europe. Европа на раскршћу. Нови зидови или уjедикена Европа.. с. 169-172.

Рудяков, П.М. та Маначинський, О.Я. та Пронкін, Є.К. (1993) Югославія: інформаційно-політичний огляд. Препринт, Національний інститут стратегічних досліджень.

С

Скаленко, О.К. (2000) Глобальні резерви поступу (Інформація + інтелект + інновації). Інший. Основи, Київ.

Скаленко, О.К. (2014) Глобальносистемна концепція антикризового світового і національного розвитку. In: Стратегія соціально-економічного розвитку України: Монографія. «Юрисконсульт», Київ, с. 100-111.

Скаленко, О.К. (2010) Українське економічне диво в контексті глобальної інформатизації світу. In: Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: Монографія. ВЦ «Академія», Київ, с. 301-305.

Скаленко, О.К. (2007) Концептуальні засади міжнародних конкурентних стратегій розвитку і зростання. In: Глобальний конкурентний простір: Монографія. КНЕУ, Київ, с. 229-280.

Скаленко, О.К. (1999) Глобальні проблеми формування сучасного інформаційного простору. In: Сучасне та майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві. ІЖ КНУ, Київ, с. 12-25.

Скаленко, О.К. (2017) Сучасний світ у глобальносистемних вимірах. Аннали юридичної історії, 1 (2). с. 93-116.

Скаленко, О.К. (2017) Глобалістика всесвітньо-історичного процесу в системі «Людина, екосфера та інформатизація світу». Матеріали наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктивності громадянського суспільства». с. 67-72.

Скаленко, О.К. Аксиология глобализирующегося сознания – европейские историко-культурные ценности в глобализирующемся мировом пространстве (тезисы исследования). Контраст.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальная трансинформационная сущность цивилизационного процесса. Сингулярность. Образы «постчеловечества» (сборник). с. 65-72.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальна духовно-інформаційна доктрина антиядерних міжнародних відносин. Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць. с. 114-121.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальносистемні виміри витоків та незалежного розвитку «пострадянської» України. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» спільно з Громадською організацією «Академія політичних наук» (2). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (2016) Ключові виклики і алгоритми сучасного світового розвитку: історичний матеріалізм чи глобальносистемна методологія? Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (4). с. 53-79.

Скаленко, О.К. (2016) Глобальная трансинформационная основа ноосферного процесса. Междисциплинарный научный журнал «Ноосферные исследования» РФ (3-4). с. 71-84.

Скаленко, О.К. (2015) Трансформаційна глобалістика міжнародних відносин. Науковий історико-філософський журнал «Університет» (1). с. 37-45.

Скаленко, О.К. (2015) Духовно-інформаційна сутність цивілізаційного процесу. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): збірник наукових праць. с. 197-203.

Скаленко, О.К. (2015) Інноваційні авторські моделі сучасного світового розвитку і міжнародних відносин. Стратегія соціально-економічного розвитку України: збірник наукових праць, 1. с. 260-271.

Скаленко, О.К. (2015) Глобальносистемна методологія сучасного науково-практичного процесу. Науковий електронний журнал «Молодіжний економічний дайджест» (2-3). с. 267-272.

Скаленко, О.К. (2015) Глобальная трансинформационная основа антиядерних международных отношений. М-лы Всемирного научного Конгресса «Глобалистика‑2015».

Скаленко, О.К. (2014) Геній В.І. Вернадського в сучасній цивілізаційній системі. «Людина, екосфера та інформатизація світу». с. 1-12.

Скаленко, О.К. (2013) Фінансові ресурси як спеціалізована частина єдиної інформаційної системи світового розвитку. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових праць. с. 214-230.

Скаленко, О.К. (2012) Глобальносистемная основа современных интеграционных процессов. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 2 (109). с. 22-28.

Скаленко, О.К. (2012) Глобальносистемна криза трансінформаційної цивілізації. «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (19). с. 113-121.

Скаленко, О.К. (2012) Глобальная система решающих факторов в структуре социально-экономического процесса. Дослідження світової економіки: Зб.наук.праць (2).

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемна концепція розбудови сфер державного управління: наука. освіта, кадри. 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції. с. 234-236.

Скаленко, О.К. (2011) Трансинформационная глобалистика мира ХХІ ст. Академия «Философия хазяйства», Альманах центра общественных наук экономического факультета МГУ им. Ломоносова (2). с. 40-53.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемна концепція формування конкурентоспроможного соціально-економічного потенціалу. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (2). с. 46-54.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальная информационная основа экономического процесса. Матеріали по «Аналізу сучасних економічних процесів та інформаційних технологій». Том 3. «Інформаційні системи і технології в економіці», 3. с. 69-71.

Скаленко, О.К. (2011) Глобальносистемний підхід до проблем антикризового розвитку. Матеріали конф. «Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції». с. 72-76.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемна методологія дослідження та реалізації сучасних світових процесів. Антологія творчих досягнень (5). с. 168-177.

Скаленко, О.К. (2010) Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи. Актуальні проблеми міжнародних відносин, зб. наук. праць, 1 (87). с. 17-22.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемна концепція набуття конкуренто-спроможного соціально-економічного потенціалу. Зб. наук. пр. ІСЕМВ НАНУ (2). с. 46-54.

Скаленко, О.К. (2010) Стратегічні напрямки реалізації національних інтересів України в контексті сучасного глобально-інформаційного розвитку. Зб. наук. пр. ІСЕМВ НАНУ (62). с. 33-41.

Скаленко, О.К. (2010) Світ ХХІ: Трансінформаційна концепція глобального розвитку. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр, 2 (80). с. 42-46.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальна інноваційна концепція побудови конкурентного суспільства інформаційних знань. Матеріали XIV міжнар. н/п конф. з проблем інновацій «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку в контексті подолання світової фінансової кризи». с. 456-459.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальні методологічні передумови організації державного управління в електронно-інформаційному форматі. Зб.наук.праць, «Модернізація державного управління, державної служби і кадрової політики». с. 17-22.

Скаленко, О.К. (2010) Науково-методологічні орієнтири у вирішенні проблем інформатизації та побудови Європи знань. Вісник Тернопільського національного економічного університету (5-1). с. 142-148.

Скаленко, О.К. (2010) Сучасні інформаційні війни і глобально системний захист національних інтересів України. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (59). с. 144-158.

Скаленко, О.К. (2010) Теоретично-методологічні основи суспільства інформаційних знань. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (49). с. 13-32.

Скаленко, О.К. (2010) Глобалістика – наука про фундаментальні чинники та важелі системного управління світовими процесами. Дослідження світової політики. Зб.наук.пр (43). с. 144-158.

Скаленко, О.К. (2010) Глобальносистемні резерви забезпечення конкурентоздатного розвитку. Матеріали міжнародної конференції «Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн». с. 87-91.

Скаленко, О.К. (2010) Концептуальний аналіз глобально впливових чинників у структурі соціально-економічного процесу. М-ли конф. «Глобальна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн». с. 68-73.

Скаленко, О.К. (2009) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы 1-го междунар. экон. форума столичных предприятий и организаций гг. Москвы, Киева, Минска. с. 115-126.

Скаленко, О.К. (2009) Методологічні орієнтири подолання фінансової кризи в Україні. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 1 (87). с. 51-59.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальна трансінформаційна доктрина сучасного світового розвитку і міжнародних відносин. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжві домчої науково-практичної конференції.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальносистемний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. пр (4). с. 17-26.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (4). с. 70-78.

Скаленко, О.К. (2008) Глибинний зміст і ключова функція демократії в соціально-економічних процесах. Економічний часопис-ХХІ (9-10).

Скаленко, О.К. (2008) Глобальносистемний вимір антикризового соціально-економічного розвитку України. «Журнал європейської економіки», 6 (3). с. 269-279.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (4). с. 70-78.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальное развитие и методология организации национальных социально-экономических процессов. М-лы н/п конф. – Доклад на ІІ Международном инновационном форуме. с. 13-19.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальні стратегії концептуальної інноватизації соціально-економічного розвитку. М-лы н/п конф. – Доклад на ІІІ Международном инновационном форуме. с. 31-35.

Скаленко, О.К. (2008) Суспільство знань ХХІ: системно-інформаційна теорія розвитку. Вісті Академії інженерних наук України (2).

Скаленко, О.К. (2008) Сущность и проблемы информатизации. Наука и инновации (7). с. 23-27.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальные научно-информационные основы инновационного прогресса. Наука и инновации. с. 75-79.

Скаленко, О.К. (2008) Глобальний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб.наук.пр, 2 (71). с. 124-134.

Скаленко, О.К. (2007) Вернадський-глобаліст і наука як виробник інформаційного ресурсу сучасного соціально-економічного розвитку. Україна в глобалізованому світі. ІСЕМВ НАНУ. с. 60-63.

Скаленко, О.К. (2007) Фундаментальна сутність сучасного глобалізаційного процесу. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (3). с. 86-91.

Скаленко, О.К. (2007) Информационное общество ХХІ: гуманитарное, социальное, экономическое измерение. М-лы Всемирного конгресса по информационному обществу, 2005; Зб. наук. пр (54). с. 55-62.

Скаленко, О.К. (2007) «Жива етика» як предтеча сучасних глобалізаційних хвиль. М-ли Всеукраїнського конгресу індологів. Зб. н. пр.. с. 4-11.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційний вимір сучасного економічного розвитку України. М-ли наук.конф. (10 травня 2007 р.). с. 4-7.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальний економічний потенціал суспільства інформаційних знань. Ресурси економічного розвитку: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (29 березня 2007 року). с. 12-17.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційний вимір російсько-українських соціально-економічних відносин. Економіка Росії в сучасному світі: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (21 грудня 2007 року). с. 26-31.

Скаленко, О.К. (2007) «Економічне диво» в контексті глобальної інформатизації світу. Китайське економічне диво: вчора, сьогодні, завтра: м-ли круглого столу/ ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (27 вересня 2007 року). с. 44-48.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальні чинники прискореного поступу Японії. // Японія – один із основних центрів економічної сили: «третє відкриття» країни: м-ли круглого столу / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (25 жовтня 2007 року). с. 37-39.

Скаленко, О.К. (2007) Глобальні резерви соціально-економічного поступу. Економіка України в системі глобального поділу праці: м-ли 15-ї міжнародної наук.-практ. конф. / ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, МОН України (15–16 листопада 2007 року). с. 25-31.

Скаленко, О.К. (2007) Глобально-інформаційна стратегія антикризового соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (52). с. 113-126.

Скаленко, О.К. (2007) Фундаментальна сутність сучасного глобалізаційного процесу. Антологія творчих досягнень (3). с. 86-91.

Скаленко, О.К. (2007) Національні науково-інформаційні ресурси – основа соціально-економічної безпеки. Зб.наук.пр. ІСЕМВ НАНУ (53).

Скаленко, О.К. (2007) Реалізація національних інтересів України в контексті сучасного глобально – інформаційного розвитку: загальносистемний підхід. Економічний часопис ХХІ (11-12). с. 7-9.

Скаленко, О.К. (2007) Україна в глобальному інформаційному просторі: між Сходом і Заходом. Зовнішня політика України та шлях країни до Європи. с. 139-147.

Скаленко, О.К. (2006) Суспільство знань ХХІ століття: системно-інформаційна теорія розвитку. Наука та наукознавство (1). с. 3-14.

Скаленко, О.К. (2006) Національна науково-інформаційна система – стратегічна основа технологічно-виробничих інновацій. Науково-технічна інформація (4). с. 3-6.

Скаленко, О.К. (2006) Глобальное развитие и управление мировыми социально-экономическими процессами. Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления: материалы V межд. науч.-практ. конференции 1–2 июня 2006 г.. с. 225-231.

Скаленко, О.К. (2006) Глобальні передумови сталого соціально-економічного зростання. М-ли конф..

Скаленко, О.К. (2006) Суспільство знань ХХІ ст.: системно-інформаційна теорія розвитку. Наука та наукознавство (1). с. 3-14.

Скаленко, О.К. (2005) Глобальні проблеми і чинники сталого розвитку України. Імперативи сталого розвитку: матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції в м. Києві, 24 листопада 2005 року. с. 42-45.

Скаленко, О.К. (2005) Глобальна інформаційна основа управління процесами світового розвитку. Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: матеріали Третьої Всесвітньої конференції. с. 346-358.

Скаленко, О.К. (2005) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы Первого эконом. Форума гг. Москвы, Киева, Минска. с. 105-111.

Скаленко, О.К. (2005) Інформація та інформаційні знання в глобальному інформаційному суспільстві. НТІ (2). с. 3-5. (Неопублікований)

Скаленко, О.К. (2005) Глобальна інноваційна стратегія конкуренто-спроможного розвитку. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (46). с. 37-44.

Скаленко, О.К. (2005) Теоретично-методологічні основи інформатизації суспільства інформаційних знань. Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України (46). с. 13-32.

Скаленко, О.К. (2005) Ресурсні основи інформаційного суспільства. Збірник науковихпраць ІСЕМВ НАН України (45).

Скаленко, О.К. (2005) Основи суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (50).

Скаленко, О.К. (2005) Інформація та інформаційні знання в глобальному інформаційному суспільстві. Науково-технічна інформація (2). с. 3-5.

Скаленко, О.К. (2005) Україна сучасна: проблеми системного розвитку. Науковий вісник Українського Університету. с. 23-31.

Скаленко, О.К. (2005) Глобальні функції народовладдя на шляху подолання бідності в українському суспільстві. Антологія творчих досягнень: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2). с. 86-94.

Скаленко, О.К. (2004) Глобализация ХХІ: реалии и концепции. Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації / Матеріали Другої Всесвітньої конференції в м. Києві, 23.05.2003р.. с. 147-155.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальна інформаційна концепція конкуренто-спроможного розвитку України. Глобальна конкуренція в умовах однополюсного глобалізму / Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції 10–11 жовтня 2004 року, м. Київ.. с. 38-42.

Скаленко, О.К. (2004) Глобалізаційні виміри інформаційної безпеки. Економічний часопис- ХХІ (1). с. 45-46.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальний інформаційний вимір процесів сучасного розвитку. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (1). с. 115-122.

Скаленко, О.К. (2004) Системно-інформаційна методологія і теорія глобального соціального економічного процесу. Антологія творчих досягнень, ІСЕМВ НАН України (1). с. 115-122.

Скаленко, О.К. (2004) Стратегічні основи інноваційної економіки (методологічні аспекти). Економіка промисловості (2). с. 14-29.

Скаленко, О.К. (2004) Основи суспільства інформаційних знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1 (50). с. 39-42.

Скаленко, О.К. (2004) Глобальна інформаційна стратегія України. Момент істини. Віче (9). с. 63-68.

Скаленко, О.К. (2004) Стратегічна інформаційна булава для українського уряду. Українознавство (1-2). с. 310-314.

Скаленко, О.К. (2004) Україна сучасна: проблеми системного розвитку. Вісті Українського гуманітарного університету. с. 37-41.

Скаленко, О.К. (2004) Сущность и проблемы информатизации социально- экономического развития в современных условиях. Информационное обеспечение науки и производства: м-ли конф. с. 111-117.

Скаленко, О.К. (2003) Построение информационного общества: ресурсы и технологии. М-лы Х Межд. науч.-практ. конференции 4–5 июня 2003 г.. с. 66-70.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегические основы инновационной экономики: методологические аспекты. М-лы І Межд. эконом. форума столичных предприятий и организаций Москвы, Киева, Минска 20–21 ноября в г. Киеве. с. 115-126.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегічні важелі економічного успіху: інформація, інтелект, інновації. Визвольний шлях, 3. с. 3-12.

Скаленко, О.К. (2003) Глобальні критерії побудови інформаційного суспільства. Визвольний шлях, 6. с. 12-16.

Скаленко, О.К. (2003) Стратегічні важелі сучасного соціально-економічного поступу. Українознавство (4).

Скаленко, О.К. (2002) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесі побудови економічних систем у пострадянському просторі. Стратегія економічного розвитку України (3). с. 22-25.

Скаленко, О.К. (2002) Глобалізація та інформатизація – об’єктивно невідворотні хвилі сучасного світового процесу. Економічний часопис ХХІ (10).

Скаленко, О.К. (2002) Українську економіку врятує тільки справжня демократія. Визвольний шлях (1). с. 18-23.

Скаленко, О.К. (2002) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесах трансформації постсовєтського суспільства. Визвольний шлях, 3. с. 3-7.

Скаленко, О.К. (2002) Роль інформаційного чинника у формуванні духовного і морально-правового простору суспільства. Визвольний шлях, 6. с. 16-21.

Скаленко, О.К. (2002) Інформація. Діяльність. Розвиток. Визвольний шлях, 7. с. 8-21.

Скаленко, О.К. (2002) Глобально-інформаційна теорія грошово-ринкового саморегулювання суспільства. Визвольний шлях (8). с. 10-21.

Скаленко, О.К. (2001) Проблеми та шляхи подолання концептуальної кризи в процесі побудови економічних систем у пострадянському просторі. Економічний часопис ХХІ (9).

Скаленко, О.К. (2001) Духовно-моральні та інформаційні важелі саморегуляції суспільства. Економічний часопис ХХІ (4). с. 43-45.

Скаленко, О.К. (2001) Методологія сучасного розвитку: інформація, економіка, освіта. Визвольний шлях. с. 3-8.

Скаленко, О.К. (2001) Поступ України в глобальному політичному просторі. Визвольний шлях (6). с. 7-17.

Скаленко, О.К. (1999) Екосфера в світлі інформації: системно-інформаційна єдність економіки і екології. Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету імені Тараса Шевченка (Гуманітарні науки. Частина І).

Скаленко, О.К. (1998) Інформація в глобальному вимірі. Сучасна інформаційна політика. с. 33-39.

Скаленко, О.К. (1998) Українську економіку врятує тільки справжня демократія. Віче (4). с. 3-10.

Скаленко, О.К. (1998) Трансінформаційні основи діяльності і розвитку. ЗМІ в процесах державотворення.

Скаленко, О.К. (1998) Стратегічні чинники національної безпеки: інформація, освіта, економіка. Сучасність (2). с. 77-83.

Скаленко, О.К. (1998) Інноваційна основа сучасного підприємництва. Малий і середній бізнес (1). с. 23-25.

Скаленко, О.К. (1997) Методологічні аспекти інформатизації суспільства. Українська журналістика‑97 / Матеріали науково-практичної конференції. с. 29-34.

Скаленко, О.К. (1997) Економічна освіта в контексті національної безпеки. Економічний часопис (8). с. 12-16.

Скаленко, О.К. (1997) Інформаційна діяльність та розвиток. Вісник Академії наук вищої школи (14). с. 17-21.

Скаленко, О.К. (1997) Стратегія національної безпеки: інформація, освіта, економіка. Рідна школа (10). с. 3-4.

Скаленко, О.К. (1997) Рятівний потенціал національної ідеї. Сучасність (6). с. 74-80.

Скаленко, О.К. (1996) Соціальний вимір зовнішньоекономічної стратегії України. Розбудова держави (2). с. 31-33.

Скаленко, О.К. (1995) Концепція розвитку України на інформаційних засадах. Уряду України: Президенту, законодавчій і виконавчій владі, 1 (5). с. 18-28.

Скаленко, О.К. (1995) Системно-інформаційна методологія побудови сучасного економічного процесу. Економіка України (5). с. 57-63.

Скаленко, О.К. (1994) Духовно-інформаційна основа соціального життя. Вісник Академії педагогічних наук України. Серія: «Педагогіка і психологія» (4). с. 9-15.

Скаленко, О.К. (1994) Інформація – вирішальний фактор прогресу. Політика і час (2). с. 57-61.

Скаленко, О.К. (1991) На шляху до постіндустріального суспільства: проблема створення інтегрованої інформаційно-економічної основи соціального розвитку (Методологічне оновлення науки). Вісник НАН України (12). с. 33-37.

Скаленко, О.К. (2009) Глобальносистемний вимір національних интересів України. На- ціональний вісник Дипломатичної академії України (15). с. 141-155.

Скаленко, О.К. (1996) Проблеми виходу України з кризи та вільні економічні зони (С. 20–27), Соціально-економічне диво в Україні можливе (С. 15–19). Вільні економічні зони України: проблеми створення та розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4.

Скаленко, О.К. (1998) Глобальна технотронно-інформаційна основа постіндустріального розвитку (С. 50–64), Інформаційна безпека як фактор соціально-економічного розвитку (С. 361–373, у співавторстві з О.Г. Білорусом), Проблеми методології інтеграції глобальної економіки, екології і соціального розвитку (С. 374–383). In: Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Монографія. ВІПОЛ, Київ.

Скаленко, О.К. (2011) Визначення чинників глобального впливу на процеси соціально-економічного розвитку в сучасних умовах (С. 78–81), Системне вивчення глобально впливових чинників на конкурентний соціально-економічний розвиток (С. 203–207), Загальносистемні механізми функціонування глобальних чинників соціально-економічного співрозвитку (С. 316–321). In: Глобальна корпоративна система: Монографія. КНЕУ, Київ, с. 78-81.

Скаленко, О.К. (2007) Global information strategy of anti-recessionary social and economic Development of Ukraine. Economic Theory – Journal of European Economy by Ternopil National economic University (6). с. 255-264.

Скаленко, О.К. (2014) Globally systemic crisis of the transinformational civilization. Proceedings International Conference «Тransition to a new society», organized by: World Academy of Art and Science. ALL European Academies (ALLEA), European Academy of Sciences. с. 135-145.

Скаленко, О.К. (2002) ХХI век. Глобализационные волны: противиться или использовать? Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник (5). с. 142-148.

Скаленко, О.К. (1993) Informacyjno-ekonomiczne wlanczenie Ukrainy do procesu ogolnoeuropejskiego. Polska i Ukraina w nowej Europie: materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, 16–17 listopada 1993. с. 119-133.

Скаленко, О.К. (2002) Глобальное развитие и антикризисный потенциал переходной экономики (Раздел IХ, пп. 9.1–9.6), Системно-информационное измерение глобальных экономических процессов (Раздел ХVI, пп. 16.1–16.3). In: Глобализация и безопасность развития: Монография. КНЕУ, Київ.

Скаленко, О.К. та Івашов, М.Ф. (2006) Актуальні економіко-теоретичні проблеми розвитку системно-інформаційних засад інституційного реформування суспільства. Держава і регіони (1). с. 64-70.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. (1995) Інформаційно-моральна криза як суспільна хвороба. Віче (12). с. 72-79.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. та Пахомов, Ю.М. та Гузенко, І.Ю. (2007) Глобальний конкурентний простір: Монографія. Інший. Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Київ.

Скаленко, О.К. та Білорус, О.Г. та Ярова, Н.В. (2002) Можливості та шляхи інтеграції України у світовий ринок інтелектуальних продуктів. Економічний часопис ХХІ (1). с. 15-20.

Скаленко, О.К. та Грабовський, С. (1997) Соціяльно-економічна методологія: ідеологія чи механізм? Розбудова держави (3). с. 23-28.

Скаленко, О.К. та Дрозденко, В.В. (1996) Проблеми входження України до Європейського Союзу. Розбудова держави (2). с. 31-33.

Сльозко, О.О. (2017) Особливості, притаманні викладанню менеджменту міжнародного туризму у вищих навчальних закладах. Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: матеріали 5 міжнародної наукової конференції. с. 117-119.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив кредитів Світового банку на зміни на фінансовому ринку: приклад Угорщини та України. Збірник матеріалів конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності».. с. 76-79.

Сльозко, О.О. (2015) Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства: компаративний аналіз / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 311-317.

Сльозко, О.О. (2015) Туристический бизнес на техногенных катастрофах: современные тенденции и новые измерения. Пример Украины. Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества: Материалы 12-й Международной конференции Российского общества экологической экономики. с. 98-101.

Сльозко, О.О. (2015) Роль ефективної фінансової та грошово-кредитної політики в економіці країни. Теоретичні і практичні аспекти екрономіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. с. 234.

Сльозко, О.О. (2014) Валютна глобалізація і регіоналізація в контексті геоекономічних трансформацій. Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: Материалы научно-практической конференции «Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве». с. 345.

Сльозко, О.О. (2014) Інноваційна діяльність у державах СНД - шлях до високотехноло-гічного розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. с. 89-95.

Сльозко, О.О. (2014) Реалізація шляхів подальшого ефективного розвитку країн Співдружності. Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції (частин). с. 112-116.

Сльозко, О.О. (2013) Фінансова безпека українських компаній на ринках країн ЄС. Фінансова безпека України Національний університет державної податкової служби України Збірник конференції-2014. с. 69-93.

Сльозко, О.О. (2014) Нові тенденції розвитку ТНК: фінансові та інноваційно-інвестиційні процеси в Україні. Інтелект XXI века (№ 3). с. 12-19.

Сльозко, О.О. (2014) Оцінка положень Угоди про Асоціацію України з ЄС на ринку фінансових послуг / відп. ред. Міщенко. Трансформація сучасної системи міжнародних економічних відносин та її вплив на розвиток туризму. Зб. наукових праць. с. 135-150.

Сльозко, О.О. (2014) Управление рисками ТНК при трансформации бизнеса. Сб. международной науково-практичной конференции «Информационная экономика в формате G-Global» Карагандинского государственного университета имени Е.А. Бекетова, Караганда (Казахстан)-2014. с. 67-69.

Сльозко, О.О. (2013) Шляхи модернізації та трансформації світової валютно-фінансової системи. Шляхи трансформації міжнародної валютно-фінансової системи: мат. Міжн. науково-теорет. міжвідомчої конференції, м. Київ, 14 листопада, 2013 р. с. 76-78.

Сльозко, О.О. (2013) Перспективи та проблеми поглиблення фінансово-економічних відносин України з країнами Європейського Союзу. Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: мартеріали міжнар. науково-теоретичної міжвід. конф.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 54-58.

Сльозко, О.О. (2013) Проблеми вибору транзитивних економік - ЄС або Митний Союз? Приклад України. Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матеріали між народ. наук.-теоретичної конф. с. 32-43.

Сльозко, О.О. (2013) Трансформация рисковых экономик в посткризисный период. Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи / Матеріали міжнародної науково-теоретичної міжвідомчої конференції, м. Київ, 21 травня 2013 р. с. 67-73.

Сльозко, О.О. (2013) Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ. Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція. 24 жовтня 2013 року. с. 45-58.

Сльозко, О.О. (2012) Заходи по зміцненню і підвищенню ефективності системи фінансової безпеки України. Науковий журнал «Інтелект XXI» (№ 1-2). с. 87-96.

Сльозко, О.О. (2012) Проблеми країн СНД в процесі трансформації глобальної фінансової системи та фінансова безпека. Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць (№ 1(70). с. 35-43.

Сльозко, О.О. (2012) Бюджет как отражение состояния экономики. Структурно-інституціональна трансформація економіки регіонів України в процесі модернізації держави / Матеріали V міжнародного науково-практичного семінару 27-28 травня 2012 р. с. 45-57.

Сльозко, О.О. (2012) Тенденции развития мировой финансовой системы: реалии современности. Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи / Матеріали міжнародної міжвідомчої конференції, Київ, 31 травня 2012 р.,. с. 7-15.

Сльозко, О.О. (2012) Суперечності процесів валютно-фінансової інтеграції. Интеграционные приоритеты Украины в современном геоекономическом пространстве: материалы научно-практической конференции, Симферополь, 28-29 сентября. с. 23-27.

Сльозко, О.О. (2010) Глобальні зміни фінансових потоків пострадянського та європейського простору / за ред. Н.О. Татаренко, В.Т. Ціватого. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: зб. Тез доповідей (15 травня 2012 року, м. Київ). с. 21-26.

Сльозко, О.О. (2012) Створення ЗВТ+ з ЄС - економічні інтереси України. Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті східного партнерства і стратегії «Європа-2020» / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 6-7 квітня 2012 р. Донецьк: ДОНДУУ, 2012. -.

Сльозко, О.О. (2012) Плюси та мінуси створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Криза євро або втрачена парадигма / Матеріали міжнародної конференції, ІСЕМВ НАН України. с. 4-8.

Сльозко, О.О. (2011) Вплив глобальних фінансових ризиків в умовах трансформації світової фінансової системи. Матеріали 4 Міжнародних філософсько-економічних читань. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. 18-20 травня 2011 р. с. 35-42.

Сльозко, О.О. (2011) Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Стратегії і механізми регулювання промислового розвитку концепції соціально-економічного розвитку регіонів і умовах викликів глобалізації. Збірник наукових праць,, Том 2. с. 398-401.

Сльозко, О.О. (2011) Управляемость финансового рынка и денежно-кредитная политика в периоды кризиса. Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (№ 3-4). с. 38-46.

Сльозко, О.О. (2011) Обновление принципов и усиление экономических стандартов в Украине: адаптация к нормам природоохранного законодательства ЕС. Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория и практика. с. 34-41.

Сльозко, О.О. (2011) Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД. с. 18-22.

Сльозко, О.О. (2011) Регулювання фінансового ринку у посткризовий період в країнах СНД / отв. ред. М.Ю. Куссый, А.В. Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник научных трудов 5 Международной школы-симпозиума АМУР - 2011, Севастополь, 12-18 сентября 2011 г. с. 38-52.

Сльозко, О.О. (2011) Фінансування бюджетного дефіциту у перехідних економіках. Механізми антикризового регулювання соціально-економічного розвитку України з урахуванням світової практики подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері / Матеріали науково-теоретичної конференції, м. Київ, 14 червня, 2011 р. с. 59-64.

Сльозко, О.О. (2011) Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва в рамках ЧЄС та ГУАМ. Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. с. 45-52.

Сльозко, О.О. (2011) Порівняльний аналіз практик фінансових систем європейського та українського Причорномор’я. Економічні інновації.: Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: регіональний вимір. Збірник наукових праць. с. 25-37.

Сльозко, О.О. (2011) Розвиток відносин держав-учасниць ЄЕС та країн ГУАМ. М-ли міжнародної науково-практичної конференції «Формування мереж прикордонного співробітництва України» 12-13 травня 2011, Чернівецький торгово-економічний інститут. с. 38-42.

Сльозко, О.О. (2011) Проблеми та ризики функціонування глобальної економічної системи. Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва». Збірник праць Університету ім. В.Н. Каразіна. с. 24-30.

Сльозко, О.О. (2010) Жизненность системных реформ в переходных экономиках с позиции теорий экономических циклов / відп. ред. В.Є. Новицький. Збірник наукових праць (Вип. 6). с. 50-67.

Сльозко, О.О. (2009) Валютна інтеграція - ознака глобалістичних тенденцій у сучасному світі / Головний редактор О.П. Степанов. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Науковий журнал (№ 1). с. 27-39.

Сльозко, О.О. (2010) Скорость глобализации. Тенденции макроэкономических сдвигов в экономиках мира. Глобальна роль міжнародних фінансових організацій у періоди економічних криз: матеріали засідання «круглого столу», 21 жовт. 2009 р. с. 3-23.

Сльозко, О.О. (2010) Перспективи створення нової світової валюти та її місце у фінансовому просторі. Реалії та перспективи інноваційного розвитку України (економічні, фінансові та правові аспекти): Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 26 бер. 2010 р. (Частин). с. 3-9.

Сльозко, О.О. (2010) Інформаційні впливи як головний інструмент здійснення трансферу економічної кризи / відп. ред. О.О. Бєляєв, голова редкол. І.Й. Малий. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; Спец. Вип.: Державне антикри-зове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні: матеріали наук. ко. с. 128-131.

Сльозко, О.О. (2010) Информационные технологии и их применение в экономике, бизнесе, образовании. Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества. Материалы конференции. с. 4-5.

Сльозко, О.О. (2010) Шляхи реформування фінансової політики держави на сучасному етапі. Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 листопада 2010 р.: в 4 томах, Т. 1. с. 12-14.

Сльозко, О.О. (2014) Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД. Технічний звіт. К.: LAT & K.

Сльозко, О.О. (2014) Концептуальні засади світової фінансової системи; Тенденції розвитку світової фінансової системи: реалії сучасності; Трансформаційні процеси світової фінансової системи. In: Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с., О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с., Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, с. 3-86.

Сльозко, О.О. (2013) Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів в умовах глобалізації. In: Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Монографія. За заг. ред.. д. е. н., проф. О.І. Рогача. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», с. 199-233.

Сльозко, О.О. (2011) Стан державних фінансів та перспективи розвитку бюджетної системи України з урахуванням фінансових обмежень та макроекономічних ризиків у посткризовий період. In: Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. К.: ІСЕМВ НАН України, с. 162-183.

Сльозко, О.О. (2011) Трансформація глобальної фінансової системи після кризи 2008-2009 рр. Инвестиционно-инновационная стратегия развития экономики в условиях глобальной экономической системы. Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности, Університет м. Маріуполь, 2011. с. 22-34.

Сльозко, О.О. (2010) Andrey Kalugin, Satoru Komatsu, Shinji Kaneko: «Citizens» perception of past environmental damage and liability in countries with transition: evidence from Kemerovo. Russia Transition Studies Review, № 172. Environment, climate and global warming. с. 28.

Сльозко, О.О. (2010) G20 is a new stability stone on the world economy. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць (у двох частинах), Частин. с. 5-17.

Сльозко, О.О. (2009) Зміна формату світового фінансового ринку після розширення G8 в G20, перспективи для України. Conference Venue «To undertake a constructive exchange of views, make deep analysis of existing problems, formulate new ideas and approaches to their solution», Kiev, May 27-28, 2009.. с. 3-15.

Сльозко, О.О. (2011) Impact of global integration process on the economic situation in Ukraine. The financial Markets in the Context of the New Economy Paradigm. Jornal of Economics, CNCSIS. с. 57-64.

Сльозко, О.О. (2015) International experience of ecological restructuring and its implementation in Ukrainian enterprises. 3 ogolnopolska konferencia - 15 may 2014, Szeczin, Szeczin University, Katedra microeconomiky (Poland). с. 23-35.

Сльозко, О.О. (2014) Opportunities for the development of industry in different regions of Ukraine: the impact of globalization. Regional development & globalization: Best practices / Election of scientific articles ERSA 54th Congress-Saint-Petersburg Russia. «Sborka»-2014. с. 45-47.

Сльозко, О.О. (2011) Бути чи не бути готівковому SDR? / відп. ред. О.В. Плотніков. Теоретичні та практичні підходи щодо оцінок наслідків глобальної фінансової кризи: матеріали між нар. Наук. Конференції. с. 15-21.

Сльозко, О.О. (2011) Transformation of modern economies. ERSA. New Challengeis for European Regions and Urban Areas in Globalised World. с. 25-35.

Сльозко, О.О. (2011) The consequences of the financial restructuring of international companies in Ukraine. Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 3-6.

Сльозко, О.О. та Gurkovsky, V. (2011) The economic feasibility study of the mercury-free technology application to food industry. In: Population. К.: National University of Food Technologies, с. 23-29.

Сльозко, О.О. та Kovach, V. (2012) Enterprises ecologization as a priority development of management production processes on the modern stage of economic development. In: O. Slozko, V. Kovach / Restructuring: theory & practice. Monograph. - Kyiv - Kaunas - Szczecin.: National University of Food Technologies, Institute of world economy and international relations, University of Szczecin, Vilnius University. K.: Kondor, с. 116-131.

Сльозко, О.О. та Kovach, V. (2011) Restructuring of the ecological management in global economic practice. Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 89-101.

Сльозко, О.О. та Panfilova, T. та Tereshchenko, S. (2011) Problems of global financial market management in the period of «Great recession» (2008-2012). Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials 20 of October 2011. с. 55-66.

Сльозко, О.О. та Pelo, A. (2015) Current tendencies and system of employment in Ukraine. In: Population and social development. Monograph. Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanity, с. 116-126.

Сльозко, О.О. та Pelo, A. (2014) The electronic payments as a major factor for further economic development. Economics and Sociology, Vol. 7 (№ 3). с. 130-140.

Сльозко, О.О. та Tereshenko, (2013) Ukraine population and JV companies. Country Reports-Poland-Ukraine-Lithuania (project 7 EU FP PRORES). -.

Сльозко, О.О. та Кузнецова, Н. (2014) Світові ТНК: інвестування в інтелектуальну власність на прикладі IBM. Інтелект XXI века (№ 3). с. 34-42.

Сльозко, О.О. та Міщенко, А. та Вакуленко, Є. (2014) Глобальні інноваційні стратегії ТНК - локомотив сучасної світової економіки. Технічний звіт. К.: LAT&K.

Сльозко, О.О. та Панфілова, Т. та Терещенко, С.В. (2013) Сучасні проблеми реформування світової фінансової системи. Технічний звіт. К.: Інститут світвої економіки і міжнародних відносин НАН України.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Коваль, І.М. та Шергін, С.О. (2012) Глобальна макроекономічна політика США як світового лідера. In: США і світ ХХІ століття (пам’яті Є. Камінського). Монографія. / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. К.: Центр вільної преси, с. 483-493.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Мельник, О.М. та Саакадзе, Л.В. та Панфілова, Т.О. (2011) Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до сві­тових інтеграційних процесів. Монографія / відповідальний редактор Сльозко О.О. Технічний звіт. К.: ІСЕМВ НАН України. К. LAT&K.

Сльозко, О.О. та Плотніков, О.В. та Редзюк, Є.В. та Саакадзе, Л.В. та Курило, О.В. (2014) Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: моно­графія / за заг. ред. к. е.н., с. н. с. О.О. Сльозко, к. е. н., с. н. с. Т.О. Панфілової, к. е. н. С.В. Терещенко. Технічний звіт. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Сльозко, О.О. та Редзюк, Е.В. (2014) Влияние рынка ценных бумаг на потребительское поведение населения Украины. Інтелект 21 століття (№ 2). с. 71-78.

Сльозко, О.О. та Терещенко, С.В. (2013) Давоський форум як посил для фінансових інновацій. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 135-136.

Солошенко, В.В. (2011) Історія країни, мова якої вивчається (історія Німеччини). Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія країни, мова якої вивчається (історія Англії). Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія СРСР. Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Історія Росії. Навчально-методичний комплекс. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2011) Методичні рекомендації до написання курсових робіт. Методична розробка. [Навчальний матеріал]

Солошенко, В.В. (2015) Роль колективної пам’яті про Першу світову війну у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії). Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І.. с. 280-289.

Солошенко, В.В. (2017) Сучасна атомна енергетика: досвід ФРН. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 179-190.

Солошенко, В.В. (2020) Політика пам’яті ФРН і мистецтво: досвід подолання обтяжливого минулого. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 124-135.

Срібняк, І.В. (2011) Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації. Студії з архівної справи та документознавства, Т. 19 (Кн. 1). с. 47-50.

Срібняк, І.В. (2010) Особовий архів Омеляна Пріцака: проблеми описування, систематизації та класифікації. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 55-59.

Срібняк, І.В. (2010) Наукова спадщина Омеляна Пріцака в Київському університеті. Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака, В. 4-5. с. 263.

Срібняк, І.В. (2001) Актуальні проблеми та перспективи вивчення історії Італії у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Історико-філософська секція, Вип. І. с. 106-109.

Срібняк, І.В. (2001) О создании и деятельности Главного военно-исторического музея-архива Армии Украинской Народной Республики (1921–1922 гг.). Клио, № 3 (15). с. 75-76.

Стельмах, В.О. (2015) Досвід регіональної співпраці у центральній Європі (на прикладі країн Вишеградської групи). Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах / Збірник наукових праць. с. 134-141.

Стельмах, В.О. (2015) Роль організацій громадянського суспільства у «Східному партнерстві» / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірка доповідей. с. 127-130.

Стельмах, В.О. (2015) Проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування місцевого самоврядування в країнах Закавказзя (на прикладі Вірменії та Азербайджану). Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. конф. м. Дніпропетровськ, 21 березні 2015 р, ч. 2. с. 148-151.

Стельмах, В.О. (2015) Молодь Вишеградської групи як об’єкт і суб’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів / За заг. ред. д.філол.н., проф. Рудякова П.М. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності». Збірник наукових праць. с. 417-425.

Стельмах, В.О. (2014) Практики інституціоналізації та нормативно-правового забезпечення процесів політичної соціалізації молоді країн Вишеградської групи. Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету, Вип. 1. с. 113-120.

Стельмах, В.О. (2013) Политическое участие молодежи: опыт стран Вышеградской группы. Social and political aspects of the post-industrial life activity of states. Materials digest of the LX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in military, sociological and political sciences; London, August 08-Aug. с. 57-60.

Стельмах, В.О. (2010) Європейська соціалізація молоді країн Вишеградської групи: політичний аспект. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник», № 75. с. 550-553.

Стельмах, В.О. (2013) Політична ідентичність і політична соціалізація. Наукові записки. Серія «Культурологія». МатеріалиVI Міжнародної конференції «Культура в горизонталі сталих і плинних ідентичностей». Ч. 2, Вип.12. с. 424-428.

Стельмах, В.О. (2012) Політична соціалізація молоді: досвід Польщі / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 273-291.

Стельмах, В.О. (2012) Неполітичні агенти політичної соціалізації. «Віче», № 12 (. с. 19-22.

Стельмах, В.О. (2017) Пострадянська трансформація: практика і досвід Вірменії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 261-272.

Стельмах, В.О. (2019) Пострадянський розвиток країн Балтії: досвід реформування. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 242-249.

Стельмах, В.О. (2013) Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи у період трансформації 1989-1998 років. Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал «Трибуна», № 1-4. с. 30-33.

Т

Танцюра, К.Г. (2019) Зміни в політичній системі Коста-Ріки після громадянської війни 1948 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 90-93.

Танцюра, О.Г. (2019) Питання Голокосту на сесіях Кнесету у 1953 р. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 93-96.

Ткаченко, І.В. (2016) Нафтова залежність як фактор слабкості економіки Азербайджану. Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016 року). с. 74-77.

Ткаченко, І.В. (2016) Перенесення ЛНВ до Києва на сторінках рубрики М. Грушевського «До наших читачів». Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). с. 36-39.

Ткаченко, І.В. (2016) Проблеми суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ столітті. Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року). с. 97-102.

Ткаченко, І.В. (2016) Специфіка суспільно-політичної модернізації Азербайджану у ХХІ столітті / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Країни радянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 284-293.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадський сектор у Словаччині: досвід суспільної модернізації / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 441-448.

Ткаченко, І.В. (2015) Громадянське суспільство і Європейський Союз: функціонування і співпраця. Віче, № 2. с. 15-19.

Ткаченко, І.В. (2015) Європейська інтеграція України: гіпотетичні можливості на фоні зовнішньої агресії. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 4-5 грудня 2015 року). с. 135-138.

Ткаченко, І.В. (2013) Особливості функціонування громадянського суспільства в Чеській Республіці / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 277-284.

Ткаченко, І.В. (2015) Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках тижневиків «Село» та «Засів» як джерело з історії української селянсько-робітничої дореволюційної періодики. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 344-352.

Ткаченко, І.В. (2015) Соціально-політична модернізація в Чеській Республіці: досвід для України на шляху європейської інтеграції / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 425-433.

Ткаченко, І.В. (2011) Національний суверенітет та євроінтеграція України: аспекти взаємодії / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 312-319.

Ткаченко, І.В. (2013) Особливості видання і редакційна робота в «Літературно-Науковому Вістнику» київського періоду у листуванні М. Грушевського зі співробітниками журналу. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 65-80.

Ткаченко, І.В. (2013) Практика профспілок по оптимізації форм взаємодії у тріаді «особа - суспільство - держава»: досвід Чеської Республіки. Віче, № 20. с. 26-29.

Ткаченко, І.В. (2011) Громадянське суспільство і міжконфесійні відносини в об’єднаній Європі у ХХІ столітті» / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 153-164.

Ткаченко, І.В. (2012) Особливості функціонування та інтеграційні процеси в ЄС після набуття чинності Лісабонським договором. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. с. 56-65.

Ткаченко, І.В. (2011) Європейська перспектива: тернистий шлях України до Європи. Віче, № 2. с. 7-8.

Ткаченко, І.В. (2011) Проблемні питання європейської інтеграції України. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць, Вип. 5. с. 422-432.

Ткаченко, І.В. (2005) «Село» - перша українська суспільно-політична селянська газета. Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 1. с. 91-104.

Ткаченко, І.В. (2017) Суспільно-політична трансформація Азербайджану у ХХІ ст. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 236-249.

Ткаченко, І.В. (2014) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 372-387.

Ткаченко, І.В. (2004) Газета «Рада» як джерело до історії видання ЛНВ у Києві (1907-1914). Студії з архівної справи та документознавства, Т. 12. с. 92-98.

Ткаченко, І.В. (2013) Дописи в тижневику «Село» (1909-1911 рр.) як джерело розповсюдження ідей українства. Український історичний журнал, № 3. с. 128-139.

Ткаченко, І.В. (2004) Видання українського народного тижневика «Засів» у Києві (1911-1912). Рукописна та книжкова спадщина України, Вип. 9. с. 29-45.

Ткаченко, І.В. (2005) До питання про видавничий аспект конфлікту в НТШ 1913 року. Наукові записки ІУАД ім. М.С. Грушевського, Т. 11. с. 209-214.

Ткаченко, І.В. та Васильців, О.О. (2019) Українські можливості застосування досвіду політики пам’яті країн Вишеградської четвірки. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 187-196.

Ткаченко, В.М. (2009) Філософія історичного дискурсу. In: Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: колективна монографія / Акад. пед. наук України; Інститут вищої освіти України; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, М.Ф. Степка. Х.: Вид-во НУА, с. 31-45.

Ткаченко, В.М. (1982) Советский опыт развития культуры и идеологические диверсии империализма. In: Правда истории против фальсификаторов. К.: Наукова думка.

Ткаченко, В.М. (2016) Агресія як засіб здійснення політики. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (1). с. 39-43.

Ткаченко, В.М. (2013) «Світовий уряд» і глобальне політичне пробудження. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (11). с. 70-102.

Ткаченко, В.М. (2013) Ідентичність спротиву та ідентичність проекту. «Вища освіта України». Тематичний випуск «Наука і вища освіта» (2). с. 438-458.

Ткаченко, В.М. (2012) Криза мультикультуралізму і пошуки «нової громадянськості». Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри / За ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій». с. 220-234.

Ткаченко, В.М. (2011) Про «історичну істину» в часі і просторі. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (8). с. 232-240.

Ткаченко, В.М. (2017) Україна і фашизація Росії: по той бік толерантності. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1(5)). с. 43-86.

Ткаченко, В.М. (2012) РЕКВІЄМ ПО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ПОВЧАЛЬНІ УРОКИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Філософія освіти, № 1–2 (11). с. 176-199. ISSN 2309-1606

Ткаченко, В.М. (2011) Історична істина в просторі і часі. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Збірник наукових праць (30). с. 155-171.

Ткаченко, В.М. (2019) Наука й ідеологія в гуманітарній сфері: до оптимізації суспільно-політичного діалогу. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 12-17.

Ткаченко, В.М. (2019) Ідеологія, міф і політична утопія в структурі національної ідеї: проблема оптимізації політичного дискурсу. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 19-23.

Ткаченко, В.М. (2016) Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 24-51.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Ціннісні орієнтири мережевого суспільства. Психологія особистості (1(4)). с. 5-17.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2009) Філософія історичного дискурсу в час політизації історії та історизації політики. Політичний менеджмент (3). с. 26-45.

Толстов, С.В. (2016) Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 26-39.

Толстов, С.В. (2016) Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 20-22.

Толстов, С.В. (2017) Концепції міжнародної безпеки: методологічні підходи та понятійні принципи. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 41-67.

Толстов, С.В. (2019) Інституціональні й інструментальні виміри політики історичної пам’яті в США: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 151-158.

Толстов, С.В. (2019) Проблемні аспекти сучасних військових і військово-технічних відносин між Україною і НАТО. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 211-217.

Толстов, С.В. (2019) Сепаратизм і шляхи його подолання в Іспанії: міжнародний вимір. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 293-302.

Толстов, С.В. (2019) Криза «ліберального порядку»: причини та наслідки. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 7-28.

Толстов, С.В. (2020) Концепція державного становлення та розвитку США в контексті політико-ідеологічних суперечностей. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 172-194.

Ф

Фесенко, М. В. (2014) Проблеми центру та периферії у глобальному управлінні світ-системою. Вісник Маріупольського державного університету (11). с. 220-228.

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 133-141.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 32-46.

Фомін, С.С. (2017) Процеси демодернізації в країнах Заходу / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць. с. 93-101.

Фомін, С.С. (2016) Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. с. 62-71.

Фомін, С.С. (2016) Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації. Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Збірник наукових праць. с. 32-46.

Фомін, С.С. (2016) Білорусь: курс на створення соціальної держави. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. с. 224-237.

Фомін, С.С. (2016) Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. с. 54-64.

Фомін, С.С. (2015) Економічна модернізація в країнах Східної Азії на прикладі Японії, Південної Кореї та Китаю. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки). Збірник наукових праць. с. 26-33.

Фомін, С.С. (2015) Перша світова війна як головний фактор виникнення нових незалежних держав Центральної Європи та прискорення в них модернізаційних процесів. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць (до 100-річчя від початку Першої світової війни). с. 177-183.

Фомін, С.С. (2015) Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 133-141.

Фомін, С.С. (2013) Державне регулювання економіки в світлі кейнсіанського та неоліберального підходів. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (Випуск). с. 49-61.

Фомін, С.С. (2012) Євразійська інтеграція: можливості і перспективи. Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць (Випуск). с. 115-124.

Фомін, С.С. (2011) Процеси європейської та євразійської інтеграцій та їх можливі наслідки для України. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 251-274.

Фомін, С.С. (2009) Фінансово-економічні кризи як невід’ємна риса сучасного капіталізму. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць (Випуск). с. 253-272.

Фомін, С.С. (2009) Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави. Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. (Випуск). с. 182-211.

Фомін, С.С. (2008) Типы современных социально-экономических систем. Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць. с. 373-388.

Фомін, С.С. (2007) Экономическая интеграция на постсоветском пространстве и позиция Украины. Україна та Казахстан: в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інноваційних процесах. Збірник наукових праць. с. 78-91.

Фомін, С.С. (1985) Критика буржуазных концепций народонаселения. Технічний звіт. М.: «Мысль».

Фомін, С.С. (2017) Соціально-економічна модель розвитку як фактор модернізації. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 32-43.

Фомін, С.С. (2017) Основні етапи євразійської інтеграції та її перспективи. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 111-121.

Фомін, С.С. (1992) Развитие интеграционных процессов на Европейском континенте. In: Взаимодействие экономических структур в условиях их растущей взаимозависимости. К.: «Наукова думка», с. 24-39.

Фомін, С.С. (2019) Роль государства в социально-экономическом развитии. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 56-67.

Фомін, С.С. (2019) Вплив євразійської економічної інтеграції на модернізаційні процеси в пострадянських країнах. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 351-357.

Фомін, С.С. (2019) Соціально-економічні проблеми та зовнішньополітична орієнтація Узбекистану. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 392-399.

Фомін, С.С. (2019) Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації. Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць І За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-60.

Фощан, Я.І. (2016) Основні етапи пострадянської трансформації Грузії / за заг. ред. Бульвінського А.Г. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць. с. 293-302.

Фощан, Я.І. (2015) Специфіка модернізації політичної системи Словенії за часів незалежності / За загальною редакцією Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. с. 457-463.

Фощан, Я.І. (2015) Перша світова війна та словенський народ - втрачений шанс побудови національної держави / За загальною редакцією Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. с. 120-126.

Фощан, Я.І. (2015) Вплив Сполучених Штатів Америки на процес демократизації політичної системи в Україні. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. Матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М (Ч. 2). с. 145-153.

Фощан, Я.І. (2015) Роль проекту «Об’єднуємося заради реформ» у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні. Віче (№ 4). с. 16-20.

Фощан, Я.І. (2014) Досвід та уроки розбудови сучасної Словенії як соціальної держави. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 9). с. 169-173.

Фощан, Я.І. (2013) Історія православ’я в доробку українських ієрархів - випускників Києво-Могилянської академії / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. Православ’я в Україні: збірник матеріалів III Всеукраїнської наукової конференції. с. 220-230.

Фощан, Я.І. (2017) Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 249-261.

Фощан, Я.І. (2019) Досвід становлення політики пам’яті в Болгарії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 196-201.

Фощан, Я.І. (2019) Проблеми демократизації суспільства та розбудови правової держави в Грузії. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 63-69.

Фощан, Я.І. (2015) Архиепископ Могилевский Георгий Конисский и межконфессиональные отношения на землях Беларуси второй половины XVIII столетия. Гісторьія Магыёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікау Міжнар. навук. канф., 25-26 чэрвеня 2015 г., г. Маплёу. с. 369-374.

Х

Хижняк, І.А. (2019) Аксіологія пост-правди і пост-порядку в глобальному середовищі та у прoсторі пострадянського підсистемного регіону «omnes et singulos». Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 76-89.

Ц

Цапко, О.М. (2014) Мета і пріоритети реформування політичної системи України. Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації. Збірник матеріалів круглого столу. с. 90-94.

Цапко, О.М. (2013) Теорія «раціональної бюрократії» в теоретичній спадщині М. Вебера. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 256-265.

Цапко, О.М. (2008) Ідейна та політико-правова спрямованість українського дисидентського руху. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право (Вип. 6). с. 83-88.

Цапко, О.М. (2008) Становлення і утвердження сталінської тоталітарної системи в СРСР та її наслідки для України. Людина і політика (№ 2 (3). с. 35-49.

Цапко, О.М. (2007) Ідеологія українських національних комуністів та їх вплив на політико-правову організацію українського суспільства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ (№ 4 (3). с. 69-74.

Цапко, О.М. (2005) Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно - комуністичним рухом. Науковий вісник ДНУВС (№ 4). с. 123-131.

Цапко, О.М. (1999) Діяльність товариства «Просвіта» у сфері розвитку української освіти. Рідна школа (№ 1). с. 34-39.

Цапко, О.М. (1998) Політична спрямованість діяльності товариства «Просвіта» в Україні. Людина і політика (№ 4). с. 23-29.

Цапко, О.М. (2008) Політична система України. Сучасний стан та перспективи розвит­ку (за заг ред. Кафарського В.І.). Технічний звіт. Івано-Франківськ: Плай.

Цапко, О.М. (2019) Національний традиціоналізм в зовнішній політиці сучасного Туркменістану: висновки для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 399-404.

Цапко, О.М. (2020) Правова традиція як засіб реалізації історичної пам’яті в соціально-політичній практиці держав. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 204-215.

Цапко, О.М. (2006) Боротьба радянської тоталітарної системи із українським дисидентським рухом в 60-70-их рр. ХХ століття. Наукові записки з української історії. с. 310-316.

Цапко, О.М. (2008) Зовнішньополітична спрямованість української козацько-старшинської еліти на зламі XVII - XVIII століть. Вісник Полісся. с. 45-54.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2016) Національна безпека України: система реалізації. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (11). с. 17-19.

Чекаленко, Л.Д. (2012) Інтеграційні процеси як складова модернізації. Науковий вісник Дипломатичної академії України (18). с. 268-273.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Геополітичні впливи на трансформацію країн Центральної Азії. In: Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», К.:, с. 121-136. ISBN 978-966-02-8276-6

Чекаленко, Л.Д. (2016) Політика Східного партнерства у зовнішній політиці ЄС. In: Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. – К.:. Центр вільної преси, с. 349-383.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європейська система безпеки: початок кінця? Зб. тез доповідей міжнар. конф: «Виклики європейській безпеці: український контекст». 09 жовтня 2014 р. с. 144-147.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Європа. Безпека. Україна. Дипломатія. // Зовнішні справи, №10. с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Звідки пішла Новоросія? Історичний екскурс [Електронний ресурс]. // Зовнішні справи, №11. с. 48-51.

Чекаленко, Л.Д. Історія Кримської області Україні. Конкретні історичні події щодо перепідпорядкування Криму УРСР. //Віче, №5. с. 11-15.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Безпека України=Безпека Чорномор’я=Безпека Європи=Безпека світу. // Зовнішні справи. – 31.03.14. [Електронний ресурс].

Чекаленко, Л.Д. (2014) Задачі Вишеграду: угорське головування // Співробітництво із країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України: аналіт. доп. (Сер. «Міжнародні відносини», вип. 1). – К.: НІСД. с. 89-96.

Чекаленко, Л.Д. (2014) З огляду на важкий економічний стан регіону. // Зовнішні справи. Історичні науки, №3. с. 38-41.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Польський шлях становлення громадянського суспільства. // Зовнішні справи, №1. с. 38-40.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Регіональне об’єднання ГУУАМ: пошук само ідентифікації. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр, Вип.34 (Ч.І). с. 83-92.

Чекаленко, Л.Д. (2001) Боротьба за народ або українсько-російські репатріанти. // Нова політика, №1 (33). с. 48-50.

Чекаленко, Л.Д. (2000) Політичні сили Росії в контексті президентських виборів. // Нова політика, №1 (27). с. 6-9.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про перманентність непорозумінь у владних структурах Росії. // Нова політика, №3 (23). с. 2-4.

Чекаленко, Л.Д. (1999) Про ситуацію в партійному русі Російської Федерації. // Нова політика, №4 (24). с. 9-13.

Чекаленко, Л.Д. (1998) Трагізм української нації очима польської еліти. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, №2. с. 261-270.

Чекаленко, Л.Д. (1998) СНД в економічному і політичному просторі України. // Віче, №3. с. 33-51.

Чекаленко, Л.Д. (1994) У рамках зростаючої взаємозалежності. // Політика і час, №5. с. 54-57.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Трагізм української нації в польських концепціях. // Відродження, №6. с. 16-19.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Полонізація українських земель: про походження стереотипів. // Українська діаспора. Рік III. НАН України, №5. с. 12-18.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Східноєвропейські країни на сучасному етапі розвитку. // Політика і час, №9. с. 11-15.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Союз українок: минуле й сучасне. // Przemyski Dzwony, №1. с. 11-14.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Зруйновані святині. // Відродження. с. 33-34.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Несподіванка узбічної теми. // Czerwony Sztandar, №12. с. 4.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Деякі аспекти радянсько-польського співробітництва. // Український історичний журнал, №1. с. 21-27.

Чекаленко, Л.Д. (1988) Книга про розвиток польської культури. // Червоний штандарт, №7. с. 3.

Чекаленко, Л.Д. (1989) Деякі аспекти соціальної політики ПОРП. // Зарубежный мир, №12. с. 11-13.

Чекаленко, Л.Д. (1986) Документи і матеріали з історії радянсько-польських відносин. ХІ том // УІЖ, №8. с. 18.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Участие Украинской ССР в советско-польском сотрудничестве в области общественных наук. // Советское славяноведение, №1. с. 17-23.

Чекаленко, Л.Д. (1980) Про ситуацію в українському русі в Польщі. // Трибуна, №4. с. 21.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Історичний нарис радянсько-польського співробітництва // Дружба-Пшиязнь: Зб.-к н. статей. – К.: Українське товариство дружби і культурного зв’язку з закордоном. с. 4-5.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Суспільні організації СРСР. // РЖ. Держава і право, №3. с. 8-12.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Поняття і суть пролетарського інтернаціоналізму. // Реферативный журнал. Історія, №5. с. 41-45.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Радянські свята і обряди. // Реферативный журнал. Історія, №5. с. 188-189.

Чекаленко, Л.Д. (1978) Історичні зв’язки трудящих СРСР і Угорщини. // Общественные науки в СССР. Реферативный журнал. Серия 5. История, №5. с. 12-14.

Чекаленко, Л.Д. (1978) СРСР – ПНР: наукове співробітництво. // Czerwony Sztandar, №10. с. 2.

Чекаленко, Л.Д. (1978) Крепнут культурные связи. // Трибуна лектора, №1. с. 17.

Чекаленко, Л.Д. (1976) Українська РСР у радянсько-польському співробітництві в галузі вищої освіти. // Український історичний журнал, №4. с. 87-94.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Калінінградський ексклав як стрижень проекту регіональної інтеграції РФ з ЄС // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 57-64.

Чекаленко, Л.Д. (2013) Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник. МА.Кулініч, Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватий, за наук. ред. проф. Л.Д.Чекаленко. – К.: ДАУ.

Чекаленко, Л.Д. (2017) Задачі національної безпеки України: нове прочитання. Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. с. 109-114.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Формування нового світового порядку безпеки. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 27-40.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Країни Центральної Азії: курс на мілітаризацію. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 404-411.

Чекаленко, Л.Д. (2020) До питання методології дослідження поєднання історії і пам’яті. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 9-18.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Формування громадянського суспільства в Республіці Польща (з точки зору українського контексту): Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2012 р.) / упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк. К.: НІСД. с. 341-343.

Чекаленко, Л.Д. (1988) До питання про економічну політику Польщі // ХІ Всесоюзн. конф істориків-славистів. Мат-ли. 15 грудня 1988 р. . – Мінськ: Институт славяноведения АН СССР. с. 12.

Чекаленко, Л.Д. (1975) Вклад Української РСР у радянсько-польське науково-технічне співробітництво (1944–1974 pp.): (До 30-річчя радянсько-польського Договору про дружбу, взаємодопомогу і післявоєнне співробітництво). // Український історичний журнал, №3. с. 137-139.

Чекаленко, Л.Д. (1973) Спілка боротьби молодих та її роль у відбудові-народного господарства Польщі (травень 1945 – липень 1948 pp.). // Український історичний журнал, №7. с. 101-104.

Чекаленко, Л.Д. (1980) Наукова конференція істориків-полоністів. [м. Львів, 1979 р.] / ВАСИЛЬЄВА Л.Д. // Український історичний журнал, №2. с. 157-158.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (вересень-грудень 2002 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 3-26.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (березень-травень 2002 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 42-51.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Основні тенденції у сфері міжнародної безпеки (січень-березень 2003 року) // Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. – К.: НІПМБ. с. 3-26.

Чекаленко, Л.Д. (2019) Європейський Союз: «гарячі» проблеми спекотного літа 2018 року. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 235-242.

Чекаленко, Л.Д. (1996) Міграція населення як засіб вирішення політичних і економічних проблем // Матеріали Міжнародної наукової конференції, 21–25 жовтня 1996 р., м. Львів. – Львів: Вища школа. с. 12-16.

Чекаленко, Л.Д. (1990) Перетворення в Республіці Польща: новий шлях розвитку? // Матеріали наук. респ. конф. «Східна Європа у сучасному світі: економічні, соціальні і політичні проблеми», 30–31 жовтня 1990 р., м. Київ. – К.: ІСЕПЗК АН УРСР, Тов-во «Знання». с. 14-17.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Europe. Security. Ukraine. Diplomacy [Електронний ресурс]. // Зовнішні справи, №10.

Чекаленко, Л.Д. (2014) European Values – Fundamental Principals of the European Integration. // Viche [Електронний ресурс].

Чекаленко, Л.Д. (2014) History of process of reattaching of the Crimean area of Ukraine [Електронний ресурс]. // Viche.

Чекаленко, Л.Д. (1977) Участь Української PСP у радянсько-польському співробітництві в галузі науки (1957–1975 pp.). // Український історичний журнал, №4. с. 85-93.

Чекаленко, Л.Д. (1977) Radziecko-polska wspolpraca w dziedzinie nauki і oswiaty, 1944–1950. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk: Wyd-wo Polskiej Akademii nauk.

Чекаленко, Л.Д. та Антонюк, С.М. (1989) Деякі аспекти радянсько-польського співробітництва на сучасному етапі. // Український історичний журнал, №1. с. 43-54.

Чекаленко, Л.Д. та Антонюк, С.М. (1985) ВАЛИХНОВСЬКИЙ Т. У истоков борьбы с реакционным подпольем в Польше, 1944–1948. – Пер. с польск. / Вступ. ст. Р.Г. Симоненко. – К.: Наук. думка, 1984. – 312 с. // Український історичний журнал, №10. с. 149-150.

Чекаленко, Л.Д. та Безулік, Т.В. (1974) Наукова конференція співробітників Київського обласного державного архіву. // Український історичний журнал.

Чекаленко, Л.Д. та Бекірова, Г.Т. (2015) Сrimean tatar people at the turn of 2015 /Analytical report /The reports of Human Rights organisations and initiatives, namely the Crimean Field Mission on Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union: historical materials provided by experts, namely Ms. Gulnara Bekirova and Ms. Liudmyla Chekalenko. [Електронний ресурс]. – Kiev. с. 45.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2012) Аксіологічна дилема неспроможних держав. Науковий вісник Дипломатичної академії України (19). с. 77-83.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2016) Європа. Безпека. Україна. Дипломатія. Україна дипломатична (16). с. 284-293.

Чекаленко, Л.Д. та Солошенко, В.В. (2019) Вплив євроатлантичного вектора на вдосконалення українського законодавства. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 285-297.

Ш

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» в трансформаційній динаміці надбань, глухих кутів та політичного досвіду: між цивілізаційним ідеалом та соціально-економічним ризиком / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. - НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр. с. 181-206.

Швед, В.О. (2016) «Арабська весна» у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№ 1). с. 109-122.

Швед, В.О. (2015) Політичний іслам на роздоріжжі. Можливі сценарії розвитку у пост революційний період. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. с. 45-61.

Швед, В.О. (2015) Арабський світ у постреволюційний період: формування нової парадигми розвитку / Ред. кол. В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. - ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (афро-азійський регіон): Збірник наукових праць. с. 109-115.

Швед, В.О. (2014) Ісламський чинник та «Арабська весна»: деякі аспекти взаємовпливу. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. с. 48-53.

Швед, В.О. (2014) Главные тенденции трансформации стратегического ландшафта арабского мира / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 33-40.

Швед, В.О. (2014) Ісламський чинник у боротьбі за збереження територіальної цілісності України та її докорінного реформування. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень (Вип. 5). с. 16-19.

Швед, В.О. (2014) «Джихад по-українськи» - чому з’явилася ця фальшивка? Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма» (№ 19 (). с. 3.

Швед, В.О. (2014) Ісламський проект як підґрунтя феномену «Арабської весни»: головні актори, ключові моменти реалізації, провідні моделі / За заг. ред. В.К. Гури. Глобальна периферія у ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей. с. 148-164.

Швед, В.О. (2008) Новий етап стратегії США в Іраку: сутність, напрямки та перспективи / Відп. Ред. В.К. Гура. Пріоритети розвитку країн Азії та Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка: Матер. міжн. наук.-теорет. конф. с. 10-17.

Швед, В.О. (2007) Зміни у співвідношенні основних центрів сили ісламського світу та їхнє відбиття у зовнішній політиці США / Відп. ред. В.К. Гура. Третій світ на початку ХХІ ст.: глобальні виклики та внутрішні перетворення. Матеріали міжн. наук.-теорет. конф. с. 17-24.

Швед, В.О. (2007) Близький і Середній Схід у сучасній стратегії НАТО: висновки для України. Україна - НАТО (№ 6 (2). с. 17-25.

Швед, В.О. (2007) Американська стратегія «просування демократії» на Близькому Сході і підсумки та уроки. Стратегічна панорама (№ 2). с. 90-96.

Швед, В.О. (2007) Трансатлантичний чинник у контексті реалізації стратегічних завдань Української держави на Близькому і Середньому Сході. Стратегічні пріоритети (№ 1 (2). с. 173-180.

Швед, В.О. (2006) Близький і Середній Схід у контексті стратегії національної безпеки України: висновки для України. Стратегічна панорама. с. 45-50.

Швед, В.О. (2005) Пріоритети близькосхідної політики України у контексті стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції / За ред. О.С. Власюка. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 576-590.

Швед, В.О. (2005) Барселонський процес у контексті сучасних викликів та трансформацій Близькосхідного регіону. Стратегічна панорама (№ 2). с. 65-70.

Швед, В.О. (2004) Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичного співтовариства. Стратегічна панорама (№ 4). с. 35-38.

Швед, В.О. (2003) Про деякі нагальні питання близькосхідної політики України на сучасному етапі / Ред. Г.П. Балабанова. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 29-30 травня 2003 р. м. Київ. с. 80-81.

Швед, В.О. (2002) На перехресті двох світів. Ісламський світ та здійснення стратегії розвитку Української держави. Політика і час (№ 6). с. 51-59.

Швед, В.О. (2002) Ісламський чинник і національні інтереси України / Ред.: Г.П. Балабанова. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 30-31 травня 2002 р. м. Київ. с. 125-127.

Швед, В.О. (2006) Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичної спільноти: Монографія. Технічний звіт. К.: НІСД.

Швед, В.О. (2008) Передмова. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні В.О. Шведа. К.: НІСД, с. 4-18.

Швед, В.О. (2008) Проблеми і перспективи близькосхідної політики США. In: Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки / Відп. ред. Б.О. Парахонський. К.: ПЦ «Фоліант», с. 128-137.

Швед, В.О. (2019) Форми і напрямки впливу Саудівської Аравії на сучасні інтеграційні процеси в арабському світі. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 332-339.

Швед, В.О. та Мхитарян, Н.І. (2019) Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 110-117.

Швед, В.О. та Мхитарян, Н.І. (2019) Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 50-57.

Швед, В.О. та Нагайчук, В.І. (2008) Особливості розвитку сучасних геополітичних процесів на Близькому і Середньому Сході у контексті забезпечення національних інтересів України. Післямова. In: Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні В.О. Шведа. К.: НІСД, с. 19-46.

Шергін, С.О. (2006) Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів. Політика і час (7-8). с. 49-61.

Шморгун, О.О. (2016) Політологічний вимір модернізаційної моделі влади авторитарно-мобілізаційного типу. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-120.

Шморгун, О.О. (2014) Системно-цивілізаційна типологія військових конфліктів у масштабі всесвітньої історії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 59-67.

Шморгун, О.О. (2016) Ялтинська конференція як індикатор інерційності системної модернізації світового порядку. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 48-54.

Шморгун, О.О. (1990) Методологическая функция теории общественно-экономической формации. Керівництво. К.: Наук. думка.

Шморгун, О.О. (2014) Постекономічні цінності в контексті пошуку креативно-мобілізаційних мотивацій суспільного розвитку часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 82-104.

Шморгун, О.О. (2014) Взаємозв’язок соціалізації та обдарованості: системно-психологічний підхід. In: Синергетика і освіта / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 311-345.

Шморгун, О.О. (2014) Теорія творчого процесу: соціологічно-синергетичний підхід. In: Синергетика і творчість / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 281-294.

Шморгун, О.О. (2013) Проблема идентичности в системно-цивилизационном измерении. In: Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под. ред. Ю.Н. Пахомова. К.: Наукова думка, с. 62-169.

Шморгун, О.О. (2011) Елітарний вимір демократії: проблема авторитарного лідерства. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива / За ред. В.Г. Кремень. К.: Т-во «Знання» України, с. 343-414.

Шморгун, О.О. (2011) Суспільно-політичний дискурс міжнародних проблем Європейського континенту. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 76-100.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційна ідентичність: теоретичні та політичні засади. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 100-118.

Шморгун, О.О. (2010) Сучасний глобалізм у пошуку антикризової стратегії. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 246-257.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен «економічного дива»: системно-стадіальні механізми. In: Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія / За ред. Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. К.: УБС НБУ, с. 133-146.

Шморгун, О.О. (2008) Инновационо-цивилизационные измерения посткапиталистического общества. In: Экономическая теория в XXI веке – 7(14): Инновационная экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой, И.В. Шевченко, Л.Н. Дробышевской. Москва-Краснодар: НАУКА, с. 46-56.

Шморгун, О.О. (1995) Історичні закони і закони соцієтальні. In: Суспільні закони та їх дія / І.В. Бойченко, В.І. Куценко, В.Г. Табачковський. К.: Наукова думка, с. 56-63.

Шморгун, О.О. (1993) Виробничі відносини як об’єкт загальносоціологічного дослідження. In: Суспільні відносини та їх основні види / УкрІНІЕІ № 1485-Ук.93 (депоновано). К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1989) Понятие «цивилизация» в структуре теории общественно-экономической формации. In: Социальное познание: принципы, формы, функции: сб. науч. трудов / Отв. ред. В.И. Куценко, И.В. Бойченко. К.: Наук. думка, с. 57-66.

Шморгун, О.О. (1988) Проблема необходимости и случайности в научном социальном познании. In: Необходимость и случайность / Отв. ред. Парнюк М.А. К.: Наукова думка, с. 156-168.

Шморгун, О.О. (1986) Категория «общественно-историческая формация» в социальном познании. In: Категории исторического материализма и их методологическая функция / Отв. ред. В.И. Куценко. К.: Наукова думка, с. 25-44.

Шморгун, О.О. (2014) Всесвітньо-історична еволюція суспільної думки: синтез особливого та універсального (сенс буття як основа творчої креативності). Педагогічні інновації: ідеї реалії, перспективи: збірник наукових праць (1(12)). с. 112-129.

Шморгун, О.О. (2013) Комплементарність та антиномічність ціннісно-світоглядних моделей економічної та постекономічної людини. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 238-256.

Шморгун, О.О. (2012) Синергетика як методологія соціального пізнання: історіософський вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Синергетика і освіта», 15 березня 2012 року, м. Київ.. с. 58-68.

Шморгун, О.О. (2012) Проблема цивілізаційного циклізму: системно-синергетичний підхід. Гуманітарні студії. Збірник наукових праць (14). с. 222-228.

Шморгун, О.О. (2011) Корпоративна модель суспільного устрою: світовий досвід та стратегічні перспективи. Молода нація (52). с. 148-167.

Шморгун, О.О. (2010) Антикризова модель у цивілізаційному вимірі. Віче (22). с. 15-18.

Шморгун, О.О. (2008) Релігійні міфи антикризової влади як антипод національної корпоративної держави. Молода нація (48). с. 20-34.

Шморгун, О.О. (2011) Людиноцентристська перспектива на цивілізаційному зламі (від постмодернізму до… постутопізму). Матеріали всеукраїнської конференції «Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура». с. 23-32.

Шморгун, О.О. (2010) Економічна інноваційність у стадіально-цивілізаційному вимірі. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Матеріали ІІІ Міжнародних філософсько-економічних читань, 25–26 травня 2010 року, м. Львів. с. 76-88.

Шморгун, О.О. (2010) Авторитарний вимір демократії: еліта проти антиеліти. Народний депутат (62-63). с. 24-29.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен ренесансного гуманізму у стадіально-цивілізаційному вимірі. Матеріали українсько-турецької філософсько-педагогічної конференції «Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції гуманізму», 7 червня 2010 року, м. Київ. с. 171-224.

Шморгун, О.О. (2009) Від фетишизації абстрактного до декапіталізації сутнісного у людині. Людина у світі грошей: Міжнародні філософсько-економічні читання. с. 52-53.

Шморгун, О.О. (2002) Політологічна класика: традиція та постмодерн: Класики політологічної думки. Від Платона до Маркса. Український гуманітарний огляд, Вип. 8. с. 9-29.

Шморгун, О.О. (2001) Актуальність загальносоціологічної концепції Питирима Сорокіна в контексті зміни загальноцивілізаційної парадигми. Матеріали науково-практичної конференції. с. 36-40.

Шморгун, О.О. (2001) Питирим Сорокін і сучасність. Соціокультурна динаміка: закономірності, проблеми, перспективи / Матеріали науково-практичної конференції. с. 2-18.

Шморгун, О.О. (2001) Авторитарна модель: мистецтво неможливого. Перехід-IV, № 2. с. 69-83.

Шморгун, О.О. (2000) Українська нація як гарант прав і свобод особистості. Розбудова держави, № 16. с. 3-17.

Шморгун, О.О. (2000) Еволюція економічного розвитку та економічних теорій. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 26–27 квітня 2000 року. с. 49-51.

Шморгун, О.О. (1999) Проблеми аналізу перехідних соціальних процесів в контексті тоталлогічних досліджень. Тоталлологія. Постнекласичні дослідження. с. 408-423.

Шморгун, О.О. (1999) Про обмеження влад та необмежену владу. Вісник національної академії наук України, № 11. с. 23-40.

Шморгун, О.О. (1999) Про поділ влад та неподільну владу. Розбудова держави, № 6. с. 16-26.

Шморгун, О.О. (1997) Основний зміст поняття «українська національна ідея». Розбудова держави, № 6. с. 10-20.

Шморгун, О.О. Філософія і сьогодення. Наука і суспільство, № 9/10. с. 13-16.

Шморгун, О.О. (1992) Чи можна пізнати логіку історії? Вісник академії наук, № 10. с. 29-39.

Шморгун, О.О. (1994) Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської? Політологічні читання, № 1. с. 74-104.

Шморгун, О.О. (1993) Українська ідея та українська ідеологія у державотворчій концепції В’ячеслава Липинського. Політологічні читання, № 3. с. 189-207.

Шморгун, О.О. (1984) Методологическая несостоятельность анализа общественного развития в буржуазных концепциях философии истории. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.63. с. 37-42.

Шморгун, О.О. (1983) О роли понятия «духовное производство» в анализе исторических типов культуры. Актуальные методологические вопросы современной науки. с. 22-26.

Шморгун, О.О. (1983) Методологічна функція категорії «суспільно-економічна формація» у соціальному пізнанні. Філософська думка, № 2. с. 68-72.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическя функция категорий «цивилизация» и «культура» в теории общественно-экономической формации. Цивилизация как проблема исторического материализма. Ч. 3. (Цивилизация и общественно-экономическая формация). с. 58-62.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая функция категории «общественно-экономическая формация» в типологии цивилизаций. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.59. с. 55-64.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая роль понятия «общественно-экономическая формация» в познании законов развития социалистического общества. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.58. с. 26-33.

Шморгун, О.О. (1982) Методологическая функция понятий «историческая эпоха» и «общественно-экономический уклад» в формационном анализе. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.55. с. 4-17.

Шморгун, О.О. (2019) Екологічна, енергетична, демографічна глобальні проблеми як каталізатори воєнної небезпеки. Ядерна безпека України в контексті світового досвіду: збірник наукових праць [електронне видання] / За заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 158-178.

Шморгун, О.О. (2019) Ідеали західної демократії та правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 17-24.

Шморгун, О.О. (2019) Політика пам’яті у Франції: історичний досвід і національний дискурс. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 139-145.

Шморгун, О.О. (2019) Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 302-310.

Шморгун, О.О. (2020) Історична пам’ять: традиція та сучасність. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. с. 19-42.

Шморгун, О.О. (2017) Актуалізація сучасного політичного мислення. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 296-305.

Шморгун, О.О. (2019) Формування державної політики щодо євроатлантичної інтеграції України. In: Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.  І.  Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та  ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, с. 217-238.

Шморгун, О.О. (1989) Понимание возможности и действительности в буржуазной социальной философии (С. 138–151), Категории «возможность» и «действительность» в разработке методологических проблем социального предвиденья и прогнозирования (С. 93–105), Проблема возможности и действительности в условиях социализма (С. 99–115), Социально-историческая обусловленность концепций возможности и дей- ствительности в домарксисткой общественной мысли (С. 177–189), Категории «возможность» и «действительность» в русской общественной мысли XVIII–XIX вв. (С. 197–211). In: Возможность и действительность / Кривец Е.В. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1990) Проблема полагания и отрицания в западной социальной философии (С. 173–182), Категория «отрицание» и борьба идей в современной эстетике (С. 158–169), Проблема отрицания и полагания в марксисткой социологии (С. 88–111), Категория отрицания и полагания в домарксистской общественной мысли (С. 126–140). In: Отрицание и полагание / Под ред. Кривец Е.В. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1992) Введение (С. 3–9), Методологическая фунукция категорий «одно» и «множество» (С. 12–22), Категории «одно» и «множество» в анализе социально-классовой структуры общества (С. 53–66), Категории «одно» и «множество» и проблема последовательной демократизации обще- ства (С. 82–88), Понятия «одно» и «множество» в структуре мировоззренческих систем восточных обществ: от мифологии до монотеизма(С. 134–166). In: Категории «одно» и «множество» / Парнюк М.А., Кирилюк А.С. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. (1991) Введение (С. 4–17), Противоречие и психологическая типология личности (С. 211–224), Эстетическое освоение действительности как диалектический процесс (С. 111–119), Социальная революция как форма разрешения социального противоречия (С. 65–78), Специфика социального противоречия в начальный период строительства социализма (С. 94–105), Категория социального противоречия в социологии (С. 34–46). In: Закон единства противоположностей / Парнюк М.А., Логвинов С.Н. К.: Наукова думка.

Шморгун, О.О. та Бойченко, І.В. (1983) Дослідження діалектики соціальних процесів. Філософська думка, № 6. с. 72-76.

Шморгун, О.О. та Васильців, О.О. (2019) Ідеали західної демократії і правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів. In: «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, с. 13-19.

Шморгун, О.О. та Приятельчук, Ю.А. (1984) Деякі методологічні питання періодизації історичного процесу. Філософська думка, № 5. с. 56-61.

Я

Якуба, В.В. (2019) Проблема наративів історичної пам’яті в сучасному українсько-російському дискурсі як актуальна проблема всесвітньої історії. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 104-107.

Ялі, М.Х. (2012) Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин:[зб. наук. праць/наук. ред. Канцелярук Б. та ін.].–К.: КиМУ (4). с. 112-123.

Ялі, М.Х. (2016) Біполярна міжнародна система: теоретичний вимір. «Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнароднх відносин у ХХ-ХХІ ст.»: збірник наукових праць. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-67.

Ялі, М.Х. (2017) Взгляд на Чернобыльскую катастрофу 30 лет спустя: политический анализ. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 260-274.

Ялі, М.Х. та Трима, К.А. (2015) Еволюція інститутів глобального громадянського суспільства. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 179-187.

Ярошко, О.З. (2018) Цінність як наукова категорія. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-54.

Цей список був створений у Thu Oct 21 13:56:05 2021 EEST.