Елементи, в яких тема: "Культурно-цивілізаційний процес"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: B | K | M | O | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів на цьому рівні: 1128.

B

Bilorus, O.G. Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Universitet “Ukraina”, Київ. ISBN 978-966-388-472-1

K

Kamusella, Tomasz (2017) Between civic and ethnic nationalism. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 35-50.

Kolesnyk, Iryna (2022) Global History. Conceptual History / Preface V. А. Smoliy, A. І. Kudryachenko: Global history is a modern trend in historical research. NAS of Ukraine; Institute of History of Ukraine, State Institution ‘Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine’, Kyiv. ISBN 978-966-02-9169-0

M

Meteleva, Т.О. (2016) SYSTEM OF VALUES AS A FACTOR OF SOCIETY TRANSFORMATION: FUNDAMENTAL VALUES AND EXISTENTIAL VALUES. Гілея: науковий вісник., 115 (12). с. 210-215. ISSN 2076-1554

O

Oukhvanova-Shmygova, I.F. (2018) Four models of current civilisation development in their folк-tale representation. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 54-63.

І

Ільїн, В.В. (2011) Магия денег: Монографія. Інший. УБД НБУ, Київ.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація. Інший. Книга, Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Философия богатства: человек в мире денег. Інший. «Знання України», Київ.

Ільїн, В.В. (2005) Апологія ірраціонального. Інший. Європейський університет, Київ.

Ільїн, В.В. (2002) Діалог «Софії» і «Логосу» (феноменологія екзистенціально-персоналістських концепцій української антропології). Інший. Сталь.

Ільїн, В.В. (1999) Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступеня сходження до істини). Інший. Сталь, Київ.

Ільїн, В.В. (2014) Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття. In: Синергетика і освіта: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 43-69.

Ільїн, В.В. (2014) Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу. In: Синергетика і творчість: монографія. Інститут обдарованої дитини, Київ, с. 33-64.

Ільїн, В.В. (2013) Философско-экономическое мышление: модус долженствования. In: Постреформизм и развитие: монография. Изд-во Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Ирпень, с. 295-299.

Ільїн, В.В. (2013) Постчеловек – образ новой идентичности. In: и ценности в эпоху глобализации. Наукова думка, Київ, с. 516-528.

Ільїн, В.В. (2012) Интеллект как энергия самоутверждения. In: ХХІ век: интеллект-революция: монография. Издательско-информацион. центр Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, Киев, с. 102-108.

Ільїн, В.В. (2011) От «пост» к «прото»: тенденции развития финансового мира. In: Экономическая теория в XXI веке – 8 (15): Экономика модернизации: монография. Вузовская книга, Ростов н/Д, с. 48-54.

Ільїн, В.В. (2009) Етичні детермінації економічних відносин: добро і зло в контексті грошей. In: Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність біз- несу та економічна ефективність: монографія. УБС НБУ, Київ, с. 46-63.

Ільїн, В.В. (2008) Экономическое бытие как метафизическая реальность. In: Антология современной философии хозяйства. Магистр, Москва, с. 437-442.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт «інновації»: історія, сучасність, смисл. In: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. Педагогічна думка, Київ, с. 48-73.

Ільїн, В.В. (2008) Дух и ценности в эпоху постмодерна: финансовый вектор. In: Вековой поиск модели хозяйственного развития России. Волгоградское научное издательство, Волгоград, с. 160-170.

Ільїн, В.В. (2007) Модус інституціоналізму в системі інтелектуальних дискурсів економічного знання. In: Інституціональна парадигма цивілізаційно- го розвитку: У 4-х кн. КПУ, Запоріжжя, с. 61-88.

Ільїн, В.В. (2007) Магия силы денег. In: Экономическая теория в ХХI веке: Монография. – 6 (13): Деньги. Теис, Москва, с. 26-40.

Ільїн, В.В. (2006) Життя як синтез логічного та алогічного у філософії господарства С.М. Булгакова. In: С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття. Знання, Київ, с. 96-106.

Ільїн, В.В. (2007) Духовность в эпоху финансизма. In: Экономическая теория в ХХI веке: Монография. – 6 (13): Деньги. Теис, Москва, с. 88-92.

Ільїн, В.В. (2017) Бути філософом – означає діяти. Наука і суспільство. с. 19-23.

Ільїн, В.В. (2017) Вступ. Цивілізаційний вектор України в соціальному просторі сучасності. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 2-5.

Ільїн, В.В. (2017) Україна в парадигмі фінансово-економічних викликів цивілізації. Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес. с. 108-134.

Ільїн, В.В. (2017) Феномен багатства в дилемі матеріального і духовного. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. с. 37-45.

Ільїн, В.В. (2016) Инварианты новой методологии: предложения и альтернативы. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 21-26.

Ільїн, В.В. (2016) Человек в системе современного управления: цель, средство, функция. Філософія у вимірах ХХІ століття. с. 57-60.

Ільїн, В.В. (2016) Соціальний простір у вимірах стратегій сучасного мислення. Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів: матеріали Всеукраїнської науко- во-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р., м. Київ. с. 14-23.

Ільїн, В.В. (2016) «Аналитический нарратив» как метод познания социально-экономических процессов. Альманах «Філософські проблеми і гуманітарних наук (25). с. 20-25.

Ільїн, В.В. (2015) Самоствердження особи за умов фінансового світу: інтелект як творчість. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 64-69.

Ільїн, В.В. (2015) Параметры философско-экономического мышления: современность и перспективы. Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток. с. 332-334.

Ільїн, В.В. (2015) Трансформации мышления в познании глобального мира. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2015) Від інтелекту до інтелектуальної власності: трансформації людини в «людський капітал». Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 104-111.

Ільїн, В.В. (2015) Методологическая культура современного мышления: познание и смысл. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості. с. 14-20.

Ільїн, В.В. (2015) Проблема «позитивного» і «нормативного» в економічній науці. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. с. 9-12.

Ільїн, В.В. (2014) Філософія освіти як проект «суспільства знань». Освіта: творчий процес чи соціальна технологія. с. 11-18.

Ільїн, В.В. (2014) Етос економіки в дискурсі метафізики: гносеологічний аспект. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 162-168.

Ільїн, В.В. (2014) Мораль, Істина, Бог: інтенції «філософії серця» Г. Сковороди. Філософія і богослов’я: на шляху діалогу: Матеріали ХХІ Харківських міжн. сковородинівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі (ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди», 26–27 вересня 2013 року). с. 130-140.

Ільїн, В.В. (2014) Способ мышления эпохи как условие познания социокультурной реальности. Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності. с. 8-15.

Ільїн, В.В. (2014) Синергійний зміст соціокультурного простору епохи «пост-»: методологічний аспект. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. с. 8-11.

Ільїн, В.В. (2013) Синергетика в сучасному соціокультурному процесі: редукція чи консенсус? Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетич- на парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 березня 2013 року, Київ. с. 10-13.

Ільїн, В.В. (2013) Українська філософська думка. Філософія. с. 128-175.

Ільїн, В.В. (2013) Деградация или мир постчеловека. Есть ли перспективы Софии? Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я. с. 25-30.

Ільїн, В.В. (2013) «Світ грошей» в культурі пізнання відкриття таємниці. Філосо- фія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 60-64.

Ільїн, В.В. (2013) Философия денег в гносеологическом контексте. Філософія у сучасному соціумі, 1. с. 133-135.

Ільїн, В.В. (2013) Модус ірраціонального в пізнанні смислів економічної реальності. Людина, суспільство, комунікативні технології. с. 74-80.

Ільїн, В.В. (2013) Перспективи синергетики в освіті: методологічний аспект. Евристичний потенціал мислення людини в інформаційному світі. с. 11-17.

Ільїн, В.В. (2013) «Розум» чи «серце»? філософський вибір Г. Сковороди. Вертоградар української духовності: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої всебічному осмисленню постаті Г.С. Сковороди (ОКЗ «НЛММ Г.С. Сковороди, 18 травня, 2013 року). с. 23-33.

Ільїн, В.В. (2011) «Постчеловек» – образ новой идентичности. Софія. Культурологічний журнал (11). с. 3-13.

Ільїн, В.В. (2012) Фінансова економіка як регулятор глобального розвитку. Філо- софія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 47-52.

Ільїн, В.В. (2012) Интеллект как творчество: энергия самоутверждения. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2). с. 86-93.

Ільїн, В.В. (2012) Фінансовий світ – формула соціального буття епохи глобалізму. Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект. с. 85-93.

Ільїн, В.В. (2012) Філософсько-економічне знання як перспектива актуалізації сучасного мислення. Альманах «Філософські проблеми гуманітарних наук» (21). с. 15-18.

Ільїн, В.В. (2011) Непередбачуваність ціннісних трансформацій та варіанти стабільності суспільства. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура. Інститут обдарованої дитини НАПН України. с. 10-14.

Ільїн, В.В. (2011) Фінансова цивілізація в перспективах розвитку людини і суспільства. Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 16-24.

Ільїн, В.В. (2011) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. ВІСНИК Національного банку України (4). с. 60-64.

Ільїн, В.В. (2011) «Лингвистический капитал» в условиях глобализации. «Ідеологія в сучасному світі». с. 100-101.

Ільїн, В.В. (2010) Гроші і влада: проблема еліти. Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації (2). с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2011) Нелинейность социокультурного развития в креативах синергетики. Синергетика і творчість. с. 12-19.

Ільїн, В.В. Картина на фоне битвы за Украину. С. Тигипко. Фонд стратегической культуры. (Неопублікований)

Ільїн, В.В. (2010) Еліта постекономічного суспільства: суперечності і перспективи. Еліта, обдарованість, людиноцентризм. с. 8-13.

Ільїн, В.В. (2010) Человек постоянно живет в системе определенных мифов…. Лиманская Н. Чужая война цвета фламинго. с. 3-4.

Ільїн, В.В. (2010) Фінансова цивілізація – формула соціального буття сучасної людини. Економіка. Суспільство. Влада. с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) Філософські смисли фінансового буття: про предмет «філософії економіки». Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 102-109.

Ільїн, В.В. (2010) Философия экономики: методологический аспект. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук.журн (2). с. 18-22.

Ільїн, В.В. (2010) Деньги или смысл? Філософія спілкування: Філософія, Психологія, Соціальна комунікація (3). с. 20-27.

Ільїн, В.В. (2010) Еліта «грошового ладу»: еліта чи псевдоеліта? Еліта і обдарова- ність: точки перетину. Інститут обдарованої дитини НАПН України. с. 11-15.

Ільїн, В.В. (2010) От «пост» к «прото»: трансформации «денежного мира». Философия хозяйства (6). с. 20-28.

Ільїн, В.В. (2010) Епоха «пост»: людина в перспективі «нової духовності». Соціогуманітарні проблеми людини (5). с. 43-49.

Ільїн, В.В. (2009) Обраність обмеженості. Народний депутат (1-2). с. 28-32.

Ільїн, В.В. (2009) Потвори благодійництва, або приватизована довіра. Народний депутат (3). с. 50-52.

Ільїн, В.В. (2009) Історія грошей. Ескіз перший: виникнення. Народний депутат (3). с. 108-110.

Ільїн, В.В. (2009) Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінностей. Вісник НБУ (4). с. 68-71.

Ільїн, В.В. (2009) Інновація в парадигмі синергетичної методології. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ІІ Міжнародного бізнес-форуму. с. 12-14.

Ільїн, В.В. (2009) Елітність як відповідність викликам сучасності. Народний депутат (4). с. 48-51.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивна парадигма нової духовності. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету), 3. с. 93-94.

Ільїн, В.В. (2009) Суб’єктивний вимір соціокультурного буття. Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі. с. 85-86.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в контексті метафізичних смислів економізму та фінансизму. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. с. 61-70.

Ільїн, В.В. (2009) Власть денег или денежная власть – элита финансовой цивилизации. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1). с. 172-178.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в українській освіті. 2000. Еженедельник (27). с. 1-4.

Ільїн, В.В. (2009) Імператив страху. Народний депутат (6). с. 22-26.

Ільїн, В.В. (2009) Валуєвщина в новому вимірі. Народний депутат (6). с. 78-81.

Ільїн, В.В. (2009) Людина в світі грошей. Філософська думка (2). с. 46-47.

Ільїн, В.В. (2009) Финансовый кризис как «перезагрузка» социально-экономических отношений. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (5). с. 139-144.

Ільїн, В.В. (2009) Управление в коллизиях деперсонализации: от личности к пост-человеку. Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 26-30.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза чи криза системи: чи є перспектива подолання? Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет фі- лософської рефлексії. с. 129-132.

Ільїн, В.В. (2009) Чи може націонал-більшовизм стати українською ідеєю? Народ- ний депутат (12). с. 34-38.

Ільїн, В.В. (2009) Інноваційна діяльність людини в умовах постіндустріалізму. Філософія людиноцентризму: методологія, теорія, практика. с. 9-13.

Ільїн, В.В. (2009) «Філео» – любов взаємна. Вісник Національного авіаційного уні- верситету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр (2). с. 20-23.

Ільїн, В.В. (2009) Філософія меркантилізму: монетарно-фінансові джерела меркантилізму. Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ» (2). с. 215-222.

Ільїн, В.В. (2009) Трансформації методологічної свідомості: об’єкт, суб’єкт, істина. Творчість у філософії. Збірник наукових статей. с. 70-75.

Ільїн, В.В. (2009) Фінансова криза – етап ствердження фінансової цивілізації. Збірник наукових праць. Вип. 63. с. 75-85.

Ільїн, В.В. (2008) Влада, інтелект, мораль. Народний депутат (1). с. 88-91.

Ільїн, В.В. (2008) Об’єктивація сучасності: час і простір. Дні науки філософського факультету, 8. с. 34-36.

Ільїн, В.В. (2008) Інновація в контексті методу соціально-економічного пізнання. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Украї- ні: Матеріали бізнес-форуму. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2008) Постчеловек – реальность «денежного» строя. Россия как цивилизация денег. с. 22-24.

Ільїн, В.В. (2008) Возможен ли постмодерновый гуманизм? Философия хозяйства (2). с. 116-122.

Ільїн, В.В. (2008) Гроші в системі влади. Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей. с. 213-224.

Ільїн, В.В. (2008) Чи можлива метафізика економіки? Філософська думка. с. 213-224.

Ільїн, В.В. (2008) «Фінансовий лад» у соціальних ідентичностях постмодерну. Інституційний аналіз. Інституціональна трансформація соціального простору. с. 83-160.

Ільїн, В.В. (2008) Фінансовий універсум – формула соціального буття епохи. Інституціональний вектор економічного розвитку. с. 22-30.

Ільїн, В.В. (2008) Спокуси нової цивілізації: фінансовий контекст. Мандрівець (4). с. 6-9.

Ільїн, В.В. (2008) Инновационное мышление как способ постижения динамики мира. Философия хозяйства (3). с. 83-86.

Ільїн, В.В. (2008) Инновационное мышление – вызов современной эпохе. Экономическая теория в ХХІ веке – 7 (14): инновационная экономика. с. 22-25.

Ільїн, В.В. (2008) Праксеологический аспект гносеологической линии «Мате- риализма и эмпириокритицизма». «Матеріалізм і емпіріокрити- цизм» – шедевр світової філософської думки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 89-91.

Ільїн, В.В. (2008) Трансценденция денег в структурах постмодернистского мышле- ния. Философия хозяйства (3). с. 83-87.

Ільїн, В.В. (2008) Концепт інновації в парадигмі синергетики. Вісник Національно- го авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. пр. (2). с. 9-11.

Ільїн, В.В. (2007) Нова духовність: людина в ситуації Постмодерну. Дні науки філо- софського факультету, 3. с. 52-54.

Ільїн, В.В. (2007) Чи існує антропологічна криза? Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності. с. 35-36.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші. Народний депутат (4). с. 74-77.

Ільїн, В.В. (2007) Магія грошей. Народний депутат (6). с. 54-55.

Ільїн, В.В. (2007) Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір відродження. Український світ (1-3). с. 41-45.

Ільїн, В.В. (2007) Інституціональна парадигма соціально-економічного розвитку. Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку: У 4-х кн., 1. с. 10-21.

Ільїн, В.В. (2007) Финансово-денежный смысл социального устройства современности: институциональный анализ. Інституціональні перетворення в суспільстві: Світовий досвід і українська реальність. с. 23-29.

Ільїн, В.В. (2007) Національне і глобальне в економічному розвитку України: антропологічний вимір Відродження. І економічний форум українців сві- ту. Збірник доповідей. с. 12-16.

Ільїн, В.В. (2007) Інтелект, політика, влада. Український світ (4-6). с. 40-43.

Ільїн, В.В. (2007) Призначення і сенс буття людини в антропології Г. Сковороди. Колізії синтезу. Вісник Товариства Російської філософії при українському фонді (7). с. 386-393.

Ільїн, В.В. (2007) Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого. Постмодерновые реалии России. с. 124-125.

Ільїн, В.В. (2007) Магия денег. Философия хозяйства (4). с. 176-197.

Ільїн, В.В. (2007) Онтос духовного в контексте финансового вектора развития. Философия хозяйства (5). с. 58-64.

Ільїн, В.В. (2007) Вічна сила духовності. Бердник О. Вибрані твори. с. 4-14.

Ільїн, В.В. (2007) Смисл економічного знання в метафізиці С. Булгакова. Доля фі- лософії в сучасному світі (до Всесвітнього дня філософії ЮНЕСКО): Міжнародний науковий симпозіум (16–17 листопада 2006 року). с. 120-122.

Ільїн, В.В. (2007) Фінансова цивілізація: мораль, істина, гроші. Народний депутат (4). с. 74-77.

Ільїн, В.В. (2006) Фінансова цивілізація: мораль, істина, смисл в сучасному суспільстві грошей. Час.ua. (7). с. 36-37.

Ільїн, В.В. (2006) «Третья природа» бытия человека: управление или програмированние? Соціально-гуманітарні проблеми менеджменту. с. 116-120.

Ільїн, В.В. (2006) Суспільство і бюрократія. Народний депутат (10). с. 40-42.

Ільїн, В.В. (2006) Постлюдина. Перспективи гуманізму. Агора. Україна – регіональ- ний вимір (3). с. 119-126.

Ільїн, В.В. (2006) Деструкція чи трансформація: перспективи філософії. Філософські стратегії ХХІ століття. с. 24-31.

Ільїн, В.В. (2006) Метафізичний дискурс економічної теорії. Філософська думка (5). с. 127-143.

Ільїн, В.В. (2006) Іван Франко і Фрідріх Ніцше: дух і воля до боротьби. Книжковий клуб, 2. с. 88-89.

Ільїн, В.В. (2006) Сучасна цивілізація: фінансовий аспект розвитку. Соціальна ро- бота і сучасність: теорія та практика. с. 23-26.

Ільїн, В.В. (2006) Аморалізм догматизму в політиці. Наше время (4). с. 36-41.

Ільїн, В.В. (2005) Духовність: антропологічний вимір. Глобальні тектонічні зру- шення: виклики та відгуки: Матер. Міжвід. наук.-теор. конф. с. 23-34.

Ільїн, В.В. (2006) Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження. Віс- ник Національного авіаційного університету. Філософія. Культуроло- гія: Збірник наукових праць (2). с. 13-17.

Ільїн, В.В. (2006) «Пересічна свідомість»: рудимент чи національна доля? Мандрівець (6). с. 4-9.

Ільїн, В.В. (2006) Інтелектуальна астенія, або «Що не робити». Український світ (1-6). с. 56-60.

Ільїн, В.В. (2006) Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження. Вісник національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наукових праць (2). с. 3-18.

Ільїн, В.В. (2006) Экономическое бытие как метафизическая реальность: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 51-56.

Ільїн, В.В. (2005) Ірраціональний вибір України. Мандрівець (1). с. 5-11.

Ільїн, В.В. (2005) Феномен грошей в контексті «філософії господарства». Вісник КНТЕУ (1). с. 74-81.

Ільїн, В.В. (2005) Теологічний космізм С.Н. Булгакова як основа економічної антропології. Філософія космізму і сучасна авіація. с. 35-40.

Ільїн, В.В. (2005) Этические детерминанты экономической реальности. Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: Український досвід. с. 44-53.

Ільїн, В.В. (2005) Духовна реальність: суб’єктивний вимір творення смислів. Творчість і освіта у вимірах XXI століття. с. 26-32.

Ільїн, В.В. (2005) Софійність і пансофізм: метасмисли педагогічної концепції Я.А. Коменського. Polska. с. 43-52.

Ільїн, В.В. (2005) Духовність: темпоральна трансформація нових смислів. Міжна- родна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2005» (2). с. 12-18.

Ільїн, В.В. (2005) Раціональне суспільство: утопія чи реальність? Демократич- ні цінності, громадянське суспільство і держава. с. 85-98.

Ільїн, В.В. (2005) Легітимація розуму в соціальному управлінні. Сучасні проблеми управління. с. 68-69.

Ільїн, В.В. (2004) Містика духовного: імперативи ірраціонального в раціональному. Філософська думка (2). с. 38-45.

Ільїн, В.В. (2004) Оприявлення гнозису «Я»: Апологія ірраціонального. Людина-Світ-Культура. с. 41-51.

Ільїн, В.В. (2004) Гносеологія містичного: дискурс ірраціонального в раціональному. Ukraine – Polsha – Lublin – Dzohobycz. с. 28-38.

Ільїн, В.В. (2003) Містичний досвід як елемент творчості. Творчість врятує світ / Ма- теріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції. с. 41-45.

Ільїн, В.В. (2003) «Інтелектуальна астенія»: егологічний дискурс в гуманістику Ренесансу. Вісник НТУУ «КПІ» (4). с. 41-49.

Ільїн, В.В. (2003) Індивідуальний вимір «ейдосу» історико-філософського концепту. Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія та історія філософії». с. 32-41.

Ільїн, В.В. (2003) Відкриття людини як інобуття логосу. Гуманітарні науки і сучас- ність (4). с. 51-60.

Ільїн, В.В. (2003) Оптимістичні виміри філософського дискурсу: можливості можливого. Філософська та соціологічна думка (5). с. 29-38.

Ільїн, В.В. (2003) Сумісність моральних інтенцій у кордоцентризмі Б. Паскаля і Г. Сковороди. Григорій Сковорода: ідейна спадщина і сучасність: Збірник наук. праць. с. 31-41.

Ільїн, В.В. (2003) Глобалістські виміри життєвого світу людини. Глобальний ви- клик сучасності: Зб. наук. праць. с. 18-26.

Ільїн, В.В. (2003) Раціональність як умова ціннісних вимірів формування особистості. Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Формування національних, загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 17-23.

Ільїн, В.В. Перспективи філософії в контексті глобалізації. Тези Міжвузівської конференції. с. 11-13.

Ільїн, В.В. (2003) Духовно-культурні умови суб’єктивного вибору індивіда. Тези міжрегіонального симпозіуму «Конкурентні стратегії України». с. 21-23.

Ільїн, В.В. (2003) Гуманітарні науки: суперечності, парадокси, перспективи. Тези на республіканському семінарі «Гуманітарні науки у системі підготовки менеджерів». 18–19 листопада. с. 34-37.

Ільїн, В.В. (2002) Культура управління в умовах глобалізації. Досвід та перспективи соціальної роботи: Україна-Німеччина. с. 30-39.

Ільїн, В.В. (2002) Екзистенція добра у «філософії серця» П. Юркевича. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис (7). с. 28-36.

Ільїн, В.В. (2002) Національна ідея у вимірі інтелектуально-духовних детермінацій. Тези Міжнародної конференції: «Україна: національна ідея». с. 75-84.

Ільїн, В.В. (2002) Майбутнє філософського знання: імперативи духовного розвитку особистості. Вісник КНТЕУ (4). с. 94-102.

Ільїн, В.В. (2002) Інтенції «позитивного» екзистенціалізму у філософській творчості П. Юркевича. Український світ. – Спеціальний випуск. с. 35-41.

Ільїн, В.В. (2002) Модуси морального вибору у філософській концепції Г.С. Сковороди. Гуманітарні науки і сучасність: Зб. Наук. праць. с. 64-73.

Ільїн, В.В. (2002) Раціональність як умова ціннісних вимірів формування особистості. Тези міжнародної науково-практичної конференції: «Формування національних загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 36-40.

Ільїн, В.В. (2001) Персоналістський вимір «філософії освіти» Памфіла Юркевича (контамінаційна діалогіка монологу). Вища освіта України (1). с. 28-35.

Ільїн, В.В. (2001) Гуманістичний зміст історико-культурного буття філософського логосу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія (33). с. 44-52.

Ільїн, В.В. (2001) Проблема сенсу людського життя в плюралізмі філософських ідей ренесансного гуманізму. Вісник КНТЕУ (6).

Ільїн, В.В. (2001) Філософсько-антропологічний аналіз проблеми української національної самоідентифікації. Наукові записки національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (8). с. 38-44.

Ільїн, В.В. (2000) Кордоцентризм як антитеза тоталітаризму. Мультиверсум. Філософський альманах (11). с. 35-43.

Ільїн, В.В. (2000) Екзистенційно-персоналістські інтенції філософсько-естетичних поглядів Г.С. Сковороди. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: альманах. Зб. наукових праць КДЛУ. с. 188-195.

Ільїн, В.В. (2000) Поліфонія гуманістики українського філософського мислення. Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис (3). с. 51-66.

Ільїн, В.В. (2000) Сократ і Сковорода: екзистенційний вимір гуманістичних інтенцій. Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Серія: «Філософія, еконо- міка» (4). с. 7-13.

Ільїн, В.В. (2000) Ренесанс і розвиток української гуманістики. Трибуна (3-4). с. 14-17.

Ільїн, В.В. (2000) Методологічні потенції антропології ренесансного гуманізму (історична ретроспекція). Мультиверсум. Філософський альманах (12). с. 178-187.

Ільїн, В.В. (2000) Ідея як основа формування кордоцентризму П.Д. Юркевича. Мультиверсум. Філософський альманах (13). с. 3-13.

Ільїн, В.В. (2000) Ірраціональні джерела гуманістичних інтенцій українського кордоцентризму (історико-філософський аспект). Мультиверсум. Філо- софський альманах (14). с. 166-167.

Ільїн, В.В. (2000) Феномен релігійності Б. Паскаля. Актуальні філософські та культу- рологічні проблеми сучасності: альманах. Зб. наукових праць КДЛУ. с. 218-225.

Ільїн, В.В. (2000) Свобода і тоталітаризм: філософський дискурс політичної історії. Нова політика (2). с. 54-58.

Ільїн, В.В. (2000) Культура і політика. Персонал (3). с. 38-43.

Ільїн, В.В. (2000) «Софійність» мислення як субстанційна основа «екзистенції серця» Г.С. Сковороди. Вісник КНТЕУ (3). с. 112-118.

Ільїн, В.В. (2000) Г. Сковорода та С. К’єркегор: дилема раціонального та ірраціонального у визначенні морального сенсу буття людини. Вісник Харківського національного університету. Серія: «Теорія культури та філософії науки» (456). с. 206-218.

Ільїн, В.В. (2000) Трансформація гуманізму в контексті української історико-філософської традиції (культурологічна інтроекція). Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). с. 11-16.

Ільїн, В.В. (2000) Християнська «цивілізація любові» (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля і Г. Сковороди). Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців (15). с. 3-12.

Ільїн, В.В. (2000) Виховання особистості в філософії освіти П.Д. Юркевича. Рідна школа (4). с. 14-18.

Ільїн, В.В. (2000) Трансцендентні пошуки морального сенсу людського буття. Sentetiae: Збірник наукових праць спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (2).

Ільїн, В.В. (2000) Любов до Бога та ідея Бога (співмірність кордоцентричних концепцій Б. Паскаля та Г. Сковороди). На межі тисячоліть: християнство як феномен культури.

Ільїн, В.В. (2017) Символическая власть и культурная политика как условие международной безопасности. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 104-117.

Ільїн, В.В. (2007) Kwestie aksjologii posmodernizmu: humanizm i duchowosc. Pograncze. Polska-Ukraina. Pocznik naukowy. с. 121-141.

Ільїн, В.В. (2006) «Mutosc do madosci: destrukcja czy transformacja?». Polska-Ukraina / POCRANICZE / Пограниччя. с. 47-64.

Ільїн, В.В. (2000) Християнсько-ірраціоналістичні тенденції розвитку філософ- сько-гуманістичної думки України (XVI–XVII ст.). Наукові записки ХВУ. Соціальна філософія, педагогіка, психологія (7). с. 25-34.

Ільїн, В.В. (2005) Авторитет моралі contra авторитаризму непрофесійності. Український світ (7-9). с. 8-11.

Ільїн, В.В. (2006) Інтелект contra пересічності: неможливість можливого. Український світ (1-6). с. 36-60.

Ільїн, В.В. (2003) «Софійний гуманізм» в континуальності суперечностей ratio. Філософські обрії: Науково-теоретичний часопис (8). с. 36-43.

Ільїн, В.В. (2010) От «пост-» к «прото-»: кордоцентризм versus новой духовности. Г. Сковорода і сучасна моральна філософія. Збірник наукових статей. с. 127-137.

Ільїн, В.В. (2010) Філософія економіки versus філософія господарства? In: Філософія гро- шей в епоху фінансової цивілізації: Монографія. УБС НБУ, Київ, с. 211-217.

Ільїн, В.В. (2011) «Философия экономики» vs «философия хозяйства: тождество или различие? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка (131). с. 25-28.

Ільїн, В.В. (2012) Синергетика vs діалектика. Чи може синергетика визначити смисл історії і наукового пізнання? Синергетика і освіта. с. 28-37.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2006) Метафізика економіки. Інший. «Знання», Київ.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2016) Сучасність у рефлексіях культури мислення: методологічний аспект. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр.. с. 119-125.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2012) Книга, которую стоит читать. Экономическая теория. Научный журнал (1). с. 105-108.

Ільїн, В.В. та Базилевич, В.Д. (2009) Метафизика экономики: возможность необходимого. Философия хозяйства (6). с. 97-104.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. (2012) Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Інший. Педагогічна думка, Київ.

Ільїн, В.В. та Кремень, В.Г. та Пролеєв, С.В. (2011) Влада: модус елітності. In: Еліта: витоки, сутність, перспектива. Т-во «Знання» України, Київ, с. 61-126.

Ільїн, В.В. та Мазаракі, А.А. (2004) Філософський аналіз онтичного статусу феномену грошей. Вісник КНТЕУ (1). с. 74-85.

Ільїн, В.В. та Савельєв, В.Л. (2015) Критичне мислення як умова продуктивної освіти. Європейські педагогічні студії (5-6). с. 126-134.

Ільїн, В.В. та Смолін, І.В. (2003) Креативність концепту адаптації в сучасних корпоративних стратегіях (комунікативний аспект). Вісник КНТЕУ (2). с. 14-19.

Ільїн, В.В. та Ткаченко, Л.І. (2011) Григорій Сковорода як відповідь на виклик епохи. Шлях освіти. Наук.-методич. журнал (2). с. 44-47.

Ілюк, Т.В. (2017) Греція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 430-454. ISBN 978-966-136-473-7

А

Акберген, А.И. (2018) Толерантность в казахстанском обществе. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 171-178.

Аулін, О.А. (2016) Духовне управління мусульман Криму. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 25-38.

Аулін, О.А. (2016) Мусульмани і ВР України. In: Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development: [колект. монографія] / [О.А. Аулін та ін.; під заг. Вінниця: Консоль, с. 133-135.

Б

Бессонова, М.М. (2016) Збереження культурного суверенітету Канади як засіб забезпечення національної єдності. Зовнішні справи. ІСТОРИЧНІ НАУКИ (12). с. 38-41.

Бессонова, М.М. (2017) Іспанія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 455-478. ISBN 978-966-136-473-7

Бессонова, М.М. (2015) Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн. Історико-політичні студії: Збірник наукових праць (2). с. 5-14.

Бессонова, М.М. (2013) «Ідея» як імператив зовнішньої політики США: історична ретроспектива. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (18 квітня 2013 р., м. Київ. с. 7-10.

Бессонова, М.М. (2012) Канадсько-американська міжкультурна комунікація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Наукові записки. Серія філологічна. [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», Національний університет «Острозька академія» 26–27 квітня 2012 року.] (25). с. 253-255.

Бессонова, М.М. (2011) Міжнародні інтерпретації подій «холодної війни»: участь Запоріжжя в інтернаціональному науковому проекті. Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення «холодної війни»: 20 років потому: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2–4 листопада 2011 р.). с. 8-12.

Бессонова, М.М. (2011) Політика підтримки власного культурного продукту: канадський контент та досвід для України. Наукові праці історичного факультету ЗНУ (31). с. 299-304.

Бессонова, М.М. (2009) Проблема збереження культурного суверенітету Канади. Тези доповідей 62 Міжнародної конференції молодих вчених «Каразінські читання» 24 квітня 2009 р., Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна. с. 32-33.

Бессонова, М.М. (2009) Руйнація старих стін чи будівництво нових: переосмислення минулого на прикладі історичних місць Берліну та Риги. «Берлінський мур: історія та сучасність (до 20-ї річниці падіння Залізної завіси)» Матеріали науково-практичної конференції. с. 21-25.

Бессонова, М.М. (1998) Общественное мнение и политическая жизнь в США. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (3). с. 151-160.

Бессонова, М.М. (1996) Становлення українських громадських організацій як втілення зв’язку між народами Старого та Нового світу. Міжнародні зв’язки народів Європи. Матеріали наукової конференції 1–2 листопада 1996 року. с. 25-26.

Бессонова, М.М. (1996) Українська еміграція: культурні втрати чи надбання. Культурологічний вісник (3). с. 30-33.

Бессонова, М.М. (2017) Проблема збереження культурного суверенітету: досвід Канади. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. кол.), Т.О.Метельова, В.В.Cолошенко. с. 40-44.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Історична пам’ять щодо образу «іншого українця»: науковий проект у Запоріжжі. Scriptorium nostrum (Херсонський державний університет) (1-2). с. 296-306.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2015) Ментальні кордони та стереотипи: Схід і Захід – разом? Огляд результатів дослідницького проекту «По той бік Дніпра…». Наукові праці історичного факультету ЗНУ (42). с. 323-326.

Бессонова, М.М. та Маклюк, О.М. (2012) Холодна війна в історичній пам’яті України: локальний вимір на прикладі Запоріжжя. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Холодна війна 1946–1991 рр.: причини, перебіг, наслідки», Луганський національний університет, 22 лютого 2012. с. 4-8.

Богданович, І.І. (2010) Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект / Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка. In: Колективна монографія. - Інститут європейських досліджень НАН України. К.: Університет «Україна», с. 275-287.

Бондарець, М.В. (2001) Проблеми глобальних системних трансформацій і міжнародної економічної безпеки. Робочий документ. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ – С. 348–362..

Бондарець, М.В. (2016) Міжнародна наукова конференція «Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу». Віче.

Бондарець, М.В. (2015) Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн. Глобальні та національні проблеми економіки. (4). с. 46-49.

Бондарець, М.В. (2014) Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн. Стратегії розвитку України (2). с. 25-29.

Бондарець, М.В. (2013) Імперативи глобалізації сталого розвитку транзитивних країн у кризових умовах. Стратегії розвитку України (2). с. 94-97.

Бондарець, М.В. (2009) Імперативи розвитку наукової сфери як фактор побудови інформаційного суспільства та сталого розвитку. Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. (62). с. 98-108.

Бондарець, М.В. (2018) Стратегії поширення європейських цінностей як інструмент глобальної політики ЄС. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 121-127.

Бондарець, М.В. (2018) Соціально-культурна ідентичність України в контексті цивілізаційного підходу. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 56-63.

Бондарець, М.В. (2019) Еволюція змісту «європейських цінностей» в історичному розвитку. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 110-122.

Бондарець, М.В. (2019) Теоретичні аспекти трансформації економічних цінностей суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 140-145.

Бондарець, М.В. (2019) Культурно-матеріалістичні підходи до визначення категорії «цивілізація». In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 32-43.

Бондарець, М.В. (2019) Глобальні проблеми розвитку цивілізацій та формування глобальних цивілізаційних цінностей. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 170-181.

Бондарець, М.В. (2019) Трансформація ціннісних орієнтирів суспільства в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 254-269.

Бондарець, М.В. (2014) Глобальна системна криза: характер, перспективи розвитку та соціально-економічні наслідки (С. 50–59), Новітні стратегії дер- жавного антикризового менеджменту транзитивних країн (С. 156– 164), Національна антикризова концепція модернізації України та стратегії її реалізації (С. 81–85). Робочий документ. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, р.Н. Жангожа та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУК.

Бондарець, М.В. (2011) Вплив глобальної і регіональної інтеграції на параметри сталого розвитку (С. 81–85), Сучасні національні та глобальні конкуренто- спроможні моделі сталого розвитку в контексті глобальних викликів (С. 207–211), Особливості розвитку сучасного етапу світової глобальної кризи, її вплив на Україну та напрями мінімізації наслідків (С. 321–329). Робочий документ. Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. К.: КНЕУ.

Бондарець, М.В. (2015) The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition. Наукові праці МАУП. (1). с. 12-17.

Бульвінський, А.Г. (2012) Ціннісні основи української державної ідеї. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 13-14.

Бульвінський, А.Г. (2013) Ціннісні основи української державної ідеї. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 10-25.

Бульвінський, А.Г. (2014) Імперія на окраїні Європи. Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах, 2. с. 57-60.

Бульвінський, А.Г. (2017) Монако. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 293-301. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Франція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 361-383. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Швейцарія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 384-402. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2017) Сан-Маріно. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 555-562. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. (2013) Ціннісні основи української державної ідеї / За заг. ред. д. і.н., проф. Кудряченка А.І. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 10-25.

Бульвінський, А.Г. (2011) Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьова, Г.М. Надтока, О.І. Бонь та ін. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка. с. 81-84.

Бульвінський, А.Г. (2015) Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України (на прикладі подій 2013 р.). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 362-372.

Бульвінський, А.Г. (2003) Броварщина у документах XV - XVIII століть. In: Праотча сторона у межиріччі Десни і Трубежа: Нариси історії Броварського краю від стародавніх часів і до XX ст. / Броварська минувщина, Кн. 1 / Укладач І. Доцин. Бровари: Водограй, с. 119-185.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI- XVII ст. та засадничих цінностей ЄС. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 104-119.

Бульвінський, А.Г. (2014) Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI-XVIII ст. та засадничих цінностей ЄС. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. с. 104-119.

Бульвінський, А.Г. (2003) Хроніка письмових згадок про Бровари у XVII столітті. In: Історія поселень Броварського краю: Від стародавніх часів і до сьогодення / Броварська минувшина, Кн. 3. Бровари: Водограй, с. 40-43.

Бульвінський, А.Г. (2020) Україна у війнах на цивілізаційному кордоні Європи в XVI–XVII ст. Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія : У 2-х кн. / відпов. ред. Боряк Геннадій ; упоряд. Блащук Світлана, Боряк Геннадій, Горобець Віктор, Кудряченко Андрій, Матях Валентина, Ткаченко Василь, Солошенко Вікторія, Ясь Олексій. Кн. 1 :. с. 83-105.

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Данія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 30-48. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Кривонос, Р.А. (2017) Велика Британія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 9-29. ISBN 978-966-136-473-7

Бульвінський, А.Г. та Срібняк, І.В. (2017) Італія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 479-517. ISBN 978-966-136-473-7

Бурцева, М.В. (2019) Вплив імміграційної політики на зміни у демографічному складі населення Канади (1945-2012). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 47-50.

Білорус, О.Г. (2016) Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія. Інший. К.: Ун-т «Україна».

Білорус, О.Г. (2003) Экономическая система глобализма: монография. Інший. К.: КНЭУ.

Білорус, О.Г. (2002) Глобализация и безопасность развития. науч. ред. О.Г. Белорус; НАН Украины, Инт мировой экономики и междунар. отношений, Киев. нац. экон. ун-т.. с. 789.

Білорус, О.Г. (2001) Глобалізація і безпека розвитку. Інший. К..

Білорус, О.Г. (2009) Глобальна продовольча безпека: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. (1990) Механизмы экономической интеграции: монографія. Робочий документ. К.: Наукова думка.

Білорус, О.Г. (2015) Фінансова глобалізація і євроінтеграція: монографія за ред. О.Г. Білоруса, Т.І. Єфименко;. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2011) Глобальна корпоративна система: кол.моногр. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (2007) Глобальний конкурентний простір: монографія. Робочий документ. К.: КНЕУ.

Білорус, О.Г. (1998) Глобальні трансформації і стратегії розвитку. Робочий документ. НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин К..

Білорус, О.Г. (2019) Проблеми глобальної неоконвергенції та синергетичного цивілізаційного співрозвитку в ХХІ столітті. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 17-30.

Білорус, О.Г. (2014) Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya. Інший. K.-W.: Universitet «Ukraina».

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2008) Глобальні трансформації торгівлі: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Власов, В.І. (2012) Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії: монографія: у 3 т. Т.2. Еволюція наукової думки щодо глобалізації в Україні та Росії. Робочий документ. К.: ННЦ «ІАЕ».

Білорус, О.Г. та Гаврилюк, О.В. та Зернецька, О.В. (2014) Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ. ISBN 978–966–483–959–1

Білорус, О.Г. та Мацейк, Ю.М. та Вітер, І.І. (2009) Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія. Робочий документ. К..

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2006) Глобальное устойчивое развитие: монография. Робочий документ. К.: КНЭУ.

Білорус, О.Г. та Мацейко, Ю.М. (2005) Глобальна перспектива і сталий розвиток: Моногр. Робочий документ. Ін-т світ. еко- номіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. –К.: МАУП.

В

Васильців, О.О. (2018) Архітектура простору пам'яті: сучасний підхід у Республіці Польща. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 25-29.

Васильєв, О.А. (2016) Вплив етнокультурних, релігійних і мовних чинників на процес модернізації Казахстану. Зовнішні справи (№ 3). с. 54-59.

Васильєв, О.А. (2015) Взаємозв’язок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай / За ред. к. і.н., доц. С.В. Толстова. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах: зб. наук. пр. с. 217-222.

Васильєв, О.А. (2019) Цивілізаційні засади трансформаційних та інтеграційних процесів в Республіці Казахстан. Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського.. с. 191-201.

Власова, А.Ю. (2019) Трансформація французького суспільства під впливом діяльності жіночих організацій (1950-1970-ті рр.). Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 50-54.

Вовк, В.М. (2011) Глобалізаційні процеси та національний інтерес у трансатлантичному просторі. Теоретичний вимір. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць, Вип. 4 (57). с. 42-49.

Вовк, В.М. (2003) Мовна політика і національне самопочуття. Якість життя в Україні: час жити і час виживати: Збірник матеріалів круглого столу.

Вовк, В.М. (1980) Знакові явища в мовній культурі. Культура слова (№ 19). с. 22-27.

Вєтринський, І.М. (2015) Вплив євроінтеграційної стратегії на геополітичне становище та демократизацію України. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 285-292.

Вєтринський, І.М. (2013) Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. (1(17)). с. 28-33.

Вєтринський, І.М. (2018) До питання про місце й роль геополітики в процесі розвитку цивілізацій. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 102-108.

Вєтринський, І.М. (2019) Передумови та особливості сучасної сирійської кризи: ціннісний аспект. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 122-135.

Вєтринський, І.М. (2019) Особливості розвитку геополітичної практики в контексті глобальних цивілізаційних трансформацій. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 84-95.

Вєтринський, І.М. (2019) Варіативність підходів щодо визначення категорії «цивілізація» в сучасному науковому дискурсі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 8-20.

Вєтринський, І.М. (2019) Глобальні геополітичні трансформації в контексті розвитку цивілізацій. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 112-131.

Вєтринський, І.М. (2019) Місце й роль цивілізаційних цінностей в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 197-210.

Вєтринський, І.М. (2019) Особливості геополітичної практики в умовах глобалізації. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 13-16.

Вітер, І.І. (2008) Глобализация и европейские интеграционные процессы. Робочий документ. Гло- бальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ.

Вітер, І.І. (2018) Розвиток вчень про цивілізацію в європейській науці. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 93-102.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація за умов глобалізації: проблеми і перспективи. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 98-110.

Вітер, І.І. (2019) Розвиток учень про цивілізацію в європейській науці. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 20-32.

Вітер, І.І. (2019) Європейська цивілізація в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 68-81.

Вітер, І.І. (2019) Еволюція європейських цінностей за умов четвертої промислової революції. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 210-227.

Вітер, І.І. (2017) Глобальний туризм в умовах постіндустріальності. Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Сontext of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Укр. та англ. Мовами. с. 208-212.

Вітер, І.І. (2017) Щодо розробки модернізаційних перетворень економіки України в контексті європейського досвіду. «Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017 рр.). / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 88-94.

Вітер, І.І. (2019) Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток країн європейської цивілізації. Наукове мислення: Збірник статей учасників двадцять восьмої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (25 березня – 4 квітня 2019 р.).. с. 34-45.

Вітер, І.І. (2019) Євроінтеграція як цінність українського суспільства. Наукове мислення: Збірник статей учасників тридцять третьої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (29 листопада – 5 грудня)., 2 (2). с. 27-30.

Вітер, І.І. (2014) Глобальна криза як закономірний наслідок глобалізації. Экономическая дискуссия: перспективы будущего. с. 73-77.

Вітер, І.І. (2014) Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки / Гол. ред. В.С.пазенок. с. 199-218.

Вітер, І.І. (2015) Туризм в умовах постіндустріального суспільства: проблеми та перспективи розвитку. Туризм в умовах глобалізації: виклики часу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 жовтня 2014 р.). Частина-ІІ /Редкол.: Федорченко В.К. (голова).. с. 32-37.

Вітер, І.І. (2015) Інноваційна складова конкурентоспроможності Європейського Союзу. Економіка і менеджмент – 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2015: у 9 т. – – Том 7. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарюванн. с. 23-25.

Вітер, І.І. (2016) Підприємництво як складова інноваційної моделі розвитку Європейського Союзу. Матеріали круглого столу «Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу», 1 грудня 2016 р.. с. 61-64.

Вітер, І.І. (2001) Європейська цивілізація в умовах глобалізації: проблеми і перспективи. In: Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія/За ред. д-ра екон. наук, проф. ДГ Лук'яненка. К.: КНЕУ.

Вітер, І.І. (2019) Розвиток учень про цивілізацію в європейській науці. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 20-32.

Вітер, І.І. (2002) Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку. Вісник Тернопільської академії народного господарства.. С. 3038..

Вітер, І.І. (2002) Проблеми інтеграції України в систему нової глобальної економіки. Світова цивілізація і міжнародні відносини.. 74..

Вітер, І.І. (2002) Глобалістика – наука ХХІ століття. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.. 190 с. С. 87.

Вітер, І.І. (2002) Сутність, закономірності й тенденції глобалізації розвитку. Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник.. С. 8998..

Вітер, І.І. (2016) Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку країн ЄС. Віче.. С. 3336..

Вітер, І.І. (2019) Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.). ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Вітер, І.І. (2019) Всеукраїнський круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.). ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales, 6 (6). с. 70-72.

Вітер, І.І. (2003) La globalistique – la science du ХХІ siecle. Les problemes actuels des relations internatiionaales.. 72..

Вітер, І.І. (2010) Ukraine in the global competitive space. Journal of European economy. с. 407-426.

Вітер, І.І. (2015) Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV - перша половина XVII ст.). Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В.С.Пазенок.. с. 205-216.

Вітер, І.І. та Вітер, В.І. (2019) Еволюція цінностей за умов четвертої промислової революції. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-46.

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2018) Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива й перспектива. Україна: події, факти, коментарі. (20). с. 89-96.

Вітер, І.І. та Мирончук, О.А. (2017) Міжнародна наукова конференція ««Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива» (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.). Україна: події, факти, коментарі.

Вітер, В.І. (2019) Гідна праця як європейська цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 166-171.

Г

Гаврилов, В.О. (2019) Ставлення католицького єпископату до політики антисемітизму націоналсоціалістичної робітничої партії Німеччини напередодні Другої світової війни. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 58-62.

Городня, Н.Д. (2011) Політика адміністрації Б. Обами в Південно-Східній Азії та її вплив на американсько-китайські відносини. Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ-Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.). с. 78-84.

Городня, Н.Д. (2011) Цивілізаційні виміри соціально-економічного піднесення країн Південно-Східної Азії в процесі глобальних процесів сучасності. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 146-150.

Городня, Н.Д. (2011) Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Вип. 1). с. 14-17.

Городня, Н.Д. (2009) Піднесення економік країн ПСА в ІІ половині ХХ ст. та активізація глобальних азіатсько-центричних тенденцій. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 203-229.

Городня, Н.Д. (2012) Інтеграційні процеси в Азійсько-тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка. Науковий вісник Дипломатичної академії України (Вип. 1). с. 77-83.

Городня, Н.Д. (2008) Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму. Дослідження світової політики (Вип. 4). с. 240-258.

Городня, Н.Д. (2011) Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Дослідження світової політики (Вип. 1). с. 197-222.

Гуменюк, Б.І. (2017) Кіпр. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 518-530. ISBN 978-966-136-473-7

Гуцало, С.Є. (2015) Арабська філософія золотої доби класичного ісламу - одне з джерел поміркованого ісламу. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. Бібліотека ісламознавства (Вип. №). с. 12-18.

Гуцало, С.Є. (2014) Арабська філософія «золотої класичної доби» - одне з джерел поміркованого ісламу. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Міфи і реалії сприйняття Ісламу в Європі», м. Київ, 19 листопада 2014 р. / Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. с. 40-48.

Гуцало, С.Є. (2014) До питання про участь політичного ісламу в політичному житті країн Арабського Сходу на початку ХХІ ст. / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 67-72.

Гуцало, С.Є. (2014) Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст). Глобальна периферія в ХХІ столітті: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 141-152.

Гуцало, С.Є. (2012) Доцентрові тенденції в середовищі арабських країн у вимірі соціокультурних чинників / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 1). с. 53-68.

Гуцало, С.Є. (2013) Иерусалим: исторические корни и современность / голова ред. колегії Б.М. Гончар. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д. і. н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль. с. 124-127.

Гуцало, С.Є. (2012) Доцентрові тенденції в середовищі арабських країн у вимірі соціокультурних чинників. «Антологія творчих досягнень» (Вип. 6). с. 150-153.

Гуцало, С.Є. (2012) Деякі аспекти відсутності політичної єдності Сомалі. Ісламознавчі студії. Іслам в Україні. с. 104-108.

Гуцало, С.Є. (2012) Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення процесів його цивілізаційної еволюції / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 104-110.

Гуцало, С.Є. (2011) Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення процесів його цивілізаційної еволюції / Відп. ред. Ю.М. Пахомов. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 44-49.

Гуцало, С.Є. (2009) Проблема Єрусалима: політична ретроспектива, конфесійно-етнічний вимір, складові міжнародного врегулювання / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 101-114.

Гуцало, С.Є. (2006) До питання про стійкість соціокультурного ядра суспільств арабських мусульманських країн в умовах глобалізації. Круглий стіл: Соціо-культурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням і залученням (Вип. 3). с. 11-26.

Гуцало, С.Є. (2005) Шляхами зближення цивілізацій і культур. Науковий світ (№ 1). с. 43-54.

Гуцало, С.Є. (2004) До питання про українсько-єгипетські культурні зв’язки. Політика і час (№ 10). с. 3-11.

Гуцало, С.Є. (2003) Світоглядна культура особистості в арабських країнах / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 2). с. 75-81.

Гуцало, С.Є. (2008) Мусульманский гуманизм и арабский национализм. In: Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. Цивилизации Востока в условиях глобализации. К.: «Наукова думка», с. 168-178.

Гуцало, С.Є. (1993) Методична розробка до початкового курсу арабської мови для студентів гуманітарних факультетів. – К.: ВПЦ «Київський університет імені Тараса Шевченка». [Навчальний матеріал]

Гуцало, С.Є. (2012) Традиційна роль армійської верхівки в процесі еволюції ісламського суспільства в арабських країнах: минуле і сьогодення / Відп. ред. B. К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (Вип. 5). с. 78-84.

Д

Деменко, О. Ф. (2003) Інтеграція країн Заходу: історія та сучасність. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Серія: Політологія і етнологія. (24). с. 293-304.

Деменко, О. Ф. (2004) Процеси інтеграції сучасного світу. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць (16). с. 184-193.

Деменко, О. Ф. (2008) Роль засобів масової інформації в інформуванні громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вісник Національної академії оборони України (4(8)). с. 154-156.

Деменко, О. Ф. (2016) Напрями трансформації відносин України та провідних центрів сили в сучасному середовищі безпеки. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету України імені Івана Черняховського (1(33)). 72 -80.

Деменко, О.Ф. (2019) Пріоритети цивілізаційного ренесансу і проблеми соціально-економічного розвитку Республіки Казахстан. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 385-392.

Держалюк, М. С. (1996) З історії розвитку біографічних досліджень в Угорщині. Українська біографістика (1). с. 167-174.

Добровольська, А.Б. (2015) Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 119-126.

Добровольська, А.Б. (2015) Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 339-350.

Добровольська, А.Б. (2019) Проблеми цивілізаційного вибору держав пострадянського простору в умовах глобальних трансформацій. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 67-76.

Добровольська, А.Б. (2019) Постіндустріальні тенденції еволюції цінностей в умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 46-57.

Дудко, І.Д. (2017) Андорра. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 403-408. ISBN 978-966-136-473-7

Дудко, І.Д. (2017) Мальта. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 531-540. ISBN 978-966-136-473-7

Ж

Жангожа, Р.Н. (2016) «Інші» в ісламі як екзистенційний «збій» глобалізаційних процесів. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 29-36.

Жангожа, Р.Н. (2016) Этнополитика современного Казахстана и составляющие ее этноисторические и политические мифы. Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 248-266.

Жангожа, Р.Н. (2016) Криза світової цивілізації та доля ісламу у контексті сучасної політичної та культурної ситуації в Україні. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (1). с. 194-205.

Жангожа, Р.Н. (2017) Политические и цивилизационные основы концепции Евразийского союза. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб.н.п. / за заг. ред. О.В. Зернецької // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-81.

Жангожа Р. Н., Р.Н. (2019) Трансформація базових цінностей транскультурації та діалог цивілізацій в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 101-112.

Жога, М.В. (2019) Трансформація бразильської системи цінностей під впливом формування зовнішньополітичної автономії країни. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 148-155.

З

Зеленько, Г.І. (2015) Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 407-417.

Зеленько, Г.І. (2018) Фактор ЄС в модернізаційних процесах країн Центрально-Східної Європи. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 36-48.

Зернецька, О.В. (2016) Роль національного телерадіомовлення Австралії в консолідації австралійського суспільства. «Зовнішні справи». ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2016) Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. Інший. Інститут всесвітньої історії НАН України, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальна комунікація: монографія. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (1999) Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: Монографія. Інший. Освіта, Київ.

Зернецька, О.В. (1993) Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект): Монографія. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (1984) Вэнс Палмер и австралийский роман: монография. Інший. Наукова думка, Київ.

Зернецька, О.В. (2017) Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции. In: Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус., 7 . «РИВШ», Минск, с. 111-119.

Зернецька, О.В. (2014) Тенденції висвітлення глобальними та національними медіа сутності глобальної фінансово-економічної кризи. In: Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д. е. н., проф., академік Білорус О.Г. КНЕУ, Київ, с. 59-66.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальный пандискурс Интернета. In: La Table Ronde: колективная монография. «РИВШ», Минск, с. 265-267.

Зернецька, О.В. (2012) Рух смислів у глобальному Інтернет-середовищі. In: Смислова морфологія соціуму: монографія / Під ред. Н. Костенко. Інститут соціології НАН України, Київ, с. 373-391.

Зернецька, О.В. (2011) Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкуренто- спроможності у сферах медіа та ІКТ. In: Глобальна корпоративна систе- ма: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 140-152.

Зернецька, О.В. (2011) Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зер- нецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 263-274.

Зернецька, О.В. (2011) Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі для України. In: Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Бі- лорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. КНЕУ, Київ, с. 361-372.

Зернецька, О.В. (2007) Глобальные спутниковые новостные сети ХХІ века. In: Україна і Казахстан в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інформаційних процесах: Кол.монографія / Відп. ред. В.Є. Новицький. ІСЕМВ НАН України, Київ, с. 40-51.

Зернецька, О.В. (2005) Політична комунікація та політичні аспекти новин. In: Новини vs. новини. Виборча компанія в новинних телепрограмах: монографія. / За редакцією Н. Костенко та В. Іванова. Центр вільної преси, Київ, с. 46-63.

Зернецька, О.В. (2001) Глобалізація інформаційних процесів і питання інформаційної безпеки. In: Глобалізація і безпека розвитку: монографія / Під редакці- єю О.Г. Білоруса. КНЕУ, Київ, с. 635-685.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: загрози і ризики. In: Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природ- них і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф: монографія / Відп. ред. В.В. Дурдинець,. Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. Стилос, Київ, с. 437-449.

Зернецька, О.В. (1998) Современные информационные технологии и политический дискурс. In: Методология исследования политического дискурса: монографія. Минск, Минск, с. 171-178.

Зернецька, О.В. (1998) Современные информационные технологии и политический дискурс. In: Методология исследования политического дискурса: моногра фія. Минск, с. 171-178.

Зернецька, О.В. (1998) Процеси і проблеми глобальної трансформації і соціалізації індустрії масової комунікації. In: Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Колективна монографія під ред. О.Г. Білоруса. К.: ВІПОЛ, с. 334-360.

Зернецька, О.В. (1992) Мир детства в литературе маори. In: Этнография детства тради- ционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии: Кол. монография. М.: Наука; "Восточная лит-ра", с. 173-189.

Зернецька, О.В. (1990) Австралиец и австралийское общество: социально-критические тенденции в современном романе пятого континента. In: Литерату- ра и общественное сознание Запада: монография / Затонский Д.В., Зернецкая О.В., Киенко И.А и др. К.: Наукова думка, Київ, с. 103-119.

Зернецька, О.В. (1995) Нові підходи ООН в галузі масової комунікації. In: ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи. Либідь, Київ, с. 94-109.

Зернецька, О.В. (1988) Роман Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». Новые жан- ровые модификации австралийского романа-саги. In: Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении: коллективная монография. Наукова думка, Київ, с. 227-244.

Зернецька, О.В. Українсько-австралійські літературі зв’язки. In: Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті. Т. 3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу: Міжнародна колективна монографія / С. Єшич, О.В. Зернецька, М. Партрідж та ін. Наукова думка, Київ, с. 382-394.

Зернецька, О.В. (1982) Австралийская литература и культура восточных славян. Международная научная конференция «Славянские культуры и мировой культурный процесс»: Тезисы докладов и сообщений Минск. 28 сентября‑1 октября 1982 г.. с. 6.

Зернецька, О.В. (1982) Щирий голос друга. Літературна Україна.

Зернецька, О.В. (1981) Наукова конференція «Проблеми реалізму в зарубіжних літературах ХХ століття». Радянське літературознавство, 4. с. 95-96.

Зернецька, О.В. (1981) Конференція з літератур Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (8). с. 95.

Зернецька, О.В. (1981) З проблем сучасної зарубіжної літератури. Радянське літературознавство (10). с. 95-96.

Зернецька, О.В. (1981) Нещасні діти Австралії. Всесвіт (12). с. 113-117.

Зернецька, О.В. (1980) Конференція молодих науковців. Радянське літературознавство (7). с. 91-93.

Зернецька, О.В. (1979) Конференція по вивченню Австралії та Океанії. Радянське літературознавство (8). с. 94-95.

Зернецька, О.В. (1975) Аутбек и вокруг. Антология австралийских призведений / Под. ред. Хоуп Харшоу Ивенс. Современная художественная литература за рубежом (3). с. 89-90.

Зернецька, О.В. (1985) К столетию Эдуарда Вэнса Палмера. Беспокойный свет искусства. Предисловие и перевод с английского О.В. Зернецкой. Иностранная литература (9). с. 193-194.

Зернецька, О.В. (1985) Венс Палмер – критик. Передмова, переклад, публікація та коментарі О. Зернецької. Радянське літературознавство. (9). с. 59-63.

Зернецька, О.В. (1984) Найвеличніша місія людини. Всесвіт (1). с. 151-154.

Зернецька, О.В. (1984) Критика американизации жизни австралийского общества в малой прозе Австралии. Программа ХV научной конференции по изучению Австралии и Океании. с. 17-19.

Зернецька, О.В. (1984) Післямова Прічард К.С. Дитя урагану. К.: Дніпро. с. 288-295.

Зернецька, О.В. (2017) Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив). UA Foreign Affairs (7). с. 40-44.

Зернецька, О.В. (2016) Глобальні соціальні мережі і кібербезпека особистості. Віче (1). с. 22-25.

Зернецька, О.В. (2016) Досвід національного телерадіомовлення Австралії у консолідації австралійського суспільства. UA Foreign Affairs (7). с. 49-53.

Зернецька, О.В. (2016) Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації суспільства: висновки для України. Економічний часопис-ХХІ (9-10). с. 27-30.

Зернецька, О.В. (2016) Соціальні мережі і кібербезпека особистості. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації / Збірник наукових праць за загальною редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. с. 94-101.

Зернецька, О.В. (2015) Еволюція стратегій кібербезпеки США / Перша частина. UA Foreign Affairs (5). с. 16-19.

Зернецька, О.В. (2015) Еволюція стратегій кібербезпеки США / Друга частина. UA Foreign Affairs (6). с. 22-27.

Зернецька, О.В. (2015) Кібербезпека США: основні стратегії // Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Право на інформацію в глобалізованому світі. Проблеми інформаційної без- пеки держави» (22 квітня 2015 р.). с. 40-41.

Зернецька, О.В. (2015) Вплив комунікацій на реконфігурацію системи міжнародних відносин напередодні, під час та після Першої світової війни. Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць.. с. 261-271.

Зернецька, О.В. (2014) Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток. Зовнішні справи (1). с. 48-51.

Зернецька, О.В. (2014) Право на комунікацію в глобалізованому світі. UA Foreign Аffairs (9). с. 38-43.

Зернецька, О.В. (2014) Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів у сфері глобального управління комунікацією. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (2 (70)). с. 195-216.

Зернецька, О.В. (2012) Глобальна експансія медіа-імперій як вимір процесів трансформації в сучасному світі: діахронічний зріз. Зовнішні справи UA (5). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2012) Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки – специфіка взаємодії. Економічний часопис – ХХІ (7-8). с. 3-5.

Зернецька, О.В. (2012) Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи. Зовнішні справи UA (9). с. 54-56.

Зернецька, О.В. (2011) Вплив глобальної кризи на взаємовідносини між ЄС та глобальними і національними медіа. Глобальний кризовий розвиток чи ан- тикризові тенденції: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24 червня 2011 року.. с. 16-23.

Зернецька, О.В. (2010) Глобальна блогосфера як нова арена політичної комунікації. Антологія творчих досягнень (5). с. 149-156.

Зернецька, О.В. (2010) Проблеми сталого розвитку в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах у глобальному та національному медіа. Актуальні проблеми міжнародних відносин (93(1)). с. 29-35.

Зернецька, О.В. (2010) Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи. Євро-Атлантика (1). с. 99-100.

Зернецька, О.В. (2010) Жорстка боротьба за м’яку владу в світі (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет). Зовнішні справи UA (7-8). с. 42-46.

Зернецька, О.В. (2010) Роль інформаційно-комунікаційних технологій у глобальній структурі модернізації і підвищення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн: Міжнародна науково-теоретична конференція.. с. 16-24.

Зернецька, О.В. (2009) Гендерна політика в науці як резерв посилення конкурентоспроможності транзитивних країн. Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн. с. 37-41.

Зернецька, О.В. (2009) Глобальна політична блогосфера - нова арена політичної комунікації. Політичний менеджмент (2). с. 13-26.

Зернецька, О.В. (2009) Нові актори глобального управління в інформаційно-комунікаційній сфері. Глобалізація і глобальне управління: історичний та політологічний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О. Шергін. с. 136-138.

Зернецька, О.В. (2008) Глобальні супутникові мережі на початку ХХІ ст. Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка (27). с. 136-142.

Зернецька, О.В. (2008) Нова глобальна інформаційна загроза: шкідливий контент для молоді в Інтернеті. Антологія творчих досягнень (4). с. 71-81.

Зернецька, О.В. (2007) Головні актори у сфері глобального управління комунікацією: трансформація функцій та статусів. Політика і час (2). с. 45-48.

Зернецька, О.В. (2007) Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті – глобалізаційних процесів. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (38). с. 267-304.

Зернецька, О.В. (2007) Інститути та актори глобального управління комунікацією в контексті сталого розвитку. Антологія творчих досягнень. с. 71-80.

Зернецька, О.В. (2007) Глобальна комерційна медіа-система: позиція домінування. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. (40). с. 54-64.

Зернецька, О.В. (2006) Бібліотеки як будівничі суспільства знань. Бібліотечна планета (2). с. 24-26.

Зернецька, О.В. (2006) Роль бібліотек у розвитку інформаційного суспільства. Бібліотека і книга в контексті часу: Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, 11–13 травня 2006 р.. с. 98-102.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія – ґенеза та природа влади. Політика і час (4). с. 34-43.

Зернецька, О.В. (2006) Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія: ґенеза та природа влади. Політика і час (5). с. 41-47.

Зернецька, О.В. (2005) Подолання диджитальної прірви як імператив сталого розвитку. Імперативи сталого розвитку: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, 24 листопада 2009. с. 51-56.

Зернецька, О.В. (2005) Від міжнародної комунікації до глобальної комунікації – зміна парадигми. Антологія творчих досягнень (2). с. 76-84.

Зернецька, О.В. (2005) Глобалізація і конкурентоспроможність у медіа та інформаційно-комунікаційних секторах світової економіки. Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Доповідь і повід. Міжнарод. наук. конф. 24.06.2005 / За редакцією чл.‑ кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.‑ кор. НАН України Ворони В.М.. с. 203.

Зернецька, О.В. (2004) Феномен глобальної культури. Сучасна цивілізація, гуманітарний аспект: Зб. наукових праць. с. 108-111.

Зернецька, О.В. (2004) Глобальна культура і національний контекст. Держава. Право. Економіка. (1). с. 76-80.

Зернецька, О.В. (2004) У дзеркалі комунікативних процесів. Політика і час (12). с. 64-67.

Зернецька, О.В. (2004) Нові тенденції у сфері глобальної комунікації: впливи на економіку і політику й виникнення глобальної комунікаційної парадигми. Антологія творчих ідей. с. 98-101.

Зернецька, О.В. (2004) Університети як будівничі суспільства знань. Актуальні проблеми міжнародних відносин (50(1)). с. 287-289.

Зернецька, О.В. (2003) Битва титанів. Медіа бізнес: німецька стратегія конкурентної боротьби. Віче (1). с. 68-71.

Зернецька, О.В. (2003) Культурна ідентичність і глобальна культура в добу глобалізації. Політика і час (11). с. 83-88.

Зернецька, О.В. (2002) Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації. Вісник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (4). с. 28-31.

Зернецька, О.В. (2002) Нове «диджитальне» диво. Нові глобальні тенденції в інформаційно-комунікаційному секторі світової економіки. Політика і час (12). с. 34-40.

Зернецька, О.В. (2001) У форматі правдивого відео. Глобальне супутникове телебачення і медіа-дипломатія. Політика і час (4). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2001) Інформаційна супермагістраль. Політика і час (6). с. 66-70.

Зернецька, О.В. (2000) Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми: Наукові записки. Зб-к Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Сер.: Політологія і етнологія (12). с. 193-201.

Зернецька, О.В. (2000) Роль «поставлених подій» у міжнародній комунікації. Людина і політика (2). с. 62-64.

Зернецька, О.В. (2000) Трансформація типів новинних передач у політичній комунікації. Нова політика (1). с. 52-54.

Зернецька, О.В. (2000) Глобальна комунікаційна політика і демократичний розвиток. Дослідження світової політики. Актуальні проблеми (9). с. 3-9.

Зернецька, О.В. (1999) Глобализация – новейшие тенденции в массовокоммуникационной политике Австралии. Страны Южных морей. с. 11-15.

Зернецька, О.В. (1998) Магнати і імперії. «Феномен Берлусконі». Всесвіт (5-6). с. 180-183.

Зернецька, О.В. (1997) Громадське телерадіомовлення в контексті глобалізації. Всесвіт (3-4). с. 143.

Зернецька, О.В. (1997) Всесвітній форум дослідників масової комунікації. Всесвіт (3-4). с. 144.

Зернецька, О.В. (1996) Глобальні аспекти теле-, відео- піратство і проблеми розвитку національного телебачення. Ефір і закон. Випуск перший: На прицілі телепіратства. с. 40-46.

Зернецька, О.В. (1992) Духовна деколонізація: література маорі. Слово і час (4). с. 65-68.

Зернецька, О.В. (1991) Феномен видео в контексте новой коммуникационной политики стран Западной Европы. Зарубежный мир (20). с. 106-119.

Зернецька, О.В. (1990) Австралийская автобиография. Сост. Джон и Дороти Колмер. Современная художественная литература за рубежом. Радуга (1-2). с. 5-7.

Зернецька, О.В. (1990) Эрик Уилмот. Пемулвуй, воин радуги. Современная литература за рубежом. Радуга (1-2). с. 8-10.

Зернецька, О.В. (1989) «Австралийская мечта» и расовая проблема. Творчество П. Мазероса и Т. Кинили: Конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. с. 159-167.

Зернецька, О.В. (1984) Всесоюзна Шекспірівська конференція. Радянське літературознавство (11).

Зернецька, О.В. (1983) Слов’янські культури і світовий культурний процес: ІІІ секція Слов’янські культури в сучасному світі. Радянська література (3). с. 55-56.

Зернецька, О.В. (1983) Перший перекладач австралійської літератури на Україні. Всесвіт (5). с. 151-152.

Зернецька, О.В. (1982) Шекспір і ми. Літературна Україна (42). с. 7.

Зернецька, О.В. (2006) Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: глобалізаційні загрози і виклики. Інформаційне суспільство. Антологія: Навчальний посібник. / Укладачі М.А. Ожеван, І.М. Новохатько та ін.. с. 315-323.

Зернецька, О.В. (2018) Концепція історичної пам'яті у Великій Британії. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 16-17.

Зернецька, О.В. (2018) Диджитальна єдина Європа – пошук нової якості культурних цінностей. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 80-86.

Зернецька, О.В. (2019) Щастя як інтегративна цивілізаційна цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 30-39.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація і еволюція цінностей. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-12.

Зернецька, О.В. (2017) З історії глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 9-33.

Зернецька, О.В. (2017) Глобальне Інтернет-середовище: рух смислів. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 33-44.

Зернецька, О.В. (2017) Визначення та основні концепти глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 45-56.

Зернецька, О.В. (2017) Основні етапи розвитку наукової парадигми глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 56-83.

Зернецька, О.В. (2017) Національна ідентичність і глобальна культура. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 84-94.

Зернецька, О.В. (2017) Головні актори глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 95-113.

Зернецька, О.В. (2017) Типологія глобальної медіакратії. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 113-138.

Зернецька, О.В. (2017) Експансія медіа-імперій. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 139-148.

Зернецька, О.В. (2017) Супутникові новини — новий етап глобальної комунікації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 149-159.

Зернецька, О.В. (2017) Виникнення блогосфери — арени політичних змагань. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 159-170.

Зернецька, О.В. (2017) Вибори у Великій Британії інформаційної доби. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 170-180.

Зернецька, О.В. (2017) Роль блогосфери у перемозі Барака Обами на виборах. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 180-186.

Зернецька, О.В. (2017) Президентські вибори в США під кутом зору британських онлайнових медіа. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 186-189.

Зернецька, О.В. (2017) Висвітлення глобальної фінансово-економічної кризи національ¬ними медіа. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 199-210.

Зернецька, О.В. (2017) Агресивні стратегії в антикризовій боротьбі. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 210-215.

Зернецька, О.В. (2017) Медіа-імперії в ситуації кризи: моделі виживання. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 215-223.

Зернецька, О.В. (2017) Особливості латиноамериканського інформаційно-комунікаційного простору в період кризи. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 223-233.

Зернецька, О.В. (2017) Мережа Інтернет — «яблуко розбрату» в кризовій ситуації. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 233-241.

Зернецька, О.В. (2017) Системи медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні у транзитивний період: між державою та ринком. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 252-266.

Зернецька, О.В. (2017) Еволюція стратегій кібербезпеки США. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 267-284.

Зернецька, О.В. (2017) Соціальні мережі та кібербезпека індивіда. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 284-291.

Зернецька, О.В. (2017) Комунікація науки з суспільством як фактор підвищення конкурентоспроможності та безпеки держави. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 291-299.

Зернецька, О.В. (2017) Виклики та загрози глобального диджитального розриву. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 315-321.

Зернецька, О.В. (2017) Медіа-форматування проблем сталого розвитку у глобальному інформаційно-комунікаційному просторі. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 322-339.

Зернецька, О.В. (2019) «Діджитальна цивілізація» як сучасний етап соціокультурного розвитку людства. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 43-56.

Зернецька, О.В. (2019) Інтегральний покажчик стану цивілізацій в глобалізованому світі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 82-100.

Зернецька, О.В. (2019) Глобальна комунікація – нова цивілізаційна цінність. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 227-235.

Зернецька, О.В. (1977) Социально-психологические романы К.С. Причард 1930-х гг. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. с. 26-28.

Зернецька, О.В. (1976) Австралийский социальный «роман-сага» 1930-х годов. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения.. с. 46-48.

Зернецька, О.В. (1975) Австралийский социальный роман 1930-х годов. Творчество В. Палмера. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения. с. 17-18.

Зернецька, О.В. (1985) Рецензия на: Шабловская И.В. Самой высокой мерой: Современная проза европейских социалистических стран о войне. – Минск: Университетское, 1984. – 206 с. Радянське літературознавство (5). с. 70-71.

Зернецька, О.В. (1978) Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века: Творчество В.Палмера и З.Херберта. In: Австралийская литература: монография. Наука, Москва, с. 29-61.

Зернецька, О.В. (1974) Роман З.Герберта «Каприкорния» – выдающееся произведение австралийской литературы 30-х годов ХХ столетия: Тезисы доклада. Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР, 1 (24). с. 21-22.

Зернецька, О.В. (2004) Віртуальна дипломатія (С. 368), Дипломатія мережева (С. 381). Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. Т. 1.. с. 760.

Зернецька, О.В. (2000) Глобалізаційні процеси ери інформації та розвиток медіа- і віртуальної дипломатії (аспекти підготовки фахівців у цій галузі в університетах США і Великої Британії): Збірник доповідей 4-ї міжнародної конференції «Роль університетів у майбутньому інформаційному суспільстві». Rufus‑2000. с. 27-38.

Зернецька, О.В. (2017) Новий мегатренд конкурентної боротьби у мережі Інтернет: Cloud Computing. In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 242-252.

Зернецька, О.В. (1998) Contemporary Information Technologies and Political Discourse. In: Perspectives and Methods of Political Discourse Research. Belarus State University, Minsk, с. 14-15.

Зернецька, О.В. (1998) Contemporary Information Technologies and Political Discourse. Perspectives and Methods of Political Discourse Research. с. 14-15.

Зернецька, О.В. (2016) Cybersecurity on US Social Networks. Американська історія та політика (1). с. 206-214.

Зернецька, О.В. (2013) Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. UA Foreign Аffairs (6). с. 58-61.

Зернецька, О.В. (2016) Global Social Networks and Cybersecurity of an Individual. Віче (1). с. 25-27.

Зернецька, О.В. (1997) Австралийское телевидение на пороге ХХI века: глобальный, региональный и национальный контексты. Страны Южных морей: прошлое и современность. Международная конференция по изучению Австралии и Океании. с. 35-38.

Зернецька, О.В. (1998) La radio y la television de servisio publico: el desafio del siglo XXI / Ed. by D.Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris.

Зернецька, О.В. (1997) La television de service public: les defis du XXIe siècle / D. Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris, -.

Зернецька, О.В. (2014) The Nature of Power in the Global Network Society. Notes on the Margins of the Work of Manual Castells (in English). Економічний часопис-ХХІ (1-2). с. 4-7.

Зернецька, О.В. (2005) Political Communication and Political Effects of the News. In: News vs. News. The Election Campaign in the TV News Programs: monograph / Ed. by Natalya Kostenko and Valeriy Ivanov;. Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Journalism of Kyiv National University Academy of the Ukrainian Press., Київ, с. 46-62.

Зернецька, О.В. (1998) Public Service Broadcasting in the Challenges for the 21st Century / Ed.by D.Atkinson, M.Raboy, O.Zernetskaya et all. UNESCO, Paris, -.

Зернецька, О.В. (1992) Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. In: Сhanging International Order in North-East Asia and Communications Policies. Vol. 29 / Ed. by Hyejn-Dew Kang. Seoul: Seoul National University Communication Research Institute. NANAM Publishing House, с. 35-44.

Зернецька, О.В. (2017) Історія однієї наукової метафори («digital divide»). In: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька. Київ, Наукова думка, с. 300-315.

Зернецька, О.В. та Арджайл, Б. (1975) Введение в историю австралийского романа. 1830–1930. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. (1). с. 198-203.

Зернецька, О.В. та Арджайл, Б. (1975) Введение в историю австралийского романа. 1830–1930. РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. (I). с. 198-203.

Зернецька, О.В. та Білорус, О.Г. (2000) Право на комунікацію. Віче (2). с. 23-28.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Виникнення нових та трансформація традиційних цінностей в умовах глобалізації (Огляд Міжнародної наукової конференції «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.)). Україна: події, факти, коментарі.. с. 80-91.

Зернецька, О.В. та Вітер, І.І. (2019) Миротворча місія науки у ХХІ столітті.(Огляд Всеукраїнського круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню науки «День науки за мир і розвиток» (17 жовтня 2019 р.)). Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2013) Сквозные смыслы глобального пандискурса Интернета начала ХХІ века. Respectus Philologicus (23(28)). с. 47-57.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2005) Трансформація віртуального простору та парадигми впливів масмедійних дискурсів. Політичний менеджмент (3). с. 100-107.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2004) Політичний дискурс: комунікативні стратегії інформаційної доби. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. (25). с. 90-96.

Зернецька, О.В. та Зернецький, П.В. (2003) PR-манікулятивний вплив. Комунікативна теорія і практика. Політичний менеджмент (3). с. 101-113.

Зернецька, О.В. та Мирончук, О.А. (2008) Гендерна політика у сфері академічної науки. Політичний менеджмент (5). с. 12-22.

К

Кириченко, О.В. (2019) Еволюція історичних цінностей незалежних країн Балтії у контексті впливу еліт на культурно-гуманітарну сферу науки в регіоні. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 103-114.

Клименко, О.А. (2015) Система та механізми функціонування організацій громадянського суспільства в країнах світу. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 168-178.

Клименко, О.А. (2015) Феномен кастового устрою у контексті цивілізаційно-культурних складових індійського суспільства / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 61-70.

Клименко, О.А. (2014) Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст. Політологічний вісник: збірник наукових праць / Політологічний центр при Київському нац. Ун-ті ім. Т. Шевченка (Вип. 7). с. 347-358.

Клименко, О.А. (2014) Світоглядно-культурний потенціал індуїзму щодо обґрунтування кастового устрою Індії / Відп. ред. В.К. Гура. «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. с. 85-92.

Клименко, О.А. (2011) Религиозная идентичность современной Индии. Софія: культурологічний журнал (№ 11). с. 215-222.

Клименко, О.А. (2011) Політичні закономірності культурної унікальності Індії. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 38-41.

Клименко, О.А. (2009) Руйнування культурного потенціалу держав в контексті активізації ТНК та послаблення інститутів держави. Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Вип. 8). с. 86-94.

Клименко, О.А. (2008) Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес. Політичний менеджмент (№ 1 (2). с. 117-128.

Клименко, О.А. (2008) Глобалізація міжнародного середовища і неурядові організації: характер взаємовпливів та адекватності. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 3). с. 188-200.

Клименко, О.А. (2008) Культурний вимір глобалізації: взаємообумовленість виникнення та тенденції зростання. Політологічний вісник. Політологічний центр при КНУ ім. Т.Г. Шевченка (Вип. 3). с. 246-257.

Клименко, О.А. (2007) Геополітичний вибір нових незалежних держав у контексті рівнів впливу сучасного міжнародного середовища. Політологічний вісник: Збірник наукових праць (№ 28). с. 199-209.

Клименко, О.А. (2007) Рівні впливу міжнародної політики щодо геополітичного вибору нових незалежних держав по вісі «Схід - Захід». Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 192-199.

Клименко, О.А. (2005) Геополітичний вимір пострадянських трансформацій: природа досліджень та проблеми політики. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 3). с. 133-143.

Клименко, О.А. (1999) Політична культура і суспільні зміни на латиноамериканському континенті. Дослідження світової політики: Збірник праць вчених / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 4). с. 3-10.

Клименко, О.А. (1998) Політична культура і суспільна трансформація: спроба відтворення взаємозв’язку. Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 2). с. 43-48.

Клименко, О.А. (1997) Деякі аспекти фрагментарності політичної культури. Збірник праць вчених. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Вип. 6). с. 49-51.

Клименко, О.А. (2013) Религиозная идентичность как фактор сохранения национальной идентичности Индии в условиях глобализации. In: Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко; ИМЭМО НАНУ. К.: Наукова думка, с. 360-369.

Клименко, О.А. (2012) Соціальний контекст діяльності неурядових організацій в умовах глобалізації. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики. Спецвипуск / За заг. Ред. Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України (Вип.18). с. 110-114.

Кривонос, Р.А. (2017) Норвегія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 147-167. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Швеція. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 188-208. ISBN 978-966-136-473-7

Кривонос, Р.А. (2017) Бельгія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 236-264. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2013) Засадничі демократичні цінності та їх роль у розвитку громадянського суспільства у країнах Європи. Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2012 р., м. Київ). с. 28-39. ISSN ISBN 978-966-554-200-1

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 61-76.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності як засади розвитку держав молодої демократії. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: матеріали Міжнародної наукової конференції 21 листопада 2012 р., Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ПП: «Фоліант». с. 74-76.

Кудряченко, А.І. (2013) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах європейського континенту. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 164-174.

Кудряченко, А.І. (2010) Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне і особливе. Віче (№20). с. 2-4.

Кудряченко, А.І. (2017) Австрія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 209-235. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Ліхтенштейн. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 265-277. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2017) Люксембург. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 278-292. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. (2010) Европейский выбор Украины: достижения и перспективы. Cyisineu: Revista de Filosofie, Sociologie si Stinte Politice (№4). с. 105-115.

Кудряченко, А.І. (2014) Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інший. К.: Фенікс.

Кудряченко, А.І. (2010) Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. Інший. К.: Університет «Україна».

Кудряченко, А.І. (2003) Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи: Збірник наукових праць / наук. ред., керів. автор. колек. Кудряченко А.І. Інший. МАУП; Інститут історії України НАН України. – К.: ВЦ «Академія».

Кудряченко, А.І. (2014) Демократичні цінності в країнах Європи в контексті викликів глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс, с. 120-145.

Кудряченко, А.І. (2014) Культура взаємовідносин національних і наднаціональних інститутів в об’єднаній Європі. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 145-177.

Кудряченко, А.І. (2011) Політичні режими і форми державного устрою у державах розвиненої демократії (на прикладі Західної Європи). In: Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія; за ред. проф. Ф.М. Рудича. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, с. 371-397.

Кудряченко, А.І. (2015) Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Віче (№2). с. 3-7.

Кудряченко, А.І. (2012) Вплив сучасних європейських цінностей на розбудову країн молодої демократії. Дипломатичний вісник.. с. 97-110.

Кудряченко, А.І. (2012) Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Передмова. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: Збірник наук. праць. – К.: ПП «Фоліант». 5-8-61-76.

Кудряченко, А.І. (2011) Інтеграційні процеси в сучасній Європі та зміцнення цивілізаційної ідентичності України. Матеріали міжнародної конференції: Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності. с. 31-38.

Кудряченко, А.І. (2011) Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності. Трибуна (№5-8). с. 28-31.

Кудряченко, А.І. (2010) Європейський вибір України: необхідність, реалії і перспектива. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 15. – К.. с. 147-154.

Кудряченко, А.І. (2006) Що слід запозичити Україні з демократичного розвитку ФРН? Трибуна (№1-2). с. 35-38.

Кудряченко, А.І. (2004) Місце сучасної Європи в цивілізаційних процесах. Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. Збірник наук. праць. ІПіЕНД, журнал «Діалог. Історія, політика, економіка» (№5). с. 126-139.

Кудряченко, А.І. (2018) Випробування європейських демократичних цінностей викликами глобалізації. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 5-16.

Кудряченко, А.І. (2019) Європейські демократичні цінності в добу глобалізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 5-16.

Кудряченко, А.І. (2019) Особливості подолання обтяжливого нацистського і соціалістичнго минулого у сучасній Німеччині. Україна дипломатична (XX). с. 664-685.

Кудряченко, А.І. (2001) Політологія: Підручник для студентів вузів, реком. МОН України. За ред. О.В.Бабкіна, В.П. Горбатенка, А.І. Кудряченка. Академія, Київ.

Кудряченко, А.І. (1989) Вопросы ускорения научно-технического прогресса в работах ученых УССР. Научный доклад Status. с. 18.

Кудряченко, А.І. (2000) Німецька національна меншина в сучасній Україні. Діалог Україна. Німеччина (1). с. 91-93.

Кудряченко, А.І. та Калінічева, Г.І. та Метельова, Т.О. та Миклащук, І.М. та Піляєв, І.С. (2014) Взаємовідносин "особа - суспільство - держава" в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналіт. доповідь. Інший. Ін-т всесвіт. історії НАН України, Київ.

Кудряченко, А.І. та Самойленко, С.Г. та Швед, В.О. (2018) Вступ. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 4-5.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Німеччина. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 323-360. ISBN 978-966-136-473-7

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. (2017) Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних дослі- джень ім. І.Ф. Кураса НАН України (№3(89)). с. 218-239.

Кудряченко, А.І. та Солошенко, В.В. та Самойленко, С.Г. (2018) Політика "подолання минулого" і ствердження історичної справедливості в національній пам'яті ФРН. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 10-16.

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. (2018) Рекомендації. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 56-59.

Кудряченко, А.І. та Толстов, С.В. та Самойленко, С.Г. (2018) Висновки. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 48-55.

Кужельний, М.О. (2019) Громадянський патріотизм як суспільна цінність. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 201-210.

Кужельний, М.О. (2019) Цивілізаційні цінності у безпековому контексті глобального світу. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 235-254.

Л

Лакішик, Д.М. (2018) Консолідуючий потенціал політики пам'яті в Сканднавських країнах. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 18-20.

Лукаш, О.І. (2015) «Єдність у різноманітності» як головна особливість розвитку індійської цивілізації / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 51-60.

Лукаш, О.І. (2014) Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії / за загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В.К.; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: збірник наукових праць. с. 202-224.

Лукаш, О.І. (2011) Індія і південно-азійська модель регіоналізації (роль та значення цивілізаційно-релігійного фактора). Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ-Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.). с. 85-90.

Лукаш, О.І. (2017) Індія - 70 років незалежного розвитку (роль та значення цивілізаційних складових) / відп. наук. ред. O.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Bсеукраїнська асоціація індологів. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць., Bип. 2. с. 74-84.

Лукаш, О.І. та Коновалов, І.С. (2015) Розвиток українсько-індійських гуманітарних зв’язків: цивілізаційний вимір / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 90-98.

Лущак, В.В. (2019) Духовні пошуки Г. Уоллеса. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 83-87.

М

Мартинов, А.Ю. (2017) Португалія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 541-554. ISBN 978-966-136-473-7

Матюшко, В.В. (2016) Туризм як локомотив розвитку економіки України в умовах глобалізації. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 188-194.

Метельова, Т.О. (2002) Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну. Українська книга, Київ. ISBN 966-605-428-0

Метельова, Т.О. (2016) На шляху європейської консолідації: досягнення і втрати політики спільної ідентичності. Зовнiшнi справи (10). с. 26-31.

Метельова, Т.О. (2015) Реактуалізація міфологічного мислення як складник модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 63-72.

Метельова, Т.О. (2013) Засади українського державотворення: інваріанти та варіативність ціннісних систем. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 25-35.

Метельова, Т.О. (2014) Конфліктогенний потенціал політики мультикультуралізму: ідеологеми і реальність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 18-33.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія (Вип.11). с. 222-232.

Метельова, Т.О. (2017) Етнос як середовище і як конструкт: за і проти. Polish-Ukrainian scientific journal (№3).

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання громадської організації “Академія політичних наук” (№2-3). с. 215-238.

Метельова, Т.О. (2017) Політика пам'яті як інструмент формування іміджу країни (на прикладі Туреччини). Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листоп. 2017 р.. с. 243-256.

Метельова, Т.О. (2017) Історична пам'ять як інструмент регіональної політики: на прикладі сучасної Індії. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) (Ч.1). с. 136-142.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 409-429. ISBN 978-966-136-473-7

Метельова, Т.О. (2018) Трансформація політики пам'яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії). Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 39-44.

Метельова, Т.О. (2014) «Інший» як мірило інтеграційних можливостей: культурно-світоглядні та правові аспекти зоозахисних реалій України й Євросоюзу. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 337-354.

Метельова, Т.О. (2012) Правове забезпечення державної культурної політики. In: Українська культура: дискурси і дискусії XXI століття: монографія / Наук. Ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко; відп. за вип. І.В. Кузнецова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. К.: НАКККіМ, с. 95-105.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентифікація в Українському та європейському вимірах. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченка. К.: Фенікс, с. 118-129.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація як категорія культурно-цивілізаційного аналізу. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Університет «Україна», с. 11-24.

Метельова, Т.О. (2009) Європейський культурно-світоглядний простір та його українські конотації. In: Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і.н., проф. А.І. Кудряченко. К.: Фенікс, с. 462-476.

Метельова, Т.О. (2017) Ватикан. Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський, Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа, 1. с. 409-429.

Метельова, Т.О. (2002) Культура національна. Філософський Енциклопедичний словник. с. 314-315.

Метельова, Т.О. (2002) Культура Нового Часу. Філософський Енциклопедичний словник. с. 315.

Метельова, Т.О. (2002) Культура Середньовіччя. Філософський Енциклопедичний словник. с. 315.

Метельова, Т.О. (2002) Культурні цінності. Філософський Енциклопедичний словник. с. 316.

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук» (2-3). с. 215-238.

Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної ідентичності: досвід Євросоюзу та можливості його використання Україною. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 53-61.

Метельова, Т.О. (2016) Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: збірник наукових праць / За заг. редакцією канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 157-164.

Метельова, Т.О. (2016) Соціокультурні та правові засоби забезпечення національної злагоди в сучасній Індії. Віче [Електронний ресурс] (18).

Метельова, Т.О. (2016) Досвід забезпечення національної злагоди в Республіці Індія. Контраст. – [Електронний ресурс].

Метельова, Т.О. (2015) Незалежний Туркменістан: специфіка власного шляху чи новий соціальний експеримент? Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. с. 154-157.

Метельова, Т.О. (2014) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей. Віче (22). с. 22-29.

Метельова, Т.О. (2014) Сучасний стан вивчення української традиційної культури: ціннісний аспект. Традиційна народна культура українців: спадкоємність і новаторство: Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського: зб.наук. праць. с. 24-30.

Метельова, Т.О. (2014) Протестні рухи та феномен «Майдану» в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Трибуна (5-12). с. 35-39.

Метельова, Т.О. (2013) Пошук орієнтирів у відношенні «Людина-світ»: від феноменології Гуссерля до постмодерну. На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, посткласичний та езотеричний підходи», 19–20 квітня 2013 р. / за ред. І.В. Карівця. с. 183-193.

Метельова, Т.О. (2013) Громадянське суспільство як чинник націотворення: ретроспектива і перспектива. Історико-політичні студії: зб. наук. праць (1). с. 121-130.

Метельова, Т.О. (2013) Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізації. Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12–13 квітня 2013 р., Острог), 1 (11). с. 12-26.

Метельова, Т.О. (2013) Громадянське суспільство в глобалізованому світі: трансформації і перспективи. Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. Журн. (1). с. 272-278.

Метельова, Т.О. (2013) Защита животных как моральная проблема и ее правовые аспекты в свете европейского опыта. Український часопис міжнародного права: Спецвипуск: Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика України. с. 66-76.

Метельова, Т.О. (2013) Інший як проблема і як конституанта: ретроспектива і перспектива в контексті ідентифікацій. Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст): матер. II Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С.С. Возняк. с. 110-113.

Метельова, Т.О. (2013) Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ. Віче (20). с. 11-16.

Метельова, Т.О. (2013) Діалог культур: світовий досвід і український потенціал. Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації: XI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упорядники: М.М. Садовенко, З.О. Босик. с. 21-32.

Метельова, Т.О. (2012) Перспективи громадянського суспільства в сучасному світі. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. с. 33-48.

Метельова, Т.О. (2012) Культурна політика в добу глобалізації: досвід об’єднаної Європи. Культурна політика у контексті полікультурного світу: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., НАКККіМ – УЦКД, Київ, 29–30 верес- ня 2011 р.: у 2 ч., 1. с. 26-33.

Метельова, Т.О. (2012) Трансформації ідентичності у світі, що глобалізується. Наукові записки. Серія «Філософія» (11). с. 222-232.

Метельова, Т.О. (2012) Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу). Віче (22). с. 26-29.

Метельова, Т.О. (2011) Культурний простір доби глобалізації: від персонажів до архетипів. Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України. Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 29– 30 вересня 2010 р.. с. 35-39.

Метельова, Т.О. (2011) Національна ідентичність в Україні: ціннісно-світоглядне підґрунтя регіонального поділу. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.).. с. 125-127.

Метельова, Т.О. (2011) Самоідентифікація українців: культурний і соціальний виміри. IX культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення Року культури в 2012 році як року культури та відродження музеїв в Україні»: міжнар. наук.-практич. конф.. с. 116-119.

Метельова, Т.О. (2010) Цивілізація і культура: контроверза чи спільний родовід? Віче (22). с. 6-9.

Метельова, Т.О. (2010) Культурний простір доби глобалізації: від персонажів до архетипів. Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки»: Зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції та методичні рекомендації. с. 207-2014.

Метельова, Т.О. (2010) Культура глобалізованого світу: на шляхах збереження плюралізму. Передмова до монографії З.О. Босик «Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини». с. 2-12.

Метельова, Т.О. (2009) Менталітет біологічних об’єктів: європейський досвід зоозахисту і українські реалії. Народний депутат (5). с. 66-71.

Метельова, Т.О. (2009) Єдність мовно-культурного простору як чинник націєтворення. VI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний мовно-культурний простір в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів». с. 34-38.

Метельова, Т.О. (2009) Падіння Берлінського муру: семіотичні наслідки. Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. с. 80-88.

Метельова, Т.О. (2009) Безпритульне питання: пастка для України. Сучасність (3-4). с. 246-257.

Метельова, Т.О. (2009) Культурна ідентифікація та самоідентифікація України в контексті європейських процесів. VII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства», 2. с. 146-152.

Метельова, Т.О. (2008) Геть батіг, хай живе пряник!: новий проект закону «Про національний культурний продукт». Сучасність (9). с. 76-82.

Метельова, Т.О. (2007) Національні культури в контексті глобалізації: особистісний вимір, традиції і новації. V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва: «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації». с. 317-321.

Метельова, Т.О. (2007) Моральний вимір мистецтва компромісів. Народний депутат (5). с. 22-25.

Метельова, Т.О. (2007) Культурний хронотоп України як детермінанта її політичного ландшафту. Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної кон-ференції, Київ, 22–23 листопада 2007 р.. с. 103-109.

Метельова, Т.О. (2008) Українська ідея Олеся Бердника: всесвітній вимір. Бердник Олесь. Золоті Ворота: Поезія, публіцистика, інтерв’ю / Упоряд. та передм. Г. Бердник. с. 181-185.

Метельова, Т.О. (2006) Тяжка хвороба адмінресурсу. Народний депутат (5(6)). с. 28-31.

Метельова, Т.О. (2005) Люстрація: полювання на відьом чи очищення? Народний депутат (4-5). с. 64-66.

Метельова, Т.О. (2005) «Щось негаразд із самою консерваторією». Погляд на судово-правову реформу. Народний депутат (4-5). с. 64-66.

Метельова, Т.О. (2005) Конституційна реформа: приховані несподіванки. Народний депутат (5-6). с. 24-27.

Метельова, Т.О. (2005) Подвійні стандарти. Ігноруючи конституцію, ми її втрачаємо. Народний депутат (6-7). с. 8-11.

Метельова, Т.О. (2005) Феномен ціннісного як джерело культурного буття людини. Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Зб. матеріалів Всеукр. Наук.-практ. конф., Київ, 22–23 грудня 2005 р., 1. с. 70-73.

Метельова, Т.О. (2004) «Антропологічна криза» як мода і як симптом. Вісник КНТУ (6). с. 28-36.

Метельова, Т.О. (2004) Криза раціональности як симптом кризи системности. Sententiae: зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського то- вариства). № 1 / Вінницький нац. техн. ун-т; Укр. філософський фонд. с. 17-26.

Метельова, Т.О. (2004) До джерел світоглядних трансформацій: сфери вітальності та ейдетики. Сучасність (3). с. 92-96.

Метельова, Т.О. (2003) Свобода як джерело творчості. Матеріали міжнародної наукової конференції «Творчість у контексті розвитку людини». с. 27-28.

Метельова, Т.О. (2003) Постмодерн як симптом зміни епох. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасна картина світу і інтеграція наукового і позанаукового знання». с. 32-33.

Метельова, Т.О. (2003) Комунікація і свідомість: проблема «першородності» і відповідальності. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (12). с. 26-31.

Метельова, Т.О. (2002) Світоглядно-антропологічна основа космогонічних міфів народів світу. Мультиверсум (31). с. 140-150.

Метельова, Т.О. (2002) Вектори навчального процесу: від «гнозис» до «аксиос». Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні проблеми виховання студентів, формування їх як особистостей у вищих закладах освіти». с. 22-23.

Метельова, Т.О. (2002) Деконструкція духу чи розширення поля свободи? Гуманітарне знання на порозі XXI століття. с. 8-11.

Метельова, Т.О. (2002) Комунікація-цінність-особистість. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування національних, загальнолюдських ціннісних орієнтацій студентської молоді». с. 121-124.

Метельова, Т.О. (2002) Коммуникация и сознание: проблемы первичности. Материалы 1-й международной научной конференции «Методы современной коммуникации: проблемы теории и социальной практики». с. 59-60.

Метельова, Т.О. (2001) Етнос, народ, нація…. Імперія нерухомості (3). с. 7-8.

Метельова, Т.О. (2000) Хронофобія як симптом невиліковної хвороби діамату. Філософська думка (6). с. 11-24.

Метельова, Т.О. (2000) Спочатку було Слово. Імперія нерухомості (1). с. 32-33.

Метельова, Т.О. (2000) Від хаосу до порядку. Імперія нерухомості (2). с. 42-43.

Метельова, Т.О. (1996) Умови й межі національного виховання. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання студентів у технічному ВУЗі: методологічні засади, практика, перспективи». с. 284-285.

Метельова, Т.О. (1994) Походження нації: культура чи економіка? Республіканець (3-4). с. 15-16.

Метельова, Т.О. (1994) Місце України в загальнолюдській спільності. Розбудова держави (6). с. 58-63.

Метельова, Т.О. (1994) Національна еліта: проблеми культурного вибору. Національна еліта та проблеми її формування. с. 3-4.

Метельова, Т.О. (1994) Нація у чотирьох вимірах сучасної ідеології, або тоталітаризм і демократизм проти нації. Політологічні читання (2). с. 279-286.

Метельова, Т.О. (1994) Самотність економічної людини і національно-культурне буття. Всеукраїнська науково-методична конференція «Українознавство в технічному ВУЗі: методологія, методика, перспективи». с. 64-65.

Метельова, Т.О. (2017) Соціокультурні та правові засоби забезпечення національної злагоди в сучасній Індії. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. с. 44-47.

Метельова, Т.О. (2014) Історична еволюція відносин «особа-суспільство-держава» на європейському континенті. Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Досвід для України. Аналітична доповідь /А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева [та ін.]. с. 7-8.

Метельова, Т.О. (2007) Інтернет. Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд.: Підготовлений у рамках участі України в програмі оглядів національних культурних політик Ради Європи. ред.-упор.: О. Гриценко. с. 96-99.

Метельова, Т.О. (2018) Європейські цінності як фактор розвитку неєвропейських цивілізацій: комунікація і проблема Іншого. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 128-143.

Метельова, Т.О. (2019) Базові ціннісні системи: ґенеза, історичні трансформації та сучасні соціальні експлікації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 19-30.

Метельова, Т.О. (2017) Ціннісний вимір індоєвропейської спорідненості: від санкх’ї й мілетців до сучасного мультикультуралізму. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів.. с. 142-151.

Метельова, Т.О. (2020) Вплив європейських ціннісно-ідеологічних засад на позицію країн Європейського Союзу щодо територіальної цілісності пострадянських країн. In: Інтеграційні виміри трансформації пострадянського простору: монографія за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітнь. К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 79-96.

Метельова, Т.О. (2016) System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values (Система цінностей як чинник суспільної трансформації: цінності базові та екзистенційні). Гілея: науковий вісник (115). с. 210-216.

Метельова, Т.О. (2004) Філософія XX століття // Текст лекцій. [Навчальний матеріал]

Метельова, Т.О. та Волинцев, В.М. (2003) Аксіологеми як конститутивний чинник людського буття: від міфопростору архаїки до антропопросторів постмодерну. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Міфологічний простір і час у сучасній культурі».. с. 23-24.

Метельова, Т.О. та Стріха, М.В. та Рябчук, М.Ю. (2012) Дослідження трансформації культурних практик та споживання культурних товарів та послуг. Аналітична записка. [Електронний ресурс]..

Миклащук, І.М. (2015) Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Віче (4). с. 6-10.

Миклащук, І.М. (2011) Особливості кризи постіндустріального світу. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2011» (20–21 квітня 2011 р.) (Ч. 10). с. 45-47.

Мироненко, П.В. (2013) Восточноевропейская модель демократизации форм государственного правления. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение», 2(11) (Ч.1.). с. 154-160.

Мирончук, О.А. (2019) Цивілізаційне значення міжнародного наукового обміну в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 157-170.

Мирончук, О.А. (2019) Наукова дипломатія як ціннісний чинник розвитку і стабілізації міжнародних відносин в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 283-293.

Мудрієвська, І.І. (2014) Ключові аспекти розвитку процесу співробітництва України з країнами Вишеградської групи в галузі культури. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка,, Вип.1. (Ч.2). с. 157-163.

Мудрієвська, І.І. (2019) Популяризація історико-культурної спадщини в Об’єднаних Арабських Еміратах. Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 16-21.

Мхитарян, Н.І. (2015) Роль Туреччини в сучасних геополітичних процесах на Близькому Сході. Збірка наукових праць УЦІД (Українського центру ісламознавчих досліджень) Аль-Калям. Бібліотека ісламознавства (Bип. №). с. 132-142.

Мхитарян, Н.І. (2013) Сучасний формат соціокультурної мапи Центральноазійського простору. Загальна характеристика / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Bип. 1). B0-B7.

Мхитарян, Н.І. (2011) Центрально-азійський регіон на перетинах шляхів цивілізаційної еволюції, ретроспективний аналіз. Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. с. 159-162.

Мхитарян, Н.І. (2011) Роль і місце країн Центральної Азії в процесі трансформації глобальних перетворень сучасності. Дослідження світової політики: Збірник наук. праць (Вип. 1). с. 170-196.

Мхитарян, Н.І. (2010) Зміни Чорноморської геополітики. Турецько-українські відносини. зб.: Зовнішня та внутрішня політика - 1 / Публікація підготована: І. Камалов, Ч. Камболат/. с. 10-16.

Мхитарян, Н.І. (2010) Особливості становлення країн Центральної Азії у вимірі посилення питомої регіональної ваги: приклад Казахстану / Відп. ред. В.К. Гура. Матер. Міжвід. Наук.-теорет. Конф. «Світ ХХІ сторіччя: у контексті мультицивілізаційного прогресу», Київ, 30 вересня 2010 р. с. 41-47.

Мхитарян, Н.І. (2008) Пріоритети суспільного прогресу країн Центральної Азії в контексті соціокультурних імперативів і глобальних викликів / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наук. праць (Вип. 5). с. 147-162.

Мхитарян, Н.І. (2004) Консолидация тюркского мира в идеологии и политической практике официальной Анкары (ретроспективный анализ этапов). Центральная Азия и Кавказ (№ 5 (3). с. 151-156.

Мхитарян, Н.І. (2004) К вопросу о геополитическом измерении влияния турецкого фактора в Черноморско-Каспийском регионе. Турция в ХХ веке: сб. ст. с. 222-233.

Мхитарян, Н.І. (2004) К вопросу о геополитическом измерении влияния турецкого фактора в Черноморско-Каспийском регионе. Перспективи українсько-турецьких відносин у регіональному вимірі / Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє: Збірник наукових праць. с. 552-556.

Мхитарян, Н.І. (2011) Українсько-турецькі відносини (сучасний етап). Східний світ (№ 1). с. 74-77.

Мхитарян, Н.І. Туреччина: загроза чи партнер? Східний світ (№ 1). с. 139-143.

Мхитарян, Н.І. (2014) Країни Центральної Азії - мультицивілізаційний синтез моделей розвитку як автохтонний варіант регіональної сучасності / За заг. ред. д. і.н., проф. Гури B.K. Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 225-261.

Мхитарян, Н.І. (2015) Традиціоналізм і модернізація у розбудові сучасного Казахстану / редкол.: B.O. Швед, O.L Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». 15B-164.

Мхитарян, Н.І. (2016) Традиціоналізм і модернізація в Центральній Азії: державний прогрес в умовах орієнтації на глобальні сили сучасності (на прикладі Казахстану) / від. наук. ред. O.L Лукаш. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету;. с. 247-270.

О

Олійник, О.М. (2016) Китай в «Азійському столітті»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональний вимір / Білоконь О.С. та ін.; відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: зб. наук. пр. с. 104-128.

Олійник, О.М. (2015) Дипломатія стратегічного партнерства як інструмент реалізації геополітичних інтересів Китаю / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 70-83.

Олійник, О.М. (2013) Геополітичний напрямок модернізації зовнішньо-економічної діяльності Китаю. Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій: мат. міжн. наук.-теорет. конф., 24.10.2013 р. с. 43-45.

Олійник, О.М. (2014) Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення закордонних інвестицій і наданні закордонних кредитів: уроки для України. Український соціум (№ 4). с. 25-45.

Орлова, Т.В. (2016) Зіткнення цивілізацій на пострадянському просторі і Україна / За загал. ред. А.Г. Бульвінського. Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи: Зб. наук. праць. с. 39-47.

Орлова, Т.В. (2015) Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-практична конференція 1-2 жовтня 2015 р.: матеріали доповідей та виступів. с. 317-321.

Орлова, Т.В. (2015) Гендерні студії в українській вищій школі: досвід історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 193-195.

Орлова, Т.В. (2015) Україна в європейському цивілізаційному вимірі» - новий перспективний курс у вищій школі. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 198-201.

Орлова, Т.В. (2015) Столкновение цивилизаций на постсоветском пространстве. Проблеми миру і безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ - початку ХХІ століття: зб. наук. статей. с. 53-65.

Орлова, Т.В. (2015) Пауперизм як глобальна проблема на сучасному етапі. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції 23 квітня 2015 року «День науки історичного факультету 2015». с. 10-13.

Орлова, Т.В. (2015) Цивіліологія і зовнішня політика України на сучасному етапі: погляд історика / За загал. ред. В.Г. Циватого, Н.О. Татаренко / Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України. Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Зб. тез доповідей міжнар. наук. конф. (Київ, 23 грудня 2015 року). с. 163-165.

Орлова, Т.В. (2013) Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи. Вища школа (№ 4). с. 26-34.

Орлова, Т.В. (2011) Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела ХХ - початку ХХІ ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 38-41.

Орлова, Т.В. (2011) Дискусія про хиджаб як віддзеркалення цивілізаційних протиріч у розвиткові Туреччини ХХ - початку ХХІ ст. Часопис української історії (Вип. 2). с. 56-61.

Орлова, Т.В. (2011) Зміни статусу жіноцтва Туреччини у ХХ - на початку ХХІ ст. Наукові записки: Зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. L). с. 263-270.

Орлова, Т.В. (2011) Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 1). с. 40-43.

Орлова, Т.В. (2011) Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви. Гілея: науковий вісник (Вип. 4). с. 152-162.

Орлова, Т.В. (2011) Мавзолей Леніна як символ інволюції радянської цивілізації: нарис «нової історичної науки». Часопис української історії (Вип. 1). с. 55-59.

Орлова, Т.В. (2010) Проблема «жінка у масовій культурі» у віддзеркаленні сучасної української історіографії. Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 вересня 2011 / Міністерство культури і туризму України, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українськи. с. 298-301.

Орлова, Т.В. (2010) Насильство по відношенню до жінок в Україні: історіографія проблеми. Наукові записки: Зб. наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Вип. L). с. 237-247.

Орлова, Т.В. (2010) Новітні підходи до викладання і вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України. Волинські історичні записки, Т. 5. с. 160-165.

Орлова, Т.В. (2010) Міфологема «Берегині» в світлі критики українських суспільствознавців. Сторінки історії (Вип. 3). с. 205-213.

Орлова, Т.В. (2010) Нові підходи до викладання всесвітньої історії на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України. Матеріали Ш Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12-13 листопада 2010 р.). с. 275-277.

Орлова, Т.В. (2010) Цивилизационный подход, социология и синергетика - новые подходы в преподавании всемирной истории в высшей школе. Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja 2010». Pedagogiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia, Volume. с. 67-69.

Орлова, Т.В. (2010) Історіографічні оцінки стану висвітлення проблеми «Жінка і релігія» у вітчизняній соціогуманістиці. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Культурологія» (Вип. 5). с. 481-485.

Орлова, Т.В. (2010) Наукова діяльність жіноцтва України: історіографічні розвідки і далекосяжні висновки. Історіографічні дослідження України (Вип. 2). с. 508-530.

Орлова, Т.В. (2010) Постмодернізм українських письменниць і сучасні гендерні проблеми України: історіографічні нотатки. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Вип. 2). с. 118-121.

Орлова, Т.В. (2010) Христианская космология, сексуальная революция и перспективы модернизации Украины: размышления историографа. Философия и космология 2010: Научно-теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. с. 171-180.

Орлова, Т.В. (2009) Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 48-53.

Орлова, Т.В. (2009) Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 9). с. 41-47.

Орлова, Т.В. (2009) Українська жінка в реаліях ринкової економіки: історіографічні студії. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (№ 4). с. 103-108.

Орлова, Т.В. (2009) Видатні діячі громадсько-політичної думки кінця ХІХ - початку ХХ ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні: історіографічний нарис. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 5). с. 143-149.

Орлова, Т.В. (2009) Сучасний стан історіографічного аналізу напрацювань в галузі жіночих студій українськими науковцями ХХ - початку ХХІ ст. Гілея (Випуск). с. 65-69.

Орлова, Т.В. (2009) Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів (історіографічні аспекти). Історичний журнал (№ 6). с. 106-117.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічні висновки щодо соціально-економічного статусу жіноцтва України в сучасних умовах ринкових трансформацій. VII Буковинська міжнар. історико-краєзнавча конф. (Чернівці, лист. 2009 р.). с. 253-255.

Орлова, Т.В. (2009) Стан вивчення українського жіночого руху кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Часопис української історії (Випуск). с. 136-141.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному політичному житті України. Гілея (Випуск). с. 61-70.

Орлова, Т.В. (2009) Участь жіноцтва в українських національно-визвольних змаганнях: історіографічний нарис. Наукові праці: наук.-метод. журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Т. 115 (Випуск). с. 112-116.

Орлова, Т.В. (2009) Жінки в революціях: українська історіографія ХХ - початку ХХІ ст. Сторінки історії (Вип. 2). с. 111-120.

Орлова, Т.В. (2009) Оцінка українською історіографією ролі жіноцтва у літературі та мистецтві. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (№ 3). с. 101-105.

Орлова, Т.В. (2009) Видатні українські чоловіки і жіноче питання: до історіографії проблеми. Друга Волинська Міжнар. історико-краєзнавча конф. (Житомир, 2-3 жовтня 2009 р.). с. 158-161.

Орлова, Т.В. (2009) Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії. Історична панорама. Зб. наук. праць Чернівецького національного університету. Спеціальність «Історія» (Вип. 8). с. 71-83.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху. Гілея (Випуск). с. 131-138.

Орлова, Т.В. (2009) Фемінізм в Україні: проблема та історіографія. Історичний журнал (№ 4). с. 47-58.

Орлова, Т.В. (2009) Радянський тоталітаризм і жіноцтво в контексті історіографії. Український історичний журнал (№ 3). с. 184-198.

Орлова, Т.В. (2009) Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз. Етнічна історія народів Європи (Вип. 2). с. 55-64.

Орлова, Т.В. (2009) Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху. Гілея (Випуск). с. 131-138.

Орлова, Т.В. (2009) Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки. Гілея (Випуск). с. 168-178.

Орлова, Т.В. (2009) Жіноцтво і релігія: підходи вітчизняної історіографії. Гілея (Випуск). с. 133-143.

Орлова, Т.В. (2009) Радянська влада і українська селянка з точки зору історіографії. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (№ 1). с. 118-124.

Орлова, Т.В. (2009) Жіноцтво України періоду соціалістичного будівництва у світлі радянської і пострадянської історіографії. Часопис української історії (Випуск). с. 95-103.

Орлова, Т.В. (2008) Війни ХХ століття: українське жіноцтво у дзеркалі історіографії. Сторінки історії (Вип. 2). с. 136-144.

Орлова, Т.В. (2008) Історичний погляд на роль українського жіноцтва в освіті та науці. Четверта міжнар. наук.-практ. конф. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє» (Київ, 6-8 лист. 2008 р.). с. 227-233.

Орлова, Т.В. (2008) Освіта жіноцтва України у вітчизняній історіографії ХХ - початку ХХІ ст. Наукові записки Національного Педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки (Вип. L). с. 255-265.

Орлова, Т.В. (2008) Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого. Історичний журнал (№ 6). с. 32-43.

Орлова, Т.В. (2008) Жінка і сім’я за радянських часів: історіографія проблеми. Соціальна історія (Вип. Т). с. 139-145.

Орлова, Т.В. (2007) Історія жіноцтва - важливий напрям нової соціальної історії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (Випуск). с. 33-37.

Орлова, Т.В. (2007) Актуальність проблем соціальної історії і наукова діяльність кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна історія: Науковий збірник. с. 6-13.

Орлова, Т.В. (2009) Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ - початку ХХІ ст.). Технічний звіт. К.: Логос.

Орлова, Т.В. (1997) Феномен радянської культури і проблеми сучасності: спроба між­дисциплінарного дослідження. Технічний звіт. Житомир: Видавниче об’єднання «Олеся».

Орлова, Т.В. (2010) Вітчизняна історіографія про участь жіноцтва у революційних подіях в Україні 1917-1921 рр. Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв (Вип. 4). с. 147-150.

Орлова, Т.В. (2010) Статус жінки-шляхтянки в українських землях ХVI-XVII ст.: старі і нові підходи вітчизняної історіографії. Могилянські читання 2009 року: Зб. наукових праць: Мазепинська доба в культурі України / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. с. 102-106.

Орлова, Т.В. (2000) Шлюбні та родинні відносини в Європі ХVIII ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія» (Вип. 4). с. 37-41.

Орлова, Т.В. та Гладких, М.І. (2000) Формації та цивілізації в системі антропосфери. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Східні мови та літератури» (Вип. 3). с. 71-74.

Орлова, Т.В. та Гладких, М.І. (1995) Формация, цивилизация, антропосфера. Археологический альманах (№ 4). с. 4-6.

П

Перга, Т.Ю. (2015) Оргуська конвенція: проблеми та перспективи впровадження в країнах Європи та Азії. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 161-167.

Перга, Т.Ю. (2018) Екологія і цивілізація: пошук парадигми співіснування. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 63-69.

Перга, Т.Ю. (2017) Ноосферний підхід до розвитку цивілізації //. Віче.–, Вип (123). с. 120-123.

Перга, Т.Ю. (2016) Європейська культура пам’яті про екологічні катастрофи //. Європейські історичні студії.Наукове видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –, № (2).

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічні цінності сучасної цивілізації. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 89-97.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічна культура та становлення цінностей сучасного суспільства. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 184-192.

Перга, Т.Ю. (2019) Ноосферна теорія і дослідження розвитку цивілізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 56-67.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологія і цивілізація: пошук парадигми співіснування в умовах глобалізації. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 131-143.

Перга, Т.Ю. (2019) Екологічна культура та становлення цінностей сучасного суспільства. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 293-305.

Погорєлова, І.С. (2017) Ірландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 71-86. ISBN 978-966-136-473-7

Потєхін, О.В. (2015) Антиамериканізм і антисемітизм: порівняльний аналіз. Збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). с. 45-54.

Потєхін, О.В. (1993) Общественное мнение США и создание ООН. Інший. Наукова думка.

Потєхін, О.В. (1976) Спадщина американської революції і сучасна молодь США. Український історичний журнал. (№ 8). с. 92-98.

Потєхін, О.В. (2017) Про дві споріднені ідеoлогеми, ворожі демократії: антисемітизм та антиамериканізм. Агора. (19-20). с. 54-61.

Пророченко, Н.О. (2014) Іран, Афганістан, Пакистан як історичні субкультури Ісламського світу / За загальною редакцією д. і. н. проф., Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць. с. 290-326.

Пророченко, Н.О. (2013) Закономірності та особливості функціонування державно-політичних інститутів в умовах арабо-мусульманського суспільства. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 28-42.

Пророченко, Н.О. (2013) Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації. Електронний журнал «Ісламознавчі студії». Науковий альманах. Пробний випуск. с. 82-104.

Пророченко, Н.О. (2013) Процеси адаптації арабо-мусульманського суспільства до визначальних змін сучасного світу. Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. Бібліотека ісламознавства (Випуск). с. 58-74.

Пророченко, Н.О. (2012) Цивілізаційний фундамент соціокультурних надбань та політичних традицій ісламської спільноти як підґрунтя еволюції соціально-економічних комплексів та політичних систем Арабського світу / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 118-136.

Пророченко, Н.О. (2011) Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць. / (Вип. 1). с. 39-74.

Пророченко, Н.О. (2011) Вплив соціокультурних надбань та політичних традицій ісламської спільноти на характер еволюції соціально-економічних комплексів та політичних систем арабського світу. Антологія творчих досягнень (Вип. 6). с. 165-167.

Пророченко, Н.О. (2010) Арабський Схід на шляхах реконструкції ісламського цивілізаційного простору. Антологія творчих досягнень (Вип. 5). с. 201-203.

Пророченко, Н.О. (2010) Внутрішня гетерогенність ісламської цивілізації як фактор адаптації до сучасних глобальних змін та перспектив розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. Світ ХХІ ст. у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 28-34.

Пророченко, Н.О. (2009) Мусульманські общини в Європі / гол. ред. І.В. Срібняк. Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. Нац. лінгв. ун-т; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія» (Вип. 4). с. 143-150.

Пророченко, Н.О. (2009) Консервативна еволюція традиційних соціально-політичних структур Арабського Сходу як фактор стабільності цивілізаційного розвитку / Відп. ред. В.К. Гура. «Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах»: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. с. 28-35.

Пророченко, Н.О. (2009) Проблеми ефективності процесів модернізації в арабських країнах у контексті глобальних перетворень і внутрішньої соціокультурної еволюції / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць (Вип. 4). с. 61-94.

Пророченко, Н.О. (2008) Політичні системи арабських країн: соціокультурна адаптованість, межі сталості, перспективи трансформації / Відп. ред. В.К. Гура. Дослідження світової політики: Зб. наукових праць (Вип. 4). с. 81-108.

Пророченко, Н.О. (2007) Основні принципи ісламської концепції світового устрою / Голов. ред. І.В. Срібняк. Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. Нац. лінгв. ун-т; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія» (Вип. 2). с. 106-114.

Пророченко, Н.О. (2010) Соціокультурний розвиток Арабського світу як сталий різновид альтернативи євроатлантичної версії глобальної уніфікації / Відп. ред. B. К. Гура. Дослідження світової політики: Збірник наукових праць (Вип. 5). с. 73-99.

Піляєв, І.С. (2017) Ісландія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 87-105. ISBN 978-966-136-473-7

Піляєв, І.С. (2017) Фінляндія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 168-187. ISBN 978-966-136-473-7

Р

Радзієвська, С.О. (2018) Національна держава та глобальні трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 49-56.

Розумюк, В.М. (2018) Політика пам'яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки й невдачі. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 29-33.

Розумюк, В.М. (2006) Політичні еліти в олігархічних режимах. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй, Т. 2. с. 383-397.

Романенко, О.В. (2019) Цінності як основа діалогу цивілізацій в глобалізованому світі. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 182-197.

Романенко, О.В. (2020) Еволюція системи цінностей: історичний розвиток, становлення і трансформація в умовах глобалізації. Гілея: науковий вісник (153(2)). с. 149-153.

Романенко, О.В. (2020) Демократичні цінності як основа діалогу цивілізацій в глобалізованому світі. Гілея: науковий вісник (155(5)). с. 88-91.

Романенко, О.В. (2019) The Democratic Transformation as a Value in the Postcommunist Countries. Актуальні Питання Культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства (19). с. 9-14.

Рудяков, П.М. (2016) Від «колоніальної» модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа). Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 173-182.

Рудяков, П.М. (2012) Три типи говоріння і мовчання у героїв Іво Андрича. У зб.: Сербська проза ХХ століття: Матеріали Міжнародної наукової славістичної конференції. с. 114-123.

Рудяков, П.М. (2011) Гуманітарний базис української демократії. У зб.: Наука. Влада. Політика. (Вип. 2). с. 165-174.

Рудяков, П.М. (2011) Багатомовність як мовно-культурний феномен. У зб.: Проблеми етнонаціонального розвитку України. с. 87-98.

Рудяков, П.М. (2011) Три типи говоріння й мовчання в Андричевих героїв. У зб.: Тези та резюме Міжнародної наукової конференції. с. 75-76.

Рудяков, П.М. (2008) Влада та філологія: чи можливий перехід від неоголошеної «холодної війни» до спільних кроків? У зб.: Наука. Влада. Політика / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. с. 224-238.

Рудяков, П.М. (2006) Євроінтеграційні перспективи України і Туреччини: геополітичний і цивілізаційний аспекти. Геополітика-безпека-тероризм: Збірник статей. с. 107-115.

Рудяков, П.М. (1994) Протистояння імперського ядра та національної периферії як фактор збагачення культур: Київ - Москва, Загреб - Відень. У зб.: Українська література в Австрії, австрійська - в Україні (Матеріали міжнародного симпозіуму). с. 156-162.

Рудяков, П.М. (1994) Історія як роман. Технічний звіт. К.: Наукова думка.

Рудяков, П.М. (1987) Українсько-хорватські літературні взаємини в ХІХ-ХХ ст. Технічний звіт. К.: Нау­кова думка.

Рудяков, П.М. (2015) Вступ. Модернізаційні практики і моделі у глобалізованому світі, що інтегрується. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 7-14.

Рудяков, П.М. (2018) Засади та критерії оцінки пострадянської трансформації. Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 24-35.

Рудяков, П.М. (2019) Не блукати у трьох вербах: цінності – норми – практики. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 12-19.

Рудяков, П.М. (2001) «В службу и вечное подданство...». Сербские поселения Новая Сербия и Славяносербия на украинских землях (1751-1764). Технічний звіт. К.: АртЭк.

Рудяков, П.М. (2011) Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011). У зб.: Православ’я - цивілізаційний стрижень слов’янського світу. Збірник наукових праць. с. 183-190.

Рудяков, П.М. (1996) Геополитички положаj Србиjе и Украине у општеевропском контексту 80-их - 90-их година ХХ века. Европа и Срби. с. 625-632.

Рудяков, П.М. Историjа као роман. Београд, Завод за у^бенике и наставна сред­ства, 1998. Технічний звіт. НЕ ВИЗНАЧЕНО.

С

Скаленко, О.К. (2017) ГЛОБАЛІСТИКА ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА, ЕКОСФЕРА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СВІТУ». Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету - 2017». / за заг. ред. проф. Ф. М. с. 67-72. ISSN 2520-2553

Скаленко, О.К. (2019) Сучасність і футурологія інформаційної цивілізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 177-184.

Сльозко, О.О. (2014) Глобальные финансы и трансформация культуры багатства. Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки». с. 78-95.

Солошенко, В.В. (2013) Практика дотримання засад гендерної рівності у країнах ЦСЄ як чинник демократизації суспільства. Віче (20). с. 23-26.

Солошенко, В.В. (2011) Культурне співробітництво України й Німеччини на рубежі ХХ-ХХІ ст. (на прикладі діяльності Гете-Інституту). Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 328-334.

Солошенко, В.В. (2013) Мультикультуралізм в Німеччині : сучасний стан проблеми. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 205-214.

Солошенко, В.В. (2017) Опыт возвращения, защиты и сохранения культурных ценностей: немецкий дискурс. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов (Вып.7). с. 179-188.

Солошенко, В.В. (2017) Нідерланди. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 302-322. ISBN 978-966-136-473-7

Солошенко, В.В. (2011) Україна і Європа: виміри науково-технічної співпраці. In: Віче (ювілейне видання до 70-річчя першого ректора Київського славістичного університету проф. Алексєєва Ю.М.). К.: ВПК «Експрес-Поліграф».

Солошенко, В.В. (2010) Співпраця України з Європейським Співтовариством у науково-технічній сфері. In: Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: колективна монографія / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І. / ІЄД НАН України. К.: Університет «Україна», с. 288-306.

Солошенко, В.В. (2017) Розсекречені архіви аукціонного будинку «Адольф Вейнмюллер». Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1 (3)). с. 199-211.

Солошенко, В.В. (2016) Переміщені або втрачені культурні цінності: нові виміри розв’язання проблеми у ФРН. Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання (5). с. 112-123.

Солошенко, В.В. (2016) Мультикультурний розвиток як складова міжнаціонального консенсусу ФРН. Трибуна (3). с. 23-26.

Солошенко, В.В. (2015) Особливості мультикультурного розвитку Федеративної Республіки Німеччина. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (42). с. 287-291.

Солошенко, В.В. (2015) Дослідження щодо походження втрачених культурних цінностей (досвід Федеративної Республіки Німеччина). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2 (44). с. 119-123.

Солошенко, В.В. (2013) З історії розвитку архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина (на прикладі діяльності Федерального архіву м. Кобленц). Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві». 21–22 березня 2013.. с. 87-89.

Солошенко, В.В. (2013) Виклики політиці інтеграції та мультикультуралізму в країнах Європи. Науковий Вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. «Серія історія», 1 (20). с. 38-44.

Солошенко, В.В. (2012) Проблема інтеграції мігрантів в країнах Західної Європи. Сборник научных материлов II Международной конференции «Современный мир: проблемы и перспективы». 20–21 апреля 2012. с. 57-60.

Солошенко, В.В. (2012) Сотрудничество Федеративной Республики Германия со странами Вышеградской четверки (на примере отношений с Чехией). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград 15 червня 2012 р.): у 2-х частинах, 1. с. 72-74.

Солошенко, В.В. (2012) Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми. Віче (24). с. 12-15.

Солошенко, В.В. (2012) Мультикультуралізм у Німеччині – сучасний стан проблеми. Слов’янські культури в європейському гуманітарному просторі / Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої XX річниці незалежності України (Карлові Вари, Чехія 20–22 жовтня 2011р.)/ за загал. ред. Алексєєва Ю.М.. с. 139-148.

Солошенко, В.В. (2012) Становлення та розвиток громадянського суспільства у Федеративній Республіці Німеччина. Придніпровські суціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.) у 5 частинах, 4. с. 70-73.

Солошенко, В.В. (2012) Мультикультурная Германия – проблема взаимоотношений с мигрантским сообществом. Молодежь и наука: реальность и будущее. Материалы Международной научно-практической конференции. История. Культурология. Политология. с. 69-73.

Солошенко, В.В. (2011) Проблема мультикультурализма в Германии: современное состояние. Международная научная конференція «Мультикультурализм в полиэтнических обществах: проблемы изучения и преподавания в России и Европе. Москва, Российская Федерация (2–3 ноября 2011 г.).

Солошенко, В.В. (2010) Євроінтеграційний курс України: на прикладі відносин України й об’єднаної Німеччини. Університет (6). с. 57-72.

Солошенко, В.В. (2006) Знання мови – корисна інвестиція в майбутнє. Університет (4). с. 65-71.

Солошенко, В.В. (2017) Проблема повернення культурних цінностей: досвід для України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 57-82.

Солошенко, В.В. (2012) Проблема інтеграції мігрантів в німецьке суспільство. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.) у 4-х частинах, 3. с. 95-97.

Солошенко, В.В. (2019) Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. с. 39-42.

Солошенко, В.В. (2020) Торгівля творами мистецтва у часи Третього райху та сучасні проблеми переміщених культурних цінностей. Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія : У 2-х кн. / відпов. ред. Боряк Геннадій ; упоряд. Блащук Світлана, Боряк Геннадій, Горобець Віктор, Кудряченко Андрій, Матях Валентина, Ткаченко Василь, Солошенко Вікторія, Ясь Олексій. Кн. 1 :. с. 609-621.

Солошенко, В.В. (2019) Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. с. 49-54.

Солошенко, В.В. (2017) Культурна різноманітність та консолідація українського суспільства. In: Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін. К.: НАН України, с. 202-216.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В. В. Підрозділ 1.1. Теоретичні та методологічні засади політики пам'яті у світовому контексті: історія і сучасність. Підрозділ 1.2. "Політика подолання минулого" і ствердження історичної справедливості в національній па'яті ФРН (у співавторстві). Інституалізація історичної пам'яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України / А.І. Кудряченко, С. Толстов, Т. Метельова, В. Солошенко (та ін.). Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". 2018. С. 6-16. Інституалізація історичної пам'яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. с. 6-16.

Солошенко, В.В. (2020) Солошенко В. В. Аукціонна торгівля творами мистецтва з обтяжливим минулим 1945-2020 рр.:недосліджені аспекти. Сторінки історії. Випуск 50. 2020. С. 268-285. Сторінки історії (50). с. 268-285.

Солошенко, В.В. (2017) Солошенко В.В. Подолання наслідків політики націонал-соціалізму в культурній сфері: досвід для України. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с. С. 99-103. Україна: контекст світових подій. с. 99-103.

Солошенко, В.В. (2014) Солошенко В. В. Гендерна політика - складова цінностей об'єднаної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр./ кер. авт. кол. і науковий ред., д.і.н., професор А.І. Кудряченко, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ. Фенікс, 2014. С. 258-286. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр.. с. 258-286.

Солошенко, В.В. Солошенко В. В. Особливості мультикультурного розвитку країн Західної Європи. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр./ кер. авт. кол. і наук. ред., д.і.н., проф. А.І. Кудряченко, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ. Фенікс, 2014. С. 387-404. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр.. с. 387-404.

Солошенко, В.В. Солошенко В. В. Європейські інтеграційні процеси: науковий дискурс. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ. Дипломатична академія при МЗС України, 2017. С. 49-67. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія. с. 49-67.

Солошенко, В.В. (2018) Солошенко В.В. Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2018. №2 (6). С. 187-205. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (2 (6)). с. 187-205.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Арт-діяльність Гульдебранда Гурлітта як віддзеркалення епохи націонал-соціалізму. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Київ, 2019. Вип. 28. С. 231-253. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. (28). с. 231-253.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В. В. Політика пам'яті ФРН і мистецтво: досвід подолання обтяжливого минулого. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. С. 124-136. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам'яті: збірник наукових праць. с. 124-136.

Солошенко, В.В. (2019) Солошенко В.В. Подолання обтяжливого нацистського минулого у культурній сфері ФРН (на прикладі німецьких арт-установ). Науковий щорічник "Україна дипломатична". Вип. ХХ. 2019. С. 720-729. Україна дипломатична (ХХ). с. 720-729.

Солошенко, В.В. (2013) Єврорегіон «Ярославна» (С. 262), Єврорегіон «Дніпро» (С. 256–257). In: Українська дипломатична енциклопедія у 5 томах. – Том ІІ. Харків: Фоліо, с. 256-257.

Солошенко, В.В. (2004) Діяльність Гете-Інституту в Україні у 90-ті роки XX століття. Актуальні проблеми слов’янознавства, 1. с. 299-304.

Солошенко, В.В. (2003) Українсько-німецьке співробітництво в галузі освіти (90-ті роки XX століття). Рідна школа (10). с. 58-60.

Солошенко, В.В. (2001) Україна – Німеччина: становлення і розвиток політичних відносин у 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (52). с. 69-73.

Солошенко, В.В. (2001) Німецькі інвестиції в економіку України в 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (59-60). с. 50-53.

Солошенко, В.В. (2011) Науково-технічне та гуманітарне співробітництво України й Німеччини в 90-ті рр. XX ст. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (47). с. 50-53.

Солошенко, В.В. (2000) Україна – Німеччина: науково-освітнє співробітництво у 90-х роках XX cтоліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (51). с. 4-6.

Солошенко, В.В. (1999) Україна – Німеччина: співпраця в економічній сфері в 90-х роках XX cтоліття. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія (42). с. 68-71.

Солошенко, В.В. (2018) Гете-Інститут в Україні як дієвий чинник культурної взаємодії у 90-х роках XX століття. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 86-93.

Солошенко, В.В. (2014) Die Rolle der Universitäten Universität von Heiligen Wladimyr und Mohyla Akademie in Kiew Ende 19. – erste Hälfte des 20 Jahrhunderts beim Wissenstransfer. Wissenstransfer und urbaner Raum. Formate, Modi und Akteure des Wissenstransfers in den Städten Ostmittelßund Osteuropas. Exposes der Teilnehmer/innen. Internationale und interdisziplinäre Frühjahrsakademie des Herder-Instituts (Marburg, 4–7 März 2014). с. 15.

Солошенко, В.В. (2014) Medialisierung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Medialisierung von sozialer Konflikte. Justus Liebig Universitaet Giessen. с. 27-28.

Солошенко, В.В. (2011) Культурне співробітництво України й Німеччини на рубежі XX–XXI століття (на прикладі діяльності Гете-Інституту). Сучасна Українська політика. Спецвипуск. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 328-334.

Солошенко, В.В. (2016) Überleben in Trümmern – Kriegsalltag von Frauen und Kindern in der Ukraine heute. Krieg kerbt Frauen und Kinderseelen. OEZ Osteuropa Zentrum.Berlin. с. 157-172.

Солошенко, В.В. та Константинов, В. (2011) Світовий економічний форум (СЕФ) (С. 656) Мирного співіснування політика (С. 448–449), Нейтралітет (С. 495). In: Політична енциклопедія / Редкол: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське видавництво.

Солошенко, В.В. та Кудряченко, А.І. (2014) Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ. Формування взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева. с. 16-22.

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2018) Теоретичні та методологічні засади політики пам'яті у світовому контексті: історія і сучасність. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 6-10.

Солошенко, В.В. та Метельова, Т.О. (2017) Політика спільної європейської ідентичності і мультикультуралізм: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В.. с. 51-55.

Стельмах, В.О. (2015) Молодь країн Вишеградської групи як суб’єкт і об’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 418-425.

Стельмах, В.О. (2011) Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 334-341.

Стельмах, В.О. (2012) Релігія як фактор політичної соціалізації. Релігія і соціум: Міжнародний часопис, № 1 (7. с. 66-71.

Стельмах, В.О. (2011) Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей. Політологічні записки: Збірник наукових праць., Вип. 3. с. 329-336.

Т

Танцюра, К.Г. (2019) Політичний та cоціокультурний розвиток Коста-Ріки 1949-1974 рр. у дослідженнях сучасних істориків. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 156-165.

Ткаченко, І.В. (2015) Соціально-політична модернізація в Чеській Республіці: досвід для України на шляху європейської інтеграції. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 425-433.

Ткаченко, І.В. (2011) Мовна політика в Україні: проблема ціннісного вибору. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 245-252.

Ткаченко, І.В. (2012) Громадянське суспільство і міжконфесійні відносини в об’єднаній Європі на початку ХХІ століття. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант. с. 153-164.

Ткаченко, І.В. (2013) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 214-222.

Ткаченко, І.В. (2014) Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс. с. 165-176.

Ткаченко, І.В. (2014) Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. с. 165-175.

Ткаченко, І.В. (2013) Криза ідеї європейського мультикультуралізму: економічний і релігійний чинники / За загальною редакцією д. і. н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. с. 214-222.

Ткаченко, І.В. (2012) Державна мовна політика як фактор зміцнення національного суверенітету України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Серія «Філософія. Політологія»), Вип. 1. с. 92-96.

Ткаченко, І.В. (2011) Мовна політика в Україні: проблема ціннісного вибору. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 245-252.

Ткаченко, І.В. та Васильців, О.О. (2018) Політика пам'яті в країнах Вишеградської четвірки: історична спадщина, спільні засади й національні особливості. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 21-25.

Ткаченко, І.В. та Хміль, І. (1983) Рецензія на книгу О.В. Картунов «Пастка для молоді». Український історичний журнал (10).

Ткаченко, В.М. (2007) Україна: проблеми національної ідентичності. Політичний менеджмент (3). с. 19-37.

Ткаченко, В.М. (2017) Чувствовать чужую боль по-корейски. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Ідентичність і безпека України: куди йдемо? Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (2017) Целенаправленная русификация. Укрінформ.

Ткаченко, В.М. (1989) Интернационализация общественной жизни и буржуазная советология. Технічний звіт. К.: Наукова думка.

Ткаченко, В.М. (1984) Критика буржуазных фальсификаций развития культуры Украинской ССР. Технічний звіт. К.: Наукова думка.

Ткаченко, В.М. (1994) Україна: історіософія самоорганізації. ІСТОРИЧНІ ЗОШИТИ. с. 1-41. ISSN 5—7702—0746—9

Ткаченко, В.М. (2016) Українська національна ідея: час війни і час миру. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій», 4. с. 96-127.

Ткаченко, В.М. (2016) Прекаріат: «веймарський синдром». Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (2). с. 7-54.

Ткаченко, В.М. (2014) Глобальне політичне пробудження: міленіуми Майдану. Вища освіта України. Тематичний випуск: Наука і вища освіта (1). с. 192-195.

Ткаченко, В.М. (2012) Страсті по ідентичності: критика історичного досвіду. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (9). с. 261-283.

Ткаченко, В.М. (2011) Криза мультикультуризму і проблеми єдиного освітнього простору. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (6-7). с. 308-327.

Ткаченко, В.М. (2011) Світосистема Русі-України. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (8). с. 106-114.

Ткаченко, В.М. (2011) Мультикультуралізм, національна ідентичність і проблеми єдиного освітнього поля. Психологія особистості. Науковий журнал (1-2). с. 6-16.

Ткаченко, В.М. (2012) ДЕРЖАВНІ ЮВІЛЕЇ: МІЖ ІСТОРІЄЮ І ПОЛІТИКОЮ. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ РУСІ. Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць (Вип. 2). с. 304-328. ISSN 978-966-8809-44-6

Ткаченко, В.М. (2010) Презентизм як культ сьогодення. Про історичну істину та «пам’ять поколінь» в часі і просторі. Політичний менеджмент (4(43)). с. 3-15.

Ткаченко, В.М. (2008) Суд над Кліо: «переформатування» історичної пам’яті. Політичний менеджмент (6). с. 54-78.

Ткаченко, В.М. (2008) Мовний фактор у становленні національної ідентичності. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Збірник наукових праць. с. 224-229.

Ткаченко, В.М. (2007) Українська національна ідея в контексті безперервного навчання. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (11). с. 141-147.

Ткаченко, В.М. (2007) Україна: проблеми національної ідентичності. Політичний менеджмент (3). с. 19-37.

Ткаченко, В.М. (2007) Проблеми національної ідентичності в громадській свідомості та освітньому процесі України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 то- мах. / Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи. с. 57-73.

Ткаченко, В.М. (2005) Проблеми української ідентичності: регіональний аспект. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. Збірник наукових праць (4). с. 404-416.

Ткаченко, В.М. (1996) Україна: ілюзії та реальності самоорганізації. Політика і час (10). с. 60-66.

Ткаченко, В.М. (1993) Українська ідея: «третій шлях». Національний прогрес України: сутність, виміри, перспективи. Матеріали наукової конференції.

Ткаченко, В.М. (1985) Культурный обмен: мифы и реальность. Молодежь и идеологическая борьба.

Ткаченко, В.М. (1984) Буржуазна концепція «етнокультурної асиміляції». Народна творчість та етнографія (3).

Ткаченко, В.М. (1982) Перлина Азії. Україна (8).

Ткаченко, В.М. (1980) За ширмою культурного обміну. Всесвіт (12).

Ткаченко, В.М. (1980) З смолоскипом біля чужого двору. Україна (12).

Ткаченко, В.М. (2016) Агресія як засіб здійснення політики. Політичні інститути та процеси. Наукове видання Громадської організації «Міжнародний інститут гуманітарних технологій» (1). с. 39-43.

Ткаченко, В.М. (2012) РЕКВІЄМ ПО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ПОВЧАЛЬНІ УРОКИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Філософія освіти, № 1–2 (11). с. 176-199. ISSN 2309-1606

Ткаченко, В.М. (2011) Історична істина в просторі і часі. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Збірник наукових праць (30). с. 155-171.

Ткаченко, В.М. (2020) Цивілізаційна ідентичність України: виклик часу. Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія : У 2-х кн. / відпов. ред. Боряк Геннадій ; упоряд. Блащук Світлана, Боряк Геннадій, Горобець Віктор, Кудряченко Андрій, Матях Валентина, Ткаченко Василь, Солошенко Вікторія, Ясь Олексій. Кн. 1 :. с. 21-37.

Ткаченко, В.М. (2016) Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської держави). Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (1). с. 24-51.

Ткаченко, В.М. (2008) Доктрина (С. 226–227), Освітня політика щодо національних меншин (С. 623–62), Патріотизм (С. 633–634), Технопарк (С. 908). Енциклопедія освіти.

Ткаченко, В.М. (2016) Феномен «внутренней колонизации» в украинско-российских отношениях (исторический аспект) (С. 307–328), Общность исторической судьбы: испытание Майданом (С. 385–406), Общность исторической судьбы: распалась связь времен? (С. 407–438), Сон Пилата: синдром «жертвы и палача» в контексте «гибридной войны» (С. 448–468). Россия – Украина: пересмотр или воспроизводство политических парадигм?: сборник статей (ответственный редактор В.П. Макаренко); Южный федеральный университет. с. 173-186.

Ткаченко, В.М. (1991) Интернационализация общественной жизни, Консолидация (у співавторстві з В. Кличковим), Национальный приоритет (С. 8–12). Межнациональные отношения. Термины и определения. Словарь-справочник.. с. 8-12.

Ткаченко, В.М. та Асатуров, С. (1984) Інтернаціоналізація радянської культури і неспроможність «радянологів». Український історичний журнал (3).

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) В уповании на «новый мировой порядок». Политикус (1). с. 127-133.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) «Новый мировой порядок»: бренды и тренды. Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць за редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова. с. 24-33.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2014) «Гибридная война»: истоки и политические последствия. Україна, Європа, Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (14). с. 41-58.

Ткаченко, В.М. та Дорошенко, М. (2015) Распутица: возвращение геополитики. Україна-Європа-Світ. Міжнародній збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (15). с. 100-134.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Розколота ідентичність: Україна перед викликами глобалізму. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 183-195.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2013) Ціннісні орієнтири мережевого суспільства. Психологія особистості (1). с. 7-20.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Україна в контексті світ-системного аналізу. In: Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. К.: Фенікс, с. 492-518.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Мігранти: в чужій далекій стороні. Політичний менеджмент (3). с. 3-17.

Ткаченко, В.М. та Кремень, В.Г. (2011) Компетентісний принцип освіти: «навчитися жити разом». Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук. пр. / за матер. Першої всеукраїнської науково-практичн. конференції. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка. с. 3-26.

Ткаченко, В.М. та Майданник, О. (1983) Критика буржуазно-националистических фальсификаций международного культурного обмена. К.: Знання.

Ткаченко, В.М. та Майданник, О. (1985) Культурний обмін: зодчі та герострати. Всесвіт (8).

Ткаченко, В.М. та Матійчук, В. (1993) Концепції радянського тоталітаризму: порівняльний аналіз. In: Україна XX ст. Проблеми національного відродження. К.: «Наукова думка».

Ткаченко, В.М. та Потєхін, О.В. (1985) США: дискримінація в культурі. Дискримінація в світі капіталізму (англ. мова).

Ткаченко, В.М. та Потєхін, О.В. (1980) Дискриминация трудящихся США в сфере культуры. Социально-экономическая и политическая дискриминация трудящихся в капиталистическом мире.

Ткаченко, В.М. та Реєнт, О. (1995) Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки). Технічний звіт. К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України.

Толстов, С.В. (2018) Національно-державні орієнтири офіційної концепції становлення та розвитку США. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 35-39.

Толстов, С.В. (2002) Міжнародні відносини за умов глобалізації. Наукові записки КІТЕП: щорічник (2). с. 201-215.

Ф

Фомін, С.С. (2018) Европейская цивилизация в современном мире. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 40-47.

Фощан, Я.І. (2013) Українські архієреї Могильовської єпархії: сутність і перспективи дослідження. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 172-175.

Фощан, Я.І. (2011) Архієпископ Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на білоруських теренах / під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса. Православ’я в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. с. 518-533.

Фощан, Я.І. (2010) Библиотека и издательская деятельность Георгия Конисского / отв. ред. В.И. Васильев. Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 90-летию Научно-исследовательского института книговедения в Петрограде: Материалы Международной научной конференции (Москва, 24-25 ноября 2010 г.). с. 334-337.

Фощан, Я.І. (2010) «Історія Русів» - окремі зауваги до концепції і авторства твору. Українознавчий альманах (Випуск). с. 246-249.

Фощан, Я.І. (2010) Джерела формування світогляду Георгія Кониського. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 3). с. 329-337.

Фощан, Я.І. (2010) Відображення гносеологічної позиції Георгія Кониського в процесі його культурно-освітньої діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». (Вип.14). с. 27-29.

Фощан, Я.І. (2009) Шлях людини до моральної довершеності в баченні Георгія Кониського. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 302-305.

Фощан, Я.І. (2009) Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (Вип. 2). с. 238-245.

Фощан, Я.І. (2009) Образ людини в антропософії Георгія Кониського. Українознавчий альманах (Вип. 1). с. 87-89.

Фощан, Я.І. (2009) Культурно-просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство» (Вип. 1). с. 47-49.

Фощан, Я.І. (2018) Досвід становлення політики пам'яті в Болгарії. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.].. с. 33-35.

Фощан, Я.І. (2012) Українські культурно-релігійні впливи на Білорусь XVП-XVШ ст. Студії з україністики (Випуск). с. 307-317.

Х

Хижняк, І.А. (2018) Нові виклики системних, цивілізаційних і культурно-ціннісних змін у самостійних полях глобальних взаємодій. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 16-23.

Хижняк, І.А. (1989) Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность: научное издание.–. Робочий документ. – К.: Издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1989.– 295 с..

Хижняк, І.А. (2019) Особливості процесу становлення цивілізаційної ідентичності України в умовах глобалізації (на прикладі Революції Гідності). In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 143-157.

Хижняк, І.А. (2019) Ціннісний контекст цивілізаційних трансформацій на пострадянському просторі в умовах сучасної зовнішньополітичної стратегії РФ. In: Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір : монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», с. 269-283.

Ц

Цапко, О.М. (2016) Міжконфесійні відносини у сфері національної безпеки сучасної України. Матеріали науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України». 25-26 листопада 2016 р. с. 316-319.

Цапко, О.М. (2014) Ідея помісної церкви у поглядах В. Липинського та А. Шептицького (за матеріалами листування). Віче (№ 3). с. 23-29.

Цапко, О.М. (2013) Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період Гетьманату П. Скоропадського. Політологічний вісник (№ 67). с. 304-313.

Цапко, О.М. (2013) Політика Української Центральної ради щодо автокефалії Української православної церкви. Держава і право. Юридичні і політичні науки (Вип. 5). с. 488-494.

Цапко, О.М. (2013) Політика радянського керівництва щодо української автокефальної православної церкви. Держава і право. Юридичні і політичні науки (Вип. 6). с. 467-473.

Цапко, О.М. (2012) Соціологічна концепція р. Паунда. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права - збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. с. 235-237.

Цапко, О.М. (2012) Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період гетьманату П. Скоропадського. Політологічний вісник (Вип. 6). с. 304-313.

Цапко, О.М. (2011) Роль УАПЦ у формуванні моральних цінностей української нації. Право і моральність. Збірник наукової конференції ЛУВС. с. 267-279.

Цапко, О.М. (1996) Діячі «Просвіти» - речники українського національно-визвольного руху. Наукові записки з історії України (Вип. 3). с. 32-36.

Цапко, О.М. (2018) Європейська та китайська цивілізації в контексті культурно-ціннісної взаємодії. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 143-149.

Цапко, О.М. (2019) Проблема цивілізаційного вибору пострадянських країн Центральної умовах глобалізації. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. с. 130-139.

Цапко, О.М. та Богаліка, Ю.О. (2013) Ідея народовладдя в теоретичній спадщині діячів Української Центральної Ради (М. Грушевського та В. Винниченка). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ (№ 1). с. 269-276.

Ціватий, В.Г. (2018) Національні особливості інтелектуальної історії Франції доби класичного Середньовіччя та раннього Нового часу: європейські культурно-історичні, політико-дипломатичні та інституціонально-цивілізаційні цінності. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 33-40.

Ч

Чекаленко, Л.Д. (2013) Європейські цінності — основоположні принципи європейської інтеграції. Україна дипломатична. (14). с. 628-640.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Геополітичні виміри об’єднаної Європи на рубежі ХХ–ХХІ століть. Віче (2). с. 13-15.

Чекаленко, Л.Д. (2015) Еволюція діалогу Європейський Союз – Росія. Науковий вісник Дипломатичної академії України (22). с. 88-91.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Історична пам’ять і політична воля. Віче (14).

Чекаленко, Л.Д. (2016) Фактори європейської ідентичності у світлі ситуації в Україні. Європейські історичні студії: науковий журнал іст. фак. КНУ імені Тараса Шевченка (3). с. 43-56.

Чекаленко, Л.Д. (2016) Фактори європейської ідентичності у світлі ситуації в Україні. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн Латиноамериканського регіону. Зб. наук. праць. – К.: ДУ «Інститут сесвітньої історії НАН України». с. 71-78. ISSN 978-966-02-7989-6

Чекаленко, Л.Д. (2015) Фактори впливу етнокультурних особливостей в дипломатії. Сильна ООН – кращий світ: збірник тез доповідей (м. Київ).– К.: ДАУ при МЗС України,. с. 150-152.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Роль ОБСЄ у формуванні громадянського суспільства в Україні/ упоряд. В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський; за заг. ред. О.А. Корнієвського. Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.. с. 55-59.

Чекаленко, Л.Д. (2014) Звідки пішла Новоросія? Історичний екскурс [Електронний ресурс]. // Зовнішні справи, №11. с. 48-51.

Чекаленко, Л.Д. (2011) Головний біль Європи. // Зовнішні справи, №11/12. с. 8-11.

Чекаленко, Л.Д. (2010) Гуманітарний фактор у відносинах України і Росії. // Вестник научной информации: Российско-украинские отношения. Украина в условиях мирового экономического кризиса, №1. с. 107-124.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Врегулювання конфліктів: питання теорії і практики. // Персонал, №3/4. с. 58-61.

Чекаленко, Л.Д. (2008) Провал конституції ЄС: що далі? // Персонал, №3. с. 31-40.

Чекаленко, Л.Д. (2006) Демократія Центрально-Східної Європи. // Персонал, №12. с. 19-23.

Чекаленко, Л.Д. (2003) Практика і теорія національного порозуміння. // Україна-Польща: історія і сучасність: Зб. наук. пр, Вип.13 (Ч.1). с. 385-395.

Чекаленко, Л.Д. (1994) Полонізація українських земель: про походження стереотипів. // Українська діаспора. Рік III. НАН України, №5. с. 12-18.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Зруйновані святині. // Відродження. с. 33-34.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українська діаспора в Польщі. // Український історичний журнал, №10/11. с. 54-63.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Чи з’єднуючись з Європою можна зберегти національне обличчя? // Наше слово, №49. с. 2.

Чекаленко, Л.Д. (1991) Украинцы в Польше: проблемы адаптации. // Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы, №21. с. 93-98.

Чекаленко, Л.Д. (1991) Українці Польщі. // Трибуна, №7. с. 26-27.

Чекаленко, Л.Д. (1991) Обніміться, брати мої. // Трибуна, №7. с. 26-27.

Чекаленко, Л.Д. (1988) Книга про розвиток польської культури. // Червоний штандарт, №7. с. 3.

Чекаленко, Л.Д. (1980) Про ситуацію в українському русі в Польщі. // Трибуна, №4. с. 21.

Чекаленко, Л.Д. (1979) Радянські свята і обряди. // Реферативный журнал. Історія, №5. с. 188-189.

Чекаленко, Л.Д. (1978) Крепнут культурные связи. // Трибуна лектора, №1. с. 17.

Чекаленко, Л.Д. (1976) Українська РСР у радянсько-польському співробітництві в галузі вищої освіти. // Український історичний журнал, №4. с. 87-94.

Чекаленко, Л.Д. (1981) Радянсько-польське співробітництво в галузі науки і вищої освіти (на матеріалах Української РСР). Інший. – Київ: Наукова думка.

Чекаленко, Л.Д. (1993) Деякі аспекти культурного життя українців у Польщі // Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку / Матеріали 1-ї міжнар. конф. «Роль вищих навч. закладів у розвитку українознавства». – К. с. 115-116.

Чекаленко, Л.Д. (2002) Теоретичне підґрунтя розв’язання національного питання // Пілсудський і Україна: Матеріали конференції 13–14 липня 2002 р. – Тернопіль: Підручники і посібники. с. 23-30.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Українська освіта у Польщі // Українознавство на сучасному етапі / Матеріали респ. наук. конф., 15–16 березня 1992 р. – К.: Вид-во Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. с. 8-9.

Чекаленко, Л.Д. (1996) Міграція населення як засіб вирішення політичних і економічних проблем // Матеріали Міжнародної наукової конференції, 21–25 жовтня 1996 р., м. Львів. – Львів: Вища школа. с. 12-16.

Чекаленко, Л.Д. (1992) Szkola ukrainska w Przemyslu. // Рrzemyski Dzwony, №12. с. 5-8.

Чекаленко, Л.Д. та Бекірова, Г.Т. (2015) Сrimean tatar people at the turn of 2015 /Analytical report /The reports of Human Rights organisations and initiatives, namely the Crimean Field Mission on Human Rights, Ukrainian Helsinki Human Rights Union: historical materials provided by experts, namely Ms. Gulnara Bekirova and Ms. Liudmyla Chekalenko. [Електронний ресурс]. – Kiev. с. 45.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Європейські цінності, що засновані на духовній, моральній та історичній спадщині народів Європи. Зовнішні справи. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (10). с. 14-17.

Чекаленко, Л.Д. та Васильєва, М.О. (2013) Аксіологічний зріз дилеми неспроможності держав. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 398-407.

Чекаленко, Л.Д. та Ціватий, В. (2015) Моделі «трійок» як інструмент європейської інтеграції та безпеки: екологічний вимір. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: В-во «Фенікс». с. 305-311.

Черкасов, С.С. (2017) Акт Варшавської конфедерації 1573 р. та проект скликання національного собору у політичній програмі польського реформаційного руху XVI ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал (№2(4)). с. 51-66.

Чжен, В.А. (2019) Вплив традицiйних цiнностей на зовнiшню полiтику Китаю перiоду «реформ і вiдкритостi». Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В.. с. 96-99.

Чорногор, Я.О. (2017) Естонія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 49-70. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Латвія. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 106-126. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2017) Литва. In: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський // Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голо- ва) та ін. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017, с. 127-146. ISBN 978-966-136-473-7

Чорногор, Я.О. (2009) Інноваційний розвиток країн ЄС в умовах глобалізації. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. (18). с. 344-352.

Чорногор, Я.О. (2014) Основні ідеї Римського клубу: зміна ціннісних орієнтирів в умовах глобалізації. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. Фенікс, Київ, Україна, с. 224-241. ISBN 978-966-136-171-2

Чорногор, Я.О. та Гнатюк, М. М. (2010) Зародження ідей об’єднання Європи. Віче (22). с. 13-15.

Чорногор, Я.О. та Михайлюк, Т. (2009) Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах. Віче (24). с. 20-22.

Ш

Швед, В.О. (2014) Геополітичний контекст сучасних змін в Арабському світі. Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики / МЗС України; Дипломатична академія при МЗС України: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. (м. Київ, 24 квітня 2014 р.). с. 67-74.

Швед, В.О. (2004) Близькосхідна політика України у контексті сучасного геополітичного протиборства на Близькому Сході / За ред. А.С. Гальчинського. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. с. 247-270.

Швед, В.О. (2004) Питання трансформації Великого Близького Сходу у сучасних геополітичних інтересах / За ред. Г.П. Балабанова. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 21-22 травня 2004 р. м. Київ. с. 67-83.

Швед, В.О. (2018) Історична пам'ять як складова забезпечення консолідації Саудівської Аравії та Єгипту в умовах сучасних трансформацій. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко [та ін.]. с. 44-47.

Швед, В.О. (2008) Міжцивілізаційні суперечності. In: Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки / Відп. ред. Б.О. Парахонський. К.: ПЦ «Фоліант», с. 72-79.

Шергін, С.О. (2014) Цивілізаційні та інтеграційні фактори східноазійського регіоналізму. Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. с. 46-51.

Шергін, С.О. (2013) Політологічні аспекти глобалізації. Освіта регіону (1). с. 130-136.

Шматко, І.В. (2013) Ідеологія права та аксіологічні засади модерної держави. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 157-163.

Шморгун, О.О. (2016) Типологічні характеристики антикризової модернізаційної моделі влади. Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 167-179.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір української національної ідентичності в ракурсі євроінтеграційної стратегії. Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс. с. 260-264.

Шморгун, О.О. (2013) Еволюція ціннісних пріоритетів у процесі розвитку західної цивілізації за доби нового та новітнього часу. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс». с. 65-77.

Шморгун, О.О. (2014) Ціннісно-світоглядні виміри розвитку західної цивілізації за доби Нового часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 66-82.

Шморгун, О.О. (2017) Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України. Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. с. 62-66.

Шморгун, О.О. (2014) Постекономічні цінності в контексті пошуку креативно-мобілізаційних мотивацій суспільного розвитку часу. In: Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації / кер. автор. колективу і науковий редактор А.І. Кудряченко. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Фенікс, с. 82-104.

Шморгун, О.О. (2014) Взаємозв’язок соціалізації та обдарованості: системно-психологічний підхід. In: Синергетика і освіта / За ред. В.Г. Кременя. К.: Інститут обдарованої дитини, с. 311-345.

Шморгун, О.О. (2013) Євроатлантичні моделі президенталізму і демократизація української влади: політологічний вимір. In: США і світ ХХ століття / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. К.: Центр вільної преси, с. 315-331.

Шморгун, О.О. (2002) Этносоциальное развитие человечества и цивилизационный процесс. In: Цивилизационные модели и их исторические корни / Под ред. Пахомова Ю.Н. К.: Наук. думка, с. 219-251.

Шморгун, О.О. (2016) Досягнення національної єдності: французька модель. Контраст (18.10.2016). [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2016) Корпоратитвно-солідаристські засади антикризової моделі економіки. Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність: Український вибір», 28 січня 2016 року, м. Київ. с. 138-139.

Шморгун, О.О. (2015) Особливості співвідношення етно-релігійного та універсального в сучасних соціально-економічних системах. Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 року, м. Київ.. с. 33-40.

Шморгун, О.О. (2013) Світоглядно-цивілізаційні виміри світової фінансової кризи. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі / Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі». Збірник тез. с. 20-22.

Шморгун, О.О. (2012) Місцеве самоврядування як основа європейської моделі громадянського суспільства. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. Збірник наукових праць. с. 165-191.

Шморгун, О.О. (2012) Системно-соціологічна типологія суспільної думки: креативний вимір. Філософія фінансової цивілізації: людина в світі грошей. Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань (28–29 травня 2012 року, Ірпінь). с. 190-213.

Шморгун, О.О. (2012) Цивілізаційна ідентичність України у цивілізаційному вимірі. Наукові та освітянські методології на практики (5). с. 50-69.

Шморгун, О.О. (2011) Корпоративна модель суспільного устрою: світовий досвід та стратегічні перспективи. Молода нація (52). с. 148-167.

Шморгун, О.О. (2011) Універсальні характеристики неокорпоративізму в цивілізаційному вимірі. Людина. Розум. Історія: за матеріалами філософських читань пам’яті І.В. Бойченка / Зб. наук. праць «Філософські діалоги 2011». с. 222-237.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір української національної ідентичності в ракурсі євроінтеграційного майбутнього. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. с. 260-265.

Шморгун, О.О. (2010) Українська духовна еліта під кутом зору цивілізаційного аналізу. Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Еліта і обдарованість: точки перетину». с. 31-39.

Шморгун, О.О. (2010) Духовно-економічна детермінанта економічної інноваційності. Антологія творчих досягнень. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин (5). с. 103-118.

Шморгун, О.О. (2009) Світова фінансова криза в цивілізаційному вимірі. Філософська думка (2). с. 56-72.

Шморгун, О.О. (2009) Альтернативна антикризова стратегія цивілізаційного розвитку (політологічний та геоекономічний вимір). Вісник національного лінгвістичного університету. Історія. Економіка. Філософія (15). с. 23-50.

Шморгун, О.О. (2011) Цивілізаційний вимір національної ідентичності та євроінтеграційна стратегія України. Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 135-168.

Шморгун, О.О. (2010) Феномен ренесансного гуманізму у стадіально-цивілізаційному вимірі. Матеріали українсько-турецької філософсько-педагогічної конференції «Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен: своєчасність традиції гуманізму», 7 червня 2010 року, м. Київ. с. 171-224.

Шморгун, О.О. (2010) Антикризова альтернатива цивілізаційного розвитку: гуманістичний вимір. Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук (18). с. 42-50.

Шморгун, О.О. (2009) Проблема геополітичного переструктурування сучасного світу у цивілізаційному вимірі. Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. М-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12.11.2008). с. 109-112.

Шморгун, О.О. (2008) Геополітична та геоекономічна еволюція сучасного світу: пошук антикатастрофічної цивілізаційної альтернативи. Молода нація [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Конституційна реформа. Від демократії представницької до демократії участі: народний Сенат. [Електронний ресурс].

Шморгун, О.О. (2008) Корпоративная модель общества в цивилизационном измерении. Антологія творчих досягнень (4). с. 18-29.

Шморгун, О.О. (2015) Становлення світового порядку: пошук балансу між геоекономікою та геополітикою. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. – К.: УБС НБУ. с. 112-131.

Шморгун, О.О. (2006) Деякі особливості стрибкоподібного регіонального соціально-економічного розвитку в цивілізаційному вимірі. Економічне диво: витоки, фактори, механізми функціонування. с. 16-36.

Шморгун, О.О. (2005) Особливості синтезу локального та універсального вимірів соціального буття в процесі становлення постіндустріальної цивілізаційної парадигми. Антологія творчих досягнень, Вип. 2. с. 62-76.

Шморгун, О.О. (2006) Інституціалізація глобального геоекономічного та геополітичного простору в процесі індустріальної та постіндустріальної цивілізаційної трансформації. Інституціональне облаштування глобальної економіки: цивілізаційний вимір. с. 25-51.

Шморгун, О.О. (2004) Результати наукового дослідження. Антологія творчих досягнень, Вип. 1. с. 61-68.

Шморгун, О.О. (2005) Становлення нової світоглядної парадигми на етапі посткапіталістичного стадіального зламу. Глобальні тектонічні зрушення: виклики та відгуки. с. 85-103.

Шморгун, О.О. (2004) Оптимальна модель української влади в контексті порівняльного цивілізаційного аналізу. Вісник УВКР, № 10. с. 5-17.

Шморгун, О.О. (2002) Політологічна класика: традиція та постмодерн: Класики політологічної думки. Від Платона до Маркса. Український гуманітарний огляд, Вип. 8. с. 9-29.

Шморгун, О.О. (2001) Актуальність загальносоціологічної концепції Питирима Сорокіна в контексті зміни загальноцивілізаційної парадигми. Матеріали науково-практичної конференції. с. 36-40.

Шморгун, О.О. (2001) Питирим Сорокін і сучасність. Соціокультурна динаміка: закономірності, проблеми, перспективи / Матеріали науково-практичної конференції. с. 2-18.

Шморгун, О.О. (2000) Фінанси і майбутнє глобальної економіки. Перехід-ІV, 1 (3). с. 20-32.

Шморгун, О.О. (2000) Еволюція економічного розвитку та економічних теорій. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 26–27 квітня 2000 року. с. 49-51.

Шморгун, О.О. (1999) Проблеми аналізу перехідних соціальних процесів в контексті тоталлогічних досліджень. Тоталлологія. Постнекласичні дослідження. с. 408-423.

Шморгун, О.О. (1992) Чи можна пізнати логіку історії? Вісник академії наук, № 10. с. 29-39.

Шморгун, О.О. (1986) Категорія «цивілізація» і «культура» в діалектичному матеріалізмі. Філософська думка, № 4. с. 20-25.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическя функция категорий «цивилизация» и «культура» в теории общественно-экономической формации. Цивилизация как проблема исторического материализма. Ч. 3. (Цивилизация и общественно-экономическая формация). с. 58-62.

Шморгун, О.О. (1983) Методологическая функция категории «общественно-экономическая формация» в типологии цивилизаций. Проблемы философии: межвед. республ. науч. сб., Вып.59. с. 55-64.

Шморгун, О.О. (2017) Цивілізаційні витоки кризи глобальної системи міжнародної безпеки та шляхи її подолання. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.. с. 6-30.

Шморгун, О.О. (2019) Геополітичні та цивілізаційні витоки кризи глобальної системи міжнародної безпеки. In: Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», с. 40-60.

Я

Ялі, М.Х. (2014) Парадигма глобалізації: основні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин (123). с. 62-73.

Ярошко, О.З. (2018) Цінність як наукова категорія. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: зб. наук. пр. / за заг. ред. О. В. Зернецької // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 47-54.

Цей список був створений у Tue Jan 31 07:26:11 2023 CET.